Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Lov om Familieretshuset

Social-, Bolig- og Ældreministeriets lov nr. 1702 af 27/12 2018 [LF 90 2018-19], jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 7/8 2019 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 962 af 26/6 2020 (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) § 1 [LF 183 A 2019-20],

lov nr. 969 af 26/6 2020 (Afskaffelse af refleksionsperioden) § 1 [LF 183 B 2019-20],

lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 3 [LF 65 2021-22] – ikrafttræden efter social- og ældreministerens nærmere bestemmelse og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 344 af 22/3 2022 (Konsekvensrettelser som følge af lov om leje og lov om boligforhold samt opsigelse af fremlejegivere i almene boliger) § 9 [LF 49 2021-22],

lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 7 [LF 94 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 6 [LF 95 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2022.

Kapitel 1 – Familieretshusets opgaver

§ 1. Familieretshuset har til opgave at yde støtte til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger, med henblik på at sikre barnets trivsel. Familieretshuset skal sætte barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse i første række.

Stk. 2. Familieretshuset skal træffe afgørelser ud fra, hvad der er bedst for barnet. Afgørelserne skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold.

Stk. 3. I sager omfattet af denne lov støtter Familieretshuset parterne i at finde egne løsninger. Finder parterne ikke en løsning, skal Familieretshuset enten indbringe sagen for byretten, der benævnes familieretten, eller træffe en afgørelse. Familieretshuset skal behandle sagerne på en måde, der møder parternes behov og sikrer sammenhængende forløb.

Stk. 4. Familieretshuset skal råde over børne- og familiefaglige kompetencer, herunder uddannede konfliktmæglere, der sikrer, at Familieretshuset kan udfylde sine opgaver efter stk. 1-3.

§ 2. Familieretshuset behandler efter denne lov sager, i det omfang det følger af nedenstående love og bestemmelser m.v.:

1) Forældreansvarsloven.

2) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

3) Lov om børns forsørgelse.

4) § 56 a i udlændingeloven.

5) Lov om opkrævning af underholdsbidrag.

6) Børneloven.

7) Navneloven.

8) Lov om ægtefællers økonomiske forhold.

9) Lov om Haagerkonventionen af 2007.

10) Forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt, jf. § 1 og § 8 h, stk. 2, i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område.

11) Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn, jf. § 1 i lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen.

12) Adoptionsloven.

13) Kapitel 24 i lov om social service.

14) § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

15) Værgemålsloven.

16) § 37, § 54, stk. 3, og § 68 i arveloven.

17) Lov om fremtidsfuldmagter.

18) Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

19) §§ 160 og 169 i lov om leje.

20) § 68 i lov om leje af almene boliger.

21) § 54 i erhvervslejeloven.

Lovændringer

1/7 2022 ved lov nr. 344 af 22/3 2022 (Konsekvensrettelser som følge af lov om leje og lov om boligforhold samt opsigelse af fremlejegivere i almene boliger) § 9 [LF 49 2021-22].

§ 3. Familieretshuset er ved behandlingen og afgørelsen af en sag uafhængig af instruktioner.

Til toppen

Kapitel 2 – Visitation af sager

§ 4. Familieretshuset visiterer på baggrund af en indledende screening en sag til behandling efter bestemmelserne i §§ 5-8. Sager omfattet af § 2, nr. 1-11, visiteres efter §§ 5-7, og disse sager behandles og afgøres efter denne lov og bestemmelserne i den lovgivning, der i øvrigt gælder for den pågældende sag. § 8 finder anvendelse på sager omfattet af § 2, nr. 12-21.

Stk. 2. Familieretshuset kan under behandlingen af en sag ændre visitationen af sagen. Dette gælder dog ikke sager, der er omfattet af § 6, stk. 2.

Stk. 3. Sager omfattet af § 2, nr. 1-11, vedrørende de samme parter kan visiteres til behandling sammen.

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om visitationen af sager.

Lovændringer

1/7 2022 ved lov nr. 344 af 22/3 2022 (Konsekvensrettelser som følge af lov om leje og lov om boligforhold samt opsigelse af fremlejegivere i almene boliger) § 9 [LF 49 2021-22].

§ 5. Enkle sager visiteres til behandling efter bestemmelsen i kapitel 8. Sager omfattet af denne bestemmelse betegnes i loven som § 5-sager.

Stk. 2. Følgende sager behandles som udgangspunkt som § 5-sager:

1) Anmeldelse af aftale om forældremyndighed efter § 9, 1. og 2. pkt., § 10, 1. og 2. pkt., og § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., i forældreansvarsloven.

2) Registrering vedrørende en aftale om delt bopæl efter § 18 a i forældreansvarsloven.

3) Bevilling af separation eller skilsmisse efter § 42 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

4) Registrering af faderskab og medmoderskab efter § 1 a, stk. 1, § 3 a, stk. 1, og § 3 b, stk. 1, i børneloven.

5) Anerkendelse af faderskab og medmoderskab efter § 14 i børneloven.

6) Anmeldelse af navne efter § 6, stk. 2, i navneloven.

7) Udstedelse af resolution om børne- og ægtefællebidrag ud fra parternes enighed.

Kommende lovændring

Ved lov nr. 227 af 15/2 2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) § 3 [LF 65 2021-22] ophæves stk. 2, nr. 4 efter social- og ældreministerens nærmere bestemmelse. Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6.

Ændringen finder ikke anvendelse for børn, som er født før det tidspunkt, social- og ældreministeren fastsætter for ikrafttrædelse ændringen. For disse børn finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 6. Mindre enkle sager visiteres til behandling efter bestemmelserne i kapitel 9. Sager omfattet af denne bestemmelse betegnes i loven som § 6-sager.

Stk. 2. Følgende sager behandles altid som § 6-sager, der afgøres af Familieretshuset efter § 26:

1) Sager om, hvorvidt en henvendelse, som ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Familieretshuset stiller til rådighed, eller hvor der ikke er betalt gebyr for behandlingen af sagen, skal afvises.

2) Sager om midlertidig forældremyndighed efter § 28 i forældreansvarsloven.

3) Sager om midlertidigt kontaktbevarende samvær efter § 29 a i forældreansvarsloven.

4) Klager efter § 41, stk. 2, i forældreansvarsloven.

5) Klager efter § 58 b, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

6) Sager om tilladelse til indgåelse af ægteskab efter § 7 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

7) Sager om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

8) Sager om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007.

9) Sager om eksigibilitet efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt.

10) Sager om udstedelse og tilbagekaldelse af attest om forældremyndighed efter artikel 40 i Haagerkonventionen om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn.

11) Sager, hvor der ikke skal tages stilling til en tvist mellem to private parter, dog ikke sager omfattet af § 24.

12) Sager om prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter § 13, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

§ 7. Komplekse sager efter forældreansvarsloven og sager, der bør behandles sammen med sådanne, visiteres til behandling efter bestemmelserne i kapitel 10. Sager omfattet af denne bestemmelse betegnes i loven som § 7-sager.

§ 8. En sag omfattet af § 2, nr. 12-21, behandles og afgøres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for sagen. Kapitel 3 finder anvendelse ved behandlingen af en sådan sag.

Lovændringer

1/7 2022 ved lov nr. 344 af 22/3 2022 (Konsekvensrettelser som følge af lov om leje og lov om boligforhold samt opsigelse af fremlejegivere i almene boliger) § 9 [LF 49 2021-22].

§ 9. Til brug for visitationen af en sag efter § 4 kan Familieretshuset, hvis det er nødvendigt for afklaringen af, om sagen er kompleks, indhente oplysninger fra kommunalbestyrelsen om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har iværksat støtte til barnet efter kapitel 11 i lov om social service, og hvilken type støtte der i givet fald er tale om. Familieretshuset kan endvidere indhente oplysninger om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har gennemført eller iværksat gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 i lov om social service.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 7 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I 1. pkt. ændres »kapitel 11 i lov om social service« til: »kapitel 4-6 i barnets lov«.

I 2. pkt. ændres »§ 50 i lov om social service« til: »§ 20 i barnets lov«.

Til toppen

Kapitel 3 – Generelle sagsbehandlingsregler

§ 10. Familieretshuset beslutter, om en part eller parterne skal indkaldes til møde, eller om sagen skal behandles på skriftligt grundlag.

Stk. 2. Familieretshuset kan indkalde parterne til at deltage i et møde sammen. Dette gælder dog ikke, hvis en part eller dennes barn har været udsat for voldelig adfærd fra den anden part eller der er mistanke herom, medmindre parten er indforstået med, at parterne deltager i mødet sammen.

§ 11. Familieretshuset kan afgøre en sag på det foreliggende grundlag, hvis en part undlader at give Familieretshuset oplysninger om partens egne forhold, som Familieretshuset har anmodet om.

§ 11 a. Er en part tilsluttet postløsningen Digital Post, sender Familieretshuset meddelelser i sager omfattet af denne lov til parten gennem Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Familieretshuset sender meddelelser til en part, der ikke er tilsluttet Digital Post, med brevpost. Familieretshuset kan dog anvende en anden meddelelsesform end efter 1. og 2. pkt., hvis det i den konkrete situation er mere hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Familieretshuset anmoder retten om at forkynde en meddelelse for en part, der ikke er tilsluttet Digital Post, hvis der er behov for forkyndelse og Familieretshuset enten ikke har fået bekræftelse på, at parten har modtaget en meddelelse efter stk. 1, eller partens bopæl eller opholdssted ikke kan oplyses.

Stk. 3. Er en eventuel frist i en meddelelse efter stk. 1 og 2 udløbet, og har den pågældende part ikke besvaret meddelelsen, kan Familieretshuset afgøre sagen på det foreliggende grundlag.

§ 12. Til brug for behandlingen af en sag om fastsættelse og ændring af børne- og ægtefællebidrag og om forældrenes fælles ansvar for transport af et barn i forbindelse med samvær, herunder forældrenes afholdelse af udgifter herved, kan familieretten anmode Familieretshuset om at indhente de nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret, ved brug af Familieretshusets terminaladgang.

§ 13. I § 6-sager, der indbringes for familieretten efter § 27, og i § 7-sager, hvor Familieretshuset ikke træffer afgørelse, finder forvaltningslovens § 9, stk. 1, 2, 4 og 5, § 9 a, § 10, stk. 1, §§ 12-15 c og § 16, stk. 2, 3 og 6, tilsvarende anvendelse på en parts anmodning om aktindsigt. Afgørelsen om aktindsigt træffes af Familieretshuset.

Til toppen

Kapitel 4 – Frister

§ 14. Der gælder følgende frister for Familieretshusets sagsbehandling:

1) Familieretshuset skal visitere en sag hurtigst muligt og så vidt muligt inden 5 hverdage efter modtagelsen af sagen.

2) I § 6-sager og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset sende en mødeindkaldelse til parterne hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage efter modtagelsen af sagen, medmindre § 31 a, stk. 1, 2. pkt., i forældreansvarsloven finder anvendelse.

3) I § 6-sager efter forældreansvarsloven og i § 7-sager skal Børneenheden hurtigst muligt og så vidt muligt inden 7 hverdage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde at udpege en kontaktperson for barnet, jf. § 17.

4) I § 7-sager skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 7 hverdage efter visitationen af sagen sende en plan for behandlingen af sagen til parterne. Kan planen ikke følges, skal Familieretshuset sende en ny plan til parterne.

5) I § 7-sager skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 5 hverdage efter visitationen af sagen kontakte kommunen for at afdække, om der skal indledes et samarbejde efter §§ 29-31.

6) Efter modtagelsen af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage genoptage behandlingen af sagen eller indbringe afgørelsen for familieretten.

7) I § 6-sager skal Familieretshuset hurtigst muligt yde støtte til parterne, med henblik på at de kan finde en løsning på deres uenighed, medmindre støtten af hensyn til barnet bør ydes over en længere periode. Familieretshuset skal indbringe sagen for familieretten eller træffe afgørelse i sagen, så snart det er konstateret, at sagen er oplyst, og at parterne ikke kan finde en løsning på deres uenighed.

8) I § 7-sager skal Familieretshuset hurtigst muligt oplyse sagen og under oplysningen af sagen yde støtte til parterne. Familieretshuset skal indbringe sagen for familieretten, så snart sagen er oplyst og der ikke er grundlag for at fortsætte det tværfaglige arbejde med parterne.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte yderligere frister for Familieretshusets behandling af § 5-sager, § 6-sager og § 7-sager.

Til toppen

Kapitel 5 – Familieretshusets Børneenhed

§ 15. Familieretshusets Børneenhed yder støtte og rådgivning til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger. Formålet med Børneenhedens tilbud er at hjælpe barnet og understøtte barnets trivsel. Støtten ydes med udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov for støtte, herunder ved de muligheder, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Børneenheden varetager bl.a. følgende opgaver:

1) At udpege en børnesagkyndig medarbejder som kontaktperson for et barn, jf. § 17.

2) At yde støtte til, at et barn får en bisidder, jf. § 18, stk. 1.

3) At tilbyde børnesagkyndig rådgivning til børn efter § 32 i forældreansvarsloven.

4) At støtte børn gennem en rådgivningslinje.

5) At støtte børn gennem deltagelse i børnegrupper.

Stk. 3. Børneenhedens tilbud efter stk. 2, nr. 3-5, kan også anvendes af børn, der er påvirket af familieretlige problemstillinger, men som ikke er involveret i en familieretlig sag.

Stk. 4. Børneenheden behandler sager, hvor et barn retter henvendelse til Familieretshuset efter § 35 i forældreansvarsloven.

§ 16. Til brug for Familieretshusets behandling af en sag omfattet af denne lov varetager Børneenheden bl.a. følgende opgaver:

1) Afholdelse af samtale med et barn efter følgende bestemmelser:

a) § 5, jf. § 34, i forældreansvarsloven.

b) § 6, stk. 2, og § 18, stk. 3, i adoptionsloven, når barnet er under 18 år.

c) § 22 i navneloven.

d) § 4, stk. 2, i værgemålsloven.

2) Iværksættelse af børnesagkyndige undersøgelser efter § 33 i forældreansvarsloven.

3) Afdækning af barnets perspektiv efter § 34 i forældreansvarsloven og § 6, stk. 3, og § 18, stk. 4, i adoptionsloven.

Stk. 2. Til brug for familierettens behandling af en sag efter forældreansvarsloven og en sag om fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær kan Børneenheden afholde samtale med barnet efter § 450 b og § 456 r, stk. 2, i retsplejeloven. Til brug for landsrettens behandling af en sag efter forældreansvarsloven kan Børneenheden afholde samtale med barnet efter § 455, stk. 2, i retsplejeloven.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 7 [LF 94 2022-23, 2. samling] indsættes som nr. 4 i stk. 1:

»4) Afholdelse af samtaler og rådgivning, når et barn udnytter sin initiativret efter § 25 f i adoptionsloven.«.

§ 17. Børneenheden har børnesagkyndige medarbejdere, der fungerer som kontaktpersoner med henblik på at støtte og rådgive børn under behandlingen af en sag i Familieretshuset og under en eventuel behandling af sagen i familieretten. § 3 i forvaltningsloven om inhabilitet finder tilsvarende anvendelse, når en medarbejder er kontaktperson for et barn i en sag, hvor Familieretshuset ikke træffer afgørelse.

Stk. 2. Børneenheden udpeger en kontaktperson for børn, der er involveret i en sag efter forældreansvarsloven, der behandles som en § 6-sag, eller i en § 7-sag, medmindre det ikke er relevant for barnet at have en kontaktperson. Børneenheden udpeger en kontaktperson for barnet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, hvis Børneenheden vurderer, at en kontaktperson er nødvendig for barnet.

§ 18. Et barn, hvis sag behandles af Familieretshuset, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre. Børneenheden yder støtte til, at barnet får en bisidder, hvis barnet har behov for det.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis Børneenheden træffer afgørelse om, at barnets interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. Børneenheden kan endvidere træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets.

Stk. 3. Børneenheden kan træffe afgørelse om at udelukke en bisidder helt eller delvis fra et møde, hvis det skønnes af betydning for at få barnets uforbeholdne mening belyst.

Stk. 4. En bisidder for et barn skal være fyldt 15 år. Straffelovens § 152 finder tilsvarende anvendelse for en bisidder.

§ 19. Børneenheden må ikke videregive oplysninger, som et barn har givet Børneenheden, i forbindelse med at barnet har modtaget støtte efter §§ 15 og 17, medmindre barnet har givet samtykke til, at oplysningerne videregives.

Stk. 2. Børneenheden kan videregive oplysninger til brug for behandlingen af en sag, når oplysningerne er afgivet af et barn i forbindelse med Børneenhedens opgaver efter § 16, medmindre barnet modsætter sig, at oplysningerne videregives.

§ 20. Social- og indenrigsministeren kan bestemme, at Børneenheden skal varetage yderligere opgaver, der har en naturlig sammenhæng med Børneenhedens formål, jf. § 15, stk. 1.

Til toppen

Kapitel 6 – Tilbud om rådgivning og konflikthåndtering

§ 21. Familieretshuset tilbyder parter støtte, navnlig i form af rådgivning og konflikthåndtering, herunder børnesagkyndig rådgivning efter § 32, stk. 1, og § 32 a i forældreansvarsloven, samarbejdskurser og digitale værktøjer, med henblik på at parterne støttes til at finde en løsning på deres uenighed eller konflikten mellem dem dæmpes. Støtten tilpasses parternes behov.

Stk. 2. Familieretshuset tilbyder børnesagkyndig rådgivning efter § 32, stk. 2, i forældreansvarsloven og støtte via digitale værktøjer til forældre, der ikke har en familieretlig sag under behandling i Familieretshuset.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om Familieretshusets tilbud om rådgivning og konflikthåndtering.

Bekendtgørelser

Familieretshuset (Børne- og Socialmin. bek. nr. 286 af 20/3 2019).

Vejledninger mv.

Familieretshuset (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9404 af 26/6 2020).

Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlig sager (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9254 af 20/3 2019).

§ 22. (Ophævet).

§ 23. En rådgiver eller konfliktmægler må ikke videregive oplysninger, som en part har givet rådgiveren eller mægleren i forbindelse med rådgivning og konfliktmægling, medmindre parten har givet samtykke til, at oplysningerne videregives.

Til toppen

Kapitel 7 – Kommunens initiativret

§ 24. Den kommunalbestyrelse, der er forpligtet til at yde hjælp til et barn efter kapitel 11 i lov om social service, jf. § 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan anmode Familieretshuset om at indlede en sag efter forældreansvarsloven, hvis det må antages, at en afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær kan forhindre en umiddelbart forestående anbringelse af barnet uden for hjemmet uden samtykke efter § 58 i lov om social service ved at fjerne risikoen for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.

Stk. 2. Familieretshuset skal iværksætte en undersøgelse af barnets forhold på baggrund af en henvendelse efter stk. 1. Familieretshuset og kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets personlige og familiemæssige forhold, der er nødvendige for undersøgelsen.

Stk. 3. Finder Familieretshuset, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, behandles sagen som en § 7-sag. Familieretshuset kan ikke under behandlingen af sagen træffe midlertidige afgørelser efter kapitel 5 i forældreansvarsloven.

Stk. 4. Familieretshuset holder kommunalbestyrelsen orienteret om behandlingen af sagen, herunder hvis Familieretshuset afslutter sagen, uden at der træffes en afgørelse. Har den kommunalbestyrelse, der har rettet henvendelse efter stk. 1, på tidspunktet for sagens afslutning ikke forpligtelsen til at yde hjælp til barnet efter kapitel 11 i lov om social service, gives orienteringen i stedet til den kommunalbestyrelse, der har denne forpligtelse.

Kommende lovændringer

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 6 [LF 95 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »Den kommunalbestyrelse, der er forpligtet til at yde hjælp til et barn« til: »Kommunalbestyrelsen i barnets handlekommune i sager«.

Stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Er handlekommunen på tidspunktet for sagens afslutning ikke den kommune, der rettede henvendelse efter stk. 1, gives orienteringen i stedet til kommunalbestyrelsen i barnets nye handlekommune.«

 

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 7 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »kapitel 11 i lov om social service« til: »kapitel 4 og 5 i barnets lov«, og »§ 58 i lov om social service« ændres til: »§ 47 i barnets lov«.

I stk. 4, 2. pkt., ændres »kapitel 11 i lov om social service« til: »kapitel 4 og 5 i barnets lov«.

Til toppen

Kapitel 8 – § 5-sager

§ 25. Familieretshuset afslutter en § 5-sag ved at modtage en anmeldelse, godkende, registrere eller notere en aftale, udstede en bevilling eller resolution i overensstemmelse med en aftale eller give en tilladelse eller godkendelse.

Til toppen

Kapitel 9 – § 6-sager

§ 26. Familieretshuset foretager oplysning af en § 6-sag og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering, jf. kapitel 6. Finder parterne ikke en løsning på deres uenighed, træffer Familieretshuset afgørelse i sagen, når den er oplyst, efter bestemmelserne i den lov, som sagen er omfattet af, jf. dog § 27.

§ 27. Familieretshuset indbringer efter reglerne i kapitel 13 en § 6-sag for familieretten til afgørelse, når sagen er oplyst, parterne ikke har fundet en løsning på deres uenighed og der skal træffes afgørelse om:

1) Forældremyndighed efter §§ 11 og 14 i forældreansvarsloven.

2) Barnets bopæl efter § 17 i forældreansvarsloven.

3) Samvær efter § 21, jf. § 19, i forældreansvarsloven, når afgørelsen vil være indgribende for barnet.

Stk. 2. Familieretshuset indbringer endvidere efter reglerne i kapitel 13 i følgende situationer en § 6-sag for familieretten til afgørelse:

1) Sagen indeholder komplicerede faktiske eller juridiske problemstillinger.

2) Sagen vedrører omstødelse af ægteskab og anlægges af Familieretshuset efter § 23 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

3) Sagen behandles sammen med en sag, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 2, nr. 1.

Til toppen

Kapitel 10 – § 7-sager

Tværfaglig behandling

§ 28. En § 7-sag behandles tværfagligt af Familieretshusets børne- og familiefaglige medarbejdere og juridiske sagsbehandlere. Andre faggrupper inddrages efter behov i behandlingen af sagen.

Stk. 2. Der skal i behandlingen af en § 7-sag være fokus på beskyttelsen af barnet og Børneenhedens afdækning af barnets perspektiv.

Stk. 3. Familieretshuset sørger for tværfaglig behandling, undersøgelse og oplysning af sagen, herunder belysning af forældrenes personlige egenskaber og deres evne til at drage omsorg for barnet, når det er relevant. Der skal foretages en børnesagkyndig undersøgelse som led i oplysningen af sagen, medmindre en sådan undersøgelse ikke er nødvendig for afgørelsen af sagen.

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om Familieretshusets behandling af § 7-sager, herunder om samarbejdet med kommunerne og udveksling af oplysninger efter § 30.

§ 29. Familieretshuset skal, når behandlingen af en § 7-sag indledes, rette henvendelse til den kommune, der er forpligtet til at yde hjælp til barnet efter kapitel 11 i lov om social service, med henblik på at afdække behovet for at finde helhedsorienterede løsninger for familien med hensyn til forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 7 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »kapitel 11 i lov om social service« til: »kapitel 4 og 5 i barnets lov«.

§ 30. Under Familieretshusets behandling af en § 7-sag kan Familieretshuset, kommunale myndigheder, sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner, politiet og anklagemyndigheden indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets og parternes personlige og familiemæssige forhold, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til afdækningen af, hvad der er bedst for barnet.

Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 kan ske ved afholdelse af møder.

Stk. 3. Familieretshuset kan videregive rettens afgørelse i sagen til de myndigheder, med hvem der er udvekslet oplysninger efter stk. 1, hvis det er nødvendigt for disse myndigheders beskyttelse af barnets bedste.

§ 31. Familieretshuset kan som led i at finde helhedsorienterede løsninger for familien i en § 7-sag afholde møder med deltagelse af en eller begge parter, barnet og kommunale myndigheder.

Indbringelse for familieretten

§ 32. Familieretshuset foretager oplysning af sagen og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering, jf. kapitel 6. Familieretshuset skal, når sagen er oplyst og der ikke vurderes at være grundlag for at fortsætte det tværfaglige arbejde med parterne, indbringe sagen for familieretten til afgørelse efter bestemmelserne i kapitel 13 sammen med et notat om sagen.

Advokatbistand

§ 33. Indleder Familieretshuset en sag efter § 24, beskikker Familieretshuset en advokat for parterne.

Stk. 2. Familieretshuset kan efter ansøgning beskikke en advokat for en part, der har et helt særligt behov for advokatbistand under behandlingen af en § 7-sag, hvis parten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces efter § 325 i retsplejeloven.

Stk. 3. Der gælder samme regler om salær og godtgørelse for udlæg til en advokat, der er beskikket efter stk. 1 og 2, som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven.

Til toppen

Kapitel 11 – Tidspunktet for virkning af Familieretshusets afgørelser m.v.

§ 34. Afgørelser truffet af Familieretshuset har virkning fra afgørelsestidspunktet, jf. dog stk. 2 og 3 og §§ 35-37.

Stk. 2. Det kan i en afgørelse omfattet af stk. 1 bestemmes, at afgørelsen har virkning fra et senere tidspunkt.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for afgørelser om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007 eller efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt.

§ 35. En bevilling til separation eller skilsmisse udstedt af Familieretshuset har virkning fra udstedelsen.

Stk. 2. Registrering af faderskab og medmoderskab foretaget af Familieretshuset har virkning fra registreringen, og anmeldelse af faderskab og medmoderskab til Familieretshuset har virkning fra Familieretshusets modtagelse af anmeldelsen.

Stk. 3. En aftale, som er anmeldt eller meddelt til Familieretshuset, eller som Familieretshuset har registreret eller noteret, har virkning fra modtagelsen af anmeldelsen eller meddelelsen eller fra registreringen eller noteringen, medmindre andet fremgår af aftalen.

§ 36. En afgørelse truffet af Familieretshuset, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikkebestående, har virkning, når 4-ugersfristen efter § 41, stk. 1, er udløbet. Dette gælder dog ikke, hvis Familieretshuset inden da har modtaget en anmodning om, at afgørelsen indbringes for familieretten.

Stk. 2. Frafalder en part retten efter § 39, stk. 1, til at anmode om, at en afgørelse omfattet af stk. 1 indbringes for familieretten, har afgørelsen virkning fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset modtager meddelelsen herom.

Stk. 3. Når en afgørelse, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, har virkning efter stk. 1 eller 2, regnes retsvirkningerne af afgørelsen fra den dag, hvor afgørelsen blev truffet.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for afgørelser om vilkår for separation, skilsmisse og omstødelse af ægteskab efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, når afgørelsen om vilkår træffes sammen med afgørelsen om separation, skilsmisse eller omstødelse.

§ 37. Følgende afgørelser truffet af Familieretshuset har virkning, 2 uger efter at afgørelsen er truffet, jf. dog stk. 2-4:

1) Afgørelse om faderskab og medmoderskab efter børneloven.

2) Afgørelse efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning i en sag mellem ægtefæller om, hvorvidt en separation består eller er bortfaldet.

3) Afgørelse efter § 52 og § 53, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning om ændring af aftaler og afgørelser om bidragspligt.

4) Afgørelse efter § 58 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning om ændring af en aftale, der er indgået med henblik på separation eller skilsmisse, om fordelingen af formuen, pligten til at betale ægtefællebidrag eller andre vilkår.

5) Afgørelse efter §§ 15 og 15 a i forældreansvarsloven om forældremyndighed ved dødsfald.

Stk. 2. Familieretshuset kan i en afgørelse omfattet af stk. 1 bestemme, at afgørelsen har virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt, end hvad der følger af stk. 1.

Stk. 3. En afgørelse har ikke virkning efter stk. 1, hvis Familieretshuset, inden 2 uger efter at afgørelsen er truffet, har modtaget en anmodning om at indbringe afgørelsen for familieretten eller om at genoptage afgørelsen, medmindre Familieretshuset har fastsat andet i afgørelsen.

Stk. 4. Frafalder en part retten efter § 39, stk. 1, til at anmode om, at en afgørelse omfattet af stk. 1 indbringes for familieretten, har afgørelsen virkning fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset modtager meddelelsen herom, medmindre andet følger af stk. 2.

§ 38. Når en bevilling, registrering, aftale eller afgørelse har virkning efter §§ 34-37, kan den fuldbyrdes.

Til toppen

Kapitel 12 – Prøvelse af Familieretshusets afgørelser

§ 39. Afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes efter anmodning fra en part for familieretten, jf. dog §§ 40 og 41. Afgørelse truffet af Familieretshuset kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Anmodning om, at Familieretshuset indbringer en afgørelse for familieretten, indgives til Familieretshuset, der indbringer afgørelsen for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 13.

§ 40. Familieretshusets registrering eller notering af en aftale eller udstedelse af en bevilling kan ikke indbringes for familieretten efter reglerne i denne lov. Familieretshuset skal dog efter anmodning genoptage behandlingen af sagen.

Stk. 2. Familieretshusets afgørelse om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven kan ikke indbringes for familieretten efter reglerne i denne lov. Familieretshuset skal dog efter anmodning genoptage behandlingen af ansøgningen om aktindsigt.

Stk. 3. Familieretshusets afgørelser efter § 18, stk. 2 og 3, og § 33 kan ikke indbringes for familieretten efter reglerne i denne lov.

Stk. 4. Familieretshusets afgørelser om prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter § 13, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning kan ikke indbringes for familieretten efter reglerne i denne lov. Familieretshuset skal dog efter anmodning genoptage behandlingen af sagen. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse for afgørelser efter §§ 4 og 7, § 10, stk. 2, og § 11 a, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og for afgørelser om anerkendelse af en udenlandsk skilsmisse til brug for prøvelse af ægteskabsbetingelserne.

§ 41. Anmodning om, at en afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes for familieretten, skal indgives til Familieretshuset, inden 4 uger efter at parten har fået meddelelse om afgørelsen, jf. dog stk. 5. Efter § 448 d, stk. 1, i retsplejeloven kan familieretten i særlige tilfælde behandle en anmodning om at få indbragt en afgørelse, selv om anmodningen er indgivet efter udløbet af fristen i 1. pkt.

Stk. 2. Familieretshuset kan bestemme, at indgivelse af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten har opsættende virkning.

Stk. 3. Familieretshuset kan træffe afgørelse om, at en afgørelse, som en part efter § 39 har anmodet om at få indbragt for familieretten, skal genoptages, hvis

1) anmodningen indeholder en ansøgning, som Familieretshuset ikke har taget stilling til,

2) anmodningen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) sagen indeholder væsentlige oplysninger, som Familieretshuset ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse for afgørelser, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikkebestående.

Stk. 5. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for afgørelser om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007 eller efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt.

Stk. 6. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte bestemmelser om Familieretshusets behandling af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten.

Til toppen

Kapitel 13 – Indbringelse for familieretten

§ 42. Familieretshuset indbringer sager og afgørelser efter §§ 27, 32 og 39 for den familieret, der følger af § 448 b i retsplejeloven.

Stk. 2. Ved indbringelse for familieretten sender Familieretshuset sagens akter til familieretten. Familieretshuset angiver endvidere, hvilke parter der efter § 448 a i retsplejeloven anses som henholdsvis sagsøger og sagsøgte.

Til toppen

Kapitel 14 – Familieretshusets organisation

§ 43. Familieretshuset består af et antal afdelinger og ledes af en direktør. Direktøren har ansvaret for Familieretshusets virksomhed og fastlægger fordelingen af sager mellem afdelingerne.

§ 44. De enkelte afdelinger af Familieretshuset drøfter emner af betydning for det overordnede samarbejde med de familieretter, der er beliggende i retskredsene i det geografiske område, som afdelingerne dækker. Der skal som led heri afholdes kvartalsvise samarbejdsmøder. De enkelte afdelinger af Familieretshuset skal endvidere efter dialog med de pågældende familieretter udarbejde en årlig rapport om behandlingen af familieretlige sager og om emner af overordnet relevans for samarbejdet mellem Familieretshuset og familieretterne.

§ 45. Social- og indenrigsministeren nedsætter et rådgivende udvalg for Familieretshuset, der har til opgave at bidrage til Familieretshusets sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen og den løbende udvikling af Familieretshusets støtte og rådgivning til børn og tilbud om rådgivning og konflikthåndtering.

Stk. 2. Direktøren for Familieretshuset er formand for udvalget. Social- og indenrigsministeren udpeger de øvrige medlemmer af udvalget fra civilsamfundsorganisationer, kommuner, interesseorganisationer, Social- og Indenrigsministeriet og andre relevante myndigheder og efter indstilling fra Domstolsstyrelsen. De øvrige medlemmer udpeges for en periode på 4 år.

Stk. 3. Familieretshuset er sekretariat for udvalget.

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter en forretningsorden for udvalget.

Bekendtgørelser

Forretningsorden for det rådgivende udvalg i Familieretshuset (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 1303 af 4/12 2019).

Til toppen

Kapitel 15 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Ikrafttræden

§ 46. Loven træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning ophæves.

Stk. 3. Familieretshuset overtager ved lovens ikrafttræden Statsforvaltningens aktiver og passiver.

Overgangsbestemmelser

§ 47. Sager omfattet af § 2, som Statsforvaltningen ved lovens ikrafttræden ikke har færdigbehandlet, færdigbehandles af Familieretshuset eller familieretten efter reglerne i denne lov, jf. dog stk. 2. Familieretshuset skal hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden visitere sagerne efter bestemmelserne i kapitel 2, dog uden en indledende screening efter § 4, stk. 1.

Stk. 2. § 14, stk. 1, nr. 1-5, finder ikke anvendelse for sager, som færdigbehandles efter stk. 1.

Stk. 3. Klage over en afgørelse truffet af Statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden i en sag omfattet af § 2, nr. 1-11, indgives til Familieretshuset. Familieretshuset behandler klagen som en anmodning om at indbringe afgørelsen for familieretten. Det samme gælder for klager, som er indgivet til Statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden, men som Statsforvaltningen ved lovens ikrafttræden ikke har videresendt til Ankestyrelsen. §§ 39 og 40, § 41, stk. 2-6, og kapitel 13 finder tilsvarende anvendelse for sådanne klager.

Stk. 4. Klage over en afgørelse truffet af Statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden i en sag omfattet af § 2, nr. 12-17, indgives til Familieretshuset.

Stk. 5. Klage over Statsforvaltningens afgørelse i en sag omfattet af § 2, nr. 1-11, som ved lovens ikrafttræden er under behandling af Ankestyrelsen, færdigbehandles af familieretten.

Stk. 6. Klage over Statsforvaltningens sagsbehandling i en sag omfattet af § 2, nr. 1-11, der ikke er indgivet til Ankestyrelsen sammen med en klage over en afgørelse, og som ved lovens ikrafttræden behandles af Ankestyrelsen, færdigbehandles af Familieretshuset. For sådanne sager finder §§ 39 og 40 tilsvarende anvendelse.

Territorial anvendelse

§ 48. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen

Noter

Lov nr. 203 af 5/3 2019 (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.) indeholder i § 5 følgende bestemmelse:

"Stk. 1. Sager om prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter § 13, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018 som ændret ved § 1 i lov nr. 1321 af 27. november 2018, som Statsforvaltningen ved lovens ikrafttræden ikke har færdigbehandlet, færdigbehandles af Familieretshuset.

Stk. 2. Klage over en afgørelse truffet af Statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden efter § 13, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018 som ændret ved § 1 i lov nr. 1321 af 27. november 2018, indgives til Familieretshuset. Familieretshuset behandler klagen som en anmodning om at indbringe afgørelsen for familieretten. Det samme gælder for klager, som er indgivet til Statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden, men som Statsforvaltningen ved lovens ikrafttræden ikke har videresendt til Ankestyrelsen. §§ 39 og 40, § 41, stk. 2, 3 og 6, og kapitel 13 i lov om Familieretshuset finder tilsvarende anvendelse for sådanne klager.

Stk. 3. Klage over Statsforvaltningens afgørelse i en sag efter § 13, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018 som ændret ved § 1 i lov nr. 1321 af 27. november 2018, som ved lovens ikrafttræden er under behandling af Ankestyrelsen, færdigbehandles af familieretten.

Stk. 4. Klage over Statsforvaltningens sagsbehandling i en sag omfattet af § 13, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018 som ændret ved § 1 i lov nr. 1321 af 27. november 2018, der ikke er indgivet til Ankestyrelsen sammen med en klage over en afgørelse, og som ved lovens ikrafttræden behandles af Ankestyrelsen, færdigbehandles af Familieretshuset. For sådanne sager finder §§ 39 og 40 i lov om Familieretshuset tilsvarende anvendelse.".

Til toppen