Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Lov om arbejdsskadesikring

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 422 af 10/6 2003, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31/3 2020.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2018.

Kapitel 1 – Lovens formål

§ 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være forårsaget af arbejdet eller de forhold, det foregår under, jf. lovens §§ 5-7, men arbejdsgiveren behøver ikke at have handlet ansvarspådragende. Gennem arbejdsgivernes finansiering af erstatninger m.v. understøttes arbejdsmiljøsystemets forebyggelse af arbejdsskader.

Stk. 2. Ved sagsbehandlingen inddrages både tilskadekomne eller deres efterladte og arbejdsgiver, forsikringsselskab, myndigheder og læger. Herved tilgodeses behovet for en sammenhængende indsats over for de tilskadekomne eller deres efterladte.

Til toppen

Kapitel 2 – Lovens område

Personer berettigede efter loven

§ 2. Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Stk. 2. Medlemmer af arbejdsgiverens familie er berettigede efter loven, når de arbejder i virksomheden på en måde og i et omfang, der kan sidestilles med andre ansatte. Arbejdsgiverens ægtefælle er alene berettiget efter denne lov efter stk. 3.

Stk. 3. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der arbejder her i landet, er berettigede efter denne lov, når de har sikret sig efter § 48, stk. 2.

Stk. 4. Personer, der arbejder på et dansk skib, er ligestillede med personer, der er ansat til at arbejde her i landet.

Stk. 5. Et levendefødt barn er berettiget efter denne lov, hvis det inden fødslen har pådraget sig en sygdom som følge af moderens arbejde under graviditeten.

Stk. 6. Et foster eller barn er berettiget efter denne lov, hvis det senere dokumenteres, at en påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen har haft en skadelig effekt på foster eller barn. Sådanne skader kan henføres under loven efter § 7.

Vejledninger mv.

Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring (Arbejdsskadest. vejl. af 9659 af 28/6 2016).

Anerkendelse af skader ved håndsrækning (Arbejdsskadest. vejl. af 29/1 2004).

Principmeddelelser

2019

10021 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 69-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - slidgigt i begge hofteled - EF-forordning.

9978 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 57-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - antaget til arbejde - håndsrækning - familiemedlem.

9976 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 55-19 om arbejdsskade - personskreds og arbejdets forhold - antaget til arbejde.

9972 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 51-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - redning af menneskeliv.

2018

10107 af 21/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 64-18 om arbejdsskade - uddannelsessøgende - praktikforløb - nyttekriteriet - sikringspligtig arbejdsgiver.

9337 af 18/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 19-18 om arbejdsskade - fast bopæl - udstationering - personkreds - dansk arbejdsgiver - EU-forordning.

2017

9051 af 1/2 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 4-17 om arbejdsskade - lovens område - indirekte udsættelse - erhvervssygdom.

2014

9381 af 12/6 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 37-14 om arbejdsskade - anerkendelse - personkreds - antaget til arbejde - kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

9104 af 3/3 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 13-14 om arbejdsskade - ulykke - personkreds - uddannelsessøgende - praktikophold i Norge.

2012

10041 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 100-12 om arbejdsskade - personkreds - barselsorlov - psykisk ulykke - arbejdets forhold.

2011

10212 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 175-11 om arbejdsskade - personkreds - plejevederlag - pasning af døende - ansættelsesforhold.

10145 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 107-11 om personkreds - forsoegsperson - forsoegspatient - erhvervssygdom - patient.

10127 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 89-11 om arbejdsskade - personkreds - vagtlæge - selvstændig.

10125 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 87-11 om arbejdsskade - personkreds - sikringspligtig arbejdsgiver.

2010

10430 af 23/12 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 256-10 om ulykke - tilbud om vejledning og opkvalificering - aktiv - beskæftigelsesindsats - rette forsikringsselskab - nytteværdi - personkreds.

10369 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 193-10 om arbejdsskade - selvstændige - forsikret - medregnet belastningsperiode ved vurdering af erhvervssygdom.

10361 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 185-10 om arbejdsskade - personkreds - vikar - EU/EØS - omfattet af loven.

10360 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 184-10 om arbejdsskade - personkreds - vikar - EU/EØS - omfattet af loven.

10232 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 47-10 om arbejdsskade - personkreds - EU - EØS - international transportarbejder.

10230 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 45-10 om arbejdsskade - personkreds - familiepleje - omfattet af loven.

2009

10778 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 243-09 om arbejdsskadesikring - personkreds - medarbejderrepræsentant - bestyrelse.

10776 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 241-09 om arbejdsskade - den sikrede personkreds - interessentskab - anpartsselskab - antagelsesforhold - selvstændigt erhvervsdrivende - lønmodtager.

10670 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 130-09 om arbejdsskade - forsikringspligtig arbejdsgiver - antagelsesforhold - personkreds - frivillig indsamler - ulønnet hjælp.

10667 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 127-09 om arbejdsskade - personkreds - uanmodet forretningsførelse.

2008

11028 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-12-08 om arbejde i EU - arbejdsskade - land - lovens område - personkreds - territorialprincippet - udenlandsk arbejdsgiver.

11025 af 5/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-9-08 om arbejdsskade - personkreds - tillidshverv - kursus.

2007

11216 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse U-2-07 om arbejdsskade - personkreds - antaget til arbejde - frivilligt arbejde - partreder - sejlads af færge med turister.

§ 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan loven skal gælde for

1) de personer, der er omfattet af afsnit IV i lov om social service,

2) uddannelsessøgende eller andre personer, der opholder sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads som led i et uddannelses- eller praktikforløb m.v., og

3) personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet i arbejdsgiverens tjeneste.

Bekendtgørelser

Arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1263 af 2/12 2019).

Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 586 af 1/6 2017).

Arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1481 af 2/12 2016).

§ 4. Alt arbejde for arbejdsgiveren er omfattet af arbejdsskadesikringen. Det gælder arbejde i dennes virksomhed, erhvervsmæssigt eller ej, og i arbejdsgiverens personlige husholdning samt udførelse af privat tjeneste for arbejdsgiveren og dennes familie.

Stk. 2. Personer, der udfører følgende aktiviteter, er også berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7:

1) Udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud.

2) Varetagelse af tillidshverv i forbindelse med de ansattes arbejdsforhold på virksomheden .

3) Forsøg på at redde menneskeliv, forebygge ulykker eller afværge større materielle og kulturelle tab, når forsøget uden at være arbejde efter § 2 dog sker i sammenhæng med sådant arbejde.

4) Forsøg på at redde menneskeliv her i landet, uden at forsøget er en naturlig del af den pågældendes arbejde.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvornår loven skal gælde for skader opstået under befordring til og fra arbejde.

Bekendtgørelser

Arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1606 af 9/12 2016).

Principafgørelser

2019

9977 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 56-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden udenfor arbejdssted - udstationeret i Danmark - udsendt-udstationeret i udlandet.

9975 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 54-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden udenfor arbejdssted - til og fra arbejde - arbejdsgivers interesse.

9974 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 53-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden udenfor arbejdssted - færden på arbejdssted - til og fra arbejde.

9972 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 51-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - redning af menneskeliv.

9543 af 25/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 36-19 om arbejdsskade - arbejdets forhold - tjenesterejse - privat færden.

9111 af 8/2 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 4-19 om arbejdsskade - transport til og fra arbejde - arbejdets forhold - søfarende.

2014

9161 af 1/4 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 23-14 om arbejdsskade - ulykke - til og fra arbejde - anerkendelse.

2008

11029 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-13-08 om ambulant medarbejder - arbejdets forhold - arbejdsskade - hjemmearbejde - kørsel til og fra arbejde - midlertidigt arbejdssted.

11025 af 5/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-9-08 om arbejdsskade - personkreds - tillidshverv - kursus.

11018 af 28/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-1-08 om kørsel til og fra arbejde - sædvanlig rute - ærindekørsel - arbejdsskade.

2006

11037 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-18-06 om kørsel til og fra kursus - ulykkesdag - arbejdsskade.

2005

10818 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-3-05 om arbejdets forhold - kørsel til og fra kursus - midlertidigt arbejdssted - arbejdsskade.

Til toppen

Kapitel 3 – Arbejdsskade

§ 5. Ved arbejdsskade i denne lov forstås ulykke, jf. § 6, og erhvervssygdom, jf. § 7, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. dog § 10 a.

Principmeddelelser

2020

9518 af 23/7 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 19-20 om arbejdsskade - erhvervssygdom - støjskade - bevisbedømmelse.

2019

10035 af 20/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 73-19 om arbejdsskade - arbejdets forhold - færden på arbejdssted - privat handling - rygepause.

10028 af 15/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 61-19 om arbejdsskade - ulykke - hændelse/påvirkning - forudbestående sygdom - årsagssammenhæng.

10027 af 15/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 60-19 om arbejdsskade - ulykke - hændelse/påvirkning - årsagssammenhæng.

10023 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 71-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - karpaltunnelsyndrom - rengøringsarbejde.

10022 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 70-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - arm og skulder - rengøringsarbejde.

10021 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 69-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - slidgigt i begge hofteled - EF-forordning.

10020 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 68-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tennisalbue - golfalbue - rengøringsarbejde.

10019 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 67-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tandklinikassistenter - kviksølv.

10018 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 66-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør - kræft.

10017 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 65-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - passiv rygning - lungekræft.

10016 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 64-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - slidgigt i tommelrodled.

10015 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 63-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - kræft - radaranlæg - ioniserende stråling.

9979 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 58-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - firmasport - afgrænsning mellem arbejde og fritid.

9977 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 56-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden udenfor arbejdssted - udstationeret i Danmark - udsendt-udstationeret i udlandet.

9976 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 55-19 om arbejdsskade - personskreds og arbejdets forhold - antaget til arbejde.

9975 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 54-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden udenfor arbejdssted - til og fra arbejde - arbejdsgivers interesse.

9974 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 53-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden udenfor arbejdssted - færden på arbejdssted - til og fra arbejde.

9973 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 52-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden på arbejdssted - spisning.

9543 af 25/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 36-19 om arbejdsskade - arbejdets forhold - tjenesterejse - privat færden.

9367 af 16/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 23-19 om arbejdsskade - ændret forklaring - bevisvurdering - ulykke - erhvervssygdom.

9111 af 8/2 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 4-19 om arbejdsskade - transport til og fra arbejde - arbejdets forhold - søfarende.

2018

9778 af 14/9 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 47-18 om arbejdsskade - ulykke - bevisbedømmelse - dokumentation.

9220 af 9/4 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 7-18 om arbejdsskade - lynnedslag - arbejdets forhold.

2017

9974 af 11/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 74-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer.

9765 af 15/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 62-17 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - knæskade - plica.

9764 af 15/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 61-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - forudbestående - osteoporose - knogleskørhed.

9477 af 1/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 33-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet - forudbestående.

9575 af 30/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 32-17 om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling.

9474 af 30/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 31-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - seneknude.

2016

10247 af 8/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 91-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - diskusprolaps i nakken.

10245 af 8/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 89-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - seneknude.

10148 af 17/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 78-16 om erhvervssygdom - springfinger - Erhvervssygdomsudvalget - arbejdsskade.

9960 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 61-16 om anerkendelse - personskade - dagpenge - lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

9129 af 2/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 5-16 om arbejdsskade - Erhvervssygdom - anerkendelse - brystkræft - natarbejde - latenstid.

9128 af 2/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 4-16 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - mén - fradrag - lungekræft - asbest - tobaksrygning.

2015

11139 af 3/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 88-15 om arbejdsskade - erhvervssygdom - bevisvurdering - indirekte bevis - den erhvervsmæssige udsættelse - mobning - chikane - uspecificeret belastningsreaktion.

10358 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 49-15 om arbejdsskade - ulykke - personskadebegrebet - forbigående smerter - lænderygsmerter - fysioterapibehandling.

10355 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 46-15 om arbejdsskade - vaccination - følge af arbejdet eller arbejdets forhold - årsagssammenhæng.

2014

9380 af 12/6 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 36-14 om arbejdsskade - ulykke - forudbestående lidelser.

9107 af 3/3 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 16-14 om arbejdsskade - private forhold - ildebefindende - arbejdets forhold.

2013

9362 af 3/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 7-13 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - diskusprolaps.

9361 af 3/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 6-13 om arbejdsskade - ulykkestilfælde - anerkendelse - mistanke om sexmisbrug.

2012

10087 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 146-12 om arbejdsskade - arbejdsforhold - tjenesterejse - overnatning.

10086 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 145-12 om arbejdsskade - arbejdsgiver - anerkendelse - begrundelse.

10050 af 2/7 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 109-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - død før anmeldelse - lovhjemmel - overgangsbeløb - tab af forsørger.

10041 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 100-12 om arbejdsskade - personkreds - barselsorlov - psykisk ulykke - arbejdets forhold.

10088 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 66-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - depression - stress.

9955 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 13-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - astma - dokumentation.

2011

10239 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 206-11 om arbejdsskade - erhvervssygdom - indeklimasymptomer.

10210 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 173-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - forudbestående - mèn.

10142 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 104-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - psykisk skade - beredskab hos fagpersoner - nedre grænse.

10124 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 86-11 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - tennisalbue - computerarbejde - teknisk tegner - arbejde med mus - forelaeggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

10056 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 17-11 om erhvervssygdom - uden for erhvervssygdomsfortegnelsen - anerkendelse - brystkræft - natarbejde - mand.

2010

10429 af 23/12 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 255-10 om arbejdsskade - færden - på vej til eller fra arbejde - privat hændelse.

10428 af 23/12 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 254-10 om arbejdsskade - arbejdsforhold - firmaarrangementer - afgrænsning mellem arbejde og fritid.

10369 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 193-10 om arbejdsskade - selvstændige - forsikret - medregnet belastningsperiode ved vurdering af erhvervssygdom.

10368 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 192-10 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - hændelse/påvirkning - overfald - arbejdets forhold.

10367 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 191-10 om arbejdsskade - ulykke - personskade - påvirkning/hændelse - årsagssammenhæng - anerkendelse.

10229 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 44-10 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - arbejdets forhold - kådhed - sneboldkast.

10213 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 26-10 om arbejdsskade - ulykke - arbejdets forhold - til og fra arbejde.

2009

10800 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 266-09 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - tryksår.

10771 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 236-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør - kræft.

10736 af 1/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 200-09 om arbejdsskade - afbrydelse - forældelse - frist.

10713 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 175-09 om arbejdsskade - ulykke - sikret - blodprop i ben - flyrejse - årsagssammenhæng.

10696 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 157-09 om anerkendelse - karpaltunnelsyndrom - rengøringsarbejde - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

10690 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 151-09 om anerkendelse - skulderlidelse - rengøringsarbejde - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

10553 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 7-09 om ulykke - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid.

10552 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 6-09 om arbejdsskade - arbejdets forhold - privat ærinde - i arbejdstiden - arbejdet afbrudt.

2008

11033 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-17-08 om erhvervssygdom - bursitis - skulderlidelse.

11032 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-16-08 om anerkendelse - diskusprolaps i halshvirvelsøjlen (nakken) - degenerative forandringer i halshvirvelsøjlen (nakken) - slidgigt i nakken - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

11030 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-14-08 om akavet - erhvervssygdom - kraftfuldt - repetitivt - rotator cuff - skulderbelastende - syndrom.

11029 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-13-08 om ambulant medarbejder - arbejdets forhold - arbejdsskade - hjemmearbejde - kørsel til og fra arbejde - midlertidigt arbejdssted.

11027 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-11-08 om belastning - erhvervssygdom - kronisk lændehold - periode som selvstændig - uforsikret.

11020 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-4-08 om erstatning - samleafgørelse - prøvelse - spørgsmål der ikke er klaget over - arbejdsskade.

11019 af 28/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-2-08 om erhvervssygdom - kroniske nakke - skuldersmerter - erhvervssygdomsfortegnelsens gruppe B. 2 - arbejdsskade.

2007

11221 af 28/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse U-10-07 om anerkendelse - ulykke - psykisk skade - vidnesituation - arbejdsskade.

11220 af 28/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-8-07 om anerkendelse - støjudsættelse - støjbetinget hørenedsættelse - tinnitus - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - varigt mén - godtgørelse - arbejdsskade.

11218 af 1/6 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-4-07 om ulykkestilfælde - arbejdets forhold - afgrænsning mellem arbejde og fritid - teambuildingskursus - privat hændelse - arbejdsskade.

2006

11039 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-20-06 om arbejdets forhold - afspændingsbehandling i arbejdstiden - arbejdsskade.

11036 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-17-06 om psykiske erhvervssygdomme - anerkendelse - arbejdsmiljø - uden for erhvervssygdomsfortegnelsen - Erhvervssygdomsudvalget - diagnose - ekstraordinær belastning - årsagssammenhæng.

11035 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-16-06 om hørelidelse - ny anmeldelse - fortsat udsat for støj - arbejdsskade - genoptagelse.

11034 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-15-06 om anerkendelse - kronisk lænderygsygdom med smerter - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - byggefag - svejser - løftearbejde - belastningsperiode - arbejdsskade.

11033 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-14-06 om anerkendelse - kronisk lænderygsygdom med smerter - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - oplysningsgrundlag - plejearbejde - personhåndtering - belastningsperiode - arbejdsskade.

11032 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-13-06 om anerkendelse - kronisk lænderygsygdom med smerter - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - løftearbejde - fabriksarbejde - løftemængde - arbejdsskade.

11030 af 23/8 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-11-06 om anerkendelse - slidgigt i knæ - menisksygdom i knæleddet - erhvervssygdomme fra 1. januar 2005 - oplysningsgrundlag - knæliggende - periode - byggefag - brolægger - belastningsperiode.https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=156028

11029 af 23/8 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-10-06 om anerkendelse - slidgigt i knæ - erhvervssygdomme fra 1. januar 2005 - belastningsperiode - servicefag - rengøringsarbejde - dagplejer.

11026 af 1/6 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-7-06 om ulykke - arbejdets forhold - direktør - arbejdsskade.

11025 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - tennisalbue - golfalbue - forandringer i skulderleddets rotatorsener.

11024 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-5-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - oplysningsgrundlag

11022 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-3-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - seneskedehindebetændelse - tennisalbue - golfalbue - forandringer i skulderleddets rotatorsener - belastning - kraftfuldt - repititivt - statisk - akavet.https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=156019

11020 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-1-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - tennisalbue - seneskedehindebetændelse - anerkendelse - afgrænsning - ulykke.

2005

10827 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-13-05 om ufravigelig frist - genvurdering - partshøring - arbejdsskade.

10821 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-05 om ulykke - nyt arbejdsskadebegreb - årsagssammenhæng - psykisk skade - påvirkning/hændelse - arbejdsskade.

10820 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-5-05 om ulykke - nyt arbejdsskadebegreb - årsagssammenhæng - skade - hændelse/påvirkning - arbejdsskade.

2004

9432 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse U-18-04 om nyt arbejdsskadebegreb - ulykke - sammenhæng mellem hændelse og helbredsfølger - arbejdsskade.

§ 6. Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Stk. 2. Personskaden, jf. stk. 1, kan være fysisk eller psykisk og kan være varig eller forbigående. Det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet.

Stk. 3. For ulykker gælder retsvirkningerne i denne lov fra den dag, hvor ulykken indtræder, eller hvor den påvirkning, der har forårsaget ulykken, ophører, medmindre andet er fastsat i loven.

Vejledninger mv.

Arbejdsbetingede tandskader 2016 (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9662 af 28/6 2016).

Principafgørelser

2019

10028 af 15/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 61-19 om arbejdsskade - ulykke - hændelse/påvirkning - forudbestående sygdom - årsagssammenhæng.

10027 af 15/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 60-19 om arbejdsskade - ulykke - hændelse/påvirkning - årsagssammenhæng.

9973 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 52-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - færden på arbejdssted - spisning.

9972 af 11/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 51-19 om arbejdsskade - personkreds og arbejdets forhold - redning af menneskeliv.

2018

9778 af 14/9 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 47-18 om arbejdsskade - ulykke - bevisbedømmelse - dokumentation.

2017

9765 af 15/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 62-17 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - knæskade - plica.

9764 af 15/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 61-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - forudbestående - osteoporose - knogleskørhed.

9477 af 1/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 33-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet - forudbestående.

9575 af 30/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 32-17 om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling.

2016

10247 af 8/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 91-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - diskusprolaps i nakken.

10245 af 8/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 89-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - seneknude.

9960 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 61-16 om anerkendelse - personskade - dagpenge - lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

2015

10864 af 12/10 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 66-15 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - personskadebegrebet - infektionssygdomme - tuberkulose.

10358 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 49-15 om arbejdsskade - ulykke - personskadebegrebet - forbigående smerter - lænderygsmerter - fysioterapibehandling.

10355 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 46-15 om arbejdsskade - vaccination - følge af arbejdet eller arbejdets forhold - årsagssammenhæng.

9369 af 12/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 26-15 om arbejdsskade - anerkendelse - psykiske ulykker - vidnesituation - personskadebegrebet - PTSD - uspecificeret belastningsreaktion - depression - angst.

9368 af 12/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 25-15 om arbejdsskade - anerkendelse - psykiske ulykker - personskadebegrebet - mobning - tilpasningsreaktion - uspecificeret belastningsreaktion - PTSD - psykisk ubehag.

9367 af 12/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 24-15 om arbejdsskade - anerkendelse - psykiske ulykker - personskadebegrebet - tilpasningsreaktion - uspecificeret belastningsreaktion - PTSD - psykologbehandling.

2014

9380 af 12/6 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 36-14 om arbejdsskade - ulykke - forudbestående lidelser.

2013

9731 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 71-13 om arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse.

9362 af 3/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 7-13 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - diskusprolaps.

9361 af 3/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 6-13 om arbejdsskade - ulykkestilfælde - anerkendelse - mistanke om sexmisbrug.

2012

10087 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 146-12 om arbejdsskade - arbejdsforhold - tjenesterejse - overnatning.

10041 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 100-12 om arbejdsskade - personkreds - barselsorlov - psykisk ulykke - arbejdets forhold.

2011

10210 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 173-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - forudbestående - mèn.

10142 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 104-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - psykisk skade - beredskab hos fagpersoner - nedre grænse.

2010

10368 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 192-10 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - hændelse/påvirkning - overfald - arbejdets forhold.

10367 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 191-10 om arbejdsskade - ulykke - personskade - påvirkning/hændelse - årsagssammenhæng - anerkendelse.

10213 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 26-10 om arbejdsskade - ulykke - arbejdets forhold - til og fra arbejde.

2009

10713 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 175-09 om arbejdsskade - ulykke - sikret - blodprop i ben - flyrejse - årsagssammenhæng.

2008

11029 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-13-08 om ambulant medarbejder - arbejdets forhold - arbejdsskade - hjemmearbejde - kørsel til og fra arbejde - midlertidigt arbejdssted.

2007

11221 af 28/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse U-10-07 om anerkendelse - ulykke - psykisk skade - vidnesituation - arbejdsskade.

11218 af 1/6 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-4-07 om ulykkestilfælde - arbejdets forhold - afgrænsning mellem arbejde og fritid - teambuildingskursus - privat hændelse - arbejdsskade.

2006

11020 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-1-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - tennisalbue - seneskedehindebetændelse - anerkendelse - afgrænsning - ulykke.

2005

10821 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-05 om ulykke - nyt arbejdsskadebegreb - årsagssammenhæng - psykisk skade - påvirkning/hændelse - arbejdsskade.

10820 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-5-05 om ulykke - nyt arbejdsskadebegreb - årsagssammenhæng - skade - hændelse/påvirkning - arbejdsskade.

2004

9432 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse U-18-04 om nyt arbejdsskadebegreb - ulykke - sammenhæng mellem hændelse og helbredsfølger - arbejdsskade.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 7. Ved erhvervssygdomme forstås efter denne lov:

1) Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget, jf. § 9, i en fortegnelse, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter.

2) Andre sygdomme, herunder sygdomme hos et levendefødt barn pådraget inden fødslen, hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de krav, som er nævnt i nr. 1, 1. pkt., eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

Stk. 2. Sygdomme som følge af påvirkninger af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen vil kunne henføres under loven ved ændring af fortegnelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, eller efter stk. 1, nr. 2, hvis det godtgøres, at disse påvirkninger har skadende effekt på foster eller barn.

Stk. 3. Sygdomme, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, jf. § 9. Disse sygdomme skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner, at der er mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes.

Bekendtgørelser

Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1064 af 29/6 2020).

Vejledninger mv.

Erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9563 af 17/8 2020).

Méntabel (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9086 af 3/2 2017).

Arbejdsbetingede tandskader 2016 (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9662 af 28/6 2016).

Generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art) (Arbejdsskadest. vejl. nr. 10534 af 1/2 2015).

Anerkendelse af skader ved håndsrækning (Arbejdsskadest. vejl. af 29/1 2004).

Arbejdsbetingede lænderygsygdomme (Erhvervssygdomsfortegnelsens Gruppe E, punkt 11) (Arbejdsskadest. vejl. af 2/12 2002).

Principmeddelelser

2020

9518 af 23/7 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 19-20 om arbejdsskade - erhvervssygdom - støjskade - bevisbedømmelse.

2019

10023 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 71-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - karpaltunnelsyndrom - rengøringsarbejde.

10022 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 70-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - arm og skulder - rengøringsarbejde.

10020 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 68-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tennisalbue - golfalbue - rengøringsarbejde.

10019 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 67-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tandklinikassistenter - kviksølv.

10018 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 66-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør - kræft.

10017 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 65-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - passiv rygning - lungekræft.

10016 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 64-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - slidgigt i tommelrodled.

10015 af 14/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 63-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - kræft - radaranlæg - ioniserende stråling.

9367 af 16/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 23-19 om arbejdsskade - ændret forklaring - bevisvurdering - ulykke - erhvervssygdom.

2017

9974 af 11/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 74-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer.

9474 af 30/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 31-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - seneknude.

2016

10148 af 17/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 78-16 om erhvervssygdom - springfinger - Erhvervssygdomsudvalget - arbejdsskade.

9129 af 2/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 5-16 om arbejdsskade - Erhvervssygdom - anerkendelse - brystkræft - natarbejde - latenstid.

9128 af 2/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 4-16 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - mén - fradrag - lungekræft - asbest - tobaksrygning.

2015

11139 af 3/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 88-15 om arbejdsskade - erhvervssygdom - bevisvurdering - indirekte bevis - den erhvervsmæssige udsættelse - mobning - chikane - uspecificeret belastningsreaktion.

2013

9725 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 65-13 om arbejdsskade - erhvervssygdom - personalemæssige tiltag - proportionalitet - pædagog - anklage - grænseoverskridende aktiv adfærd.

2012

10050 af 2/7 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 109-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - død før anmeldelse - lovhjemmel - overgangsbeløb - tab af forsørger.

10088 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 66-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - depression - stress.

9955 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 13-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - astma - dokumentation.

2011

10239 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 206-11 om arbejdsskade - erhvervssygdom - indeklimasymptomer.

10124 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 86-11 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - tennisalbue - computerarbejde - teknisk tegner - arbejde med mus - forelaeggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

10056 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 17-11 om erhvervssygdom - uden for erhvervssygdomsfortegnelsen - anerkendelse - brystkræft - natarbejde - mand.

2010

10369 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 193-10 om arbejdsskade - selvstændige - forsikret - medregnet belastningsperiode ved vurdering af erhvervssygdom.

2009

10800 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 266-09 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - tryksår.

10771 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 236-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør - kræft.

10736 af 1/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 200-09 om arbejdsskade - afbrydelse - forældelse - frist.

10696 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 157-09 om anerkendelse - karpaltunnelsyndrom - rengøringsarbejde - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

10690 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 151-09 om anerkendelse - skulderlidelse - rengøringsarbejde - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

10616 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 75-09 om arbejdsskade - posttraumatisk belastningsreaktion - erhvervssygdom - fortegnelsen.

2008

11033 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-17-08 om erhvervssygdom - bursitis - skulderlidelse.

11032 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-16-08 om anerkendelse - diskusprolaps i halshvirvelsøjlen (nakken) - degenerative forandringer i halshvirvelsøjlen (nakken) - slidgigt i nakken - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

11030 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-14-08 om akavet - erhvervssygdom - kraftfuldt - repetitivt - rotator cuff - skulderbelastende - syndrom.

11027 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-11-08 om belastning - erhvervssygdom - kronisk lændehold - periode som selvstændig - uforsikret.

11022 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-08 om erhvervssygdom - frisør - kræftsygdomme - arbejdsskade.

11020 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-4-08 om erstatning - samleafgørelse - prøvelse - spørgsmål der ikke er klaget over - arbejdsskade.

11019 af 28/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-2-08 om erhvervssygdom - kroniske nakke - skuldersmerter - erhvervssygdomsfortegnelsens gruppe B. 2 - arbejdsskade.

2007

11220 af 28/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-8-07 om anerkendelse - støjudsættelse - støjbetinget hørenedsættelse - tinnitus - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - varigt mén - godtgørelse - arbejdsskade.

2006

11036 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-17-06 om psykiske erhvervssygdomme - anerkendelse - arbejdsmiljø - uden for erhvervssygdomsfortegnelsen - Erhvervssygdomsudvalget - diagnose - ekstraordinær belastning - årsagssammenhæng.

11035 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-16-06 om hørelidelse - ny anmeldelse - fortsat udsat for støj - arbejdsskade - genoptagelse.

11034 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-15-06 om anerkendelse - kronisk lænderygsygdom med smerter - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - byggefag - svejser - løftearbejde - belastningsperiode - arbejdsskade.

11033 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-14-06 om anerkendelse - kronisk lænderygsygdom med smerter - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - oplysningsgrundlag - plejearbejde - personhåndtering - belastningsperiode - arbejdsskade.

11032 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-13-06 om anerkendelse - kronisk lænderygsygdom med smerter - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - løftearbejde - fabriksarbejde - løftemængde - arbejdsskade.

11030 af 23/8 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-11-06 om anerkendelse - slidgigt i knæ - menisksygdom i knæleddet - erhvervssygdomme fra 1. januar 2005 - oplysningsgrundlag - knæliggende - periode - byggefag - brolægger - belastningsperiode.

11029 af 23/8 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-10-06 om anerkendelse - slidgigt i knæ - erhvervssygdomme fra 1. januar 2005 - belastningsperiode - servicefag - rengøringsarbejde - dagplejer.

11025 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - tennisalbue - golfalbue - forandringer i skulderleddets rotatorsener.

11024 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-5-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - oplysningsgrundlag.

11022 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-3-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - seneskedehindebetændelse - tennisalbue - golfalbue - forandringer i skulderleddets rotatorsener - belastning - kraftfuldt - repititivt - statisk - akavet.

11020 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-1-06 om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - arm og skulder - tennisalbue - seneskedehindebetændelse - anerkendelse - afgrænsning - ulykke.

2005

10827 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-13-05 om ufravigelig frist - genvurdering - partshøring - arbejdsskade.

§ 8. En person, der har pådraget sig en sygdom, som er optaget i fortegnelsen over erhvervssygdomme, jf. § 7, stk. 1, har krav på ydelser efter loven, medmindre det anses for overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige.

Stk. 2. For erhvervssygdomme gælder retsvirkningerne i denne lov fra den dag, hvor sygdommen anmeldes, medmindre andet er fastsat i loven.

Vejledninger mv.

Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19 (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9210 af 21/4 2020).

Arbejdsbetingede tandskader 2016 (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9662 af 28/6 2016).

Erhvervssygdomsudvalget

§ 9. Beskæftigelsesministeren nedsætter et udvalg, som indstiller til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på den i § 7, stk. 1, nævnte fortegnelse.

Stk. 2. Udvalget består af en formand og 8 andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udnævner udvalgets formand og medlemmer samt stedfortrædere for disse således: 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen, 1 medlem efter indstilling fra Arbejdstilsynet, 1 medlem efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere, 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 3 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Stk. 4. Medlemmer af Erhvervssygdomsudvalget kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller bestyrelsen for ATP.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter udvalgets forretningsorden, herunder regler om udvalgets indstillinger og offentliggørelse heraf.

Bekendtgørelser

Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 905 af 26/8 2019).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

Skader som følge af krig og terror

§ 10. Hvis Danmark er i krig, bliver skader, der opstår som følge af krigshandlinger, ikke anset for at være arbejdsskader. Personer, der udfører arbejde om bord på fartøjer af enhver art, der sædvanligvis anvendes i søfarts- eller fiskerierhverv, er dog berettigede efter denne lov i forbindelse med skader, der opstår som følge af krigshandlinger. Det samme gælder fiskerikontrolskibe og havundersøgelsesskibe.

§ 10 a. Enhver, der er sikret efter denne lov, herunder selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der har sikret egen person efter § 48, stk. 2, har ret til erstatning for følgerne af terrorhandlinger, jf. straffelovens §§ 114 og 114 a, selv om skaden ikke kan anses for en følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. Ret til erstatning efter denne lov for følgerne af terrorhandlinger har endvidere personer, der er sikret efter arbejdsskadesikringsloven i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Ved skader, der er forvoldt ved terror, jf. stk. 1, betaler staten ydelserne efter loven.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter § 49, stk. 1-8, og § 59 kræve udgifterne betalt af et forsikringsselskab m.fl. eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, når skaden har ramt personer, hvis arbejde går ud på at forebygge, forhindre eller afværge terrorhandlinger eller på at yde hjælp, assistance eller anden indsats før, under eller efter en sådan handling. Det samme gælder, når skaden har ramt personer, der er udsendt af den danske stat eller af en dansk virksomhed til arbejde i lande, hvor der er en særlig risiko for terror, samt når handlingen rammer ansatte ombord på et dansk skib, der sejler i et område, hvor der er en særlig risiko for terror.

Stk. 4. På samme måde som i stk. 3 kan udgifter i sager vedrørende personer, der er sikret efter lov om arbejdsskadesikring i medfør af anden lovgivning, kræves betalt af den myndighed m.v., der skal bære udgifterne ved arbejdsskade.

Stk. 5. Staten har regres mod ansvarlige skadevoldere for udgifter, der ikke kan kræves betalt af et forsikringsselskab m.fl. efter stk. 3 og 4.

Til toppen

Kapitel 4 – Ydelserne

§ 11. Ydelserne efter loven er

1) betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m., jf. § 15,

2) erstatning for tab af erhvervsevne, jf. § 17 og § 17 a,

3) godtgørelse for varigt mén, jf. § 18,

4) overgangsbeløb ved dødsfald, jf. § 19,

5) erstatning for tab af forsørger, jf. §§ 20-22, og

6) godtgørelse til efterladte, jf. § 23.

Almindelige regler om fastsættelse af erstatning m.v.

§ 12. Erstatning og godtgørelse efter §§ 15-18 fastsættes på grundlag af arbejdsskadens følger. Erstatning og godtgørelse kan nedsættes eller efter omstændighederne bortfalde, hvis tilskadekomnes aktuelle lægelige eller sociale situation ikke udelukkende kan henføres til arbejdsskaden.

Stk. 2. Et påvist tab af erhvervsevne, et varigt mén eller en persons død anses for at være en følge af arbejdsskaden, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod, eller andet er fastsat i denne lov.

Principafgørelser

2019

10037 af 20/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 75-19 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende-mellemkommende.

9602 af 4/7 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 41-19 om arbejdsskade - varigt mén - lungekræft - fradrag - konkurrerende årsager.

9112 af 8/2 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 5-19 om arbejdsskade - fleksjob - ledighedsydelse - bevisbyrde.

2017

9977 af 12/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager.

9835 af 31/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 64-17 om arbejdsskade - frist - genoptagelse - remonstration.

9620 af 3/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 47-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance.

2016

10135 af 10/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 74-16 Arbejdsskade - om varigt mén - blærekræft - fradrag - konkurrerende årsager.

9128 af 2/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 4-16 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - mén - fradrag - lungekræft - asbest - tobaksrygning.

2014

9496 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 48-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse - forudbestående - forværring - fradrag.

2013

9750 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 90-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - tilskadekomst i arbejde med løntilskud.

9738 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 78-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - forsørgelse - kontanthjælp - tilskadekomst - virksomhedspraktik.

9735 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 75-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag.

9732 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 72-13 om arbejdsskade - tænder - fradrag - forudbestående - behandlingsbehov.

9685 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 25-13 om arbejdsskade - oplysningspligt - videooptagelser - facebook - persondataloven - mèn - erhvervsevnetab.

2012

10051 af 2/7 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 110-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - deltid - nedsat funktionsevne.

9949 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 7-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - méngrad - psykiske symptomer efter fysiske skader - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - andre psykiske belastninger.

9948 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 6-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - reaktivering af forudbestaaende PTSD - fangelejr.

9947 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 5-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - tilbagevendende psykisk sygdom - psykose.

9946 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 4-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - genoptagelse - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - private belastninger - ikke yderligere erstatning.

9945 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 3-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - diffuse gener - erhvervsevnetab mindre end 15 procent.

9944 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 2-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - afskedigelse - manglende aarsagssammenhaeng.

9943 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 1-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - reaktivering af forudgaaende PTSD.

2011

10210 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 173-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - forudbestående - mèn.

2010

10231 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 46-10 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - genoptagelse indenfor 5 års fristen - Højesterets dom af 22. april 2009 - tandbehandling.

2009

10774 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 239-09 om arbejdsskade - genoptagelse indenfor 5 års fristen - varigt mén - tab af erhvervsevne - Højesterets dom af 22. april 2009.

10732 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 195-09 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - nedsat indtjeningsevne - forudbestående - bevisvurdering - tabsbegrænsningspligt - Vestre Landsrets dom.

10669 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 129-09 om arbejdsskade - méngodtgørelse - forudbestående - fradrag.

2008

11020 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-4-08 om erstatning - samleafgørelse - prøvelse - spørgsmål der ikke er klaget over - arbejdsskade.

2007

11217 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse U-3-07 om erhvervsevnetab - årslønsberegning - fleksjob - lærer.

2005

10822 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-7-05 om erhvervsevnetab - væsentlige ændringer - forvaltningsretlig genoptagelse - Højesterets dom - forudbestående lidelse - genoptagelse.

§ 13. Efterkommer den tilskadekomne ikke de krav, der er nævnt i § 38, eller modarbejder denne sin helbredelse ved tilsidesættelse af givne forskrifter, kan retten til erstatning helt eller delvis bortfalde.

Stk. 2. Hvis de efterladte modsætter sig obduktion, jf. § 37, stk. 2, kan retten til erstatning bortfalde.

§ 14. Har den tilskadekomne forsætligt eller ved retsstridig handling eller undladelse fremkaldt eller væsentligt bidraget til arbejdsskadens indtræden, kan krav på erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén nedsættes eller helt bortfalde. Den tilskadekomne skal i givet fald udtrykkeligt gøres opmærksom herpå.

Sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.

§ 15. Under sagens behandling kan udgifter til sygebehandling eller optræning betales, hvis det er nødvendigt for at opnå bedst mulig helbredelse, når udgifterne ikke kan afholdes efter sundhedsloven eller som led i behandlingen på offentligt sygehus. Optræningen skal foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen.

Stk. 2. Under sagens behandling kan udgifter til anskaffelse af proteser, briller og lignende hjælpemidler samt kørestole betales, når det er nødvendigt for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultater, for at formindske arbejdsskadens følger eller for nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af varigt mén.

Stk. 3. Erstatning for fremtidige udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler som følge af arbejdsskaden fastsættes til et engangsbeløb. Ved permanente udgifter udgør beløbet den forventede, gennemsnitlige årlige udgift ganget med den kapitaliseringsfaktor, der er fastsat i medfør af § 27, stk. 4, for tab af erhvervsevne.

Stk. 4. Er et hjælpemiddel som nævnt i stk. 2 anvendt under arbejde, og er hjælpemidlet blevet beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår, kan udgifterne til reparation, eventuelt fornyelse, af hjælpemidlet betales.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang udgifter efter stk. 1-4 kan dækkes, herunder udgifter afholdt, inden sagen er anmeldt.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at forsikringsselskaberne kan tage stilling til krav vedrørende dækning af udgifter omfattet af stk. 1-4.

Beløb 2021

Kr.

Brillestel, maksimum, én gang 

1.200

Bekendtgørelser

Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 901 af 24/6 2016).

Betaling for udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 900 af 24/6 2016).

Vejledninger mv.

Behandlingsudgifter (Arbejdsskadest. vejl. nr. 10173 af 17/8 2015).

Betaling for sygebehandling, optræning og hjælpemidler ved arbejdsskader (Arbejdsskadest. vejl. nr. 159 af 31/7 2000).

Principafgørelser

2015

10359 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 50-15 om arbejdsskade - tingskade - briller - dækningspligt.

2013

9779 af 29/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 116-13 om arbejdsskade - udgifter til advokat.

9774 af 1/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 111-13 om arbejdsskade - behandlingsudgift - psykologbehandling - smerter.

9773 af 1/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 110-13 om arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse - nødvendig.

9732 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 72-13 om arbejdsskade - tænder - fradrag - forudbestående - behandlingsbehov.

2012

10085 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 144-12 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - transportudgifter - tabsbegrænsningspligt.

9952 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 10-12 om arbejdsskade - hjælpemidler - fremtidige udgifter - Fastsaettelse af engangsbeloeb til individuelt tilpassede sko_skoindlaeg.

9951 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 9-12 om arbejdsskade - hjælpemidler - fremtidige udgifter - Fastsaettelse af engangsbeloeb til individuelt tilpassede sko_skoindlaeg.

9950 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 8-12 om arbejdsskade - hjælpemidler - fremtidige udgifter - Fastsaettelse af engangsbeloeb til individuelt tilpassede sko_skoindlaeg.

2011

10128 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 90-11 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - helbredende virkning - genoptræning - hjerneskade.

10068 af 28/2 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 29-11 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - forsikringsordning - faktisk udgift - betaling.

2010

10231 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 46-10 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - genoptagelse indenfor 5 års fristen - Højesterets dom af 22. april 2009 - tandbehandling.

2009

10714 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 176-09 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - transportudgifter - helbredende virkning - genoptræning - udlandet - frit sygehusvalg - visitation.

2006

11021 af 375 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-2-06 om fremtidige behandlingsudgifter i form af tandbehandlingsudgifter - levetid på kronebehandling - arbejdsskade.

2005

10828 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-14-05 om afgørelsestidspunkt - fremtidige behandlingsudgifter - udgifter til helbredelse - stationærtidspunkt - arbejdsskade.

§ 16. Fristen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af, om en anmeldt skade er omfattet af loven, er:

1) 3 måneder for afgørelse af, om en anmeldt ulykke er omfattet af loven.

2) 6 måneder for afgørelse af, om en anmeldt sygdom, der behandles efter § 7, stk. 1, nr. 1, er omfattet af loven.

3) 2 år for afgørelse af, om en anmeldt sygdom, der behandles efter § 7, stk. 1, nr. 2, og § 7, stk. 2, er omfattet af loven.

Stk. 2. Fristen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af, om tilskadekomne har ret til ydelser efter loven, jf. § 11, nr. 1-3, er 1 år. Fristen er dog 2 år for sager omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Fristerne i stk. 1 og 2 regnes fra den dag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen.

Stk. 4. Fristerne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af, om efterladte har ret til ydelser efter loven, jf. § 11, nr. 4-6, når arbejdsskaden har medført døden. Fristerne regnes fra den dag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen af dødsfaldet.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underretter sagens parter, når afgørelser ikke kan træffes inden for de frister, der er nævnt i stk. 1, 2 og 4. Underretningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor fristerne ikke kan overholdes, og oplysning om, hvornår afgørelsen forventes truffet.

Stk. 6. Forskud på erstatning for tab af erhvervsevne og på godtgørelse for varigt mén kan udbetales i tiden inden den endelige afgørelse.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

Erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledninger mv.

Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2021 for skader fra 1. januar 2011 (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9872 af 1/12 2020).

§ 17. Har arbejdsskaden nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har den pågældende ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af tabet af erhvervsevne tages hensyn til tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

Stk. 3. Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab.

Stk. 4. Erstatning for tab af erhvervsevne til et barn med fosterskade, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, eller til et barn med sygdomme som følge af påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen, jf. § 7, stk. 2, kan tidligst ydes fra det 15. år.

Stk. 5. Erstatningen tilkendes som en løbende ydelse, medmindre den kapitaliseres efter reglerne i § 27.

Stk. 6. Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende ydelse årligt 83 pct. af tilskadekomnes årsløn, jf. § 24, og ved nedsættelse af erhvervsevnen en forholdsmæssig del heraf.

Stk. 7. Den årlige erstatning udbetales med 1/12 månedligt forud. Erstatningen løber fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er anmeldt. Udbetaling af løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Er tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i § 27 som et kapitalbeløb med den faktor, der er fastsat for en person, der er 2 år fra at nå folkepensionsalderen, ganget med den årlige løbende erstatning. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Stk. 8. Udbetales erstatningen som et kapitalbeløb efter reglerne i § 27, stk. 1, 1. pkt., har tilskadekomne ret til en løbende erstatning fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er anmeldt, og frem til tidspunktet for omsætningen af erstatningen.

Stk. 9. Reglerne i stk. 7 og 8 anvendes tilsvarende i sager, der genoptages efter §§ 41 og 42. Der udbetales i disse sager ikke erstatning fra et tidspunkt, der ligger før anmodningen om genoptagelse, eller før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har genoptaget sagen, jf. § 42.

Beløb 2021

Årlig kr.

Erhvervsevnetab, 100 %, højst

430.671

Vejledninger m.v.

Erstatning for tab af erhvervsevne (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9946 af 24/11 2014).

Erstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt (Skats skr. nr. 336 af 24/5 2013).

Principmeddelelser

2020

9327 af 9/6 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 14-20 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - midlertidig afgørelse.

9139 af 11/3 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 2-20 om Arbejdsskade - Erstatning for tab af erhvervsevne - Årsløn - Mistet efterlønspræmie.

2019

10037 af 20/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 75-19 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende-mellemkommende.

9289 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 17-19 om arbejdsskade - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende.

2018

9427 af 11/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 29-18 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud.

2017

9685 af 19/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 51-17 om arbejdsskade - midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne - erhvervsmæssigt uafklaret.

9620 af 3/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 47-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance.

2016

9960 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 61-16 om anerkendelse - personskade - dagpenge - lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

9883 af 8/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed.

9335 af 14/4 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 11-16 om arbejdsskade - årsløn - selvstændig erhvervsdrivende - medarbejdende ægtefælle.

2015

10357 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 48-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - midlertidig afgørelse.

10356 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 47-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - seniorjob.

9291 af 5/5 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 19-15 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - efterløn - skatteforhold - højesteretsdom.

9105 af 24/2 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 12-15 arbejdsskade - tab af erhvervsevne - professionelle sportsfolk - pensionsalder - revision.

2014

10290 af 9/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 73-14 om arbejdsskade - familieplejevederlag - erhvervsevnetab - arbejdsindsats - indtægt.

9901 af 14/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 61-14 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - sygedagpenge - § 56-ordning.

9496 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 48-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse - forudbestående - forværring - fradrag.

9382 af 12/6 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 38-14 om arbejdsskade - efterløn - erhvervsevnetab - årsagssammenhæng.

9000 af 2/1 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 1-14 om - arbejdsskade - tab af erhvervsevne – lønnedgang – lønniveau - EU.

2013

9750 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 90-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - tilskadekomst i arbejde med løntilskud.

9749 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 89-13 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - under uddannelse.

9738 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 78-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - forsørgelse - kontanthjælp - tilskadekomst - virksomhedspraktik.

9736 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 76-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning til ordinært arbejdsmarked - social ydelse - kortvarig ansættelse.

9735 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 75-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag.

9734 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 74-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser.

9685 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 25-13 om arbejdsskade - oplysningspligt - videooptagelser - facebook - persondataloven - mèn - erhvervsevnetab.

9683 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 23-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetabserstatning - årsløn - børn.

9682 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 22-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn - blandede vagter.

2012

10051 af 2/7 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 110-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - deltid - nedsat funktionsevne.

10038 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 97-12 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser.

10036 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 94-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - årsløn - ligebehandling.

9972 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 30-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - genoptagelse - forudbestående.

9949 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 7-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - méngrad - psykiske symptomer efter fysiske skader - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - andre psykiske belastninger.

9948 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 6-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - reaktivering af forudbestaaende PTSD - fangelejr.

9947 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 5-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - tilbagevendende psykisk sygdom - psykose.

9946 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 4-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - genoptagelse - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - private belastninger - ikke yderligere erstatning.

9945 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 3-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - diffuse gener - erhvervsevnetab mindre end 15 procent.

9944 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 2-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - afskedigelse - manglende aarsagssammenhaeng.

9943 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 1-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - reaktivering af forudgaaende PTSD.

2011

10209 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 172-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - midlertidig - rådighed for arbejdsmarkedet - arbejdsløshedsunderstøttelse.

10208 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 171-11 om arbejdsskade - tabsbegrænsningspligt - tab af erhvervsevne.

10206 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 169-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - årsløn - skattefri rejsegodtgoerelse.

10202 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 165-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn.

10122 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 84-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - social ydelse - § 56-ordning - Østre Landsret.

10109 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 71-11 om arbejdsskade - genopretning - tilkendelsestidspunkt - kapitaliseringsfaktor - tab af erhvervsevne.

10057 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 18-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksydelse - ledighedsydelse - fleksjob - lovhjemmel.

2010

10366 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 190-10 om erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn.

10333 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 155-10 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - løbende erstatning - tilkendelsestidspunkt.

10325 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 147-10 om arbejdsskade - tjenestemandspension - tilskadekomstpension - fradrag.

10192 af 29/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 1-10 om arbejdsskade - afgørelsesbegrebet - erstatningsopgørelse - Folketingets Ombudsmand.

2009

10780 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 245-09 om arbejdsskade - afgørelsesbegrebet - frist for genoptagelse.

10777 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 242-09 om arbejdsskade - prøvelsesadgang - fastholdelsescenter - revalidering - rundbordssamtale.

10774 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 239-09 om arbejdsskade - genoptagelse indenfor 5 års fristen - varigt mén - tab af erhvervsevne - Højesterets dom af 22. april 2009.

10732 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 195-09 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - nedsat indtjeningsevne - forudbestående - bevisvurdering - tabsbegrænsningspligt - Vestre Landsrets dom.

10731 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 194-09 om arbejdsskade - varigt mén - tab af erhvervsevne - lydoverfølsomhed.

2008

11020 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-4-08 om erstatning - samleafgørelse - prøvelse - spørgsmål der ikke er klaget over - arbejdsskade.

2007

11217 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse U-3-07 om erhvervsevnetab - årslønsberegning - fleksjob - lærer.

2005

10829 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-15-05 om erhvervsevnetab - fleksjob - tabsbegrænsning.

10822 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse U-7-05 om erhvervsevnetab - væsentlige ændringer - forvaltningsretlig genoptagelse - Højesterets dom - forudbestående lidelse - genoptagelse.

§ 17 a. Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet.

Stk. 2. Indtjeningen før arbejdsskaden udgør det beløb, som tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.

Stk. 3. Indtjeningen i fleksjobbet, jf. stk. 1, udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer midlertidig afgørelse efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse, eller når der ikke er bevilget permanent fleksjob. For personer, der er i fleksjob, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring uanset 1. pkt. efter anmodning fra tilskadekomne træffe endelig afgørelse efter stk.1, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Principmeddelelser

2020

9327 af 9/6 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 14-20 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - midlertidig afgørelse.

2019

10036 af 20/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 74-19 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse - fleksjob.

9289 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 17-19 om arbejdsskade - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende.

9112 af 8/2 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 5-19 om arbejdsskade - fleksjob - ledighedsydelse - bevisbyrde.

2018

9427 af 11/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 29-18 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud.

2017

10122 af 16/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 87-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - ledighedsydelse - fleksjob - beregning.

9620 af 3/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 47-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance.

2016

9960 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 61-16 om anerkendelse - personskade - dagpenge - lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

9888 af 8/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 56-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig erhvervsdrivende - støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed - § 17a - indtjeningsevne på skadestidspunktet - underskudsgivende virksomhed - virksomhed med mindre overskud.

2015

11138 af 3/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 87-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - beregning - timeantal.

10357 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 48-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - midlertidig afgørelse.

9893 af 9/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 44-15 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - ledighedsydelse - kontanthjælp.

9290 af 5/5 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 18-15 om arbejdsskade - ledighedsydelse - bruttobeløb - erhvervsevnetab.

2014

10290 af 9/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 73-14 om arbejdsskade - familieplejevederlag - erhvervsevnetab - arbejdsindsats - indtægt.

9720 af 26/9 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 57-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende -underskudsgivende virksomhed.

9496 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 48-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse - forudbestående - forværring - fradrag.

9106 af 3/3 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 15-14 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob.

2011

10057 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 18-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksydelse - ledighedsydelse - fleksjob - lovhjemmel.

2010

10325 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 147-10 om arbejdsskade - tjenestemandspension - tilskadekomstpension - fradrag.

2008

11031 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-15-08 om erhvervsevnetab - fleksjob - beregning.

Godtgørelse for varigt mén

§ 18. Har en arbejdsskade påført tilskadekomne varigt men, har den pågældende ret til godtgørelse. Godtgørelse ydes dog ikke, hvis méngraden fastsættes til mindre end 5 pct.

Stk. 2. Méngraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper i tilskadekomnes personlige livsførelse, som arbejdsskaden har forvoldt.

Stk. 3. Godtgørelse for varigt mén fastsættes til et kapitalbeløb og udgør ved en méngrad på 100 pct. 611.500 kr. Beløbet reguleres efter § 25. Ved lavere méngrader udgør godtgørelsen en forholdsmæssig del af 611.500 kr.

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan godtgørelse for varigt mén fastsættes til et højere beløb, dog højst 120 pct. af 611.500 kr., reguleret efter § 25.

Stk. 5. Var tilskadekomne ved arbejdsskadens indtræden fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen med 1 pct. for hvert år, den pågældende var ældre end 39 år ved arbejdsskadens indtræden. Var tilskadekomne fyldt 60 år, nedsættes godtgørelsen med yderligere 1 pct. for hvert år, den pågældende var ældre end 59 år ved arbejdsskadens indtræden. Godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Beløb 2021

Kr.

Méngodtgørelse, 100 % 

939.500

Méngodtgørelse, 120 % 

1.127.400

Vejledninger mv.

Arbejdsbetingede tandskader 2016 (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9662 af 28/6 2016).

Senfølger efter bløddelsskader (Arbejdsskadest. vejl. nr. 10993 af 10/11 2015).

Principmeddelelser

2019

9602 af 4/7 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 41-19 om arbejdsskade - varigt mén - lungekræft - fradrag - konkurrerende årsager.

2017

10049 af 6/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 80-17 om - Arbejdsskade - godtgørelse for varigt mén - eksem - allergi - tillæg efter G. 1.3. for allergi over for udbredt forekommende stoffer.

9977 af 12/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager.

9835 af 31/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 64-17 om arbejdsskade - frist - genoptagelse - remonstration.

2016

10135 af 10/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 74-16 Arbejdsskade - om varigt mén - blærekræft - fradrag - konkurrerende årsager.

9960 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 61-16 om anerkendelse - personskade - dagpenge - lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

9128 af 2/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 4-16 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - mén - fradrag - lungekræft - asbest - tobaksrygning.

2013

9733 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 73-13 om arbejdsskade - varigt mén - bagatelgrænse - minimumsmén - forværring af forudbestående.

9685 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 25-13 om arbejdsskade - oplysningspligt - videooptagelser - facebook - persondataloven - mèn - erhvervsevnetab.

9684 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse om 24-13 arbejdsskade - varigt mén - samme udsættelse - flere skader - skuldertendinit - tennisalbue.

2012

9956 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 14-12 om arbejdsskade - varigt mén - flere skader - multiple skader - méntabel.

9949 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 7-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - méngrad - psykiske symptomer efter fysiske skader - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - andre psykiske belastninger.

9948 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 6-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - reaktivering af forudbestaaende PTSD - fangelejr.

9947 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 5-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - tilbagevendende psykisk sygdom - psykose.

9946 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 4-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - genoptagelse - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - private belastninger - ikke yderligere erstatning.

2011

10240 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 207-11 om arbejdsskade - partshøring - partsrepræsentation - udsættelse - genvurdering - formkrav.

10210 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 173-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - forudbestående - mèn.

10143 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 105-11 om arbejdsskade - varigt mén - flere skader - multiple skader - méntabel.

2010

10420 af 30/11 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 246-10 om arbejdsskade - varigt mén - afledte følger - hjælpemidler - årsagssammenhæng.

2009

10774 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 239-09 om arbejdsskade - genoptagelse indenfor 5 års fristen - varigt mén - tab af erhvervsevne - Højesterets dom af 22. april 2009.

10755 af 30/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 220-09 om arbejdsskade - varigt mén - tab af særlige færdigheder - daglig livsførelse - fravigelse af méntabellen.

10731 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 194-09 om arbejdsskade - varigt mén - tab af erhvervsevne - lydoverfølsomhed.

10669 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 129-09 om arbejdsskade - méngodtgørelse - forudbestående - fradrag.

2008

11021 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-5-08 om godtgørelse for varigt mén - personlig ydelse - arv - Højesteretsdom.

11020 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-4-08 om erstatning - samleafgørelse - prøvelse - spørgsmål der ikke er klaget over - arbejdsskade.

2006

11031 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse U-12-06 om patientskadeforsikring - ryglidelse - indirekte følge - dropfod - årsagssammenhæng - varigt mén - arbejdsskade.

Overgangsbeløb ved dødsfald

§ 19. Har en arbejdsskade medført døden, har den efterladte ægtefælle ret til et overgangsbeløb på 115.000 kr., hvis ægteskabet var indgået før arbejdsskadens indtræden og samlivet bestod på tidspunktet for tilskadekomnes død. Beløbet reguleres efter § 25.

Stk. 2. Er ægteskabet indgået efter arbejdsskadens indtræden, har den efterladte ægtefælle krav på samme overgangsbeløb, hvis ægteskabet på tidspunktet for tilskadekomnes død havde bestået de sidste 2 år og ægtefællerne levede sammen på tidspunktet for tilskadekomnes død.

Stk. 3. Overgangsbeløbet tilkommer endvidere en efterladt, som før arbejdsskadens indtræden levede sammen med tilskadekomne i et ægteskabslignende forhold, hvis samlivet på tidspunktet for dødens indtræden havde bestået de sidste 2 år.

Stk. 4. Efterlader afdøde sig ingen, der er berettiget til overgangsbeløb efter stk. 1-3, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler derfor.

Beløb 2021

Kr.

Overgangsbeløb ved dødsfald 

177.000

Vejledninger mv.

Erstatning ved dødsfald (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9125 af 1/1 2005).

Erstatning for tab af forsørger

§ 20. Den, der er berettiget til overgangsbeløb efter § 19, stk. 1-3, og som ved tilskadekomnes død har mistet en forsørger, eller som ved dødsfaldet på anden måde har fået sine forsørgelsesmæssige forhold forringet, har ret til erstatning herfor. Erstatningen fastsættes under hensyn til forsørgelsens omfang og den efterladtes muligheder for at forsørge sig selv, når alder, helbredstilstand, uddannelse, beskæftigelse samt forsørgerforhold og økonomiske forhold tages i betragtning.

Stk. 2. Erstatningen ydes i form af en tidsbestemt løbende ydelse, som årligt udgør 30 pct. af afdødes årsløn, jf. § 24. Erstatningen udbetales med virkning fra datoen for dødsfaldet med 1/12 månedligt forud. Perioden kan højst fastsættes til 10 år. Udbetales der i anledning af dødsfaldet efterindtægt, udbetales ydelsen dog først fra udløbet af efterindtægtsperioden. Modtog afdøde løbende erstatning for tab af erhvervsevne efter denne lov, udbetales erstatning for tab af forsørger først fra den 1. i den efterfølgende måned efter dødsfaldet.

Stk. 3. Ydelse efter stk. 2 løber uændret i den fastsatte periode, medmindre ydelsen helt eller delvis omsættes til kapitalbeløb eller den berettigede afgår ved døden.

Stk. 4. Den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor efterladte når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Beløb 2021

Kr.

Forsørgertab, ægtefælle 

højst 155.664

§ 21. Efterlader afdøde sig børn, over for hvilke den pågældende havde forsørgelsespligt efter lov om aktiv socialpolitik, har hvert barn, som har den anden af sine forældre i live, ret til en løbende årlig ydelse på 10 pct. af afdødes årsløn, jf. § 24, indtil barnets fyldte 18. år.

Stk. 2. Mister et barn, som modtager løbende ydelse efter stk. 1, den anden af sine forældre, tilkommer der for den resterende tid barnet en årlig ydelse på 20 pct. af afdødes årsløn. Samme årlige ydelse tilkommer indtil barnets fyldte 18. år hvert barn, for hvilket tilskadekomne ved sin død stod som eneforsørger efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Er barnet ved det fyldte 18. år under uddannelse, og taler forholdene i øvrigt derfor, kan ydelsen forlænges til tidspunktet for uddannelsens afslutning, dog længst til pågældendes fyldte 21. år. Samme ret har afdødes barn, som på tidspunktet for dødens indtræden var fyldt 18 år og under uddannelse.

Stk. 4. Hvis ydelserne efter stk. 1-3 udregnes til mere end 50 pct. af afdødes årsløn, nedsættes de enkelte ydelser til samlet 50 pct. af afdødes årsløn. Ydes der samtidig erstatning efter § 20, nedsættes ydelserne tilsvarende til 40 pct. af afdødes årsløn.

Stk. 5. Ydelserne efter stk. 1-3 udbetales med virkning fra dødsfaldet med 1/12 månedligt forud. Udbetales der i anledning af dødsfaldet efterindtægt, udbetales ydelsen dog først fra udløbet af efterindtægtsperioden.

Beløb 2021

Kr.

Forsørgertab, barn 

højst 51.888

Forsørgertab, dobbelt, barn 

højst 103.776

§ 22. Hvis de samlede årlige ydelser efter §§ 20 og 21 udgør mindre end 70 pct. af afdødes årsløn, kan der inden for denne begrænsning under særlige omstændigheder tillægges erstatning til andre, som afdøde helt eller delvis forsørgede, da arbejdsskaden indtraf. Erstatningen kan bortset fra erstatning til afdødes stedbørn under 21 år udbetales som kapitalbeløb, jf. § 27.

Godtgørelse til efterladte

§ 23. Er dødsfaldet forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan der tilkendes en særlig godtgørelse til de efterladte, der stod afdøde særligt nær.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om der skal betales godtgørelse efter stk. 1, og ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse skal der lægges særlig vægt på karakteren af skadevolderens handling og på den lidelse eller krænkelse, som må antages at være påført den eller de efterladte.

Vejledninger mv.

Særlig godtgørelse (Arbejdsskadest. vejl. nr. 10520 af 10/10 2014).

Til toppen

Kapitel 5 – Årslønsfastsættelse og regulering

§ 24. Årslønnen udgør tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens indtræden. Årslønnen fastsættes med udgangspunkt i oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Årslønnen fastsættes efter et skøn, når

1) særlige indtægtsforhold eller ansættelsesforhold gør sig gældende,

2) tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke har været beskæftiget til samme løn i hele det foregående år,

3) tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse eller

4) årslønnen fastsat efter stk. 1, 2. pkt., ikke giver et retvisende billede af tilskadekomnes indtjening på skadetidspunktet.

Stk. 3. Ved beregning af erstatning trækkes arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, fra årslønnen.

Stk. 4. I årslønnen medregnes værdien af fri kost og logi samt værdien af andre naturalydelser. Satserne for værdien af kost og logi for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren, svarer til de satser, der fastsættes af Skatterådet i medfør af ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2, for det pågældende år.

Stk. 5. Årslønnen kan ikke sættes højere end 367.000 kr. inklusive arbejdsmarkedsbidrag Beløbet reguleres efter § 25.

Stk. 6. Er tilskadekomne under 18 år eller under uddannelse, kan der ved årslønsfastsættelsen tages hensyn til den erhvervsindtægt, der kunne forventes efter det fyldte 18. år eller efter uddannelsens afslutning, hvis arbejdsskaden ikke havde fundet sted. Årslønnen skal dog ansættes til mindst 137.000 kr. inklusive arbejdsmarkedsbidrag reguleret efter § 25, medmindre tilskadekomnes erhvervsevne allerede forud for arbejdsskadens indtræden var nedsat i væsentlig grad.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for opgørelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 8. Til brug ved beregning og regulering af erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger som løbende ydelse fastsættes en grundløn. Denne beregnes ved at gange den årsløn, der er fastsat efter reglerne i stk. 1-7, med forholdet mellem 367.000 kr. og det maksimale årslønsbeløb, der var gældende, da arbejdsskaden indtraf.

Beløb 2021

Kr.

Kost og logi: Skatterådets satser, jf. skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/ligningsloven

Årsløn, højst

564.000

Årsløn, minimum, under 18 år, uddannelse

 210.000

Grundløn ved beregning af løbende ydelse 367.000/564.000 (stk. 8)

Tillæg til løbende ydelse

53,6 %

Bekendtgørelser

Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 (Arbejdsskadest. bek. nr. 812 af 29/9 2003).

Vejledninger mv.

Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9737 af 30/10 2020).

Fastsættelse af årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2020 (Teknisk vejledning) (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9003 af 2/1 2020).

Fastsættelse af årsløn (Arbejdsskadest. vejl. nr. 10407 af 7/9 2015).

Fastsættelse af årlsøn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 (Arbejdsskadest. vejl. af 8/1 2004).

Principafgørelser

2020

9139 af 11/3 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 2-20 om Arbejdsskade - Erstatning for tab af erhvervsevne - Årsløn - Mistet efterlønspræmie.

2016

9335 af 14/4 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 11-16 om arbejdsskade - årsløn - selvstændig erhvervsdrivende - medarbejdende ægtefælle.

2015

9105 af 24/2 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 12-15 arbejdsskade - tab af erhvervsevne - professionelle sportsfolk - pensionsalder - revision.

2014

10290 af 9/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 73-14 om arbejdsskade - familieplejevederlag - erhvervsevnetab - arbejdsindsats - indtægt.

9496 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 48-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse - forudbestående - forværring - fradrag.

2013

9750 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 90-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - tilskadekomst i arbejde med løntilskud.

9736 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 76-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning til ordinært arbejdsmarked - social ydelse - kortvarig ansættelse.

9683 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 23-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetabserstatning - årsløn - børn.

9682 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 22-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn - blandede vagter.

2012

10036 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 94-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - årsløn - ligebehandling.

2011

10206 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 169-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - årsløn - skattefri rejsegodtgoerelse.

10202 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 165-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn.

2010

10366 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 190-10 om erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn.

2009

10768 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 233-09 om arbejdsskade - årsløn - nyuddannet - mindsteløn - skøn.

10570 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 24-09 om arbejdsskade - årsløn - beregning - frikort - DSB.

2008

11023 af 31/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse U-7-08 om arbejdsskade - fortsat påvirkning.

2007

11217 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse U-3-07 om erhvervsevnetab - årslønsberegning - fleksjob - lærer.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 25. De i §§ 18 og 19 og § 24, stk. 5 og 5, nævnte beløb reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb for varigt mén og overgangsbeløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb. Beløb vedrørende årsløn afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

Stk. 2. De løbende ydelser, der er fastsat med udgangspunkt i grundlønnen, jf. § 24, stk. 8, reguleres med samme procent som de beløb, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren bekendtgør efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hvert år inden udgangen af oktober måned, hvilke reguleringer der skal finde sted. Ændringerne har gyldighed fra den følgende 1. januar.

Stk. 4. Ved fastsættelsen af løbende erstatningsydelse, kapitalerstatning samt godtgørelsesbeløb beregnes erstatningen og godtgørelsen, som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt.

Stk. 5. Løbende årlige ydelser, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Vejledninger mv.

Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9737 af 30/10 2020).

Til toppen

Kapitel 6 – Erstatningsudbetaling

§ 26. Erstatninger og godtgørelsesbeløb efter denne lov udbetales til tilskadekomne og efterladte, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetale erstatnings- og godtgørelsesbeløb til tilskadekomne og efterladte og derefter kræve det udlagte beløb med tillæg af rente, jf. § 60 ind hos forsikringsselskabet eller af bidrag, jf. § 55.

Stk. 3. Udbetales de i stk. 1 omhandlede beløb senere end 5 uger fra datoen for underretningen om beløbets tilkendelse, forrentes beløbet fra udløbet af 5-ugersfristen, til betaling sker, med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. I de i § 29, stk. 1, omhandlede tilfælde er fristen 14 dage fra datoen for kommunens eller Udbetaling Danmarks endelige meddelelse til den erstatningsudbetalende om refusionskrav.

Stk. 4. Retten til en tilkendt løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger ophører med udgangen af den måned, hvor modtageren af ydelsen afgår ved døden.

Stk. 5. Er erstatningen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, og tidligere måneder ikke udbetalt, udbetales erstatningen til modtagerens ægtefælle, hvis ægtefællerne levede sammen ved dødsfaldet. Efterlader modtageren sig ingen samlevende ægtefælle, udbetales beløbet til modtagerens dødsbo.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 27. Løbende årlig erstatning tilkendt efter § 17 for tab af erhvervsevne på mindre end 50 pct. skal normalt og uden den erstatningsberettigedes samtykke omsættes til et kapitalbeløb. Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et kapitalbeløb, når den tilkendes personer, der på afgørelsestidspunktet er 2 år eller derunder fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen. Erstatning kan ikke omsættes til kapitalbeløb, når der er truffet midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne efter § 17, stk. 3 og § 17 a, stk. 4.

Stk. 2. Ved løbende årlig erstatning tilkendt for tab af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes den del af erstatningen, der svarer til et tab af erhvervsevne på op til 50 pct., til kapitalbeløb, når den erstatningsberettigede har anmodet herom. En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

Stk. 3. Erstatning efter § 20 for tab af forsørger omsættes til kapitalbeløb efter anmodning fra den erstatningsberettigede.

Stk. 4. Omsætning af løbende ydelse til kapitalbeløb finder sted på grundlag af ydelsens størrelse på omsætningstidspunktet. Omsætningstidspunktet er det tidspunkt, hvor kapitalbeløbet kan udbetales. Omsætning af erstatning har alene virkning for fremtiden. Faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb fastsættes på grundlag af aktuarmæssige principper i spring af hele år og måneder. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring årligt inden udgangen af oktober måned de nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes i det følgende år.

Stk. 5. Når der er truffet endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne og den erstatningsberettigede har begæret erstatningen omsat til kapitalbeløb, udbetales beløbet til boet, hvis den erstatningsberettigede afgår ved døden, inden kapitalbeløbet er udbetalt. Omsætning af løbende ydelse til kapitalbeløb finder sted på grundlag af ydelsens størrelse på dagen før dødsfaldet.

Bekendtgørelser

Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 (Arbejdsskadest. bek. nr. 1700 af 15/12 2015).

Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 179 af 18/5 1967, ændret ved bek. nr. 212 af 25/2 2015).

§ 28. Har tilskadekomne ret til pension efter lov om tjenestemandspension som følge af arbejdsskaden, nedsættes værdien af erstatningen for tab af erhvervsevne efter denne lov. Nedsættelsen udgør 2/3 af værdien af det beløb, hvormed tjenestemandspensionen er forhøjet ud over den pension, der svarer til den optjente pensionsalder på tidspunktet for pensioneringen.

Stk. 2. Medfører arbejdsskaden døden, og har de efterladte ret til pension efter lov om tjenestemandspension som følge af dødsfaldet, nedsættes erstatning for tab af forsørger efter denne lov. Nedsættelsen udgør 2/3 af det beløb, hvormed tjenestemandspensionen er forhøjet ud over den pension, der svarer til afdødes optjente pensionsalder på tidspunktet for dødsfaldet.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendes tilsvarende på andre erstatningsberettigede efter denne lov, for hvem der er fastsat pensionsregler, der svarer til reglerne i lov om tjenestemandspension. I disse tilfælde betaler forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, til pensionsgiveren et beløb svarende til det beregnede fradrag i tilskadekomnes eller efterladtes erstatning efter denne lov.

§ 29. Kommunen og Udbetaling Danmark har på hvert sit sagsområde krav på refusion fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, hvis tilskadekomne eller de efterladte har fået udbetalt ydelser efter lov om social pension eller lov om aktiv socialpolitik for en periode, hvor der senere tilkendes erstatning som løbende ydelse for tab af erhvervsevne, jf. §§ 17 og 17 a, eller tab af forsørger, jf. §§ 20-22. Refusionskravet omfatter forskellen mellem det beløb, som efter de nævnte love er udbetalt, og det beløb, som ville være blevet udbetalt, hvis erstatningen var blevet udbetalt samtidig med de sociale ydelser. Kommunens og Udbetaling Danmarks krav kan dog ikke overstige det beløb, der efter denne lov er tilkendt den pågældende for samme tidsrum. Refusionskravet bortfalder, hvis det ikke fremsættes inden 4 uger efter, at kommunen og Udbetaling Danmark har fået meddelelse om erstatningstilkendelsen.

Stk. 2. Den erstatningsansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab har krav på at få godtgjort erstatning og godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, når der er udbetalt erstatning eller godtgørelse som følge af arbejdsskaden til tilskadekomne eller dennes efterladte. Kravene fra den erstatningsansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab omfatter erstatnings- og godtgørelsesbeløb af samme art, som arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pligt til at betale på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 30. Krav på ydelser, som tilskadekomne eller dennes efterladte har efter loven, kan ikke ved aftale overføres til andre. Kreditorer kan ikke gøre udlæg eller foretage anden retsforfølgning i disse krav.

Til toppen

Kapitel 7 – Anmeldelse, sagsbehandling og forældelse

§ 31. En arbejdsskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

Stk. 2. Er en arbejdsulykke ikke anmeldt efter stk. 1, skal ulykken anmeldes senest på 5-ugers-dagen for ulykkens indtræden, hvis tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Stk. 3. For erhvervssygdomme, jf. § 7, regnes anmeldelsesfristerne fra det tidspunkt, hvor den anmeldelsespligtige har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, herunder ethvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads. Underretning skal finde sted, selv om den arbejdsskade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt eller skal anmeldes efter stk. 1-3.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 32. Anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver, for så vidt angår ulykker.

Stk. 2. For en person under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, for hvem der ikke er forsikringspligt, jf. § 48, stk. 6, påhviler anmeldelsespligten arbejdsgiveren.

Stk. 3. For en person, som har sikret sin egen person efter § 48, stk. 2, og for en person omfattet af § 4, stk. 2, nr. 4, skal anmeldelsen foretages af den pågældende eller dennes efterladte.

§ 33. Den anmeldelsespligtige arbejdsgiver, jf. § 32, og den frivilligt sikrede, jf. § 48, stk. 2, anmelder ulykker til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet forsikring, jf. § 50.

Stk. 2. Skader anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når

1) sikringspligten ikke er opfyldt, jf. § 48, stk. 4,

2) der ikke er sikringspligt, jf. § 48, stk. 5 og 6, eller

3) skaden er omfattet af § 4, stk. 2, nr. 4.

§ 34. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at læger og tandlæger skal anmelde såvel klare som formodede tilfælde af erhvervssygdomme, som de pågældende gennem deres erhverv bliver bekendt med, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at oplysninger efter stk. 1 skal anmeldes digitalt, og at kommunikation mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lægen eller tandlægen i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan undtage læger og tandlæger fra digital anmeldelse og digital kommunikation, når ganske særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om dispensation ved anmeldelser af erhvervssygdomme, uanset om de er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller til Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler modtagne anmeldelser om erhvervssygdomme, uanset om kravet om digital anmeldelse i regler fastsat i medfør af stk. 2 er opfyldt.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal underrettes af Sundhedsstyrelsen om anmeldelser af særlige kræftdiagnoser, hvor sygdommen må formodes at være erhvervsbetinget kræft. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om underretningen, herunder hvilke diagnoser og oplysninger der er omfattet af underretningen. Det kan ved disse bestemmelser fastsættes, at underretningen kan ske elektronisk og uden samtykke fra den, som underretningen vedrører.

Bekendtgørelser

Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1482 af 2/12 2016).

Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1478 af 2/12 2016).

Vejledninger mv.

Arbejdsbetingede tandskader 2016 (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9662 af 28/6 2016).

§ 34 a. Arbejdsmarkeds Erhvervssikring giver Arbejdstilsynet terminaladgang til oplysninger registreret om arbejdsulykker og erhvervssygdomme i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, jf. § 72, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring videregiver nødvendige oplysninger fra sit øvrige datagrundlag ud over det i stk. 1 nævnte om arbejdsulykker og erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet. Oplysningerne videregives med henblik på behandling og registersamkøring i kontroløjemed til identifikation af virksomheder til brug for målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn samt til behandling og registersamkøring til analyse- og forebyggelsesformål samt statistiske formål.

§ 35. Beskæftigelsesministeren fastsætter retningslinjer for samarbejdet mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen, forsikringsselskaber, regioner og kommuner m.fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltningerne for tilskadekomne.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde, og hvorledes anmeldelse skal ske.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for anmeldelse af arbejdsskader og for afgivelse af lægeerklæringer, der er nødvendige til sagens behandling. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler for, i hvilket omfang lægeerklæringer og lægeattester, jf. stk. 7, skal honoreres med fast takst, samt størrelsen af denne takst.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at oplysninger efter stk. 2 og 3 skal anmeldes digitalt, og at kommunikationen mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forsikringsselskabet og arbejdsgiveren i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse og digital kommunikation, når ganske særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om dispensation om anmeldelser, som både er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler modtagne anmeldelser om ulykker, uanset om kravet om digital anmeldelse i regler fastsat i medfør af stk. 4 er opfyldt.

Stk. 7. Forsikringsselskabet afholder alle udgifter til sagsoplysning i ulykkessager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afholder alle udgifter til sagsoplysning i sager vedrørende erhvervssygdomme. Udgifterne i 1. og 2. pkt. vedrører bl.a. udgifter til lægeerklæringer, herunder speciallægeerklæringer og obduktionserklæringer, og til udtalelser og dokumentationer i øvrigt, herunder til nødvendige revisionsopgørelser og til oversættelser.

Beløb 1/4 2020

Kr.

Takster for læge- og tandlægeerklæringer  

Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse

 221

Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader

583

Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I  

619

Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest  

1.239

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger  

1.239

Funktionsattest ASK 220 Øje  

1.239

Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals  

1.239

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg  

1.239

Funktionsattest ASK 280 Brok  

1.239

Funktionsattest ASK 290 Hørelse  

1.239

- tillæg for nyoptaget toneaudiometri  

309

- tillæg for nyoptaget taleaudiometri  

309

- tillæg for nyoptaget stapediusrefleksmåling  

155

Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm  

1.239

Funktionsattest ASK 320 Albueled  

1.239

Funktionsattest ASK 330 Underarm  

1.239

Funktionsattest ASK 340 Håndled  

1.239

Funktionsattest ASK 350 Fingre  

1.239

Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben  

1.239

Funktionsattest ASK 420 Knæled  

1.239

Funktionsattest ASK 430 Underben  

1.239

Funktionsattest ASK 440 Fodled  

1.239

Bekendtgørelser

Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1629 af 16/12 2016).

Vejledninger mv.

Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april 2020 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring (Arbejdstilsynets skr. nr. 9176 af 31/3 2020).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 35 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan videregive nødvendige oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til Udbetaling Danmark, pågældende skatteforvaltning og pågældende kommune, hvor dette er nødvendigt for at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser eller beskatning af indkomst.

§ 36. Er anmeldelse ikke indsendt rettidigt, kan krav om erstatning efter loven dog rejses af tilskadekomne eller de efterladte inden for en frist af 1 år fra arbejdsskadens indtræden. For erhvervssygdomme, jf. § 7, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor tilskadekomne eller de efterladte har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget. Der ses bort fra fristen, når det er dokumenteret, at tilskadekomne har været udsat for en arbejdsskade, jf. § 5, og tilskadekomne eller efterladte har ret til erstatning m.v., jf. § 11, som følge af arbejdsskaden. § 12, stk. 2, finder ikke anvendelse ved vurderingen af årsagssammenhængen efter denne bestemmelse.

Stk. 2. Krav efter loven eller mod arbejdsgiveren på erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsskade, jf. § 5, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Fristen efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er 5 år for krav som nævnt i stk. 2. Denne forældelsesfrist regnes først fra den dag, da fordringshaveren blev bekendt med fordringen og skyldneren, eller fra den dag, da fordringshaverens manglende kendskab kan tilregnes denne som groft uagtsomt.

Stk. 4. Er en arbejdsskade anmeldt inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav efter loven tidligst 3 år efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller den, der efter regler fastsat i medfør af § 15, stk. 6, eller § 35, stk. 3, træffer afgørelse eller tager stilling, har givet meddelelse om sin afgørelse eller stillingtagen. Indbringes sagen for Ankestyrelsen inden for den frist, der er fastsat i § 44, stk. 2, regnes fristen på 3 år fra meddelelsen om Ankestyrelsens afgørelse. Det samme gælder, når Ankestyrelsen behandler sagen, selv om klagefristen er overskredet, jf. § 44, stk. 3.

Stk. 5. Stk. 3 og forældelseslovens § 3, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på krav på erstatning eller godtgørelse i sager omfattet af § 41, stk. 2. Det samme gælder ved genoptagelse på andet grundlag end §§ 41-43.

Vejledninger mv.

Frist for at anmelde erhvervssygdomme og praksis for at se bort fra fristen (Arbejdsskadest. praksis nr. 2004-04 af 26/8 2004 ).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 37. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan udsende sagkyndige til at foretage undersøgelse på stedet.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen kan af arbejdsgivere, ansatte, regioner, kommuner, jobcentre og andre vedkommende, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger m.v., forlange meddelt enhver oplysning, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner er af betydning. Dette omfatter blandt andet eventuelle politirapporter, sygehusjournaler med, hvad dertil hører, produktionsprocedurer, oplysninger og rapporter om produkters og stoffers kemiske bestanddele eller afskrift af sådanne rapporter, journaler og formler. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen kan få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan forlange retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, få udskrift heraf samt forlange, at der foretages obduktion efter reglerne om lovmæssige obduktioner, jf. dog § 13, stk. 2. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 3. Til brug for behandling af sager efter lov om arbejdsskadesikring og opfølgning af sager efter § 8 i lov om sygedagpenge kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommuner udveksle oplysninger om oprettelse af arbejdsskadesager og sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og seniorpension. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommunerne kan i arbejdsskadesager og i sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension tillige udveksle oplysninger om indhentelse af sagsoplysninger, som dokumenterer arbejdsevnen, og udveksle oplysninger om, at der er truffet afgørelse om arbejdsevnen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

Stk. 4. For personer, der er nævnt i § 48, stk. 3, påhviler det skibsføreren at tilføre skibsdagbogen fyldige oplysninger om arbejdsskadens indtræden og omstændighederne i forbindelse hermed.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 11 [LF 67 2019-20].

§ 37 a. Inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen indhenter oplysninger efter § 37, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen skriftligt orientere tilskadekomne eller efterladte om, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen skal samtidig give tilskadekomne eller efterladte en frist til eventuelt at gøre indsigelse mod dette og orientere tilskadekomne eller efterladte om de mulige processuelle skadevirkninger heraf.

Lovændringer

Ny § 37 a indsat 1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 38. Tilskadekomne skal snarest muligt efter arbejdsskadens indtræden lade sig undersøge af en læge og derefter gennemgå den lægebehandling eller den optræning, som lægen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring finder nødvendig. Tilskadekomne skal om nødvendigt lade sig indlægge til observation på sygehus eller lignende institution. Tilskadekomne skal endvidere efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestemmelse lade sig undersøge af en læge udpeget af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, lade sig arbejdsprøve og efter anmodning afgive mundtlig forklaring for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Undlader tilskadekomne at efterkomme kravene efter denne bestemmelse, anvendes reglen i § 13, stk. 1.

Stk. 2. Tilskadekomne har ret til at få betalt rejseudgifter ved lægebehandling m.v., jf. stk. 1, når lægebehandlingen m.v. sker efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings anmodning. Tilskadekomne har endvidere ret til at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved behandling m.v., jf. stk. 1, 2. og 3. pkt., hvis fraværet er af mindst 2 timers varighed. Som grundlag for beregningen kan højst anvendes den timefortjeneste, der svarer til den i § 24, stk. 5, nævnte årsløn. I sager om ulykker betales udgifterne af forsikringsselskabet. I sager om erhvervssygdomme betales udgifterne af bidrag, jf. § 55.

Stk. 3. Stk. 2 gælder også, når Ankestyrelsen har begæret de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Betingelsen om, at der skal foreligge en anmodning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen, for at forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler udgifterne efter stk. 2 og 3, kan fraviges i de tilfælde, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen finder oplysningerne nødvendige. I sager om arbejdsulykker skal forsikringsselskabet alene betale udgifter, der er opstået eller afholdt efter skadens indtræden. I sager om erhvervssygdomme skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alene betale udgifter, der er opstået eller afholdt efter, at skaden er anmeldt, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for betaling af udgifter efter stk. 2 og 3 og bekendtgør årligt, med hvilke beløb der kan betales for transport m.v.

Bekendtgørelser

Satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1242 af 26/11 2019).

Vejledninger mv.

Satser i 2020 for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9708 af 22/10 2020).

§ 39. (Ophævet).

Lovændringer

Ophævet 1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 39 a. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 8 – Administration

Afgørelseskompetence

§ 40. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer, medmindre andet er fastsat, afgørelse om alle spørgsmål efter denne lov.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er ved behandlingen af sager efter denne lov ikke bundet af parternes påstande og er uafhængig af instruktioner, herunder fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om afgørelsen af den enkelte sag.

§ 40 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om tilbagebetaling,

1) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har undladt at give oplysninger efter denne lov og den manglende oplysning har medført en anden afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis oplysningen havde foreligget,

2) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har afgivet urigtige oplysninger og den urigtige oplysning har medført en anden afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis den korrekte oplysning havde foreligget, eller

3) når tilskadekomne eller efterladte i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov.

Stk. 2. Tilbagebetalingsbeløbet opkræves af forsikringsselskabet m.fl. i sager om ulykker og af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i sager om erhvervssygdomme.

Genoptagelse

§ 41. Efter anmodning fra tilskadekomne eller de efterladte eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings foranledning kan enhver afgørelse om, at en skade ikke er omfattet af loven, genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen. Det gælder tillige for sager, som er afvist på grund af for sen anmeldelse.

Stk. 2. Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring meddelt, at en anmeldt sygdom ikke hører under loven, og optages sygdommen senere på fortegnelsen nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, kan sagen genoptages, selv om der er forløbet mere end 5 år fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Vejledninger mv.

Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring (Arbejdstilsynets at-vejl. nr. 9817 af 24/8 2017).

§ 42. Efter anmodning fra tilskadekomne eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings foranledning kan erstatnings- og godtgørelsesspørgsmålene, jf. §§ 15, 17 og 18, genoptages inden for en frist af 5 år fra første afgørelse, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for afgørelsen. Fristen for genoptagelse kan forlænges inden udløbet af 5-års-fristen. Når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan der ses bort fra fristerne.

Stk. 2. Modtageren af løbende ydelse efter § 17 skal underrette forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om enhver forandring i sine forhold, som kan formodes at medføre nedsættelse eller bortfald af ydelsen, ligesom forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal være opmærksom på, om der indtræder sådanne forandringer i modtagerens forhold.

Vejledninger mv.

Arbejdsbetingede tandskader 2016 (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9662 af 28/6 2016).

§ 43. Er en efterladt ikke anset for erstatningsberettiget efter § 20, stk. 1, kan den pågældende inden for en frist på 5 år fra modtagelsen af afgørelsen herom anmode om at få erstatningsspørgsmålet genoptaget. På samme måde kan en efterladt, der har fået tilkendt erstatning efter § 20, stk. 1, jf. stk. 2, inden for en frist på 5 år efter ydelsens ophør anmode om at få erstatningsspørgsmålet genoptaget med henblik på tilkendelse af yderligere, tidsbestemt løbende ydelse.

Vejledninger mv.

Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring (Arbejdstilsynets at-vejl. nr. 9817 af 24/8 2017).

Forældelse af krav efter arbejdsskader (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9679 af 29/6 2016).

Klageadgang

§ 44. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter § 40 kan indbringes for Ankestyrelsen af

1) tilskadekomne eller dennes efterladte,

2) forsikringsselskabet i sager om ulykker,

3) bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension i sager om erhvervssygdomme og

4) arbejdsgiveren, for så vidt angår afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader og afgørelser efter § 35, stk. 5.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil.

Stk. 4. Ved Ankestyrelsens behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 samt §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse, medmindre andet følger af denne lov.

Stk. 5. I det omfang arbejdsgiveren, forsikringsselskabet eller bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension indbringer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse for Ankestyrelsen, har klagen opsættende virkning. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har ret til aktindsigt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens sag efter forvaltningslovens kapitel 4.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring videregiver ved afgørelsen af anerkendelsesspørgsmålet i arbejdsskadesagen oplysning om tilskadekomnes diagnose til arbejdsgiveren.

Stk. 7. Inden Ankestyrelsen behandler en klage efter stk. 1, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Klagen sendes derfor til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved vurderingen kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tage stilling til såvel faktiske og retlige som skønsmæssige elementer i afgørelsen.

Stk. 8. Kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for behandling af klagesager, herunder også regler om tidsfrister for indsendelse og videresendelse af klager m.v.

Bekendtgørelser

Klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1271 af 28/11 2019).

Vejledninger mv.

Genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9002 af 2/1 2020).

Forældelse af krav efter arbejdsskader (Arbejdsskadest. vejl. nr. 9679 af 29/6 2016).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 45. Klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter §§ 55-58 c eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.

§ 46. Forsikring & Pension har ankeadgang som nævnt i § 44 i sager om arbejdsulykker, som af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henføres under § 48, stk. 6, og §§ 52 og 54.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 47. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 9 – Den sikringspligtige arbejdsgiver og selvstændige erhvervsdrivende, der sikrer sig efter loven

§ 48. Enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer som nævnt i § 2, har sikringspligt efter loven for disse personer, jf. dog stk. 3, 5 og 6.

Stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan sikre egen person efter loven.

Stk. 3. Reder for et skib, som er indført eller skal indføres i Det Danske Skibsregister eller Dansk Internationalt Skibsregister, har sikringspligt for enhver person omfattet af § 2, der er antaget til efter skibsførerens anvisninger at udføre arbejde om bord på skibet. Dette gælder, uanset om den pågældende er ansat eller aflønnet af andre end rederen, og uanset om arbejdet vedrører andet end skibets drift.

Stk. 4. Arbejdsgiveren som nævnt i stk. 1 og 3 opfylder sin sikringspligt ved at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. § 50, og tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, mod følgerne af erhvervssygdomme, jf. § 55. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, jf. stk. 2, sikrer egen person ved at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. § 50, og tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, mod følgerne af erhvervssygdomme, jf. § 55.

Stk. 5. Staten, folkekirken, regionerne og kommunerne har ikke pligt til at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. § 50. Det samme gælder civillisten.

Stk. 6. Sikringspligten omfatter ikke medhjælp under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, hvis den samlede beskæftigelse herved ikke overstiger 400 timer i et kalenderår. Udgifter ved arbejdsulykker, der overgår medhjælp, jf. 1. pkt., betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finansiering af udgiften efter 2. pkt. opkræves aconto primo det år, hvor udgifterne afholdes, hos alle forsikringsselskaber, som driver arbejdsulykkesforsikring, med efterfølgende regulering i det efterfølgende år. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for denne fordeling, acontobetalingen og den efterfølgende regulering efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i samarbejde med Finanstilsynet. Udgifter ved erhvervssygdomme, der overgår sådan medhjælp, betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55. Det samme gælder udgifter til erhvervssygdomme, der overgår sikrede personer, som ikke er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører udgifterne til en branche under hensyn til arten af påvirkningerne, intensiteten og den tidsmæssige udstrækning heraf.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 645 af 28/6 2019).

Lovændringer

1/7 2019 med virkning fra 1/1 2019 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 49. Ved ulykker betales udgifterne af den sikringspligtige arbejdsgivers forsikringsselskab, jf. dog § 10 a. Ved erhvervssygdomme betales udgifterne af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, jf. dog § 10 a. Det samme gælder, når der er tale om frivillig sikring efter § 48, stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører udgifterne til en branche under hensyn til arten af påvirkningerne, intensiteten og den tidsmæssige udstrækning heraf.

Stk. 2. Sikringspligtig arbejdsgiver for tilskadekomne er den arbejdsgiver, i hvis virksomhed eller tjeneste arbejdsskaden er sket, jf. dog stk. 3 og § 48, stk. 3 og 6. Kan arbejdsskaden henføres til flere arbejdsgivere, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, hvilken arbejdsgiver der er sikringspligtig.

Stk. 3. Sikringspligtig arbejdsgiver for tilskadekomne og frivilligt sikrede, der har pådraget sig en erhvervssygdom, er arbejdsgiveren i den virksomhed, hvor tilskadekomne senest før sygdommens påvisning har været udsat for skadelige påvirkninger, der antages at have medført den pågældende sygdom. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at sygdommen skyldes arbejde i en anden virksomhed.

Stk. 4. Hvis en sikringspligtig arbejdsgiver efter stk. 3 ikke med rimelig sandsynlighed kan udpeges, eller hvis virksomheden er ophørt, henfører Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skaden til en branche. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om branchetilhørsforhold træffes efter en konkret vurdering af, i hvilken branche den tilskadekomne eller frivilligt sikrede især har været udsat for de påvirkninger, der antages at have medført den pågældende sygdom. Ved vurderingen indgår påvirkningernes art, intensitet og tidsmæssige udstrækning.

Stk. 5. Når en skade er indtruffet som følge af sikrede personers forsøg på redning af menneskeliv, jf. § 4, stk. 2, nr. 3, refunderes forsikringsselskabets eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ydelser som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, af statskassen.

Stk. 6. Hvis en person, der ikke i øvrigt er sikret efter loven, pådrager sig skade ved forsøg på redning af menneskeliv, jf. § 4, stk. 2, nr. 4, betaler statskassen ydelserne efter loven.

Stk. 7. I de tilfælde, der omfattes af stk. 5 og 6, beregnes tilskadekomnes årsløn efter lovens almindelige regler.

Stk. 8. Ved skader, der er en følge af udøvelse af borgerlige, regionale eller kommunale ombud, betaler staten, regionerne og kommunerne ydelser efter loven ved ulykker. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler ydelserne efter loven for sådanne skader ved erhvervssygdomme af bidrag, jf. § 55.

Til toppen

Kapitel 10 – Sikringspligt

Arbejdsulykker

§ 50. Sikringspligtige arbejdsgivere, jf. § 48, skal overføre deres risiko for ulykker til et forsikringsselskab, der tegner ulykkesforsikring efter denne lov. Det samme gælder selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der vælger at sikre egen person efter § 48, stk. 2.

§ 51. En arbejdsgiver, der har undladt at tegne den lovpligtige forsikring eller at holde sådan forsikring i kraft, skal betale et beløb svarende til den præmie, der skulle have været betalt til et forsikringsselskab. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om beløbets størrelse. Beløbet skal betales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og godskrives alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikring, efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i samarbejde med Finanstilsynet.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 645 af 28/6 2019).

§ 51 a. (Ophævet).

§ 52. Hvis der foreligger en arbejdsulykke og arbejdsgiveren har undladt at opfylde sin sikringspligt ved at tegne forsikring, betaler Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forskudsvis de udgifter, der er nævnt i § 11, § 35, stk. 7, og §§ 38 og 59.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de udbetalte beløb, jf. stk. 1, medmindre Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner, at der har foreligget sådanne undskyldende omstændigheder, at den pågældende helt eller delvis bør fritages for betaling.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan, i det omfang det skønnes rimeligt, eftergive arbejdsgiveren beløbet.

Stk. 4. De beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udbetalt efter stk. 1, fordeles efter reglerne i § 48, stk. 6, 2.-4. pkt., med fradrag af eventuelt refunderet beløb efter stk. 2 på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikring.

Stk. 5. Hvis den virksomhed, hvor arbejdsulykken er indtruffet, er ophørt og det ikke er muligt at udpege et forsikringsselskab, finder reglerne i stk. 1 og 4 tilsvarende anvendelse.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 52 a. Forsikringsselskabet kan få adgang til de oplysninger om branche og antal beskæftigede i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af præmie hos sikringspligtige arbejdsgivere.

§ 53. Når et forsikringsselskab har overtaget en sikringspligtig arbejdsgivers eller selvstændig erhvervsdrivendes risiko, jf. § 50, hæfter selskabet, selv om det ved forsikringsaftalen er gået ud fra urigtige forudsætninger om forsikringsansvarets art og omfang.

§ 54. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtager et forsikringsselskabs bestand af arbejdsulykkesforsikringer, som er omfattet af denne lov, når Finanstilsynet tilbagekalder forsikringsselskabets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikring efter § 250, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indtræder i alle det i stk. 1 nævnte forsikringsselskabs rettigheder og forpligtelser vedrørende forsikringstagerne og de forsikrede arbejdstagere i bestanden af arbejdsulykkesforsikringer, som er omfattet af denne lov, og dækker alle udækkede erstatningskrav vedrørende skader, der er sket før Finanstilsynets tilbagekaldelse af tilladelsen, jf. stk. 1, og som sker, indtil 4 uger efter at forsikringsselskabet, likvidator eller kurator har orienteret forsikringstagerne om, at forsikringsselskabet ikke længere har tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikring.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtager de forpligtelser, som det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab har efter denne lov, for så vidt angår behandling af konkrete skadesager, herunder behandling af anmeldelser og stillingtagen til spørgsmål efter § 15 og betaling for udgifter efter § 11, § 35, stk. 7, og §§ 38 og 59. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan overlade den behandling, der er nævnt i 1. pkt., til et forsikringsselskab, der har tilladelse til at udbyde arbejdsulykkesforsikring.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring finansierer udgifterne, der følger af overtagelsen af arbejdsulykkespolicer efter stk. 1, af aktiver, herunder tilgodehavender fra genforsikringsaftaler, der overføres fra det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab eller fra boet efter dette selskab. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forvalter de modtagne aktiver efter de principper, som følger af § 158 i lov om finansiel virksomhed. I det omfang forsikringsselskaberne har finansieret udgifter efter stk. 5, fordeles aktiverne til de enkelte selskaber i overensstemmelse med selskabernes bidrag til finansieringen. Dækker aktiverne ikke den fulde udgift, bliver aktiverne fordelt forholdsmæssigt år for år, således at de udgifter, der er afholdt i det tidligste år efter bestandens overtagelse, dækkes først, indtil alle midlerne er fordelt.

Stk. 5. Er der ikke overført aktiver, eller er der ikke overført tilstrækkelige aktiver fra det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab eller fra boet efter dette selskab på det tidspunkt, hvor udgifterne efter stk. 4 skal afholdes, udlægger Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udgifterne, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager de fornødne aktiver fra forsikringsselskabet. Udgifter afholdt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter 1. pkt. finansieres af alle forsikringsselskaber, der driver arbejdsulykkesforsikring, og efter fordelingen i § 48, stk. 6, 3. og 4. pkt.

Stk. 6. Ved forsikringsselskabets konkurs anmelder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sit krav efter denne lov i konkursboet. Beløb, der indgår i boet fra dækning ved genforsikring vedrørende bestanden af arbejdsulykkesforsikringer, som er omfattet af denne lov, anvendes forlods til dækning af krav fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har betalt erstatninger eller godtgørelser, som udløser betaling fra genforsikringsselskaber. Kravet viger dog for de fordringer, der er nævnt i konkurslovens §§ 93 og 94, i det omfang disse fordringer ikke kan dækkes af boets øvrige midler. Genforsikringskontrakter og registrerede aktiver, der udelukkende eller overvejende vedrører forpligtelser nævnt i stk. 2, overføres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forvaltes efter stk. 4.

Lovændringer

Ny § 54 indsat 1/7 2019 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

Erhvervssygdomme

§ 55. Sikringspligtige arbejdsgivere, jf. § 48, stk. 1, og frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2, skal betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Bidraget beregnes kvartalsvis på grundlag af indbetalte ATP-bidrag fra virksomheden i en forudgående 3-måneders-periode omregnet til antal fuldtidsstillinger ved anvendelse af de for virksomheden relevante ATP-bidragssatser og ved anvendelse af den for branchen relevante bidragssats, jf. § 58, stk. 2.

Stk. 3. Bidraget opkræves fire gange årligt. Bidraget kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre bidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning. Sker indbetaling af ordinært bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

Stk. 4. Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget en sikringspligtig arbejdsgivers eller selvstændig erhvervsdrivendes risiko, hæfter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, selv om den ved fastsættelsen af bidraget er gået ud fra urigtige forudsætninger om risikoens art og omfang.

Stk. 5. Den sikringspligtige, forsikringsselskabet og offentlige myndigheder skal efter anmodning give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger af betydning for fastsættelse af bidrag efter loven. Det samme gælder frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2. Pligten til at udlevere oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gælder ikke, i det omfang der efter anden lovgivning er fastsat en særlig tavshedspligt.

Stk. 6. Til brug ved bidragsopkrævning og behandling af anmeldelser af erhvervssygdomme har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring elektronisk adgang til stamoplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions arbejdsgiver- og personregistre, til oplysninger om arbejdsgivernes indbetalte ATP-bidrag i Arbejdsmarkedets Tillægspensions opkrævningsregister samt til arbejdsgiverrelationer og indbetalte ATP-bidrag på personniveau i Arbejdsmarkedets Tillægspensions lønmodtagerregister.

Stk. 7. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 3, kan der i nødvendigt omfang videregives oplysninger om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af en fælles opkrævning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.

Lovændringer

1/1 2018 ved lov nr. 1669 af 26/12 2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.) § 8 [LF 1669 2017-18].

§ 56. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter de nærmere regler om beregning af bidrag.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 55, stk. 3. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med betalingen og eftergive bidrag og renter.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, udpantningsret for bidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan indhente de oplysninger hos told- og skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder om den sikringspligtige og den frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige bidrag, renter og ekspeditionsgebyr, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Bekendtgørelser

Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikr. bek. nr. 990 af 9/10 2009).

Frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings bek. nr. 1271 af 26/10 2007).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 56 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan få adgang til de oplysninger om branche og antal beskæftigede i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af bidrag hos sikringspligtige arbejdsgivere.

§ 57. Hvis der foreligger en erhvervssygdom og den sikringspligtige arbejdsgiver ikke har betalt bidrag, betaler Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag efter § 55 forskudsvis de udgifter, der er nævnt i § 11, § 35, stk. 7, og §§ 38 og 59.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de udbetalte beløb, jf. stk. 1, medmindre Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner, at der har foreligget sådanne undskyldende omstændigheder, at den pågældende helt eller delvis bør fritages for betaling.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan, i det omfang det skønnes rimeligt, eftergive arbejdsgiveren beløbet.

Stk. 4. De beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udbetalt efter stk. 1, fordeles med fradrag af eventuelt refunderet beløb efter stk. 2 efter reglerne i § 48, stk. 6, 5. og 6. pkt.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan hos arbejdsgiveren opkræve et beløb svarende til det bidrag, der efter den 1. januar 1999 skulle have været indbetalt til ordningen.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, udpantningsret for refusionskrav efter stk. 2 og renter heraf efter § 60 samt for refusionskrav efter stk. 5 og renter heraf efter § 56, stk. 2. Reglen i § 56, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 58. De sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2, dækker udgifterne forbundet med lovens sikring mod følger af erhvervssygdomme gennem indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter bidragssatserne for hvert kalenderår. Bidragssatserne fastsættes branchevis på grundlag af de forventede udgifter vedrørende den pågældende branche.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forpligtet til at fastsætte bidragene til dækning af et eventuelt underskud på hensættelser for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2008 og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, således at der ud over, hvad der er nødvendigt til dækning af de sikringsmæssige risici efter loven, kun opkræves, hvad der er nødvendigt til en forsvarlig administration. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har mulighed for at udligne eventuelle over- eller underskud over 2 år. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for denne beregning.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forpligtet til at fastsætte bidragene til erhvervssygdomme, der er anmeldt den 1. januar 2008 eller senere, således at der ud over, hvad der er nødvendigt til dækning af udgifterne efter denne lov, herunder § 58 c, kun opkræves, hvad der er nødvendigt til en forsvarlig administration. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har mulighed for at udligne eventuelle over- eller underskud over 2 år.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opkræver endelig som en del af bidraget afgifter m.v., i det omfang dette er fastsat i denne lov eller i anden lovgivning.

§ 58 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, alle arbejdsgivere til en brancheundergruppe, jf. stk. 2, med udgangspunkt i følgende hovedbranchegrupper:

1) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding.

2) Industri.

3) Energi og vandforsyning.

4) Bygge og anlæg.

5) Handel, hotel og restauration.

6) Transport, post og tele.

7) Finansiering og forretningsservice.

8) Offentlige og personlige tjenester.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring undergrupper til grupperingen efter stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i bidragsberegningen henføre arbejdsgivere til en anden branchegruppering, jf. stk. 1, hvis arbejdsgiverens branchekode ikke svarer til den reelle erhvervssygdomsrisiko.

Bekendtgørelser

Branchegrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1728 af 30/11 2020).

§ 58 b. Brancheundergrupperne, jf. § 58 a, er økonomisk selvbærende grupper, der finansierer udgifter til erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte ved erhvervssygdomme samt udgifter til administration.

Stk. 2. Til brancheundergrupperne knyttes en pulje til udligning af overskud og underskud. Puljen skal være tilstrækkelig til at eliminere uforudsete udsving i de årlige bidrag. Ændringer i puljen udlignes i bidragsopkrævningen hos arbejdsgiverne i brancheundergruppen over de følgende 2 bidragsår.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan årligt opkræve et særskilt tillæg til bidraget efter § 58 til finansiering af udgifter til erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte samt administration vedrørende brancher med beskæftigelsesmæssig nedgang og store udgifter til erstatning og godtgørelse vedrørende tidligere anmeldte erhvervssygdomme. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter regler herom.

Bekendtgørelser

Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikr. bek. nr. 990 af 9/10 2009).

§ 58 c. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan give arbejdsgiverne rabat på bidraget efter § 58. Rabatten er baseret på den enkelte virksomheds indsats for arbejdsmiljøet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring regler om rabat på bidrag.

Fælles bestemmelser om betaling for administration, forrentning og udpantning

§ 59. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, finansieres af

1) forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, folkekirken, regioner og kommuner, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 5, og institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, for så vidt angår sager om arbejdsulykker, der vedrører de pågældende, og

2) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en del af bidraget til finansiering af udgifter ved erhvervssygdomme, jf. § 55, for så vidt angår sager om anmeldte erhvervssygdomme.

Stk. 2. Betaling for forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, påhviler det enkelte ministerområde. Vedkommende minister kan fordele udgifterne på de enkelte institutioner.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan pålægge de forsikringsselskaber m.v., der er nævnt i stk. 1, at tilvejebringe statistiske oplysninger og lign.

Stk. 4. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. anmeldt sag. Der betales for behandlingen af såvel førstegangsanmeldelser som genoptagelser og de af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte revisioner af allerede afgjorte sager.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for taksternes størrelse, acontoopkrævning og efterfølgende regulering, herunder efter forhandling med økonomi- og indenrigsministeren, for så vidt angår reglerne for Ankestyrelsen. Beskæftigelsesministeren bekendtgør efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring taksternes størrelse en gang årligt, herunder efter forhandling med social- og indenrigsministeren, for så vidt angår Ankestyrelsens takster.

Beløb 2020

Sagspriser

Kr. én gang 

Ulykkestilfælde 

9.600

Erhvervssygdom

5.480

Sag oprettet i Ankestyrelsen

8.653

Bekendtgørelser

Takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1265 af 2/12 2019).

Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 646 af 28/6 2019).

Vejledninger mv.

Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9737 af 30/10 2020).

Lovændringer

1/7 2019 med virkning fra 1/1 2019 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

§ 60. De beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter § 48, stk. 6, § 52, stk. 1 og 5, § 54, stk. 5, og § 57, forrentes med en årlig rente. De nærmere regler for fastsættelse af renten fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne har udpantningsret for præmier, påløbne renter og andre omkostninger i mangel af rettidig betaling af præmie.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 645 af 28/6 2019).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) § 1 [LF 211 2018-19].

Til toppen

Kapitel 11 – Administrationen af opgaver efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

§ 61. Reglerne i dette kapitel vedrører alene Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 62. (Ophævet).

§ 63. §§ 24 b-24 e i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension om spekulation, engagementer, ledelsens andre hverv m.v. finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Aktuarmæssige forhold

§ 63 a. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal ansætte en ansvarshavende aktuar til udførelse af de nødvendige beregningstekniske funktioner, herunder fastsættelse af det samlede bidragsniveau, samt undersøgelser. Stillingen som aktuar kan ikke forenes med stillingen som direktør eller medlem af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Når en ansvarshavende aktuar afskediges eller fratræder, skal bestyrelsen og aktuaren senest 1 måned efter fratrædelsen sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal udarbejde en sikringsplan. Sikringsplanen skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at sikringsplanen tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i sikringsplanen. Sikringsplanen opdeles i

1) en tarifplan, der indeholder en beskrivelse af bidragsprovenuets fastlæggelse og brancheinddelingen, herunder regler for fastsættelse af puljen til udligning af overskud og underskud, og

2) en hensættelsesplan, der beskriver reglerne for opgørelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forpligtelser og indeholder regler for opgørelse af

a) hensættelser for løbende ydelser for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2,

b) anden erstatningshensættelse for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, og

c) hensættelser for erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2008 eller senere.

Stk. 4. Den ansvarshavende aktuar skal påse, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overholder sin sikringsplan, herunder at hensættelserne er opgjort således, at de under hensyntagen til, hvad der med rimelighed kan forudses, er tilstrækkelige.

Stk. 5. Den ansvarshavende aktuar skal omgående indberette enhver tilsidesættelse af de i stk. 4 nævnte forhold til Finanstilsynet. Den ansvarshavende aktuar har ret til af direktøren at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings økonomiske stilling.

Stk. 6. Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet, herunder en redegørelse for hensættelserne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte forhold, herunder om de krav, en person skal opfylde for at kunne blive ansat som ansvarshavende aktuar. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden for anmeldelsen af sikringsplanen, jf. stk. 3, herunder om og i hvilket omfang anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige.

Stk. 8. Hvis Finanstilsynet finder, at kravene i stk. 3, nr. 1, ikke er overholdt, afgiver Finanstilsynet efter at have forhandlet med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indberetning herom til beskæftigelsesministeren. Hvis Finanstilsynet finder, at kravene i stk. 3, nr. 2, ikke er opfyldt, kan Finanstilsynet påbyde bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at foretage de fornødne ændringer i de anmeldte forhold inden for en af Finanstilsynet fastsat frist.

Stk. 9. Den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Den ansvarshavende aktuar har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden beslutning.

Stk. 10. Den ansvarshavende aktuar har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

§§ 63 b-c. (Ophævet).

Årsrapport og revision

§ 64. For hvert regnskabsår udarbejder og aflægger bestyrelsen og direktøren en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Når et årsregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen i årsrapporten.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør af § 65 k.

§ 65. Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab kan revideres i tide, og for, at årsrapporten kan godkendes i tide. Endelig har hvert enkelt bestyrelsesmedlem ansvar for, at årsrapporten indsendes til Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet inden for de i lovgivningen fastsatte frister.

§ 65 a. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktionen underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor hvert enkelt medlems navn og funktion i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt

1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale,

2) årsregnskabet giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og

3) ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernen kan påvirkes af.

Stk. 2. Underskrives årsrapporten digitalt, jf. § 76 e, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

Stk. 3. Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af bestyrelsen og direktøren i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.

Stk. 4. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1374 af 13/12 2019 (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.) § 9 [LF 46 2019-20].

§ 65 b. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Stk. 2. Hvis anvendelse af bestemmelserne i denne lov eller reglerne udstedt i medfør af § 65 k ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet henholdsvis koncernregnskabet.

Stk. 3. Hvis anvendelse af bestemmelserne i dette kapitel eller regler udstedt i medfør af § 65 k i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk. 1, 1. pkt., skal de fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne og her altid begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

§ 65 c. For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 65 b, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder medlemmer, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede beslutninger skal i det mindste vedrøre

1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,

2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og

3) fordeling af virksomhedens ressourcer.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.

§ 65 d. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).

2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans).

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.

4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses denne afvikling.

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på resultatopgørelsen (neutralitet).

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens).

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel kontinuitet).

Stk. 2. Opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig som følge af lovændring eller nye regler udstedt i medfør af § 65 k.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 65 b, stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 65 e. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver og forpligtelser skal, medmindre andet er fastsat i medfør af § 65 k, måles til dagsværdi. Aktiver og forpligtelser op- og nedskrives i overensstemmelse hermed, og op- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat i medfør af § 65 k.

Stk. 2. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

§ 65 f. Supplerende beretninger, f.eks. beretninger om viden og medarbejdernes forhold (videnregnskaber), om miljøforhold (grønne regnskaber), om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sociale ansvar (sociale regnskaber) og om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings etiske målsætninger og opfølgning herpå (etiske regnskaber), skal give en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. De skal opfylde kvalitetskravene i § 65 c, stk. 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 65 d, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beretningerne er udarbejdet.

§ 65 g. Regnskabsåret følger kalenderåret. Dette krav er tillige gældende for eventuelle datterselskaber.

§ 65 h. Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner.

§ 65 i. Årsrapporten skal revideres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings eksterne revisorer, jf. § 66. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 65 f. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab.

§ 65 j. Uden ugrundet ophold efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, indsendes den reviderede og godkendte årsrapport samt udskrift af revisionsprotokollen vedrørende årsrapportens revision til Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet. Har bestyrelsen oprettet en intern revision, skal den interne revisionschefs revisionsprotokol tillige indsendes.

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal i det mindste indeholde de obligatoriske bestanddele samt den fulde revisionspåtegning. Ønsker bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i § 65 f, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet »årsrapport«.

Stk. 3. Sammen med indsendelse af årsrapporten efter stk. 1 indsendes et eksemplar af årsrapporten fra samtlige dattervirksomheder af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 65 k. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder regler om indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af resultatopgørelse og balance samt krav til noter og ledelsesberetning.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter tillige regler for koncernregnskaber, herunder regler for, hvornår en årsrapport skal indbefatte et koncernregnskab.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udfærdigelse og offentliggørelse af regnskabsrapporter, der dækker kortere perioder end årsrapporten.

§ 65 l. Med henblik på at sikre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsrapport er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af § 65 k, kan Finanstilsynet

1) yde vejledning,

2) påtale overtrædelser og

3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør.

§ 65 m. Finanstilsynet kan forlange, at bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med nærmere retningslinjer fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 2. Finanstilsynet kan forlange de regnskabsindberetninger, der er nævnt under stk. 1, suppleret med redegørelser om enkeltforhold underskrevet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings direktør eller bestyrelse.

§ 66. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsrapport skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnævner revisorerne, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage. Beskæftigelsesministeren kan i særlige tilfælde udpege en yderligere revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme regler som de revisorer, der er udnævnt af bestyrelsen.

Stk. 2. Revisorerne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tillige være revisorer i eventuelle dattervirksomheder.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på dattervirksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision, der ledes af en revisionschef.

Stk. 5. Ved revisorskifte skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og afgående revisor senest 1 måned efter fratræden give Finanstilsynet hver sin redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 6. Findes en revisor åbenbart uegnet til sit hverv, kan beskæftigelsesministeren afskedige den pågældende og i den afgåedes sted udpege en revisor, der fungerer, indtil nyt valg kan foretages.

Stk. 7. Revisorerne skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, der forelægges på ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ikke tillade, jf. § 63, jf. § 24 d, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at den interne revisionschef og vicerevisionscheferne udfører revisionsopgaver i virksomheder uden for koncernen, jf. dog § 24 d, stk. 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen kan heller ikke tillade, at den interne revisionschef og vicerevisionscheferne udfører andet arbejde end revisionsopgaver i virksomheder inden for koncernen, i ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administrerer, eller i virksomheder inden for samme administrationsfællesskab. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra 1. pkt.

Stk. 9. Bestyrelsen kan ikke tillade, jf. § 63, jf. § 24 d, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at den interne revisionschef og vicerevisionscheferne påtager sig hverv, der bevirker, at de kommer i strid med habilitetsbestemmelser svarende til dem, der gælder for eksterne revisorer i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer.

Vejledninger mv.

Behandling af private forsikringssager (Arbejdsskadest. vejl. af 6/3 2006).

§ 67. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelsen af regnskabet.

Stk. 2. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter regler om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finanstilsynet kan tillige fastsætte regler om intern revision.

Stk. 4. Finanstilsynet kan pålægge revisor, og hvis bestyrelsen efter § 66, stk. 4, har oprettet en intern revision tillige den interne revisionschef, at give oplysninger om forholdene i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 67 a. En ekstern revisor og en intern revisionschef skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fortsatte aktivitet, herunder forhold, som revisorerne måtte være gjort bekendt med som led i hvervet som revisor i virksomheder, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har snævre forbindelser med, jf. definitionen i lov om finansiel virksomhed.

Investeringsregler

§ 68. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal til enhver tid have aktiver omfattet af § 69 til en samlet værdi, der mindst modsvarer størrelsen af de samlede hensættelser for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2008 og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2. Det påhviler ledelsen at sikre, at disse aktiver inden for de begrænsninger, der er fastlagt i §§ 69-70 a, 70 d og 70 e, er udvalgt således, at de i forhold til arten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forpligtelser med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og sammensætning, at de er egnede til at fyldestgøre de sikrede, herunder at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering. Ved midlernes placering skal der tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest mulig forrentning.

Stk. 2. Aktivernes værdi opgøres til brug for bestemmelserne i dette kapitel efter følgende regler:

1) Aktivernes værdi opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de principper, der finder anvendelse ved aflæggelse af årsrapporten.

2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser, der kan modregnes over for låntager.

3) Har bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indgået finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække forpligtelserne, medregnes værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

4) Tilgodehavende uforfaldne renter af værdipapirer omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-4, 6, 8 og 10-13, medregnes i værdipapirernes værdi.

§ 68 a. Det påhviler ledelsen at sikre, at aktiver, der ikke er omfattet af § 68, er udvalgt således, at de i forhold til arten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forpligtelser med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og sammensætning, at de er egnede til at fyldestgøre de sikrede, herunder at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering. Ved midlernes placering skal der tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest mulig forrentning.

§ 69. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings midler svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, skal være anbragt i følgende kategorier af aktiver:

1) Obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A.

2) Obligationer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst ét af medlemslandene i Den Europæiske Union.

3) Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt andre obligationer udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der frembyder tilsvarende sikkerhed.

4) Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A.

5) Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.

6) Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, som er omfattet af nr. 5, for et beløb op til 80 pct. af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60 pct. for øvrige ejendomme.

7) Andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, der svarer til kapitalforeninger, hvis kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts vedtægter indeholder de i § 70 d, stk. 1, og § 70 e, stk. 1, anførte begrænsninger.

8) Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

9) Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

10) Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, og lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 6.

11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

12) Andre lån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-11.

13) Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber og særlige risikoafdækningsvirksomheder under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A eller genforsikringsselskaber under offentligt tilsyn, der har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed mindst svarende til investment grade.

Stk. 2. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har en dattervirksomhed, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer omfattet af stk. 1, kan dattervirksomhedens aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden behandles som aktiver efter stk. 1. Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dens aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.

§ 69 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings anbringelse af midler svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alene eller sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller sammen med dattervirksomheder, som de ejer, kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden, medmindre andet følger af stk. 2 eller 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved anbringelse af midler svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, i dattervirksomheder efter § 69, stk. 2.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive en anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal underrette Finanstilsynet herom.

Lovændringer

1/1 2017 ved lov nr. 1717 af 27/12 2016 (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.) § 2 [LF 64 2016-17].

§ 70. Følgende grænser gælder for anbringelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2:

1) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7-13, må samlet højst udgøre 70 pct.

2) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 11, må samlet højst udgøre 10 pct.

3) Lån omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må samlet højst udgøre 2 pct.

4) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 4, 6-9, 11 og 12, udstedt eller garanteret af penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, der for hver virksomhed og afdeling af en UCITS, en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut udgør mere end 5 pct. af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver, må samlet højst udgøre 40 pct.

Stk. 2. Andre lån og værdipapirer omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 10 pct. af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikrings aktiver.

§ 70 a. Følgende grænser for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder:

1) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct.

2) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct.

3) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct.

4) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 10 pct.

5) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., når virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

6) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct.

7) Lån omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct.

Stk. 2. Kapitalandele i og lån ydet til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 5 og 10, må samlet højst udgøre 5 pct.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af § 69, stk. 2.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-3. Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt § 70, stk. 1, nr. 1 og 3, betragtes som aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikrings valutakurs- og renterisikoeksponering.

§ 70 b. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra § 69, § 70, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, og § 70 a, stk. 1, nr. 2-7, og stk. 2-4.

§ 70 c. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for afgrænsningen af værdipapirer, der omfattes af flere af de i § 69, stk. 1, nr. 1-12, nævnte aktivgrupper.

§ 70 d. Vedtægterne for en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, skal indeholde bestemmelser om,

1) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut på en investors anmodning skal indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen,

2) at kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts afdelinger hverken må stille garantier for tredjemand eller yde eller optage lån bortset fra optagelse af kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse investorer, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler,

3) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut kan investere sin formue i likvide midler, herunder valuta, eller i de finansielle instrumenter, som er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og

4) risikospredning, jf. § 70 e, stk. 1.

Stk. 2. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 70 e. En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Formuen kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:

a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

Stk. 4. Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i denne paragraf, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.

Stk. 6. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelserne i stk. 1-5.

Tilsyn m.v.

§ 71. Finanstilsynet påser overholdelsen af §§ 63, 63 a og 64-70 c.

Stk. 2. Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 inden for bestyrelsens kompetenceområde, jf. § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Finanstilsynet kan give bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring påbud om inden for en fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som Finanstilsynet skønner nødvendige med henblik på at sikre overholdelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser i denne lov.

§ 72. Finanstilsynet skal undersøge de af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forhold, som Finanstilsynet fører tilsyn med, jf. § 71, stk. 1, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner.

Stk. 2. Efter inspektion i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal der afholdes et møde med deltagelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse, direktør, den ansvarshavende aktuar, de eksterne revisorer og den interne revisionschef, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder i virksomheden. På mødet skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrørende inspektionen.

Stk. 3. Væsentlige konklusioner skal efter et inspektionsbesøg fremsendes i form af en skriftlig rapport til virksomhedens bestyrelse, direktør, den ansvarshavende aktuar, de eksterne revisorer og den interne revisionschef.

Stk. 4. Samtidig med fremsendelse af rapporten til ledelsen sender Finanstilsynet rapporten til beskæftigelsesministeren.

§ 73. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner.

§ 73 a. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 74. Finanstilsynet afgiver til beskæftigelsesministeren en årlig beretning om tilsynet med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og en beretning baseret på en gennemgang af den ansvarshavende aktuars beretning, herunder redegørelsen om hensættelserne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 63 a, stk. 6.

§ 75. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 76. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig til, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76 a. § 354 i lov om finansiel virksomhed om Finanstilsynets tavshedspligt finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse på denne lov.

Stk. 2. Ved fastlæggelse af, hvem der er part efter denne lov, finder § 355 i lov om finansiel virksomhed anvendelse med de nødvendige tilpasninger. Partsstatus og partsbeføjelser efter lov om finansiel virksomhed § 355 er efter denne lov begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelse træffes efter den 1. juli 2004.

§ 76 b. Reaktioner givet i henhold til denne lovs § 71, stk. 2, jf. lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 7, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse skal offentliggøres, og det skal af offentliggørelsen fremgå, at reaktionen vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. dog stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget underretning om reaktionen. Samtidig med offentliggørelsen skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indsætte et link, som giver direkte adgang til reaktionen, på forsiden af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en reaktion fra Finanstilsynet. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommenterer reaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra reaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter offentliggørelsen af førstkommende årsrapport. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Reaktioner givet i henhold til § 71, stk. 2, jf. § 345, stk. 7, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af, at den vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efterforskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings offentliggørelse skal ske på deres hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget bøde. Samtidig med offentliggørelsen skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, på forsiden af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter offentliggørelsen af førstkommende årsrapport. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller efterforskningsmæssige henholdsvis samfundsmæssige hensyn i øvrigt taler imod offentliggørelse. Der kan desuden ikke ske offentliggørelse af sager omfattet af § 63 a, stk. 8, 1. pkt. Offentliggørelsen må ikke indeholde oplysninger omfattet af § 30 i lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter datoen for reaktionen.

Stk. 5. Samtidig med offentliggørelsen i medfør af stk. 1 eller 2 afgiver Finanstilsynet indberetning herom til beskæftigelsesministeren.

Stk. 6. Overtrædelse af stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. pkt., straffes med bøde.

Stk. 7. I sager, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1, 7. pkt., og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindende dom, skal Finanstilsynet efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring offentliggøre oplysninger herom. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal indsende en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af dommen til Finanstilsynet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Finanstilsynet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse eller endeligt tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende dom, skal Finanstilsynet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Finanstilsynets hjemmeside.

§ 76 c. Erhvervsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 706 af 8/6 2018 (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.) § 17 [LF 184 2017-18].

§ 76 d. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Lovændringer

Ny § 76 d indsat 1/7 2018 ved lov nr. 706 af 8/6 2018 (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.) § 17 [LF 184 2017-18].

§ 76 e. Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§ 76 f. Videregiver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings oplysninger om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings, og er oplysningerne kommet offentligheden til kendskab, kan Finanstilsynet påbyde Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings at offentliggøre berigtigende oplysninger inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis

1) oplysningerne efter Finanstilsynets vurdering er misvisende og

2) Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne kan have skadevirkning for arbejdsgiverne, øvrige kreditorer eller den finansielle stabilitet generelt.

Stk. 2. Berigtiger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ikke oplysningerne i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud og inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, kan Finanstilsynet offentliggøre påbuddet meddelt efter stk. 1.

Til toppen

Kapitel 12 – Forskellige bestemmelser

§ 77. Ydelser i henhold til loven kan ikke danne grundlag for regreskrav mod en skadevolder, der har pådraget sig erstatningspligt over for tilskadekomne eller deres efterladte, jf. dog § 10 a. Tilskadekomnes eller de efterladtes krav mod den erstatningsansvarlige nedsættes, i det omfang der er betalt eller er pligt til at betale ydelser til de pågældende efter denne lov. Krav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven nedsættes dog ikke som følge af, at der er betalt eller er pligt til at betale midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter denne lov.

Vejledninger mv.

Regres for sygedagpenge - kommunernes mulighed for at gøre regres efter dagpengelovens § 39, stk. 2, jf. lov nr. 1110 af 20. december 1995 (Arbejdsskadest. vejl. nr. 171 af 28/9 2001).

§ 78. Aftaler mellem sikringspligtige og de berettigede er ugyldige, når de går ud på eller fører til, at bestemmelser i loven ikke skal gælde, eller at de berettigede skal udrede en forsikringspræmie til et forsikringsselskab eller et bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings, som efter loven påhviler den sikringspligtige, eller at pligtige ydelser ikke skal beregnes efter loven. Ligeledes er aftaler om tilbageholdelse i løn i anledning af sikring efter loven ugyldige.

§ 79. Efter overenskomst med andre stater kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang lovens bestemmelser eller bestemmelserne i den fremmede stats tilsvarende lovgivning skal anvendes på forhold, der reguleres i loven.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter bestemmelser om fravigelse fra lovens regler, i det omfang det er nødvendigt for anvendelse af Den Europæiske Unions forordninger om social sikring for arbejdstagere m.v.

§ 80. Ansatte, herunder lægekonsulenter, i Arbejdsmarkedets Tillægspension, der er beskæftiget med bistand til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og ansatte, der varetager opgaver med hensyn til klagesagsbehandling, jf. § 44, stk. 1, nr. 3, må ikke være ansat i eller tage del i ledelsen af et forsikringsselskab.

§ 81. Efter anmodning kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under anvendelse af denne lovs bestemmelser i øvrigt afgive udtalelser om spørgsmål vedrørende personskade, der ikke er omfattet af loven. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan tillige afgive udtalelser efter § 10 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. Efter anmodning kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opgøre værdien af erstatning efter denne lov til brug for beregning af krav på erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Stk. 3. For udtalelser efter stk. 1 og opgørelser efter stk. 2 betales et beløb, der fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Beløb 2020

Kr.

Udtalelse om erhvervsevnetab 

24.690

Øvrige udtalelser

9.150

Bekendtgørelser

Takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1265 af 2/12 2019).

Vejledning mv.

Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Arbejdstilsynets vejl. nr. 9737 af 30/10 2020).

§ 82. En sikringspligtig arbejdsgiver, der undlader at tegne forsikring eller tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings, straffes med bøde.

Stk. 2. En sikringspligtig arbejdsgiver, der undlader at holde forsikringen i kraft eller betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings, straffes med bøde.

Stk. 3. En sikringspligtig arbejdsgiver, der ikke rettidigt anmelder en indtruffet arbejdsskade eller ikke medvirker ved sagsoplysningen af en anmeldt arbejdsskade, jf. kapitel 7, straffes med bøde.

Stk. 4. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af stk. 1-3 lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Bekendtgørelser

Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1629 af 16/12 2016).

§ 82 a. Ved overtrædelse af § 82 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan få adgang til oplysninger om lønudbetalinger i indkomstregisteret fra arbejdsgivere, der er nødvendige til brug for behandlingen af sager efter stk. 1.

§ 83. Staten yder erstatning efter loven til sine tjenestemænd, der er beskæftiget på Færøerne og i Grønland, samt til de af staten beskæftigede arbejdere, der ikke har fast bopæl dér.

Stk. 2. Afgørelse truffet af Det Færøske Ulykkesforsikringsråd efter den færøske ulykkesforsikringslovgivning kan i overensstemmelse med de heri fastsatte regler indbringes for Ankestyrelsen.

§ 84. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der gennemføres forsøg, der skal bidrage til, at flere kan opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. Der kan dog ikke gennemføres forsøg, som indebærer nedsættelse af ydelserne efter § 11.

Lovændringer

Indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1554 af 27/12 2019 (Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.) § 3 [LF 65 2019-20].

Til toppen

Kapitel 13 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 85. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden reguleres beløbene i §§ 18 og 19 og § 24, stk. 3 og 4, i overensstemmelse med § 25 pr. 1. januar 2004.

Stk. 3. Loven anvendes på

1) arbejdsulykker, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og

2) erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2004 eller senere, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. I sager om erhvervssygdomme anmeldt i 2004 anvendes erhvervssygdomsbegrebet i § 10 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, i stedet for § 7 i denne lov med hensyn til vurderingen af, om den anmeldte sygdom er omfattet af loven.

Stk. 5. I sager om erhvervssygdomme anmeldt i 2004 anvendes § 31, stk. 4, § 32 og § 43 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, i stedet for § 17 og § 27 i denne lov med hensyn til udbetaling af løbende erstatning og kapitalerstatning.

Stk. 6. Er der tale om personer sikret efter § 48, stk. 2, anvendes bestemmelserne i loven kun for påvirkninger, der finder sted den 1. januar 2004 eller senere. Har tilskadekomne før denne dato været sikret efter tidligere lovgivning, medregnes de perioder, hvor den pågældende har været sikret. Det samme gælder for medarbejdende ægtefæller, hvis der før denne dato er indgået en lønaftale, jf. § 1, stk. 1, 3. pkt., i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

§ 85 a. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, ophæves med virkning fra den 1. januar 2004.

Stk. 2. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade anvendes fortsat på

1) ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og

2) erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2004.

Bekendtgørelser

Fortegnelse over erhverssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1065 af 29/6 2020).

§ 86. Løbende rente efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med senere ændringer, forhøjes fra den 1. januar 2004 til 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965.

Stk. 2. Løbende ydelse efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen. Ménerstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den ydelse, der svarer til grundbeløbet.

Stk. 3. Løbende ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, for skader indtruffet mellem den 1. januar 1993 og den 30. januar 1995 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 130,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 4. Løbende ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet mellem den 31. januar 1995 og den 31. december 2003 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 5. Renter, løbende ydelser og ménerstatninger, jf. stk. 1-4, reguleres efter denne lovs § 25.

Stk. 6. For efterladte, der som følge af tilskadekomnes død efter denne lovs ikrafttræden har krav på erstatning efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, lov om arbejdsskadeforsikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, beregnes og reguleres erstatningen på grundlag af den årsløn, der svarer til det efter stk. 1-4 fastsatte rente- eller ydelsesbeløb.

Stk. 7. Stk. 1-5 gælder ikke for forsikringer, der er tegnet efter §§ 55, 58, 59 og 74 i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

§ 87. De bekendtgørelser, som er fastsat efter de nu ophævede love, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres.

§ 88. De godkendelser af forsikringsselskaber, der er meddelt efter den tidligere ulykkesforsikringslovgivning og arbejdsskadeforsikringslovgivning, har fortsat gyldighed. Det samme gælder en arbejdsgivers fritagelse for at afgive risikoen efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde meddelt i medfør af § 15, stk. 13, i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde. Sådanne arbejdsgivere har samme retsstilling efter denne lov som et forsikringsselskab. Fordeling af bidrag efter denne lovs §§ 48, 49, 53 og 56 foretages efter nærmere regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samarbejde med erhvervsministeren.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 645 af 28/6 2019).

§ 89. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov eller lov om social pension eller af ændringer af disse love.

§ 90. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bilag A - Følgende lande er omfattet af zone A

Medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.

Til toppen

Noter

Lov nr. 550 af 7/5 2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) indeholder i § 4 følgende bestemmelser:

" Stk. 4. § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse i sager om ulykker, der er indtrådt før den 1. januar 2020. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. § 1, nr. 3, 5 og 14, finder ikke anvendelse i sager om ulykker, der er indtrådt før den 1. januar 2020, og i sager om erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2020. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 6. § 1, nr. 6 og 15, finder ikke anvendelse på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser i sager om arbejdsskader, der er truffet før den 1. januar 2020. For sådanne afgørelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 7. Opkrævning af beløb efter §§ 48, 52 og 54 i lov om arbejdsskadesikring vedrørende 2019 sker fra den 1. juli 2019 efter § 48, stk. 6, 3. og 4. pkt., som ændret ved § 1, nr. 19 og 20, i denne lov og efter regler fastsat i medfør af § 48, stk. 6. Opkrævning af takster for sagsbehandlingen vedrørende 2019 sker fra den 1. juli 2019 efter regler fastsat i medfør af § 59, stk. 5, 1. pkt.".

Til toppen