Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 293 af 14/5 1998, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7/7 2009, med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 431 af 28/4 2010 (Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.) § 5.

lov nr. 153 af 28/2 2012 (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.) § 3,

lov nr. 493 af 12/6 2013 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) § 15,

lov nr. 1482 af 23/12 2014 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 60.

 

Kapitel 1 – Formål og personkreds

§ 1. Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

§ 2. Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved af få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov.

Til toppen

Kapitel 2 – Fortrinsadgang

§ 3. En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, bevilling til stadepladser m.v. og tilladelse til taxikørsel, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fortrinsadgangen, herunder om den handicappede persons ret til en ansættelsessamtale og arbejdsgiverens pligt til at forhandle med jobcenteret, hvis den handicappede ansøger ikke ansættes.

Bekendtgørelser

Kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 817 af 26/6 2013 ændret ved bek. nr. 1698 af 19/12 2018).

Til toppen

Kapitel 3 – Personlig assistance til handicappede i erhverv

Vejledninger mv.

Tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10205 af 7/12 2017).

§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

§ 5. Personlig assistance kan ydes under beskæftigelse i

1) stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2) beskæftigelse i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) beskæftigelse i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

5) beskæftigelse i seniorjob efter lov om seniorjob.

Stk. 2. Ledige personer med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få tilskud til personlig assistance under efteruddannelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Tilskud og ansættelse

§ 6. Tilskud ydes til en virksomhed til aflønning m.v. af en personlig assistent for en ansat eller for en person, der skal ansættes i virksomheden, eller for virksomhedens indehaver.

Stk. 2. Den personlige assistent skal bistå personen med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig assistance til.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddets størrelse.

Bekendtgørelser

Kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 817 af 26/6 2013 ændret ved bek. nr. 1698 af 19/12 2018).

Principafgørelser

2018

9783 af 19/9 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 48-18 om personlig assistance - arbejdsgiver - tilskud - ATP - feriepenge.

9500 af 26/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 39-18 om personlig assistance til handicappede i erhverv - erhvervets forenelighed - selvstændigt indhold - landmand - lam efter ulykke - betydelig funktionsnedsættelse.

2017

9101 af 16/2 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 5-17 om handicappede i erhverv - erhvervets forenelighed - vidensarbejde.

2016

9856 af 31/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 50-16 om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed - skånehensyn - arbejdsgiver - lede og fordele arbejdet.

2012

10019 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 77-12 om personlig assistance - butiksejer - fleksjob - arbejdsfunktion.

2011

10159 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 121-11 om handicapkompensation - personlig assistent - døv - funktionsnedsættelse - meget betydelig.

2010

10412 af 30/11 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 238-10 om handicapkompensation - personlig assistance - taxikørsel.

2009

10649 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 109-09 om handicapkompensation - personlig assistance - tolkebistand - bierhverv - fuld tid.

10648 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 108-09 om handicapkompensation - personlig assistance - ventetid.

2008

10989 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-9-08 om kompensation - handicappet - personlig assistance - almindelig medhjælper.

§ 7. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår, eller den personlige assistance rekvireres som tegnsprogstolkning efter nærmere fastsatte regler herfor. Den personlige assistent kan endvidere rekvireres hos et vikarbureau. Den handicappede person skal forud for ansættelse af en assistent godkende denne.

Stk. 2. Tilskud kan kun ydes til en bestemt arbejdsfunktion i en bestemt virksomhed.

Stk. 3. Tilskud kan ydes for assistance i gennemsnitligt indtil 20 timer pr. uge for en bestemt periode eller indtil videre. I forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold, jf. § 5, stk. 2, kan der ydes tilskud op til fuld tid. En person, der har mere end én funktionsnedsættelse eller har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid.

Stk. 4. Der kan ydes refusion af udgifter til den personlige assistent ved arbejdsbetingede rejser og til vikardækning ved assistentens længerevarende sygdom og lignende.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang der kan ydes tilskud til den personlige assistent under den handicappede persons sygdom, og i hvilket omfang der kan ydes tilskud, hvis den personlig assistent er syg.

Bekendtgørelser

Kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 817 af 26/6 2013 ændret ved bek. nr. 1698 af 19/12 2018).

Principafgørelser

2018

9783 af 19/9 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 48-18 om personlig assistance - arbejdsgiver - tilskud - ATP - feriepenge.

9500 af 26/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 39-18 om personlig assistance til handicappede i erhverv - erhvervets forenelighed - selvstændigt indhold - landmand - lam efter ulykke - betydelig funktionsnedsættelse.

2017

9101 af 16/2 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 5-17 om handicappede i erhverv - erhvervets forenelighed - vidensarbejde.

2016

9856 af 31/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 50-16 om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed - skånehensyn - arbejdsgiver - lede og fordele arbejdet.

2012

10020 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 78-12 om handicappede i erhverv - kompensation - personlig assistance - fjerntolkning - videotolkning - godkendelse - personlig assistent.

2011

10159 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 121-11 om handicapkompensation - personlig assistent - døv - funktionsnedsættelse - meget betydelig.

2010

10412 af 30/11 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 238-10 om handicapkompensation - personlig assistance - taxikørsel.

10272 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 91-10 om personlig assistance - timetal - maksimum.

2009

10661 af 2875 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 121-09 om handicappede i erhverv - kompensation - personlig assistent - opgørelse af hjælpetimer.

10649 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 109-09 om handicapkompensation - personlig assistance - tolkebistand - bierhverv - fuld tid.

10648 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 108-09 om handicapkompensation - personlig assistance - ventetid.

§§ 8-10. (Ophævet).

§ 11. Jobcenteret refunderer virksomheden de lønandele, som tilskuddet omfatter. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom.

Bekendtgørelser

Kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 817 af 26/6 2013 ændret ved bek. nr. 1698 af 19/12 2018).

§§ 12-13. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 4 – Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse

§ 14. Til de i § 4 nævnte personer kan jobcenteret yde støtte til personlig assistance, medmindre den pågældende er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse. Der kan ydes støtte til

1) beskæftigede, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv, og

2) ledige

a) der deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a og § 73 b samt tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

b) på dagpenge efter § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter § 99, stk. 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilskud og ansættelse m.v.

§ 14 a. Reglerne i kapitel 3 finder anvendelse.

Stk. 2. Den personlige assistent ansættes af jobcenteret eller efter reglerne i § 7, stk. 1, når der ydes assistance til en ledig.

Stk. 3. Tilskud kan ydes op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse, hvis personen med handicap har behov for assistance til forberedelsen. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud op til fuld tid.

Stk. 4. Bevilling skal gives for en bestemt periode og til en bestemt uddannelse.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for ordningen.

Bekendtgørelser

Kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 817 af 26/6 2013 ændret ved bek. nr. 1698 af 19/12 2018).

Til toppen

Kapitel 5 – Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med et handicap

§ 15. Nyuddannede personer med handicap kan få tilbud om ansættelse med løntilskud efter reglerne i § 51 og § 52, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilskud og ansættelse m.v.

§§ 15 a-b. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 6 – Ophævet

§ 16. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 6 a – Administration, oplysningspligt og tilbagebetaling

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 16 a. Jobcenteret administrerer ordningerne efter denne lov.

Stk. 2. Ansøgning om personlig assistance indgives af personen med funktionsnedsættelsen til jobcenteret i den kommune, hvor personen med funktionsnedsættelsen er bosat. Der kan ikke ydes tilskud for perioder, der ligger mere end 3 måneder før ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om administrationen, herunder om, hvilke oplysninger en ansøgning om støtte skal indeholde, og om udbetaling af tilskud. Endvidere fastsætter direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen regler om udbetaling af re­fu­sion, regnskab, revision m.v.

Bekendtgørelser

Kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 817 af 26/6 2013 ændret ved bek. nr. 1698 af 19/12 2018).

§ 16 b. Det påhviler den handicappede person og arbejdsgiveren at give jobcenteret oplysninger om ændringer i arbejdsforholdet eller handicappets omfang, hvis det har betydning for udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Der er pligt til at tilbagebetale tilskud m.v., som er udbetalt på et urigtigt grundlag, når den handicappede person, virksomheden eller et vikarbureau, der har ydet personlig assistance, mod bedre vidende har afgivet urigtige erklæringer eller fortiet omstændigheder af betydning for udbetaling af tilskud eller ikke har opfyldt betingelserne for at få tilskud.

Til toppen

Kapitel 7 – Andre bestemmelser

Vejledninger mv.

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem - ændringer som følge af L 185 (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9403 af 25/6 2009).

§ 17. Beskæftigelsesministeriet udarbejder årligt en analyse om den arbejdsmarkedspolitiske situation for personer med handicap.

Klageadgang

§ 17 a. Klage over afgørelser i jobcenteret om støtte til personlig assistance til handicappede i erhverv efter kapitel 3 og om personlig assistance under efter- og videreuddannelse efter kapitel 4 kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Efter anmodning fra en person med handicap, som af en offentlig arbejdsgiver er blevet meddelt afslag på ansættelse i en ledig stilling, eller som af en offentlig myndighed er blevet meddelt afslag på tildeling af en ledig bevilling til stadeplads m.v. eller tilladelse til taxikørsel, kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg udtale sig om, hvorvidt arbejdsgiveren eller myndigheden har overholdt de i medfør af § 3, stk. 2, fastsatte regler om samtale- og forhandlingspligt. Anmodningen skal fremsættes senest 4 uger efter, at ansøgeren med handicap har modtaget arbejdsgiverens eller myndighedens beslutning om afslag på ansættelse eller tildeling af bevilling.

Stk. 3. Finder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at samtale- og forhandlingspligten ikke er overholdt, sender udvalget en kopi af udtalelsen til den øverste administrative ansvarlige for den pågældende offentlige arbejdsgiver eller myndighed.

Finansiering m.v.

§ 17 b. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter i forbindelse med tilskud efter kapitel 3 og 4.

Andre regler

Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport- , Bygning- og Boligministeriets ressortområder (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1591 af 15/12 2017).

§ 17 c. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.

§ 17 d. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Loven træder i kraft den 1. juni 1998, jf. dog stk. 2

Stk. 2. Lovens § 19, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1998.

Stk. 3-4. (Udeladt).

§ 19. (Udeladt).

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen