Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Ændring af udlændingeloven, straffeloven, aktivloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hje

Lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.)

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 452 af 20/4 2022.

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1191 af 8. juni 2021, § 20 i lov nr. 2055 af 16. november 2021, § 17 i lov nr. 2601 af 28. december 2021 og § 1 i lov nr. 2623 af 28. december 2021 og senest ved § 33 i lov nr. 324 af 16. marts 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 15, nr. 2, ændres »216 og 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 243-246« til: »215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, §§ 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a«.

2. § 9, stk. 17, affattes således:

»Stk. 17. Er den herboende person meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, 5, 12 eller 13, på baggrund af en ansøgning indgivet den 27. januar 2022 eller senere, anses betingelserne i stk. 15 og 16 for opfyldt.«

3. I § 9, stk. 23, indsættes efter »215,«: »215 a,«.

4. I § 9 h, stk. 2, udgår »og regulerer«.

5. I § 9 h, stk. 3, udgår »og reguleres«.

6. I § 9 h, stk. 8, 1. pkt., ændres »eller det indbetalte gebyr svarer til en anden sagskategori end den, ansøgningen vedrører, jf. stk. 1« til: », det indbetalte gebyr svarer til en anden sagskategori end den, ansøgningen vedrører, jf. stk. 1, eller den udestående gebyrindbetaling skyldes, at gebyret er reguleret i perioden mellem indbetalingen og ansøgningens indgivelse«.

7. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., udgår »Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 4-10, 15 og 17, og stk. 3, og«, og »de beløb« ændres til: »De beløb«.

8. § 9 h, stk. 13, 3. og 4. pkt., ophæves.

9. I § 11, stk. 3, nr. 3, ændres »216 og 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 243-246« til: »215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, §§ 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a«.

10. I § 11, stk. 4, nr. 4, indsættes efter »til voksne udlændinge m.fl.«: », eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau«.

11. I § 17, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »her i landet,«: »eller er udlændingen meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse,«.

12. I § 17 a, stk. 1, indsættes efter »først,«: »jf. dog stk. 4,«.

13. I § 17 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »nævnte periode«: », jf. dog stk. 4«.

14. I § 17 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., finder kun anvendelse for udlændinge, der ikke benytter sig af adgangen til udbetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 14 a.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

15. I § 17 a, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

16. I § 17 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »Stk. 4« til: »Stk. 5«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 5«.

17. I § 17 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

18. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 60, stk. 1,«: »hjemrejselovens § 23, stk. 1, jf. § 13, stk. 3,«.

19. I § 33 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »4. pkt.« til: »5. pkt.«

20. I § 36, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 36, stk. 5« til: »stk. 4«.

21. § 36, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Med henblik på at sikre muligheden for overførsel af en udlænding efter § 29, stk. 1, kan politiet bestemme, at der skal ske frihedsberøvelse af udlændingen, hvis der er væsentlig risiko for, at den pågældende forsvinder eller unddrager sig overførslen, eller at den pågældende vil undvige eller lægge hindringer i vejen for forberedelsen af overførselsprocessen, og de i § 34 nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, jf. stk. 4. Med henblik på at sikre muligheden for afvisning eller overførsel efter reglerne i kapitel 5 a kan politiet bestemme, at der skal ske frihedsberøvelse, hvis der er en væsentlig risiko for, at den pågældende forsvinder og de i § 34 nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, jf. stk. 5.«

22. § 36, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

23. I § 36 indsættes efter stk. 4, som bliver stk. 3, som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved beslutning om frihedsberøvelse efter stk. 1, 1. pkt., skal der lægges vægt på, om der foreligger en væsentlig risiko for, at udlændingen vil forsvinde eller unddrage sig overførslen, eller om den pågældende vil undvige eller lægge hindringer i vejen for forberedelsen af overførselsprocessen. En væsentlig risiko for, at udlændingen vil forsvinde eller unddrage sig overførslen, foreligger, når den pågældende ikke har medvirket under eller har lagt hindringer i vejen for sagens behandling, eller når der i øvrigt på baggrund af oplysningerne om udlændingen og opholdets varighed og karakter er grund til at antage, at udlændingen vil forsvinde eller unddrage sig overførslen.«

24. I § 36, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 36, stk. 1, 1. pkt.« til: »stk. 1, 2. pkt.«

25. I § 37 a, stk. 2, ændres »776« til: »776 a«.

26. I § 37 a, stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme« til: »epidemiloven«.

27. I § 42 a, stk. 11, ændres »§ 32, stk. 1« til: »§ 26 c«.

28. I § 42 b, stk. 8, 1. pkt., ændres », jf. § 42 c eller hjemrejselovens § 5, stk. 1, eller forpligtelsen til at medvirke til udførelse af nødvendige opgaver efter hjemrejselovens § 9, stk. 1,« til: »efter § 42 c, eller som har overholdt sin kontrakt efter hjemrejselovens § 5, stk. 1, og forpligtelsen til at medvirke til udførelse af nødvendige opgaver efter hjemrejselovens § 9, stk. 1,«.

29. I § 42 b, stk. 11, 2. pkt., ændres », jf. § 42 c eller hjemrejselovens § 5, stk. 1, eller forpligtelsen til at medvirke til udførelse af nødvendige opgaver efter hjemrejselovens § 9, stk. 1.« til: »efter § 42 c, eller hvis udlændingen ikke har overholdt sin kontrakt efter hjemrejselovens § 5, stk. 1, og forpligtelsen til at medvirke til udførelse af nødvendige opgaver efter hjemrejselovens § 9, stk. 1.«

30. I § 42 e, stk. 3, indsættes efter »§ 42 a, stk. 1«: »og 2«, og »dog ikke for udlændinge, der har fået afslag på eller frafaldet en ansøgning efter § 7, eller udlændinge, der ikke kan udsendes af landet, jf. § 31,« udgår.

31. I § 42 e indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Stk. 1-4 gælder ikke for udlændinge over 18 år, der har fået afslag på eller har frafaldet en ansøgning efter § 7, eller udlændinge, der ikke kan udsendes af landet, jf. § 31.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

32. § 42 f, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En udlænding over 18 år, der er omfattet af § 42 a, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 3, og som er registreret som asylansøger efter § 48 e, stk. 2, eller som har opholdt sig her i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, dog ikke udlændinge, der har fået afslag på eller har frafaldet en ansøgning efter § 7, eller udlændinge, der ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, skal, medmindre særlige grunde taler derimod, deltage i undervisning i engelsk sprog eller anden undervisning. En udlænding, hvis ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7 er under behandling her i landet, jf. § 48 e, stk. 2, kan endvidere deltage i danskundervisning.«

33. I § 45 d, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 36« til: »hjemrejselovens § 16, stk. 7,«, og efter »udvisning efter« indsættes: »denne lovs«.

34. I § 45 d, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 36, jf. stk. 1, nr. 2,« til: »hjemrejselovens § 16, stk. 7, jf. stk. 1, nr. 2, i denne paragraf,«, og i § 45 d, stk. 4, ændres »§ 36, jf. stk. 1, nr. 2« til: »hjemrejselovens § 16, stk. 7, jf. stk. 1, nr. 2, i denne paragraf«.

35. I § 46 a, stk. 7, indsættes som nr. 10:

»10) Hjemrejsestyrelsens afgørelser om forlængelse af en udrejsefrist efter § 33, stk. 4, hvis forlængelse sker som følge af indgåelse af en hjemrejsekontrakt eller Hjemrejsestyrelsens afgørelse herom, jf. § 5, stk. 2 eller 3, i hjemrejseloven.«

36. I § 52 c, stk. 1, ændres »Udlændinge- og Integrationsministeriet« til: »Hjemrejsestyrelsen, dog Udlændingestyrelsen, hvis Hjemrejsestyrelsen har truffet afgørelse i 1. instans,«.

37. I § 53, stk. 16, ændres »Udlændinge- og Integrationsministeriet« til: »Hjemrejsestyrelsen«.

38. I § 53 a, stk. 2, 5. pkt., ændres »nr. 1-3, 5 og 6« til: »nr. 1-4, 6 og 7«.

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021, som ændret senest ved lov nr. 292 af 8. marts 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 244, stk. 2, ændres »der« til: »som«.

2. I § 245, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Det skal endvidere betragtes som en særligt skærpende omstændighed, hvis legemsangrebet eller mishandlingen er begået mod en person under 18 år af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 371 af 28. marts 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 h, stk. 1, indsættes efter »straffelovens § 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

2. I § 11, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »straffelovens § 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt.«

3. I § 11, stk. 7, indsættes efter »straffelovens § 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

4. I § 69 d, stk. 3, og § 69 o, stk. 3, ændres »§§ 10 f eller 10 h« til: »§§ 10 f, 10 h eller 10 j«.

§ 4

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1171 af 8. juni 2021 og senest ved § 1 i lov nr. 2587 af 28. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 46 d, stk. 1, og § 46 f, stk. 1, ændres »Pensionen efter §§ 31 eller 32 c« til: »Pensionen efter §§ 31, 32 c eller 48 a«.

2. I § 46 d, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Genoptages udbetalingen af pension med virkning fra 1 måned før opholdets ophør, jf. § 34, stk. 1, 1. pkt., regnes perioden i stk. 1 dog fra dette tidspunkt.«

3. I § 46 f, stk. 1, indsættes efter »straffelovens § 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

4. I § 46 f, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Genoptages udbetalingen af pension med virkning fra 1 måned før opholdets ophør, jf. § 34, stk. 1, 1. pkt., regnes perioden i stk. 1 dog fra dette tidspunkt.«

5. I § 48 a, stk. 1, indsættes efter »(2020-niveau)«: », jf. dog stk. 2 og 3«.

6. I § 48 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Tidlig pension kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når den tidlige pensionist er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.«

7. I § 48 f ændres »og 46-48« til: », 46-46 c, 46 e, 47 og 48«.

§ 5

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. februar 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 707 af 26. april 2021, § 4 i lov nr. 1171 af 8. juni 2021 og § 2 i lov nr. 2587 af 28. december 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 45 f, stk. 1, indsættes efter »straffelovens § 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

§ 6

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1171 af 8. juni 2021, § 1 i lov nr. 1238 af 11. juni 2021, lov nr. 1437 af 29. juni 2021 og § 6 i lov nr. 2152 af 27. november 2021 og senest ved lov nr. 370 af 28. marts 2022, foretages følgende ændring:

1. I § 132, stk. 1, indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

§ 7

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022, som ændret ved § 2 i lov nr. 371 af 28. marts 2022, foretages følgende ændring:

1. I § 87 b, stk. 1, indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

§ 8

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar 2021, som ændret ved § 3 i lov nr. 527 af 27. marts 2021, § 3 i lov nr. 1438 af 29. juni 2021, § 2 i lov nr. 2380 af 14. december 2021 og lov nr. 343 af 22. marts 2022, foretages følgende ændring:

1. I § 49 c, stk. 1, indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

§ 9

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. august 2021, som ændret ved § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019, § 1 i lov nr. 2380 af 14. december 2021 og § 2 i lov nr. 2590 af 28. december 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 71 c, stk. 1, indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

§ 10

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 12. februar 2021, som ændret ved § 11 i lov nr. 876 af 12. maj 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 22 b, stk. 1, indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

§ 11

I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 18:

»18) Hjemrejseloven.«

2. I § 12 i, stk. 2 og 3, indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt.«

3. I § 12 i, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

4. I § 12 i, stk. 5, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark, hvis en person ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt., og den pågældende på tidspunktet for den endelige dom har udstået fængselsstraffen.«

5. I § 12 i, stk. 5, 4. pkt., der bliver 5. pkt., indsættes efter »§ 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.

§ 12

I hjemrejseloven, lov nr. 982 af 26. maj 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 1191 af 8. juni 2021, § 4 i lov nr. 1192 af 8. juni 2021, § 23 i lov nr. 2055 af 16. november 2021 og § 34 i lov nr. 324 af 16. marts 2022, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 indsættes i kapitel 6:

»§ 8 a. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, at hjemrejsestøtte, jf. § 8, stk. 2, nr. 2-4, kan udbetales på særlig vis, hvis udbetalingen af ydelserne til det land, som udlændingen udrejser til, i væsentlig grad er vanskeliggjort af udfordringer med finansielle transaktioner til det pågældende land fra danske pengeinstitutter.«

2. I § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, nr. 1, og § 13, stk. 5, ændres »§ 32, stk. 1,« til: »§ 26 c«.

3. I § 16 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. En udlænding, som har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, og som er udvist efter udlændingelovens § 25 a, stk. 1, kan frihedsberøves med henblik på at sikre en effektiv fuldbyrdelse af afgørelsen om udvisning.«

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 9-11.

4. I § 21, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

5. I § 21 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Udbetaling Danmark forestår udbetaling af hjemrejsebistand og kan i forbindelse med den løbende administration af udbetalingen træffe afgørelser om tilbagebetaling og ophør af hjemrejsebistand i henhold til nærmere regler herom fastsat af udlændinge- og integrationsministeren, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 7. Staten afholder udgifter til administrationen af hjemrejsebistand gennem betaling af et administrationsbidrag efter § 25 i lov om Udbetaling Danmark.«

6. I § 22, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 3 og stk. 4, 2. pkt.« til: »jf. dog stk. 3, stk. 4, 2. pkt., og stk. 8.«

7. I § 22, stk. 3, ændres »§§ 7 og 8« til: »§ 7, § 8, stk. 2, nr. 1 og 6«.

8. I § 22 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om klageadgang for afgørelser efter § 8, stk. 2, nr. 2-5.«

9. I § 24, stk. 2, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

§ 13

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 2. oktober 2019, som ændret bl.a. ved lov nr. 130 af 30. januar 2021 og § 1 i lov nr. 1190 af 8. juni 2021 og senest ved § 22 i lov nr. 2055 af 16. november 2021, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »§ 22, nr. 4-9« til: »§ 22, nr. 4-8«.

2. I § 7 a, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »to dele,«: »jf. dog § 14 a,«.

3. I § 9, stk. 2, ændres »ved fortrudt repatriering« til: »efter stk. 1«.

4. I § 9 b, stk. 5, 1. pkt., ændres »eller det tidligere opholdsland« til: », det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning«.

5. I § 10, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 3, stk. 1 eller 6,«: »jf. dog stk. 13,«.

6. I § 10 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse for personer, der benytter sig af adgangen til udbetaling af hjælp til repatriering efter § 14 a.«

7. I § 14, stk. 1-4, ændres »§ 7, stk. 2« til: »§ 7 a, stk. 1«.

8. I § 14, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 3« til: »§ 7 a, stk. 2«.

9. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a

Øvrige bestemmelser

§ 14 a. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, at hjælp til repatriering, jf. § 7 a, kan udbetales på særlig vis, hvis udbetalingen af ydelserne til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning, i væsentlig grad er vanskeliggjort af udfordringer med finansielle transaktioner til det pågældende land fra danske pengeinstitutter.«

§ 14

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17. august 2021, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021, § 3 i lov nr. 1181 af 8. juni 2021, § 3 i lov nr. 2193 af 30. november 2021 og § 2 i lov nr. 2194 af 30. november 2021 og senest ved lov nr. 376 af 28. marts 2022, foretages følgende ændring:

1. I § 7, nr. 9, ændres »samt ydelser efter lov om repatriering« til: », og ydelser efter repatrieringsloven og hjemrejseloven«.

§ 15

I lov nr. 1191 af 8. juni 2021 om ændring af udlændingeloven og hjemrejseloven (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 5-8, ophæves.

2. § 1, nr. 18, ophæves.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 21, 23, 24 og 38.

Stk. 3. § 1, nr. 1-3 og 9, finder ikke anvendelse for ansøgninger, der er indgivet før den 27. januar 2022. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. § 3, nr. 1-3, § 4, nr. 3, og §§ 5-11 finder ikke anvendelse for domme for overtrædelser af straffelovens § 244, stk. 2, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

Stk. 5. § 12, nr. 1, og § 13, nr. 9, finder anvendelse for alle ansøgninger om hjælp til repatriering, jf. repatrieringslovens § 7 a, og hjemrejsestøtte, jf. hjemrejselovens § 8, stk. 2, nr. 2-4, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden eller senere er under behandling.

Stk. 6. § 14 har virkning fra og med den 1. juni 2021.

Stk. 7. Regler fastsat i medfør af udlændingelovens § 42 e, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af udlændingelovens § 42 e, stk. 7, jf. denne lovs § 1, nr. 31.

Stk. 8. Udlændinge- og integrationsministeren fremsætter forslag om revision af § 1, nr. 21, 23, 24 og 38, hvis bestemmelserne ikke inden udgangen af 2022 er trådt i kraft.

§ 17

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 1, 12 og 15 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen