Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2023 (Teknisk vejledning)

Arbejdstilsynets vejledning nr. 9010 af 12/1 2023.

Kapitel 1 – Indledning

Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste inklusive naturalydelser i året før arbejdsskaden. Årslønnen fastsættes med udgangspunkt i oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra Skatteforvaltningen.

Årslønnen fastsættes efter skøn, når:

1) særlige ansættelsesforhold gør sig gældende,

2) tilskadekomne på grund af sygdom ikke har været beskæftiget hos arbejdsgiveren til samme løn i hele det foregående år,

3) tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode, før erhvervssygdommen er anmeldt, eller

4) årslønnen fastsat ud fra oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra Skatteforvaltningen ikke giver et retvisende billede.

Der henvises i øvrigt til den daværende Arbejdsskadestyrelses vejledning nr. 10407 af 7. september 2015 om fastsættelse af årsløn og den daværende Arbejdsskadestyrelses vejledning af 8. januar 2004 om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.

Årslønnen fastsat efter nedenstående regler må aldrig overstige det løntalsregulerede maksimumbeløb (588.000 kr.), jf. Arbejdstilsynets vejledning nr. 10142 af 31. oktober 2022, og afrundes altid til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

Til toppen

Kapitel 2 – Unge personer og personer under uddannelse

For personer under 18 år fastsættes der to årslønninger til brug for beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne. En årsløn til beregning af erstatningen for perioden indtil tilskadekomne fylder 18 år, og en årsløn til beregning af erstatningen fra tilskadekomne fylder 18 år. Årslønnen for perioden, indtil tilskadekomne fylder 18 år, fastsættes på nedenfor beskrevne måde. Se hertil eksemplerne sidst i kapitlet.

Som udgangspunkt benyttes tilskadekomnes alder på den dato, hvorfra erstatningen for tab af erhvervsevne tilkendes.

Hvis tilskadekomne er 13 år eller derunder, fastsættes årslønnen til den løntalsregulerede minimumsårsløn (219.000 kr.), jf. Arbejdstilsynets vejledning nr. 10142 af 31. oktober 2022.

Hvis tilskadekomne er fyldt 14 år, men endnu ikke 18 år, beregnes årslønnen på følgende måde: Minimumsårsløn + [ (alder – 13) / 5 ] × (forventet årsløn som 18-årig – minimumsårsløn) og afrundes til nærmeste med 1000 delelige kronebeløb.

Den forventede årsløn som 18-årig fastsættes efter forholdene på arbejdsskadens dato.

Årslønnen, udregnet efter ovenstående regler, anvendes kun ved beregning af erstatning indtil tilskadekomnes fyldte 18. år.

Fra tilskadekomnes fyldte 18. år anvendes den årsløn, som tilskadekomne ville kunne forvente at opnå som 18-årig, eller, hvis tilskadekomne var under uddannelse, da arbejdsskaden indtraf, den årsløn, som tilskadekomne ville kunne forvente at opnå efter uddannelsens afslutning, fastsat efter forholdene på arbejdsskadens dato, hvis skaden ikke var indtruffet.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om den indtægt, som tilskadekomne kunne forvente at opnå som 18-årig eller efter uddannelsens afslutning, hvis skaden ikke var indtruffet, fastsættes tilskadekomnes årsløn til 419.000 kr., svarende til et beregnet udtryk for gennemsnitslønnen for arbejdere i hele landet (”normalårslønnen”).

Eksempler

Nedenstående tabel viser resultater af formlen ovenfor med udgangspunkt i forskellige skønnede årslønninger fra tilskadekomnes fyldte 18. år.

 

 

 

 

Årsløn som 18-årig

 

 

 

 

588.000 kr.

 

 

 

 

500.000 kr.

 

 

419.000 kr.

 

 

350.000 kr.

 

 

250.000 kr.

 

 

 

 

 

13 år

 

 

 

 

 

 

219.000 kr.

 

 

 

 

219.000 kr.

 

 

 

 

219.000 kr.

 

 

 

 

219.000 kr.

 

 

 

 

219.000 kr.

 

 

Alder ved

 

 

 

 

14 år

 

 

293.000 kr.

 

 

275.000 kr.

 

 

259.000 kr.

 

 

245.000 kr.

 

 

225.000 kr.

 

 

erstatningens

 

 

 

 

15 år

 

 

367.000 kr.

 

 

331.000 kr.

 

 

299.000 kr.

 

 

271.000 kr.

 

 

231.000 kr.

 

 

tilkendelse

 

 

 

 

16 år

 

 

440.000 kr.

 

 

388.000 kr.

 

 

339.000 kr.

 

 

298.000 kr.

 

 

238.000 kr.

 

 

 

 

 

17 år

 

 

 

 

514.000 kr.

 

 

 

 

444.000 kr.

 

 

 

 

379.000 kr.

 

 

 

 

324.000 kr.

 

 

 

 

244.000 kr.

 

 

Til toppen

Kapitel 3 – Personer, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Ved indførelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er der foretaget ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at lønindkomst optjent ved ansættelse om bord på skibe registreret i DIS i princippet er skattefri.

Ved fastsættelsen af årslønnen for personer omfattet af DIS-overenskomst indgået af en dansk faglig organisation, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister § 10, stk. 2, er der derfor behov for at justere den optjente lønindkomst (DIS-indkomst), så indkomsten kommer til at svare til lønniveauet for søfolk, der er ansat uden for DIS-området.

Oplysninger om årslønnen indhentes fra forskellige kilder fx fra Skatteforvaltningen eller de månedlige hyresedler.

Justering af DIS-indkomst skal ske efter fratræk af bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Et eventuelt udbetalt kompensationstillæg skal også fratrækkes. Kompensationstillæg kan udbetales til søfolk med DIS-indkomst som erstatning for værdien af mistede individuelle skattefradrag som følge af skattefriheden.

Fastsættelsen af kompensationstillæg til søfolk med DIS-indkomst varetages af Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Justering af DIS-indkomst foretages herefter ved brug af særlige skalatrin og omregningsfaktorer, der afhænger af, om tilskadekomne har sejlet i begrænset fart eller ej samt af størrelsen af skibets bruttotonnage. Skalatrin og omregningsfaktorer til justering af DIS-indkomst opgjort på årsbasis er for de seneste tre indkomstår angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Den justerede årlige indkomst omregnes til indkomst før arbejdsmarkedsbidrag ved at dividere den justerede indkomst med omregningsfaktorer, der ligeledes er angivet i bilagene til denne vejledning.

Ved den endelige fastsættelse af årslønnen tillægges samlet bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt værdi af eventuel fri kost om bord. Værdien af fri kost pr. dag for de seneste tre indkomstår er angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Eksempel

En sømand under DIS-ordningen, der sejler uden for begrænset fart på et skib med en bruttotonnage på over 500, kommer til skade i maj 2023. Af arbejdsgiver bliver det oplyst, at DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) for perioden januar - april 2023 udgør 99.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 12.000 kr. For perioden maj - december 2022 udgør DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) 198.500 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 23.500 kr.

DIS-indkomster efter fradrag af kompensationstillæg udgør herefter 87.000 kr. (4 måneder af 2023) og 175.000 kr. (8 måneder af 2022). Omregnet til helårsbasis udgør indkomsterne 261.000 kr. (2023) og 262.500 kr. (2022). Disse indkomster justeres som følger:

År 2023:

153.000 × 1,00 + 108.000 × 1,61 = 326.880,00 kr.

326.880,00 kr. / 0,92 = 355.304,35 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden januar - april 2023 udgør herefter:

355.304,35 kr. × 4/12 = 118.434,78 kr.

År 2022:

151.600 × 1,00 + 110.900 × 1,61 = 330.149,00 kr.

330.149,00 kr. / 0,92 = 358.857,61 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden maj - december 2022 udgør herefter:

358.857,61 kr. × 8/12 = 239.238,41 kr.

Af arbejdsgiver er det tillige oplyst, at de samlede indbetalte bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsordning for perioden maj 2022 - april 2023 udgør 24.500 kr., samt at tilskadekomne har oppebåret fuld fri kost om bord i alt 165 dage til søs i perioden fordelt på 55 dage i 2023 og 110 dage i 2022.

Værdien af fri kost bliver herefter:

55 sødage × 95 kr. pr. dag + 110 sødage × 80 kr. pr. dag = 14.025 kr.

Årslønnen fastsættes herefter til:

118.434,78 kr. + 239.238,41 kr. + 24.500 kr. + 14.025 kr. = 396.198,19 kr., som afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb: 396.000 kr.

Til toppen

Kapitel 4 – Personer uden egentligt erhverv

Årslønnen udgør 45.000 kr.

Til toppen

Kapitel 5 – Værdien af fri kost og logi

Værdien af fri kost og logi udgør 48.615 kr. pr. år eller 4.051,25 kr. pr. måned i 2023, jf. Skatterådets bekendtgørelse nr. 1448 af 22. november 2022. Værdien af fri kost alene i 2023 udgør 95 kr. pr. dag med fuld kost, 80 kr. pr. dag med delvis kost (normalt to måltider) og 50 kr. pr. dag med et måltid.

Til toppen

Bilag 1 – Indkomstår 2023

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 153.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 153.001 kr. – 410.954 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 410.955 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 10293 af 7. december 2022.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 104.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 104.901 kr. – 392.687 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 392.688 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 10394 af 16. december 2022.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 48.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 48.001 kr. – 371.078 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 371.079 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr.10394 af 16. december 2022.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag

1. Fuld kost: 95 kr. pr. dag

2. Delvis fuld kost (normalt to måltider dagligt): 80 kr. pr. dag

3. Et måltid dagligt: 50 kr. pr. dag

Værdierne følger af Skatterådets bekendtgørelse nr. 1448 af 22. november 2022.

Til toppen

Bilag 2 – Indkomstår 2022

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 151.600 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 151.601 kr. – 400.606 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 400.607 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9985 af 29. november 2021.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 103.500 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 103.501 kr. – 382.382 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 382.383 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9985 af 29. november 2021.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 46.600 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 46.601 kr. – 360.821 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 360.822 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9985 af 29. november 2021.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag

1. Fuld kost: 80 kr. pr. dag

2. Delvis fuld kost (normalt to måltider dagligt): 70 kr. pr. dag

3. Et måltid dagligt: 45 kr. pr. dag

Værdierne følger af Skatterådets bekendtgørelse nr. 2105 af 23. november 2021.

Til toppen

Bilag 3 – Indkomstår 2021

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 151.700 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 151.701 kr. – 395.619 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 395.620 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9012 af 11. januar 2021.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 103.600 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 103.601 kr. – 377.365 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 377.366 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9012 af 11. januar 2021.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 46.700 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 46.701 kr. – 355.771 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 355.772 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9012 af 11. januar 2021.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag

1. Fuld kost: 80 kr. pr. dag

2. Delvis fuld kost (normalt to måltider dagligt): 65 kr. pr. dag

3. Et måltid dagligt: 45 kr. pr. dag

Værdierne følger af Skatterådets bekendtgørelse nr. 1661 af 17. november 2020.

Til toppen