Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af in

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.)

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 174 af 27/2 2019.

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret bl.a. ved lov nr. 318 af 25. april 2018 og lov nr. 742 af 8. juni 2018 og senest ved § 38 i lov nr. 1711 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1 og to steder i stk. 2, og i § 8, stk. 1 og 2, indsættes efter »opholdstilladelse«: »med henblik på midlertidigt ophold«.

2. I § 9, stk. 15, nr. 5, og § 11, stk. 3, nr. 6, ændres »erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund« til: »opholds- og selvforsørgelseserklæring«.

3. I § 11, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§ 19 og § 19 a, stk. 2«.

4. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres », stk. 3« til: »og § 8, stk. 1 og 2«.

5. § 19, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-12 bliver herefter stk. 7-11.

6. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Når en af betingelserne i § 19, stk. 1-5, er opfyldt, skal en opholdstilladelse efter § 7 og § 8, stk. 1 og 2, inddrages, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. En opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, skal inddrages, hvis en af betingelserne i § 19, stk. 1-5, jf. stk. 7 eller 8, er opfyldt, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Stk. 2. Ved afgørelse om inddragelse af øvrige opholdstilladelser finder § 26, stk. 1, anvendelse. Ved afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse efter § 19, stk. 2, nr. 2 og 3, jf. § 10, stk. 5, finder § 26, stk. 2, anvendelse.«

7. I § 34 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Politiet bestemmer, medmindre særlige grunde taler derimod, at en udlænding, hvis opholdstilladelse eller opholdsret er bortfaldet i medfør af § 21 b, stk. 1, eller som er udvist i medfør af § 25, skal give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af udrejsen eller udsendelsen.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

8. § 35 a, stk. 1, affattes således:

»En udlænding kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at udlændingen gentagne gange har overtrådt pålæg givet i medfør af § 34, stk. 4-6, § 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt., eller § 42 a, stk. 10.«

9. § 35 b ophæves.

10. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »og stk. 8, 2. pkt.« til: »og stk. 8, 2. og 5. pkt.«

11. I § 36, stk. 6, ændres »stk. 8, 2. pkt.« til: »stk. 8, 2. og 5. pkt.«

12. Efter § 37 k indsættes i kapitel 6 a:

»§ 37 l. Udlændinge- og integrationsministeren skal i særlige tilfælde fastsætte et månedligt loft over antallet af opholdstilladelser, der i medfør af § 9, stk. 1, nr. 1, litra c og d, nr. 2, litra c og d, og nr. 3, litra c og d, og § 9 c, stk. 1, kan meddeles til familiemedlemmer til herboende udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Tilladelser til familiesammenføring til familiemedlemmer til herboende udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 7 og 8 skal dog uanset fastsættelsen af et loft efter 1. pkt. gives, hvis dette følger af Danmarks internationale forpligtelser. Udlændingestyrelsen vurderer, om en udlænding er omfattet af loftet. Udlændingestyrelsens vurdering og tilkendegivelse herom til udlændingen er ikke en afgørelse.«

13. I § 42 a, stk. 8, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Udlændingestyrelsen bestemmer, medmindre særlige grunde taler derimod, at en udlænding, hvis opholdstilladelse eller opholdsret er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1, eller som er udvist i medfør af § 25, skal tage ophold på et bestemt indkvarteringssted for de i stk. 1 og 2 nævnte udlændinge.«

14. I § 42 a, stk. 8, indsættes som 5. pkt.:

»Udlændingestyrelsen bestemmer, medmindre særlige grunde taler derimod, at en udlænding, der er omfattet af 2. pkt., og som straffes med betinget eller ubetinget fængselsstraf, anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, eller bøde for overtrædelse af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om knive og blankvåben m.v. eller lov om euforiserende stoffer eller regler udstedt i medfør heraf for et forhold, der er begået på eller omkring det indkvarteringssted, hvor udlændingen er pålagt at tage ophold, skal tage ophold på et bestemt indkvarteringssted for de i stk. 1 og 2 nævnte udlændinge.«

15. I § 42 a, stk. 10, ændres »jf. stk. 8, 1. pkt.« til: »jf. stk. 8, 1. og 3. pkt.«

16. I § 42 a, stk. 11, nr. 4, ændres »§ 34, stk. 1-3 og 6,« til: »§ 34, stk. 1-3 og 7,«.

17. I § 42 a, stk. 13, nr. 3, ændres »stk. 8, 1. pkt.,« til: »stk. 8, 1. og 3. pkt.,«, og i nr. 4 ændres »§ 34, stk. 4 og 5« til: »§ 34, stk. 4«.

18. I § 46 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 42 a, stk. 8, 1. og 2. pkt.,« til: »§ 42 a, stk. 8, 1.-3. og 5. pkt.,«.

19. I § 59 b indsættes efter »i henhold til tidligere udlændingelove«: », jf. dog stk. 2«.

20. I § 59 b indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Med fængsel fra 1 år indtil 3 år straffes den udlænding, der indrejser her i landet i strid med et indrejseforbud eller et tilhold, der er meddelt i forbindelse med udvisning og straf af mindst 3 måneders ubetinget fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.«

21. I § 60, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 34, stk. 1-3 og 6« til: »§ 34, stk. 1-3 og 7«, og »§ 42 a, stk. 8, 2. pkt.« til: »§ 42 a, stk. 8, 2. og 5. pkt.«

22. I § 60, stk. 2, ændres »§ 34, stk. 4 og 5« til: »§ 34, stk. 4-6«, og »§ 42 a, stk. 8, 1. pkt.« ændres til: »§ 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt.«

23. § 60, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtrædelse af de i medfør af § 34, stk. 4-6, og § 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt., og stk. 10, givne pålæg straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder.«

24. § 60, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtrædelse af de i medfør af § 34, stk. 4-6, og § 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt., og stk. 10, givne pålæg straffes med fængsel indtil 2 år.«

25. I § 62 a, stk. 1, ændres »§ 34, stk. 4 eller 5« til: »§ 34, stk. 4-6«, og »§ 42 a, stk. 8, 1. pkt.« ændres til: »§ 42 a, stk. 8, 1. eller 3. pkt.«

§ 2

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1690 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 320 af 25. april 2018, § 6 i lov nr. 707 af 8. juni 2018 og § 2 i lov nr. 739 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »integrationsprogram« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«, »integrationsprogrammer« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer«, »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«, »integrationsprogrammets« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets«, »Integrationsprogram« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«, og »Integrationsprogrammet« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

2. Overalt i loven ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«, og »integrationsydelsen« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen«.

3. Overalt i loven ændres »integrationskontrakt« til: »kontrakt«, »integrationskontrakten« til: »kontrakten«, »integrationskontrakter« til: »kontrakter«, »Integrationskontrakt« til: »Kontrakt«, og »Integrationskontrakten« til: »Kontrakten«.

4. § 1 affattes således:

»§ 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Dette skal ske gennem en indsats, der

1) tager udgangspunkt i udlændingens ansvar for sin egen integration,

2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 2. Loven har endvidere til formål at sikre, at nyankomne udlændinge bliver bekendt med, at rammerne for udlændingens ophold i Danmark defineres af den enkeltes opholdsgrundlag.

Stk. 3. Loven har endelig til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.v. kan bidrage til integrationsindsatsen.«

5. I § 2, stk. 1, indsættes efter »stk. 3«: »og 4«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 6«.

6. I § 2, stk. 2, nr. 3, ændres »eller 4« til: », 4, 5 eller 6«.

7. § 2, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Ved en familiesammenført udlænding til en flygtning forstås i denne lov

1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, på baggrund af familiesammenføring til en flygtning, jf. stk. 2, eller

2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en flygtning, jf. stk. 2.

Stk. 4. Ved andre familiesammenførte udlændinge forstås i denne lov

1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, b eller e,

2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra a, b eller e,

3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9, stk. 1, nr. 3, litra a, b eller e, eller

4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændinge-lovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, der ikke er flygtning, jf. stk. 2, eller indvandrer, jf. stk. 6.

Stk. 5. Loven gælder ikke for en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 5.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

8. I § 2, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »eller 4« til: », 4 eller 6«, og i 2. pkt. ændres »stk. 3,« til: »stk. 3 og 4,«.

9. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1-8« til: »§ 2, stk. 6, nr. 1-8«, og i 3. pkt. ændres to steder »§ 2, stk. 4, nr. 9« til: »§ 2, stk. 6, nr. 9«.

10. § 12, stk. 1 og 2, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen efter § 10, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i stedet anvise en bolig til en flygtning, som er omfattet af 1. pkt. Overstiger lejen halvdelen af husstandsindkomsten, kan fuld boligstøtte i medfør af § 15 i lov om individuel boligstøtte ikke nægtes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke anvise et midlertidigt opholdssted eller en bolig, som er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.«

11. I § 12, stk. 4, udgår »snarest muligt«, og efter »anvise« indsættes: »et midlertidigt opholdssted eller«.

12. § 12, stk. 6, 1. pkt., ophæves.

13. I § 12, stk. 7, udgår »efter stk. 6«.

14. I § 15 ændres »permanente boliger« til: »midlertidige opholdssteder og boliger«, og efter »med henblik på at anvise« indsættes: »midlertidige opholdssteder og«.

15. § 16, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Udlændinge omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 10.

Stk. 2. Udlændinge omfattet af § 2, stk. 4, skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et introduktionsprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 10.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

16. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

17. I § 17, stk. 1, § 17 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og § 27 b, nr. 3, ændres »§ 16, stk. 2« til: »§ 16, stk. 3«.

18. I § 17 a, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan derudover fravige kravet efter stk. 1, hvis en udlænding deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter repatrieringslovens § 6 a.«

19. I § 18, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »anvisning af«: »et midlertidigt opholdssted eller«.

20. I § 19, stk. 1, 3. pkt., ændres »erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund« til: »opholds- og selvforsørgelseserklæring«.

21. I § 19, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 4«.

22. I § 19, stk. 4, 3. pkt., ændres »§ 16, stk. 9« til: »§ 16, stk. 10«.

23. I § 19, stk. 9, 2. pkt., ændres »§ 16, stk. 7« til: »§ 16, stk. 8«, og »§ 16, stk. 2, 3 eller 9« til: »§ 16, stk. 3, 4 eller 10«.

24. I § 24, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 16, stk. 6« til: »§ 16, stk. 7«.

25. I § 24 f ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1-4 eller 6« til: »§ 2, stk. 6, nr. 1-4 eller 6«.

26. I § 24 g, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1, 8 og 9« til: »§ 2, stk. 6, nr. 1, 8 og 9«.

27. I § 34 ændres »3 år« til: »5 år«.

28. Efter § 39 indsættes i kapitel 6:

»§ 39 a. Udlændinge, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, kan ikke modtage hjælp efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik. Dette gælder dog ikke hjælp efter §§ 81 a og 82 a i lov om aktiv socialpolitik.«

29. § 45, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder endeligt udgifterne til hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6.

Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. § 23 f, og til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

30. I § 45, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., i stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., to steder i stk. 8, nr. 1, der bliver stk. 9, nr. 1, to steder i stk. 8, nr. 2, der bliver stk. 9, nr. 2, i stk. 8, nr. 3, der bliver stk. 9, nr. 3, og to steder i stk. 8, nr. 4, der bliver stk. 9, nr. 4, og i § 51 b, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 7« til: »§ 16, stk. 8«.

31. I § 45, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 2 og 3« til: »§ 16, stk. 3 og 4«.

32. I § 45, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Staten refunderer kommunalbestyrelsens udgifter til kurser m.v. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af § 17 a, stk. 3, 3. pkt., på tilsvarende måde og inden for samme rådighedsbeløb som i 1. pkt.«

33. I § 45, stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«, og »stk. 4« til: »stk. 5«.

34. I § 46, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

35. I § 47, stk. 1, ændres »§ 45, stk. 3-5, 7 og 8« til: »§ 45, stk. 4-6, 8 og 9«.

36. I § 48, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 45, stk. 7« til: »§ 45, stk. 8«, i 2. pkt. ændres »§ 45, stk. 4« til: »§ 45, stk. 5«, og i 3. pkt. ændres »§ 45, stk. 3 og 8« til: »§ 45, stk. 4 og 9«.

37. I § 50, stk. 1, 2. pkt., og to steder i § 51, stk. 2, ændres »rent private forhold« til: »følsomme personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold«, og i § 51, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 28, stk. 2« til: »§ 28, stk. 1«.

38. I § 51 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund« til: »opholds- og selvforsørgelseserklæring«.

39. I § 53, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 6« til: »§ 2, stk. 8«.

40. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 2-4« til: »§ 2, stk. 2-4 og 6«, og i stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 7« til: »§ 16, stk. 8«.

41. I § 57, stk. 4, indsættes efter »ikke anvises«: »et midlertidigt opholdssted eller«.

§ 3

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af 13. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 739 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 1, § 3, stk. 6, § 4, stk. 1, § 5, 2. pkt., og § 10, stk. 7, 1. pkt., ændres »udlændinge« til: »personer«.

2. I § 1, nr. 2, og § 2 ændres »udlændinges« til: »personers«.

3. § 3, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Loven gælder for flygtninge m.v., familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v., andre familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 2-4, og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab.«

4. I § 6, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 1, 1. pkt., § 9 a, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., § 10, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., § 10 a, stk. 1-3, og § 13, stk. 2, ændres »udlænding« til: »person«.

5. Efter § 6 indsættes i kapitel 2:

»§ 6 a. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde vejledning og opkvalificering i Danmark til personer omfattet af § 3, hvor det vurderes relevant med henblik på at kunne understøtte eller forberede tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland.

Stk. 2. Personer, der modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik, sygedagpenge efter reglerne i lov om sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan fortsat modtage denne hjælp i en periode, hvor den pågældende deltager i vejledning og opkvalificering efter stk. 1.«

6. I § 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 10, § 9 a, stk. 4, § 10, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 3. pkt., og § 10 a, stk. 4 og 5, ændres »udlændingen« til: »personen«.

7. I § 7, stk. 2, nr. 3 og 5, ændres »udlændingens« til: »personens«.

8. I § 7, stk. 3, indsættes som 4.-7. pkt.:

»For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til etablering efter stk. 2, nr. 4, ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til etablering, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 4. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 6. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 4. pkt.«

9. I § 7, stk. 4, indsættes som 6.-9. pkt.:

»For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til sygeforsikring efter stk. 2, nr. 6, ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til sygeforsikring, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 6. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 8. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 6. pkt.«

10. I § 7, stk. 5, indsættes som 5.-8. pkt.:

»For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til behandlingsudgifter, jf. 1. og 2. pkt., ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til behandlingsudgifter, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 5. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 7. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 5. pkt.«

11. I § 7, stk. 6, indsættes som 5.-8. pkt.:

»For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til skolegang efter stk. 2, nr. 9, ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til skoleudgifter, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 5. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 7. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 5. pkt.«

12. I § 7 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. En udlænding omfattet af § 3, stk. 1 eller 7, der repatrierer til et land, hvorfra udlændinge, der indgiver ansøgning om asyl i Danmark på baggrund af en konkret asylretlig vurdering, meddeles midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, omfattes af loven, når udlændingen har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 1 år.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

13. I § 9 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder, hvis en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har modtaget hjælp til repatriering, ikke inden den frist, der er nævnt i § 7, stk. 3-6, er ubetinget løst fra sit danske statsborgerskab.«

14. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 5

Indberetning af afgørelser efter repatrieringsloven

§ 11. Kommunalbestyrelsen indberetter afgørelser efter denne lov til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller den, som ministeriet har overdraget opgaven til, til brug for forvaltningen af ordningen, herunder tilsyn, statistik og administration.«

§ 4

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret senest ved § 9 i lov nr. 1701 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I beskæftigelsesplanen indgår en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 5

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1527 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

2. Overskriften til kapitel 9 a affattes således:

»Kontrakt efter integrationsloven«.

3. I § 31 a, stk. 1 og 3, ændres »integrationskontrakt« til: »kontrakt«, i stk. 3 ændres »erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund« til: »opholds- og selvforsørgelseserklæringen«, og i stk. 6 ændres »integrationskontrakten« til: »kontrakten«.

4. I § 96 b indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Jobcenteret kan fravige stk. 1, hvis en person deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter repatrieringslovens § 6 a.«

§ 6

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 8 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 320 af 25. april 2018 og § 1 i lov nr. 1526 af 18. december 2018 og senest ved § 2 i lov nr. 1527 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, § 8, stk. 2, 1. pkt., § 11, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 4 og 7, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., § 13 a, stk. 4, 4. pkt., § 13 c, § 13 f, stk. 10, nr. 2, § 25, stk. 7, 1. pkt., § 31, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1 og 3, § 40 a, stk. 2, 1. pkt., § 41, stk. 1, nr. 1 og to steder i nr. 2, § 68 a, stk. 3, 1. pkt., § 69 j, stk. 10, 1. pkt., § 93, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, og § 94, stk. 2, ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

2. I § 10 f, stk. 1, nr. 7, ændres »Integrationsydelse« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

3. I § 8, stk. 2, 1. pkt., § 8 a, stk. 1 og 2, § 10 e, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 1, stk. 5, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., § 13 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., § 13 b, stk. 1, 1. pkt., § 13 d, stk. 1 og 4, § 13 f, stk. 10, nr. 1, § 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 25 b, stk. 6, nr. 1, og stk. 8, § 25 c, stk. 4, § 31, stk. 1, 1. pkt., § 34, stk. 7, § 35, stk. 5, og § 42, stk. 2 og 3, to steder i § 43, stk. 2, i § 44 a, 1. pkt., to steder i § 82 a, stk. 1, 3. pkt., og i § 89, stk. 3, 1. pkt., og § 96 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

4. I § 10 f, stk. 1, § 10 h, stk. 1, og § 91, stk. 3, ændres »§ 22, stk. 2 og 3« til: »§ 22, stk. 3-5«.

5. I § 10 f, stk. 1, § 10 g, stk. 1, § 10 h, stk. 1, § 10 i, stk. 1, § 11, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 6, 2. pkt., og stk. 11, 3. pkt., § 12, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 13 og 14, § 13 f, stk. 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5 og stk. 7, 3. pkt., og § 22, stk. 1, to steder i § 25 b, stk. 11, to steder i § 26, stk. 2 og i stk. 8, 1. pkt., to steder i § 43, stk. 1, og i § 82 a, stk. 3, og § 91, stk. 3, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

6. I overskriften til kapitel 4 ændres »Integrationsydelse« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

7. I § 11, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 22, stk. 2 eller 3« til: »§ 22, stk. 3, 4 eller 5«.

8. I § 13, stk. 5, 3. pkt., og § 37, stk. 3, 2. pkt., ændres »integrationsprogram« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«.

9. I § 13 a, stk. 4, 4. og 5. pkt., ændres »jobparat integrationsydelsesmodtager« til: »jobparat selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager og en jobparat overgangsydelsesmodtager«.

10. Overskriften før § 22 affattes således:

»Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse«.

11. § 22, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. De personer, der er nævnt i stk. 1, og som er omfattet af § 2, stk. 2 og 3, i integrationsloven samt omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet i integrationsloven, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Øvrige personer, der er nævnt i stk. 1, modtager overgangsydelse.

Stk. 3. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på

1) 10.145 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4, nr. 1, og stk. 5,

2) 7.498 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4, nr. 2,

3) 6.072 kr. (2019-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

4) 2.616 kr. (2019-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 4. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter stk. 1 udgør uanset stk. 3 et månedligt beløb på

1) 12.145 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5, og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.

2) 8.498 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og hvor der for parrets barn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 5-10.

12. I § 22, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., og § 27 a, 2. pkt., ændres »integrationsydelsen« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen«.

13. I § 22, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »hjælp efter stk. 2« til: »hjælp efter stk. 3«, og »jf. dog stk. 6« ændres til: »jf. dog stk. 8«.

14. I § 22, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

15. I § 22, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 6, 1. pkt.« til: »stk. 8, 1. pkt.«, i stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 9, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 6«, og i stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 9, 3. pkt., ændres »stk. 6, 3. pkt.« til: »stk. 8, 3. pkt.«

16. I § 22, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres tre steder »stk. 4« til: »stk. 6«.

17. § 25 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For personer, der modtager hjælp efter § 22, jf. dog stk. 11, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 11.097 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog nr. 7,

2) 10.930 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, jf. dog nr. 8,

3) 9.246 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 12.386 kr. (2019-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog nr. 9,

5) 12.758 kr. (2019-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, jf. dog nr. 10,

6) 9.972 kr. (2019-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere,

7) 12.097 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, når der for parrets barn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse,

8) 11.930 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, når der for parrets børn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse,

9) 14.386 kr. (2019-niveau) for enlige forsørgere, som har forsørgelsespligt over for et barn og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse, og

10) 14.758 kr. (2019-niveau) for enlige forsørgere, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.«

18. I § 25 b, stk. 5, nr. 1, ændres »8.976 kr. (2017-niveau)« til: »8.334 kr. (2019-niveau)«, i nr. 2 ændres »9.044 kr. (2017-niveau)« til: »8.407 kr. (2019-niveau)«, i nr. 4 ændres »7.231 kr. (2017-niveau)« til: »8.334 kr. (2019-niveau)«, og i nr. 5 ændres »7.299 kr. (2017-niveau)« til: »8.407 kr. (2019-niveau)«.

19. I § 25 b, stk. 6, nr. 1, to steder i § 26, stk. 8, 1. pkt., og i § 82 a, stk. 3, ændres »§ 22, stk. 4-8« til: »§ 22, stk. 6-10«, og i § 25 b, stk. 10, 2. pkt., ændres »§ 22, stk. 2, nr. 2,« til: »§ 22, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, nr. 2,«.

20. I § 26, stk. 2, ændres »integrationsydelsesmodtageren« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtageren eller overgangsydelsesmodtageren«, og »§ 22, stk. 2 og 4« til: »§ 22, stk. 3-5«.

21. I overskrifterne før §§ 36, 39 og 41 ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

22. To steder i § 37, stk. 3, 1. pkt., i § 82 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 110, stk. 2, 1. pkt., ændres »integrationsydelses-« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses-«.

23. I § 37, stk. 3, 2. pkt., ændres »jobparate integrationsydelsesmodtagere« til: »jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere og jobparate overgangsydelsesmodtagere«.

24. I § 42, stk. 1, ændres »integrationsydelse, integrationsydelse og danskbonus« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og danskbonus, overgangsydelse og danskbonus«.

25. I § 43, stk. 1, ændres »integrationsydelse efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og danskbonus efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3, nr. 2, 3 eller 4, eller stk. 4, nr. 2, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og danskbonus efter § 22, stk. 3, nr. 2, 3 eller 4, og stk. 6«.

§ 7

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 7. februar 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, nr. 4, ændres »3 år« til: »4 år«.

§ 8

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, som ændret senest ved lov nr. 82 af 30. januar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 124, stk. 5, nr. 2, udgår »eller er varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35 b«.

2. I § 124, stk. 5, nr. 4, udgår »eller 13 b«.

3. Efter § 142 indsættes i 15. kapitel:

»§ 143. Med fængsel indtil 4 år straffes den, som under særligt skærpende omstændigheder overtræder et pålæg nævnt i udlændingelovens § 60, stk. 2. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig et betydeligt antal overtrædelser over en længere periode.«

§ 9

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 713 af 8. juni 2018, § 2 i lov nr. 1540 af 18. december 2018 og § 1 i lov nr. 1541 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 5, ophæves.

2. I § 20, stk. 3, udgår »1)«, »eller« og »2) den dømtes bopæl på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i §§ 78 g-78 l«.

3. § 46, stk. 5 og 6, ophæves.

4. Kapitel 13 b ophæves.

5. I § 106, stk. 2, udgår »eller som har udstået straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol, jf. kapitel 13 b,«.

§ 10

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 1128 af 13. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 705 af 8. juni 2017, § 2 i lov nr. 1690 af 26. december 2017, lov nr. 744 af 8. juni 2018 og § 2 i lov nr. 1735 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 2 c ændres »Ved en integrationskursist (I-kursist) forstås i denne lov en flygtning eller en familiesammenført, der henvises til danskuddannelse som led i et integrationsprogram efter integrationslovens § 16,« til: »Ved en integrationskursist (I-kursist) forstås i denne lov en flygtning eller en familiesammenført udlænding til en flygtning, der henvises til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- eller hjemrejseprogram, jf. integrationslovens § 16, stk. 1, eller andre familiesammenførte udlændinge, der henvises til danskuddannelse som led i introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens § 16, stk. 2,«.

§ 11

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 29. november 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, § 40 i lov nr. 1518 af 18. december 2018 og § 5 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 5, nr. 1, indsættes efter »er meddelt«: »opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2,«.

§ 12

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1692 af 26. december 2017, § 8 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, § 7 i lov nr. 1701 af 27. december 2018, § 9 i lov nr. 1736 af 27. december 2018 og § 2 i lov nr. 1737 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »er meddelt«: »opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2,«.

§ 13

I lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 15. juni 2015, som ændret ved § 30 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »er meddelt«: »opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2,«.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2019, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 23, og § 8, nr. 3, træder i kraft den 1. juni 2019.

Stk. 3. Lovens § 2, nr. 1, 5-9, 15-17, 21-26, 30, 31, 34, 39 og 40, § 5, nr. 1, § 6, nr. 1 og 8, og § 10 træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 24, træder i kraft den 1. juni 2021.

Stk. 5. Lovens § 2, nr. 2 og 27-29, og § 6, nr. 2-7 og 9-25, træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 6. Udlændinge- og Integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 1, nr. 10, 11, 14 og 21.

Stk. 7. Udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. juli 2019 for udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden. Er en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, forud for lovens ikrafttræden meddelt med mulighed for varigt ophold, anses opholdstilladelsen efter den 1. juli 2019 for at være meddelt med henblik på midlertidigt ophold.

Stk. 8. For udlændinge, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2, gælder lovens § 1, nr. 4, først fra den 1. juli 2019. Afgørelser om forlængelse af opholdstilladelser til udlændinge, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2, og udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2, meddeles efter lovens ikrafttræden med henblik på midlertidigt ophold.

Stk. 9. Udlændinge, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2, og udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2, og som har påbegyndt et ophold uden for landet forud for lovens ikrafttræden, vil fortsat efter lovens ikrafttræden kunne påberåbe sig bortfaldsbestemmelsen i udlændingelovens § 17, stk. 1, 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017.

Stk. 10. En udlænding, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har påbegyndt varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, eller afsoning efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 b, vil fortsat være omfattet af disse regler, straffuldbyrdelseslovens § 8, stk. 5, § 20, stk. 3, nr. 1, § 46, stk. 5 og 6, og § 106, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, og straffelovens § 124, stk. 5, nr. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, frem til den påbegyndte varetægtsfængslings eller afsonings ophør.

Stk. 11. Lovens § 7 finder anvendelse for kommunale og regionale valg, der afholdes efter lovens ikrafttræden, første gang den 3. tirsdag i november 2021.

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens §§ 1 og 9 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen