Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Undervisningsministeriets lov nr. 1125 af 29/12 1999, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 16/5 2019.

§ 1. Kommunen afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

1) § 6, nr. 1-8,

2) § 6, nr. 9, og som modtager ledighedsydelse, eller

3) § 6, nr. 10, og som under revalidering modtager revalideringsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen af tilskud eller bevilling til uddannelse af de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, hos kommunen og anden aktør, jf. § 4, stk. 1, på grundlag af antal årselever og studenterårsværk efter de takster, jf. stk. 3, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Undervisningsministeriet, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 2. I beregning og opkrævning efter stk. 1 indgår ikke tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever efter

1) § 30, stk. 8, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

2) § 18 c, stk. 4, og § 19, stk. 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og

3) § 19 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Betaling efter stk. 1 sker efter takster eksklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms, når betalingen skal ske til statsinstitutioner eller selvejende uddannelsesinstitutioner, som staten skal yde kompensation til for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms). Til øvrige selvejende institutioner ydes betalingen efter stk. 1 efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Stk. 4. Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen mellem uddannelsesinstitutionen og kommunen eller anden aktør, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om administrationen af ordningen, herunder om beregning, opkrævning af betaling og betalingsfrister, offentliggørelse af taksterne samt uddannelsesinstitutionens underretning af kommunen ved anden aktørs manglende betaling.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Bekendtgørelser

Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 512 af 16/5 2017, ændret ved bek. nr. 11 af 8/1 2020).

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Tilmelding til uddannelsesforløb for personer omfattet af § 1, stk. 2, foretages af kommunen. Tilmelding kan endvidere foretages af en anden aktør, som opfylder betingelserne herfor, og som af kommunen har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at anden aktør har adgang til at foretage tilmelding.

Stk. 2. Ved tilmelding til uddannelsesforløbet skal der for uddannelsessøgende efter denne lov udfyldes en blanket, der afleveres til uddannelsesinstitutionen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om tilmelding og blankettens indhold, herunder at den uddannelsessøgendes personnummer skal oplyses.

Bekendtgørelser

Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 512 af 16/5 2017, ændret ved bek. nr. 11 af 8/1 2020).

§ 4 a. Kommunen betaler de i § 2, stk. 1, nævnte tilskud eller bevillinger vedrørende uddannelsesforløb, der igangsættes af en anden aktør omfattet af § 4, stk. 1, hvis den anden aktør ikke opfylder sin forpligtelse hertil efter loven eller regler fastsat i medfør heraf. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at kommunen skal betale.

Bekendtgørelser

Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 512 af 16/5 2017, ændret ved bek. nr. 11 af 8/1 2020).

§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Undervisningsministeriet til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet.

Bekendtgørelser

Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 512 af 16/5 2017, ændret ved bek. nr. 11 af 8/1 2020).

§ 6. For selvejende institutioner under Undervisningsministeriet attesterer institutionernes revision indberetningens rigtighed efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

Bekendtgørelser

Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 512 af 16/5 2017, ændret ved bek. nr. 11 af 8/1 2020).

§ 7. Kommunalbestyrelsen, anden aktør, jf. § 4, stk. 1, og uddannelsesinstitutionerne har pligt til at give Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet alle oplysninger, der er nødvendige for administrationen af ordningen.

§ 7 a. (Ophævet).

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 3, og for uddannelse til personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven.

Bekendtgørelser

Betaling for visse uddannelseaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Institutions- og Uddannelsesstøttest. bek. nr. 1489 af 11/12 2018).

Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Kulturmin. bek. nr. 871 af 8/9 2009).

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§§ 9-10. (Udeladt).

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen