Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Lov om børns forsørgelse

Social- og Ældreministeriets lov nr. 200 af 18/5 1960, jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 7/8 2019 med følgende ændringslov indarbejdet:

lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 5 [LF 65 2021-22] – ikrafttræden efter social- og ældreministerens nærmere bestemmelse og indarbejdet som kommende lovændring.

Kapitel 1 – Faderskab

§§ 1-12. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 2 – Barnets forsørgelse

Vejledninger mv.

Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2023 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 10413 af 20/12 2022).

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2023 (Social- og Ældremin. skr. nr. 10315 af 13/12 2022).

Aftaler om børnebidrag (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9262 af 20/3 2019).

§ 13. Forældrene er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets bedste.

Stk. 2. Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten over for barnet, kan det pålægges den pågældende forælder at udrede bidrag til barnets underhold.

§ 14. Bidraget fastsættes under hensyn til barnets bedste og udgør normalbidraget, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog 2-4. pkt. Bidraget kan fastsættes højere end normalbidraget under hensyn til indkomstforholdene hos den forælder, som efter § 13, stk. 2, skal betale bidrag til barnet. Bor barnet i et land, hvor leveomkostningerne er væsentlig lavere end i Danmark, kan bidraget undtagelsesvis fastsættes lavere end normalbidraget. Er barnet avlet ved en ved dom fastslået kønsfrihedsforbrydelse, skal faderens bidrag ansættes således, at det dækker samtlige udgifter ved barnets underhold.

Stk. 2. Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år. Bidragspligten ophører endvidere, når barnet indgår ægteskab, medmindre der bestemmes andet.

Stk. 3. Bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år. Bidraget fastsættes efter stk. 1 og under hensyn til barnets indkomstforhold.

Stk. 4. Bidraget erlægges månedsvis forud. Barnets bortadoption eller død medfører ikke fritagelse for nogen del af bidraget for den pågældende bidragsperiode.

Beløb 2023

Børnebidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2023

 

 

Normalbidraget

 

+

 

 

1 barn

 

 

2 børn

 

 

3 børn

 

 

4 børn

 

 

5 børn

 

 

100 %

 

 

ca. 560.000 kr.

 

 

ca. 620.000 kr.

 

 

ca. 700.000 kr.

 

 

ca. 810.000 kr.

 

 

ca. 960.000 kr

 

 

200 %

 

 

ca. 800.000 kr.

 

 

ca. 900.000 kr.

 

 

ca. 1,1 mio. kr.

 

 

ca. 1,2 mio. kr.

 

 

ca. 1,3 mio. kr.

 

 

300 %

 

 

ca. 1,4 mio. kr.

 

 

ca. 1,7 mio. kr.

 

 

ca. 2,0 mio. kr.

 

 

ca. 2,2 mio. kr.

 

 

ca. 2,4 mio. kr.

Uddannelsesbidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2023

 

 

 

1 barn

 

 

2 børn

 

 

3 børn

 

 

4 børn

 

 

5 børn

 

 

Normalbidragets grundbeløb

 

 

ca. 420.000 kr.

 

 

ca. 480.000 kr.

 

 

ca. 560.000 kr.

 

 

ca. 650.000 kr.

 

 

ca. 770.000 kr.

 

 

50 %

 

 

ca. 600.000 kr.

 

 

ca. 700.000 kr.

 

 

ca. 900.000 kr.

 

 

ca. 1,0 mio. kr.

 

 

ca. 1,2 mio. kr.

 

 

100 %

 

 

ca. 1,0 mio. kr.

 

 

ca. 1,2 mio. kr.

 

 

ca. 1,4 mio. kr.

 

 

ca. 1,6 mio. kr.

 

 

ca. 1,9 mio. kr.

 Børne- og uddannelsesbidrag, betydning af barnets indkomst

Fastsættelse af børne- og uddannelsesbidraget

kr. måned

1. Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er

ca. 5.000

2. Er et bidrag fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der er væsentligt overstiger

ca. 6.000

Vejledninger mv.

Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2023 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 10413 af 20/12 2022).

§ 15. Særligt bidrag kan pålægges i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation eller, hvis barnet ikke skal konfirmeres, ved at barnet når konfirmationsalderen, ved barnets sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning.

Stk. 2. Ansøgning om fastsættelse af bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation kan tidligst indgives til Familieretshuset 3 måneder før og senest 1 dag før dagen for barnets konfirmation. Ansøgning om fastsættelse af bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger, ved at barnet når konfirmationsalderen, kan indgives fra den dag, hvor barnet fylder 13 år, til den dag, hvor barnet fylder 15 år.

Stk. 3. En ansøgning som nævnt i stk. 2 afvises, hvis ansøgningen indgives på andre tidspunkter end efter stk. 2.

Stk. 4. Bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger ved barnets sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning kan kun fastsættes, såfremt begæring fremsættes for Familieretshuset inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, medmindre der godtgøres at foreligge rimelig grund for overskridelse af fristen.

Beløb 2023

Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag

Kr. én gang

Det normal konfirmations- og beklædningsbidrag

3.984

§ 16. Bidrag kan til enhver tid ændres efter ansøgning.

§ 17. Aftaler om bidrag til barnet er ikke til hinder for, at der træffes anden afgørelse, såfremt aftalen skønnes åbenbart ubillig, eller når forholdene væsentligt har forandret sig, eller aftalen strider mod barnets bedste.

§ 17 a. Ved indgivelse af ansøgning om ændring af bidrag betales et gebyr, jf. dog stk. 2. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af social- og indenrigsministeren, jf. stk. 4.

Stk. 2. Der betales ikke gebyr efter stk. 1, hvis

1) der søges om bortfald af bidrag og dette skyldes, at barnet er flyttet til den forælder, der betaler bidraget, eller

2) der søges om ændring af et aftalt bidrag, jf. § 17, og der ikke tidligere har været behandlet en sag om dette bidrag.

Stk. 3. Søger en part om ændring af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i en sag mellem de samme parter, skal der kun betales ét gebyr. Søger en part om nedsættelse af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i sager mellem forskellige parter, skal der ligeledes kun betales ét gebyr.

Stk. 4. Størrelsen af gebyret efter stk. 1 fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved Familieretshusets behandling af en ansøgning om ændring af bidrag.

Stk. 5. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr.

Beløb 2023

Kr. én gang

Ansøgning om ændring af børnebidrag

2.800

Bekendtgørelser

Forhøjelse af størrelsen af visse gebyrer på det familieretlige område i 2023 (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 633 af 31/5 2023).

Familieretshuset (Børne- og Socialmin. bek. nr. 286 af 20/3 2019).

Vejledninger mv.

Familieretshuset (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9404 af 26/6 2020).

Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlig sager (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9254 af 20/3 2019).

§ 18. Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkommer barnet.

Stk. 2. Retten til at kræve bidrag fastsat og til at indkræve bidraget har den, der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet i pleje. I det omfang det offentlige afholder udgifter til barnets forsørgelse, tilkommer retten den pågældende offentlige myndighed eller institution.

Til toppen

Kapitel 3 – Bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

§ 19. Der kan pålægges faderen eller medmoderen at udrede bidrag til udgifterne ved fødslen og ved barnets navngivning, herunder ved dåb, og til moderens underhold 2 måneder før og 1 måned efter fødslen. Under særlige omstændigheder, navnlig i tilfælde af moderens sygdom forårsaget ved svangerskabet eller fødslen, kan bidrag pålægges for indtil 4 måneder før og 9 måneder efter fødslen. Bidraget kan pålægges, uanset at barnet er dødfødt.

Stk. 2. Endvidere kan der pålægges den, der har eller kan have besvangret en kvinde, eller den, der har givet samtykke til, at en kvinde er behandlet med assisteret reproduktion, hvis barnet må antages at være blevet til ved denne behandling, jf. børnelovens §§ 27 eller 27 a, at udrede bidrag til de ved en abort forvoldte særlige udgifter.

Stk. 3. Bidrag efter denne paragrafs stk. 1 forfalder, hvis barnet er født, straks ved bidragsfastsættelsen og ellers til de tidspunkter, der er fastsat i afgørelsen om bidrag efter stk. 1. Bidrag efter stk. 2 forfalder straks.

Stk. 4. Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkommer moderen eller den offentlige myndighed eller institution, der har afholdt de pågældende udgifter.

Kommende lovændring

Ved lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 5 [LF 65 2021-22] ændres i stk. 2: »behandlet med assisteret reproduktion« til: »er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret«, og efter »behandling« indsættes: »eller insemination« efter social- og ældreministerens nærmere bestemmelse.

Beløb 2023

Andre børnebidrag

Kr. én gang

Mdl. kr.

1. Fødselsbidrag og barselsbidrag

913

1.589

2. Dåbs- og navngivningsbidrag

1.328

Til toppen

Kapitel 4 – Forskellige bestemmelser

§ 19 a. Ansøgning om fastsættelse eller ændring af bidrag efter denne lov og anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3. Dette gælder dog ikke anmodninger, der indgives af en offentlig myndighed.

Stk. 2. Hvis Familieretshuset finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Familieretshuset tilbyde, at henvendelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Familieretshuset bestemmer, hvordan en henvendelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Familieretshuset kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Familieretshuset ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshuset.

§ 20. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

Stk. 2. Afgørelse i sager om bidrag træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.

§ 21. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om behandling af sager om børnebidrag, herunder om ansøgningsfrister og begyndelses- og ændringstidspunkter.

Stk. 3. Familieretshuset kan til brug for behandlingen af sager om fastsættelse og ændring af bidrag efter denne lov få terminaladgang til nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret.

Bekendtgørelser

Børne- og ægtefællebidrag (Børne- og Socialmin. bek. nr. 285 af 20/3 2019).

Vejledninger mv.

Børne- og ægtefællebidrag (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9424 af 26/6 2020).

§ 22. Loven træder i kraft den 1. januar 1961. Fra samme dato ophæves, jfr. dog stk. 2-4, lov nr. 131 af 7. maj 1937 om børn uden for ægteskab og lov nr. 132 af 7. maj 1937 om ægtebørn.

Stk. 2-5. [Udeladt].

§ 22 a. Regeringen kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om børnebidrag. Overenskomsten finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan endvidere fastsætte regler om forholdet mellem danske og andre nordiske landes regler om børnebidrag.

Vejledninger mv.

International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9261 af 20/3 2019).

Andre regler

Anvendelse af underholdspligtforordningen (Børne- og Socialmin. bek. nr. 297 af 20/3 2019).

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen