Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 423 af 10/6 2003, jf. lovbekendtgørelse nr. 284 af 14/3 2013 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 395 af 2/5 2016 (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) § 2 [LF 141 2015-16],

lov nr. 285 af 29/3 2017 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.) § 7 [LF 137 2016-17].

§ 1. Enhver, der rammes af en ulykke eller en sygdom, der med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten, eller til de forhold, hvorunder tjenesten foregår, er berettiget til erstatning fra staten for følgerne heraf efter denne lov.

Stk. 2. Ved tjeneste efter stk. 1 forstås

1)   aftjening af værnepligt, herunder som værnepligtig befalingsmand, ved forsvaret og redningsberedskabet,

2)   aftjening af civil værnepligt,

3)   aftjening af værnepligt ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande,

4)   tjeneste som frivillig i hjemmeværnet, jf. lov om hjemmeværnet § 6, nr. 1, litra b, eller

5)   tjeneste som frivillig i redningsberedskabet, som kontraktansat menig i det statslige regionale redningsberedskab, jf. beredskabslovens § 55, eller som beredskabspligtig, jf. beredskabslovens § 56.

§ 1 a. Enhver, der er sikret efter denne lov, har uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, ret til erstatning for følgerne af terrorhandlinger, jf. straffelovens §§ 114 og 114 a, selv om skaden ikke kan anses for en følge af tjenesten eller de forhold, tjenesten er foregået under.

Stk. 2. Staten har regres mod ansvarlige skadevoldere for udgifter efter stk. 1.

§ 2. Erstatning m.v. efter § 1 fastsættes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, medmindre andet følger af denne lov.

Stk. 2. Afgørelser efter § 1 og § 2, stk. 1, træffes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Bekendtgørelser

Klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1271 af 28/11 2019).

§ 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren regler for, hvorledes anmeldelse skal ske, og hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte regler om, at anmeldelser skal foregå digitalt, og at kommunikationen mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og den, der ifølge regler fastsat i medfør af stk. 1 har pligt til at anmelde, i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Der kan herunder stilles krav om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur.

Bekendtgørelser

Anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl. (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1479 af 2/12 2016).

§ 4. Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder fra hjemsendelsen eller inden 1 år fra ulykken indtrådte eller sygdommen blev påvist. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan se bort fra disse frister, når betingelserne for dispensation efter § 36, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring er opfyldt.

§ 5. Hvis det viser sig, at den anmeldte skade ikke er omfattet af § 1, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse herom. For sager, der behandles som ulykker, træffes afgørelsen senest 3 måneder efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen. For sager, der behandles som sygdomme, er fristen 6 måneder.

Stk. 2. Afgår tilskadekomne ved døden efter skadens anmeldelse, finder fristerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse for meddelelse til de efterladte om, at dødsfaldet ikke er omfattet af loven. Fristerne regnes her fra underretningen om dødsfaldet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 6. For en indkaldt værnepligtig skal der ved årslønsfastsættelsen tages hensyn til den indtægt, tilskadekomne kunne forvente at opnå, såfremt han var blevet hjemsendt uden følger af ulykken eller sygdommen.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2-4. [Udeladt].

§ 8. [Udeladt].

Til toppen