Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Kulturministeriets lov nr. 520 af 21/6 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2/4 2014, med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 742 af 1/6 2015 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.) § 4 [LF 140 2014-15],

lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 30 [LF 69 2017-18],

lov nr. 901 af 21/6 2022 (Indførelse af orienteringspligt for politiet) [LF 119 2021-22].

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2022.

§ 1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

§ 2. Vedkommende minister fastsætter nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister fastsætter endvidere nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn..

Stk. 2. Vedkommende minister kan tilsvarende fastsætte regler om indhentelse af børneattest for de i stk. 1 nævnte fysiske personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn.

Stk. 3. Ved en børneattest forstås en attest med oplysninger som nævnt i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Stk. 4. I regler fastsat efter stk. 1 og 2 kan det bestemmes, at forsætlig overtrædelse af reglerne straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Bekendtgørelser

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov og i frivillige sociale organisationer og foreninger (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1690 af 11/12 2023).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse i institutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde (Uddannelses- og Forskningsst. bek. nr. 554 af 23/5 2023).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde (Kulturmin. bek. nr. 1211 af 29/8 2022).

Indhentelse af børneattest ved privat indkvartering af udlændinge (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 1126 af 4/7 2022).

Dagtilbud (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 2058 af 15/11 2021, ændret ved bek. nr. 1197 af 26/9 2023).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1325 af 16/11 2018).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps (Forsvarsmin. bek. nr. 1125 af 11/8 2016).

Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer (Social- og Indenrigssmin. bek. 407 af 4/5 2016).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort (Kirkemin. bek. nr. 404 af 21/4 2016).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde (Erhvevs- og Vækstmin. bek. nr. 195 af 24/2 2015).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag- fritids- og klubtilbud (Undervisningsmin. bek. nr. 494 af 21/5 2014).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende (Miljømin. bek. nr. 519 af 30/5 2012).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer (Sundheds- og Forebyggelsesmin. bek. nr. 487 af 25/5 2012).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde (Transportmin. bek. nr. 485 af 24/5 2012).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år (Justitsmin. bek. 483 af 23/5 2012).

Vejledninger mv.

Indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område (Kulturmin. vejl. nr. 10003 af 10/10 2016).

§ 3. Indhentelse af attest som nævnt i § 2, stk. 1 og 2, skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester.

§ 3 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at begæring om børneattest og samtykke i den forbindelse skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Rigspolitiet stiller til rådighed (digital selvbetjening).

§ 4. Kulturministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet skal orientere Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, hvis medlemmer af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt indhenter børneattester med anmærkninger.

Bekendtgørelser

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde (Kulturmin. bek. nr. 1211 af 29/8 2022).

Lovændringer

Indsat 1/7 2022 ved lov nr. 901 af 21/6 2022 (Indførelse af orienteringspligt for politiet) [LF 119 2021-22].

§ 5. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen