Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 812 af 29/9 2003.

I medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring fastsættes:

Kapitel 1 – Hovedprincipper

§ 1. Ved årsløn forstås tilskadekomnes arbejdsfortjeneste i det år, der går forud for skadens indtræden, jf. lovens § 24, stk. 1.

Stk. 2. Har særlige forhold gjort sig gældende, fastsættes årslønnen ud fra et skøn, jf. lovens § 24, stk. 1, 2. pkt. Følgende momenter kan indgå i skønnet:

1) Gennemsnitsmetoden, jf. stk. 3.

2) Virksomhedens art og størrelse.

3) Virksomhedens resultater i årene forud for skaden.

4) Den tilskadekomnes arbejdsopgaver for virksomheden og værdien af arbejdsindsatsen.

5) Eventuelle medejeres, medarbejdende ægtefællers eller andre ansattes indsats i virksomheden og indvirkning på virksomhedens resultat og overskud.

6) Øvrige interne og eksterne forhold.

Stk. 3. Såfremt indkomsten i året forud for skaden ikke giver et retvisende billede af den tilskadekomnes indkomst, opgøres årslønnen normalt på grundlag af de seneste 3 års, eventuelt 5 års, indtjening (gennemsnitsmetoden).

§ 2. Årslønnen opgøres som summen af alle indtægtskilder, som den tilskadekomnes arbejdsevne er anvendt til (totalindkomstprincippet).

Til toppen

Kapitel 2 – Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende sikret efter lovens § 48, stk. 2

§ 3. Årslønnen for selvstændige erhvervsdrivende fastsættes på grundlag af virksomhedens resultat før finansielle poster og efter afskrivninger.

§ 4. Som hovedregel anvendes virksomhedens driftsøkonomiske regnskab korrigeret for ekstraordinære og usædvanlige poster.

Stk. 2. Er der ikke udarbejdet et driftsøkonomisk regnskab, kan årslønnen fastsættes med udgangspunkt i skatteregnskabet korrigeret for skattemæssige afskrivninger, der skønnes at afvige væsentligt fra driftsøkonomiske afskrivninger, samt korrigeret for andre forhold, der udelukkende skønnes at have skattemæssig karakter.

§ 5. Er der beskæftiget en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, skal ægtefællens andel af virksomhedens overskud fratrækkes.

Stk. 2. Ægtefællens andel fastsættes skønsmæssigt, jf. § 8.

§ 6. Ejes virksomheden af flere, fastsættes årslønnen på grundlag af ejerandel.

§ 7. Har virksomheden givet underskud, fastsættes årslønnen skønsmæssigt efter principperne nævnt i § 1.

Til toppen

Kapitel 3 – Fastsættelse af årslønnen for medarbejdende ægtefæller sikret efter lovens § 48, stk. 2

§ 8. Årslønnen for medarbejdende ægtefæller fastsættes skønsmæssigt. Følgende momenter kan indgå i skønnet:

1) Eventuel lønaftale eller anden form for aflønning.

2) Ægtefællens uddannelse.

3) Ægtefællens arbejdsopgaver for virksomheden.

4) Andres værdi i stillingen.

5) Gennemsnitsmetoden, jf. § 1, stk. 3.

6) Virksomhedens art og størrelse.

7) Ejerens og andre ansattes indsats i firmaet og indvirkning på virksomhedens resultat og overskud.

Til toppen

Kapitel 4 – Almindelige bestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004 (Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen).

Til toppen