Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Lov om opkrævning af underholdsbidrag

Social-, Bolig- og Ældreministeriets lov nr. 150 af 24/4 1963, jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 15/8 2023.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2023.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på opkrævning af underholdsbidrag til barn, ægtefælle eller en uden for ægteskab besvangret kvinde, såfremt bidraget er fastsat efter lovgivningen for Danmark, Færøerne eller Grønland.

Stk. 2. Endvidere finder lovens regler anvendelse på opkrævning af bidrag til fyldestgørelse af en underholdsforpligtelse i henhold til udenlandsk lov i det omfang, det fastsættes ved overenskomst med fremmed stat eller bestemmes af social- og indenrigsministeren.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på opkrævning af renter af underholdsbidrag.

Bekendtgørelser

Opkrævning af underholdsbidrag (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 918 af 26/6 2023).

Vejledninger mv.

Inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9275 af 20/3 2019).

Fremgangsmåden ved opkrævning af underholdsbidrag i Danmark, når bidragsmodtageren bor på Færøerne eller i Grønland (Familiest. vejl. nr. 9035 af 5/2 2009).

Lovændringer

30/6 2023 ved lov nr. 755 af 13/6 2023 (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) § 20 [LF 75 2022-23, 2. samling].

§ 2. Udbetaling Danmark opkræver krav på underholdsbidrag, jf. § 1, i følgende situationer:

1) Bidraget er omfattet af § 1, stk. 1.

2) Bidraget er baseret på en afgørelse eller aftale, der er omfattet af konvention af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om inddrivelse af underholdsbidrag, og Udbetaling Danmark har modtaget en anmodning om forskudsvis udbetaling af hele eller dele af bidraget efter § 11, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden opkræver krav på underholdsbidrag, når bidraget er omfattet af § 1, stk. 2, uden at være omfattet af stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Afgørelse om indsigelser mod eksistensen af krav på underholdsbidrag, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, træffes efter § 23 a, stk. 3.

Lovændringer

30/6 2023 ved lov nr. 755 af 13/6 2023 (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) § 20 [LF 75 2022-23, 2. samling]. 30/6 2023 overdrager restanceinddrivelsesmyndigheden krav til opkrævning hos Udbetaling Danmark på underholdsbidrag omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, hvis kravet 1/10 2022 eller senere har været under opkrævning hos restanceinddrivelsesmyndigheden og 30/6 2023 fortsat er under opkrævning. Udbetaling Danmark indtræder ved denne overdragelse som fordringshaver for krav omfattet af 1. pkt. 30/6 2023 indtræder Udbetaling Danmark endvidere som fordringshaver for krav omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, der er overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden efter opkrævning hos restanceinddrivelsesmyndigheden i perioden fra og med 1/10 2022 til og med 29/6 2023.

§§ 3-18. (Ophævet).

§ 19. Agter en skyldner at tage bopæl eller fast ophold i udlandet, inden han har opfyldt hele sin bidragspligt, skal han inden udrejsen, om fornødent efter Udbetaling Danmarks bestemmelse og i det omfang og på den måde, Udbetaling Danmark finder det passende, opfylde bidragspligten eller stille sikkerhed herfor.

Stk. 2. Undlader skyldneren at stille sikkerhed for bidragspligtens opfyldelse som fastsat i stk. 1, kan Udbetaling Danmark bestemme, at fremtidige bidrag for en nærmere fastsat periode skal kunne inddrives straks.

Stk. 3. Består en af skyldneren stillet sikkerhed i kaution, finder reglerne i denne lov og i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige tilsvarende anvendelse på opkrævning og inddrivelse af bidraget hos kautionisterne.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i Finland, Island, Norge eller Sverige. I det omfang, det fastsættes af social- og indenrigsministeren, omfatter bestemmelsen heller ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i andre lande, med hvilke der er indgået aftale om ydelse af bistand ved inddrivelse af underholdsbidrag.

§ 20. Reglerne i § 19 kan bringes til anvendelse over for en mand, der er part i en påbegyndt faderskabssag, og en kvinde, der er part i en påbegyndt medmoderskabssag.

§ 21. Ved inddrivelse af bidrag efter § 19, stk. 2, forvaltes indkomne beløb efter reglerne i værgemålslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. Ophører bidragspligten, inden beløbet er opbrugt, tilfalder den tilbageværende del af dette skyldneren eller hans bo.

§§ 21 a-23. (Ophævet).

§ 23 a. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

Stk. 3. Afgørelse efter § 2, stk. 3, og § 20 træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.

Stk. 4. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

Lovændringer

30/6 2023 ved lov nr. 755 af 13/6 2023 (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) § 20 [LF 75 2022-23, 2. samling].

§ 23 b. Social- og boligministeren kan

1) fastsætte regler om Udbetaling Danmarks behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag,

2) i samråd med skatteministeren fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager efter § 2, stk. 2, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, og

3) fastsætte regler om behandling af sager om indsigelser mod eksistensen af krav efter § 1, stk. 2, og om behandling af sager efter § 20.

Bekendtgørelser

Opkrævning af underholdsbidrag (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 918 af 26/6 2023).

Vejledninger mv.

Opkrævning af danske bidragskrav (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9272 af 20/3 2019).

Andre regler

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1584 af 7/7 2021).

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. vejl. nr. 9926 af 20/11 2014).

Lovændringer

30/6 2023 ved lov nr. 755 af 13/6 2023 (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) § 20 [LF 75 2022-23, 2. samling].

§ 23 c. Anmodninger efter § 20 og anmodninger om indbringelse af en afgørelse for familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis Familieretshuset finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Familieretshuset tilbyde, at henvendelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Familieretshuset bestemmer, hvordan en henvendelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Familieretshuset kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Familieretshuset ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshuset.

Lovændringer

30/6 2023 ved lov nr. 755 af 13/6 2023 (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) § 20 [LF 75 2022-23, 2. samling].

§ 23 d. Indsigelser efter § 2, stk. 3, skal indgives til den myndighed, der opkræver underholdsbidraget.

Lovændringer

Indsat 30/6 2023 ved lov nr. 755 af 13/6 2023 (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) § 20 [LF 75 2022-23, 2. samling].

§ 24. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1963.

Stk. 2. Loven finder anvendelse også med hensyn til de inden dens ikrafttræden opståede bidragsforpligtelser.

Stk. 3. Lov nr. 133 af 7. maj 1937 om inddrivelse og sikring af underholdsbidrag ophæves.

§ 25. Loven gælder ikke for Grønland.

Til toppen