Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1559 af 27/12 2019.

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019, som ændret ved § 6 i lov nr. 339 af 2. april 2019, § 11 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, § 1 i lov nr. 1123 af 19. november 2019 og § 1 i lov nr. 1420 af 17. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter »førtidspension«: », seniorpension«.

2. I § 3, stk. 5, § 6, stk. 1, overskriften til kapitel 4 a, § 32 a, stk. 1, 1. pkt., § 32 d, stk. 1, § 33, stk. 2, 1. og 4. pkt., § 49, stk. 1, nr. 11, og § 56 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 3, ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.

3. I § 3, stk. 5, og § 49, stk. 1, nr. 9, 2. og 4. pkt., ændres »førtidspensionens pensionstillæg« til: »førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg«.

4. I § 5, stk. 4, og § 56 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »førtidspensionist« til: »førtidspensionist eller seniorpensionist«.

5. I § 5, stk. 4, og § 33 a, stk. 4, ændres »førtidspensionen« til: »førtidspensionen eller seniorpensionen«.

6. I § 17, stk. 1 og stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »og 3«.

7. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 3«.

8. § 17, stk. 3 og 6, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

9. I § 18, stk. 1, udgår »og 3«, og i stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

10. § 19, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

11. § 21, stk. 2, ophæves.

12. I § 21 a og § 33, stk. 2, 1. og 4. pkt., ændres »Førtidspension« til: »Førtidspension og seniorpension«.

13. Efter kapitel 3 indsættes:

»Kapitel 3 a

Seniorpension

§ 26 a. Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension efter stk. 1, at

1) personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og

2) personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og kravet om nedsat arbejdsevne i forhold til seneste job.

§ 26 b. Ansøgning om seniorpension indgives til bopælskommunen. Ansøgning kan indgives, tidligst 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt.

§ 26 c. Grundlaget for en afgørelse om tilkendelse af seniorpension skal bestå af følgende:

1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.

2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.

3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.

4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job.

Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om seniorpension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med sundheds- og ældreministeren nærmere regler om samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om seniorpension.

§ 26 d. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om seniorpension.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om seniorpension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om seniorpension. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre journal over sager, hvori der træffes afgørelse om afslag på seniorpension, når ansøgeren ikke opfylder betingelsen i § 26 a, stk. 2, nr. 2.

§ 26 e. Seniorpension kan ikke frakendes uden pensionistens samtykke.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til seniorpension efter § 26 a skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis pensionisten i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk for, at pensionisten ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af, hvornår seniorpension skal gøres hvilende.«

14. I § 32 c, stk. 1 og 2, og § 49, stk. 1, nr. 9, 1. pkt., ændres »Førtidspensionen« til: »Førtidspensionen og seniorpensionen«.

15. I § 32 c, stk. 1, og § 33 c, stk. 1, ændres »førtidspensionistens« til: »førtidspensionistens eller seniorpensionistens«.

16. I § 32 d, stk. 1, udgår »midlertidig arbejdsmarkedsydelse,«.

17. To steder i § 33, stk. 2, 3. pkt., ændres »førtidspension« til: »seniorpension«, og »§ 21, stk. 2« ændres til: »§ 26 d, stk. 2«.

18. I § 33 a, stk. 1, 3 og 4, § 33 b, stk. 1 og 2, og § 37 ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

19. I § 33 d, stk. 5, ændres »førtidspensionister« til: »førtidspensionister og seniorpensionister«.

20. I § 33 e, stk. 1, 1. pkt., ændres »førtidspensionsmodtageren« til: »førtidspensionsmodtageren eller seniorpensionsmodtageren«.

21. Efter § 33 e indsættes før overskriften før § 34:

»Den obligatoriske pensionsordning

§ 33 f. For personer, som modtager førtidspension eller seniorpension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 g, på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i kapitel 4 a efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, stk. 2. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 33 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 33 h. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, om indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

22. I § 41 a, stk. 1, og § 56 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »folkepension eller førtidspension« til: »folkepension, førtidspension eller seniorpension«.

23. I § 49, stk. 1, nr. 9, 3. pkt., ændres »førtidspensionen« til: »førtidspensionen og seniorpensionen«.

24. I § 50, stk. 4, indsættes efter »kapitel 3«: »og 3 a«.

25. I § 62, stk. 2, 1. pkt., ændres »finder §§ 18 og 21 ikke anvendelse« til: »finder §§ 18, 21 og 26 d ikke anvendelse«, og i 2. pkt. indsættes efter »førtidspension, jf. § 19,«: »eller seniorpension, jf. § 26 c,«.

26. Efter § 62 indsættes i kapitel 10:

»§ 62 a. Kommunerne afholder udgifter til administration af seniorpension, jf. § 56 a, stk. 1 og 2, gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 22 i lov om Udbetaling Danmark. Staten afholder udgifter til administration af seniorpension for borgere omfattet af § 62 gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.«

§ 2

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

1. § 116, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Fleksjob er en ordning for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke modtager førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.«

2. I § 126, stk. 1, nr. 4, ændres »førtidspension efter« til: »førtidspension eller seniorpension efter«.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2018, § 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019 og § 2 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og senest ved § 3 i lov nr. 1420 af 17. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 10, 2. pkt., ændres »førtidspensionister, der ikke modtager fuld førtidspension« til: »førtidspensionister og seniorpensionister, der ikke modtager fuld førtidspension eller seniorpension«.

2. I § 13 f, stk. 5, indsættes efter »førtidspension,«: »seniorpension,«.

3. I § 27 a, stk. 1, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«, og »førtidspensionen« ændres til: »førtidspensionen eller seniorpensionen«, i stk. 2, 2. pkt., ændres »førtidspensionen« til: »førtidspensionen eller seniorpensionen«, og »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«, og i stk. 2, 3. pkt., ændres »førtidspensionen« til: »førtidspensionen eller seniorpensionen«.

4. I § 74 c, stk. 3, nr. 4, § 77 b, stk. 2, 1. pkt., og § 82 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 7 i lov nr. 1430 af 5. december 2018, § 2 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og § 7 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 56 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

2. I § 77 a, stk. 2, nr. 1, ændres »tilkendt førtidspension« til: »tilkendt førtidspension eller seniorpension«.

§ 5

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 1. november 2019, som ændret ved § 5 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og § 8 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 2, nr. 1, ændres »førtidspension efter« til: »førtidspension eller seniorpension efter«.

§ 6

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. september 2015, som ændret ved § 30 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 11 ændres »førtidspension efter« til: »førtidspension eller seniorpension efter«.

§ 7

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019, § 1 i lov nr. 495 af 1. maj 2019 og § 3 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »modtager«: »seniorpension eller«.

2. To steder i § 25, stk. 2, 1. pkt., og i 2. og 3. pkt. ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

3. I § 25, stk. 2, 2. pkt., ændres »førtidspensionen« til: »førtidspensionen eller seniorpensionen«.

§ 8

I lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 19. september 2017, som ændret ved § 4 i lov nr. 288 af 29. marts 2017, § 11 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 10 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 16:

»16) Seniorpension til personer, der har fast bopæl i Danmark, jf. § 26 a i lov om social pension, og efterlevelsespension til den længstlevende pensionist, jf. § 48 i lov om social pension.«

2. I § 5, stk. 3, ændres »og 15« til: », 15 og 16«.

3. I § 9, 1. pkt., indsættes efter »førtidspension«: », seniorpension«.

§ 9

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 1420 af 17. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 22, stk. 3, nr. 1, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

2. I § 2 b ændres »førtidspensionister« til: »førtidspensionister og seniorpensionister«.

§ 10

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 5, ændres »til 23, 25, 52, 68, 69 j og 74 a« til: »til §§ 23, 25, 68, 69 j, 71 og 74 a«.

2. I § 2 a, stk. 6, indsættes efter »§ 16«: »eller § 26 a«.

§ 11

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, som ændret ved § 9 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 37, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »ressourceforløb og førtidspension« til: »ressourceforløb, førtidspension og seniorpension«.

§ 12

I lov om frikommunenetværk, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 2018, som ændret ved § 16 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 9 d, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »førtidspension«: »eller seniorpension«.

§ 13

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019, som ændret ved § 8 i lov nr. 1430 af 5. december 2018, § 2 i lov nr. 498 af 1. maj 2019, § 3 i lov nr. 550 af 7. maj 2019 og § 14 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 c, stk. 8, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Opholdskommunens udgifter til seniorpension efter kapitel 3 a i lov om social pension og § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne refunderes af den kommune, der var pensionistens opholdskommune på tilkendelsestidspunktet, i op til 6 år fra det tidspunkt, hvor pensionisten er fraflyttet tilkendelseskommunen.«

2. I § 9 c, stk. 8, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »1. pkt.« til: »1. og 2. pkt.«

3. I § 12 d, 1. og 2. pkt., ændres »fleksjob og førtidspension« til: »fleksjob, førtidspension og seniorpension«.

§ 14

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, som ændret bl.a. ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 og senest ved lov nr. 1439 af 17. december 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 18, 1. pkt., og § 11, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »førtidspension«: »eller seniorpension«.

§ 15

I ejendomsværdiskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 486 af 14. maj 2013, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1729 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, nr. 2, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

§ 16

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret bl.a. ved § 123 i lov nr. 1703 af 27. december 2017 og § 17 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og senest ved § 2 i lov nr. 1310 af 6. december 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 49 A, stk. 3, nr. 2, litra d, ændres »førtidspension i« til: »førtidspension eller seniorpension i«.

§ 17

I lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 5. august 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 191 af 27. februar 2017 og § 2 i lov nr. 1724 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, 7. pkt., og stk. 2, 6. pkt., og § 2, stk. 2, 7. pkt., ændres »førtidspension efter« til: »førtidspension eller seniorpension efter«.

§ 18

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august 2019, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og § 5 i lov nr. 1420 af 17. december 2019 og senest ved § 2 i lov nr. 1421 af 17. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 23, ændres »modtager førtidspension« til: »modtager førtidspension eller seniorpension«.

2. I § 9 L, stk. 2, nr. 3, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

3. I § 12 A, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »førtidspensionist,«: »seniorpensionist,«.

§ 19

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1682 af 26. december 2017 og senest ved § 4 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 A, stk. 1, nr. 4, 3. pkt., § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., § 25 A, stk. 7, nr. 3, og § 49 B, stk. 2, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

2. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »oppebære førtidspension« til: »oppebære førtidspension eller seniorpension«.

§ 20

I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2019, som ændret ved § 11 i lov nr. 337 af 2. april 2019 og § 12 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 3 b indsættes efter »førtidspensionister«: »og seniorpensionister«.

2. I § 12 g ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.

3. I § 12 j, stk. 2, nr. 4, ændres »Folkepension og førtidspension« til: »Folkepension, førtidspension og seniorpension«.

4. I § 26, stk. 1, 2. pkt., ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.

§ 21

I lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) foretages følgende ændring:

1. § 6, nr. 2, ophæves.

§ 22

I lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som ændret ved § 3 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) har fået tilkendt seniorpension i henhold til kapitel 3 a i lov om social pension,«.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 3-6.

§ 23

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

§ 24

Stk. 1. Loven finder ikke anvendelse for personer, der har ansøgt om seniorførtidspension inden den 1. januar 2020, jf. det hidtil gældende § 17, stk. 3, i lov om social pension. For disse personer finder de hidtil gældende regler ved tilkendelse af seniorførtidspension anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer omfattet af stk. 1, 1. pkt., kan med virkning fra den 1. januar 2020 vælge at få ansøgningen færdigbehandlet efter reglerne om seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13.

Stk. 3. For personer, der tilkendes seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, og som når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, er retten til fuld pension betinget af, at bopælstiden udgør mindst fire femtedele af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er betingelsen for fuld pension, jf. 1. pkt., ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og fire femtedele af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.

Stk. 4. Ved beregning af brøkpension, jf. stk. 3, som er pension, der ydes med et antal fyrretyvendedele af fuld pension, beregnes først fuld pension ved anvendelse af reglerne i kapitel 4 a i lov om social pension. Det således beregnede pensionsbeløb nedsættes til de beregnede antal fyrretyvendedele.

Stk. 5. Personer, der tilkendes seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, og som når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, overgår til folkepension fra folkepensionsalderen, og pensionen udbetales med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed pensionen hidtil har været fastsat, jf. stk. 3. Ved beregning af brøkfolkepension, jf. 1. pkt., beregnes først fuld pension ved anvendelse af reglerne i kapitel 2 a og 4 i lov om social pension. Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension. Tillæg efter §§ 14 og 14 a i lov om social pension nedsættes dog ikke.

Stk. 6. Ved opgørelse af bopælstid for personer, der tilkendes seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, som når folkepensionsalderen inden den 1. januar 2021, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, og som er indrejst i Danmark inden den 1. september 2015, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i § 7 i udlændingeloven. 1. og 2. pkt. finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret. 1. og 2. pkt. anvendes kun, så længe den pågældende har fast bopæl her i riget, og anvendes ikke for perioder, hvor den pågældende har ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande som nævnt i 2. pkt. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når en person overgår fra seniorpension til folkepension ved folkepensionsalderen, jf. stk. 5.

Stk. 7. Ved opgørelse af bopælstid for personer, der tilkendes seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, og som når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, udbetales pensionen ikke, hvis den udgør mindre end et minimumsbeløb, svarende til en fyrretyvendedel af seniorpensionen. Efter overgang fra seniorpension til folkepension, jf. stk. 5 og 6, udbetales pensionen ikke, hvis den udgør mindre end et minimumsbeløb på en fyrretyvendedel af grundbeløbet.

Stk. 8. For personer, der er tilkendt seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, og som når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, og for personer, der overgår fra seniorpension til folkepension fra folkepensionsalderen, jf. stk. 5, gælder, at de beløb, der er nævnt i § 49, stk. 1, nr. 3, 9 og 13, i lov om social pension, og minimumsbeløb, jf. stk. 7, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, og de beløb, der er nævnt i § 49, stk. 1, nr. 2, 5-8, 11 og 12, og § 49 c i lov om social pension, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 9. Når kommunalbestyrelsen giver afslag på seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, eller Udbetaling Danmark tilkender en brøkseniorpension på grund af regler om optjening, jf. stk. 3, til personer, der når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, skal kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, uden at borgeren indgiver ansøgning herom, vurdere, om borgeren har ret til anden hjælp fra kommunen. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af afgørelserne nævnt i 1. pkt.

Stk. 10. For personer, der er tilkendt seniorpension, jf. § 26 a i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, som når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, som er overgået til folkepension fra folkepensionsalderen, og som er berettiget til en brøkfolkepension, jf. stk. 5, nedsættes den beregnede supplerende pensionsydelse i forhold det fastsatte antal fyrretyvendedele.

§ 25

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 14 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen