Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Lov om Offerfonden

Justitsministeriets lov nr. 603 af 12/6 2013, med følgende ændringslov indarbejdet:

lov nr. 739 af 25/6 2014 (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen) § 4 [LF 190 2013-14].

Kapitel 1 – Offerfondens formål og administration

§ 1. Der oprettes en offerfond, som har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Stk. 2. Fondens midler anvendes til at yde tilskud til

1) offerrådgivninger,

2) forskning,

3) uddannelsesindsatser,

4) seminarer,

5) informationsmateriale,

6) forsøgs- og udviklingsaktiviteter og

7) lignende projekter og aktiviteter.

§ 2. Fondens midler administreres af et råd, der oprettes af Justitsministeriet.

Stk. 2. Rådet består af 1 formand og af 2 andre medlemmer, hvoraf 1 medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og 1 medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren for en periode på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af en periode, foretages nyudnævnelse alene for den resterende del af perioden.

Stk. 3. Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

Stk. 4. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Stk. 5. Rådet aflægger årligt en beretning til justitsministeren om fondens virksomhed det foregående år. Beretningen offentliggøres.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter rådets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning.

Til toppen

Kapitel 2 – Tilskud

§ 3. Til de i § 1 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.

Til toppen

Kapitel 3 – Betaling, opkrævning og inddrivelse af offerbidrag

§ 4. Til det offentlige betales et bidrag på 500 kr. af den, der

1) vedtager bødeforelæg eller idømmes straf eller foranstaltninger efter straffelovens § 70 eller § 74 a for overtrædelse af straffeloven,

2) idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller foranstaltninger efter straffelovens § 74 a for overtrædelser af andre love end straffeloven,

3) vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 125 og § 126,

4) vedtager eller idømmes kørselsforbud, jf. færdselslovens § 127, eller

5) ved vedtagelse eller dom er fundet skyldig i forhold omfattet af færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5.

§ 5. Bidrag omfattet af § 4 betales til politiet.

Stk. 2. For bidrag omfattet af § 4 finder reglerne i § 90, stk. 2 og 3, § 91, stk. 2 og 3, § 92 og § 111, stk. 2 og 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Politiets afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed.

Bekendtgørelser

Inddrivelse af gæld til det offentlige (Skattemin. bek. nr. 1207 af 27/9 2023).

Opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen) (Justitsmin. bek. nr. 1250 af 29/11 2019).

Klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfisaktionsbeløb og sagsomkostninger (Justitsmin. bek. nr. 414 af 9/4 2015).

Kapitel 4 – Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. § 4 finder ikke anvendelse for forhold, der er begået før lovens ikrafttræden.

Til toppen

Kapitel 5 – Ændring af anden lovgivning

§ 7. [Udeladt].

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen