Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 58 af 30/1 2018 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 496 af 1/5 2019 (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.) § 3 [LF 181 2018-19],

lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 22 [LF 67 2019-20],

lov nr. 1223 af 21/8 2020 (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse) § 1 [LF 207 2019-20],

lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 10 [LF 104 2020-21],

lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2021.

Kapitel 1 – Formål og anvendelsesområde

§ 1. Loven har til formål i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem, jf. ferielovens § 48, stk. 2, at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og at give arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, indtil de forfalder til betaling.

Stk. 2. Til sikring af lovens formål oprettes Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (fonden) som en særskilt økonomisk enhed i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der forestår midlernes indbetaling, forvaltning og udbetaling.

Stk. 3. Ved tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 1, forstås feriebetaling opgjort efter § 2.

Stk. 4. Fonden indtræder ved indberetning efter § 3 i lønmodtagerens indberettede krav på tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 3, mod arbejdsgiveren, hvorefter arbejdsgiveren alene kan betale med frigørende virkning til fonden og lønmodtageren alene kan rette sit krav mod fonden. Indtil fonden er indtrådt i lønmodtagerens indberettede krav på tilgodehavende feriemidler, er kravet et forhold imellem lønmodtager og arbejdsgiver, som forældes efter § 4 i forældelsesloven.

Til toppen

Kapitel 2 – Opgørelse og indberetning af tilgodehavende feriemidler

§ 2. Feriedage og feriebetaling optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 efter lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved det samtidig fremsatte forslag til lov om ferie, opgøres for hver enkelt lønmodtager pr. 31. august 2020.

Stk. 2. Feriebetalingen beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsperioden, jf. § 26 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved det samtidig fremsatte forslag til lov om ferie, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For en lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som i den periode under ansættelsen, der er nævnt i stk. 1, har haft orlov efter barselsloven, hvor arbejdsgiveren skal betale delvis løn, beregnes feriebetalingen for orlovsperioden på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de seneste 4 uger, hvor fuld løn er udbetalt.

Stk. 4. Har en lønmodtager med ret til ferie med løn ifølge kollektiv aftale krav på pensionsbidrag af feriegodtgørelse ved fratræden, indgår disse midler i opgørelsen efter stk. 1.

§ 3. Der skal for hver enkelt lønmodtager ske indberetning til fonden af tilgodehavende feriemidler opgjort efter § 2 senest den 31. december 2020. Arbejdsgiveren kan ved undskyldelige fejl gøre indsigelse imod indberetningen på samme måde som angivet i § 4, stk. 3, medmindre lønmodtager har fået førtidig udbetaling af lønmodtagers resterende tilgodehavende feriemidler, jf. § 17 a, stk. 1 og 3. I så fald kan arbejdsgiver ikke reducere i de indberettede tilgodehavende feriemidler efter den 28. februar 2022.

Stk. 2. Indberetningen foretages af den arbejdsgiver, hos hvem optjeningen af de tilgodehavende feriemidler er sket. For tilgodehavende feriemidler, som er indberettet til FerieKonto i henhold til § 28 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, eller som er indberettet til en privat feriekasse i henhold til en kollektiv overenskomst, foretages indberetningen dog af henholdsvis FerieKonto og den private feriekasse.

Stk. 3. Indberetningen skal for hver enkelt lønmodtager indeholde oplysning om

1) navn og cpr-nummer eller anden entydig identifikation,

2) det beløb, de tilgodehavende feriemidler er opgjort til, og

3) antallet af opsparede feriedage.

Stk. 4. Fonden kan afvise indberetningen, hvis arbejdsgiveren ikke ved påkrav kan dokumentere, at de tilgodehavende feriemidler er opgjort i overensstemmelse med § 2.

Stk. 5. Undlader arbejdsgiveren at foretage indberetning i overensstemmelse med stk. 1-4, kan fonden pålægge arbejdsgiveren straks at indsende de manglende oplysninger. Undlader arbejdsgiveren på trods af pålæg herom at indsende de manglende oplysninger, kan fonden træffe afgørelse om, at arbejdsgiveren skal foretage indbetaling af tilgodehavende feriemidler inden for en frist på 4 uger, hvorved arbejdsgiveren mister retten efter § 6, stk. 1, til at beholde midlerne. Rykkerskrivelsen kan pålægges gebyr.

Stk. 6. I situationer, hvor en lønmodtager over for Lønmodtagernes Garantifond anmelder krav på løn m.v. optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indberetter Lønmodtagernes Garantifond lønmodtagerens samlede krav på tilgodehavende feriemidler efter § 2, jf. § 4 a i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 58 af 30. januar 2018 og lov nr. 124 af 6. februar 2019. Indberetning fra Lønmodtagernes Garantifond træder i stedet for eventuelle tidligere indberetninger fra arbejdsgiveren.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indberetningen, herunder om dens indhold og form, og nærmere regler om opkrævning af et administrationsbidrag ved indberetning af et krav, der kan afvises efter stk. 4, herunder om opkrævning af gebyrer for rykkerskrivelser og niveauet herfor. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at arbejdsgiver afholder udgifter og tab forbundet med ændring af indberetning, hvis arbejdsgiver ændrer i mange lønmodtageres indberetninger efter fristen, jf. stk. 1.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden og vilkårene for sanktioner og håndhævelse i forbindelse med mangelfuld indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 5.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

Lovændringer

22/3 2021 ved lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

§ 4. Fonden underretter arbejdsgiveren og efterfølgende lønmodtageren om de indberettede oplysninger m.v., jf. § 3, § 17 a, stk. 2, 2. pkt., og § 28, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Forud for underretningen af arbejdsgiveren efter stk. 1 skal fonden undersøge, om arbejdsgiveren har foretaget fuldstændig indberetning for alle lønmodtagere. Identificerer fonden lønmodtagere, for hvilke der må antages ikke at være indberettet oplysninger om tilgodehavende feriemidler, foretager fonden høring af arbejdsgiveren og lønmodtageren over den manglende indberetning.

Stk. 3. En lønmodtager, der er uenig i en opgørelse efter § 3, skal gøre indsigelse til arbejdsgiveren senest den 30. juni 2025. Ved orientering af fonden om indsigelsen skal lønmodtageren dokumentere, at lønmodtageren og arbejdsgiveren er enige om en anden opgørelse af de tilgodehavende feriemidler, eller dokumentere, at lønmodtageren har foretaget de nævnte skridt i § 35, stk. 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fondens underretning af arbejdsgivere og lønmodtagere om de indberettede oplysninger, herunder om den administrative håndtering heraf, fondens undersøgelsespligt og eventuelle indsigelser.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

§ 5. FerieKonto og private feriekasser skal til fonden overføre de tilgodehavende feriemidler, der er indberettet til fonden, jf. § 3, stk. 2, 2. pkt., senest den 31. december 2020, jf. dog stk. 3. Tilgodehavende feriemidler, som en arbejdsgiver har indberettet til FerieKonto eller en privat feriekasse, men i strid med reglerne ikke har indbetalt hertil, kan fonden forlange betalt inden 4 uger med tillæg af renter efter § 28, stk. 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Stk. 2. Tilgodehavende feriemidler, der indberettes til fonden efter den 31. december 2020, men som skulle have været indberettet og indbetalt til fonden senest den 31. december 2020, jf. § 3, stk. 2, 2. pkt., kan fonden forlange betalt inden 4 uger med tillæg af renter efter § 28, stk. 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Stk. 3. Senest den 1. april 2020 skal FerieKonto overføre de feriemidler, der er indbetalt til FerieKonto for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, til fonden.

Til toppen

Kapitel 3 – Arbejdsgivers betaling

§ 6. Arbejdsgiveren indbetaler efter indberetningen efter § 3 tilgodehavende feriemidler for hver lønmodtager til fonden, medmindre arbejdsgiveren tilkendegiver, at denne ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling efter §§ 8 og 9, jf. dog § 3, stk. 5, 2. pkt.

Stk. 2. En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, skal årligt senest den 31. august bekræfte over for fonden, at arbejdsgiveren fortsat vil beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. stk. 1.

Stk. 3. En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, kan til enhver tid frivilligt indbetale en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler tillagt de foretagne årlige indekseringer, jf. stk. 4 og § 7.

Stk. 4. Feriemidler, der er indbetalt efter stk. 3, indekseres efter § 7. Indekseringen er forholdsmæssig for perioden fra den seneste indeksering efter § 7 og frem til og med den måned, hvori indbetaling finder sted.

Stk. 5. Ved en arbejdsgivers fulde indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler med tillæg af indeksering, jf. stk. 4 og § 7, ophører arbejdsgiverens forpligtelser over for fonden vedrørende den pågældende lønmodtager.

§ 7. Fonden giver arbejdsgiveren meddelelse om størrelsen af indekseringen af de tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren eller den, som beskæftigelsesministeren bemyndiger hertil, fastsætter hvert år senest den 31. maj, dog i 2021 inden førtidig udbetaling af feriemidler efter kapitel 5 a, størrelsen af den indeksering, arbejdsgiverne skal anvende til at regulere de tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiverne skal indbetale til fonden.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fondens meddelelse til arbejdsgiverne.

Bekendtgørelser

Indeksering af tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgivere i perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2023 (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 570 af 15/5 2023).

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

Lovændringer

22/3 2021 ved lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

§ 8. Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der når folkepensionsalderen i henhold til kapitel 1 i lov om social pension i perioden fra den 1. marts i afgørelsesåret og frem til udgangen af februar måned i det følgende år. I 2021 træffes endvidere afgørelse om indbetaling af andre tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, som har opnået folkepensionsalderen før den 1. marts 2021. Indbetaling skal ske senest den 1. september i afgørelsesåret.

Stk. 2. Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, som i perioden fra den 1. marts i det forudgående år og frem til udgangen af februar måned i afgørelsesåret har fået udbetalt tilgodehavende feriemidler efter § 15, stk. 2, eller hvor lønmodtageren i denne periode er afgået ved døden. Fonden træffer tillige hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, hvis samlede indberettede tilgodehavende feriemidler på dette tidspunkt ikke overstiger 1.500 kr. I 2021 træffes endvidere afgørelse om indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der er afgået ved døden inden udgangen af februar 2021. Indbetaling skal ske senest den 1. september i afgørelsesåret.

Stk. 3. Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om, at forholdsmæssig indeksering efter § 6, stk. 4, som vedrører perioden fra den 1. juni i det forudgående år til den 31. maj i afgørelsesåret, skal indbetales af arbejdsgiveren til fonden senest den 1. september i afgørelsesåret.

Lovændringer

22/3 2021 ved lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

1/9 2020 ved lov nr. 1223 af 21/8 2020 (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse) § 1 [LF 207 2019-20].

§ 9. Tilgodehavende feriemidler hos en arbejdsgiver forfalder uanset § 8 til betaling til fonden, senest samtidig med at arbejdsgiverens virksomhed opløses, ophører eller opgiver den tilknytning til Danmark, som udløste de registrerede krav på tilgodehavende feriemidler. Tilgodehavende feriemidler forfalder i øvrigt ved arbejdsgiverens konkurs eller arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling. Arbejdsgiveren skal endvidere indbetale tilgodehavendet ved afvikling af sine aktiviteter.

Stk. 2. I forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en virksomhed kan overdrageren og erhververen i fælleskab meddele fonden, at erhververen overtager overdragerens forpligtelse vedrørende tilgodehavende feriemidler over for fonden.

§ 10. Undlader en arbejdsgiver, der ikke har indbetalt tilgodehavende feriemidler, at tilkendegive, at denne ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. § 6, stk. 1, eller at bekræfte, at denne fortsat ønsker at beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. § 6, stk. 2, skal fonden umiddelbart efter fristen for indberetning, jf. § 3, stk. 1, eller fristen for bekræftelse, jf. § 6, stk. 2, sende en rykkerskrivelse til den pågældende arbejdsgiver. Foreligger der ikke svar inden 4 uger fra modtagelse af rykkerskrivelsen, forfalder samtlige tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiveren, medmindre manglende tilkendegivelse eller rettidig bekræftelse er undskyldelig og uden betydning for udsigten til, at der vil ske betaling. Fonden kan fastsætte en frist for dokumentation heraf. Rykkerskrivelsen kan pålægges gebyr.

Stk. 2. Undlader en arbejdsgiver at indbetale tilgodehavende feriemidler, der er forfaldne, jf. § 3, stk. 5, 2. pkt., § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, §§ 8 og 9 og § 10, stk. 1, skal fonden, når dette ikke allerede er sket, sende en rykkerskrivelse til arbejdsgiveren med krav om indbetaling af samtlige tilgodehavende feriemidler inden 4 uger. Kravet om rykkerskrivelse gælder dog ikke ved forfald som følge af arbejdsgiverens konkurs eller arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling, eller hvor boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling. Rykkerskrivelsen kan pålægges gebyr.

§ 11. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiveres indbetaling af tilgodehavende feriemidler efter §§ 3, 5, 6 og 8-10, herunder om indbetalingstidspunkt og om de oplysninger, der skal ledsage indbetalingen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om en arbejdsgivers meddelelse til fonden om, at arbejdsgiveren vil beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. § 6, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden og vilkårene for sanktioner og håndhævelse i forbindelse med mangelfuld indbetaling af tilgodehavende feriemidler, herunder om, hvornår der foreligger undskyldelighed efter § 10, stk. 1, 2. pkt., og om opkrævning af gebyrer for rykkerskrivelser efter § 10 og niveauet herfor.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

Til toppen

Kapitel 4 – Lønmodtagers krav og årlig regulering

§ 12. En lønmodtagers krav på tilgodehavende feriemidler efter denne lov omfatter indberettede tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, med tillæg af den tilskrevne regulering efter § 13, jf. dog § 17 a, stk. 2, og § 28, stk. 3.

§ 13. Fondens resultat tilskrives en gang årligt de enkelte lønmodtageres tilgodehavende feriemidler i forhold til deres andel af den samlede formue, dog løbende ved udbetaling, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved udbetaling efter § 15 reguleres de tilgodehavende feriemidler for de lønmodtagere, der skal have midlerne udbetalt, med fondens resultat på tidspunktet for fondens beregning af udbetaling i forhold til den enkeltes andel af den samlede formue i fonden.

Stk. 3. Ved udbetaling efter § 17 a, stk. 3, reguleres de tilgodehavende feriemidler med fondens resultat på ansøgningstidspunktet. Foretages der ændringer i arbejdsgivers indberetning efter § 3, stk. 1, senere end 1 år efter lovens ikrafttræden, og medfører dette ændringer i lønmodtagerens krav i medfør af § 12, sker reguleringen dog på tidspunktet for fondens beregning af udbetaling.

Lovændringer

22/3 2021 ved lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

Ny § 13 indsat 1/9 2019 ved lov nr. 496 af 1/5 2019 (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.) § 3 [LF 181 2018-19].

§ 14. Fonden oplyser hvert år en saldoopgørelse af de tilgodehavende feriemidler inklusive den årlige regulering, jf. § 13, til hver enkelt lønmodtager, uanset om de tilgodehavende feriemidler beror hos arbejdsgiveren eller er indbetalt til fonden.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indhold af og formkrav til saldoopgørelser efter stk. 1.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

Til toppen

Kapitel 5 – Udbetaling til lønmodtager

§ 15. Fonden udbetaler tilgodehavende feriemidler med tillæg af regulering, jf. § 13, stk. 2, til lønmodtageren, når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen i henhold til kapitel 1 i lov om social pension, jf. dog stk. 2-5. Lønmodtageren og fonden kan aftale, at tilgodehavende feriemidler udbetales på et senere tidspunkt.

Stk. 2. Fonden udbetaler efter ansøgning tilgodehavende feriemidler til lønmodtagere, der har forladt arbejdsmarkedet, når lønmodtageren

1) har fået tilkendt førtidspension i henhold til kapitel 3 i lov om social pension,

2) har fået tilkendt seniorpension i henhold til kapitel 3 a i lov om social pension,

3) overgår til tidlig pension i henhold til kapitel 3 b i lov om social pension,

4) er overgået til efterløn i medfør af reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring,

5) har fået tilkendt fleksydelse efter kapitel 2 i lov om fleksydelse,

6) har fået udbetalt alderspension oprettet som led i et ansættelsesforhold eller

7) har taget varigt ophold i udlandet.

Stk. 3. Ved en lønmodtagers død udbetaler fonden tilgodehavende feriemidler til dødsboet.

Stk. 4. Fonden skal udbetale tilgodehavende feriemidler til lønmodtagere, hvis samlede tilgodehavende feriemidler på indberetningstidspunktet ikke overstiger 1.500 kr.

Stk. 5. Fonden har ikke pligt til at opfylde krav på udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 1, 2 og 4 før den 1. oktober 2021.

Stk. 6. Fonden kan kræve udbetalte tilgodehavende feriemidler, som lønmodtageren ikke har krav på, tilbagebetalt.

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 10 [LF 104 2020-21].

§ 16. En lønmodtagers krav på udbetaling efter § 15, stk. 1 og 3, forældes som fordringer omfattet af forældelseslovens § 4, dog tidligst 5 år efter at opgørelsen af lønmodtagerens tilgodehavende feriemidler er blevet endelig, jf. § 4.

§ 17. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilgodehavende feriemidler, jf. § 15.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

Til toppen

Kapitel 5 a – Førtidig udbetaling af feriemidler

§ 17 a. Fonden kan efter en ansøgningsrunde i 2020 foretage en førtidig udbetaling af feriemidler, der er omfattet af § 48 a, stk. 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, og optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020. Feriebetaling i forbindelse med afholdelse af særlige fondsferiedage efter § 28 fratrækkes i udbetalingen. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, som vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra august til september 2019, anses for optjent i september 2019. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, som vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra marts til april 2020, anses for optjent i april 2020.

Stk. 2. Førtidig udbetaling efter stk. 1 fratrækkes lønmodtagerens krav mod fonden på tilgodehavende feriemidler efter § 12. Forud for høring af lønmodtageren efter § 4, stk. 1, skal fonden undersøge, om lønmodtageren har fået førtidig udbetaling af feriemidler efter stk. 1, som skal fratrækkes ved opgørelsen af lønmodtagerens tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3. Fonden kan efter en ansøgningsrunde i 2021 foretage en førtidig udbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler efter § 12.

Stk. 4. Førtidig udbetaling efter stk. 1 og 3 og fradrag efter stk. 2 er uden betydning for arbejdsgiverens pligt til indberetning, opgørelse og betaling af tilgodehavende feriemidler efter kapitel 2 og 3. Fradrag i lønmodtagerens krav på tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 2, skal ikke indgå i opgørelsen af, hvad arbejdsgiveren skal indbetale til fonden.

Stk. 5. Førtidig udbetaling efter stk. 1 og 3 medregnes ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst, i det omfang den træder i stedet for ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser. Udbetalingen medregnes ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst, i det omfang den træder i stedet for øvrig feriegodtgørelse. Udbetalingen som nævnt i 1. pkt. henregnes til A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, og medregnes til grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragsloven. Kildeskattelovens § 49 B finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Førtidig udbetaling af feriemidler efter stk. 1 og 3, der hidrører fra en indbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter § 8 b i lov om Lønmodtagernes Garantifond, medregnes ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst.

Stk. 7. Fonden kan kræve førtidigt udbetalte feriemidler efter stk. 1 og 3, som modtageren ikke har krav på, tilbagebetalt. Det er ikke en betingelse for tilbagesøgningen, at modtageren ved udbetalingen var vidende om, at denne ikke havde krav på førtidig udbetaling efter stk. 1 og 3.

Stk. 8. En førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 1 kan af lønmodtageren skattemæssigt vælges behandlet, som om udbetalingen var sket på tidspunktet for ansøgningen om udbetaling, og således at udbetalingen får skattemæssig virkning på ansøgningstidspunktet, såfremt der er gået mere end 14 dage fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Anmodning herom skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 1. juli 2021.

Stk. 9. En førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 3 kan af lønmodtageren skattemæssigt vælges behandlet, som om udbetalingen var sket på tidspunktet for ansøgningen om udbetaling, og således at udbetalingen får skattemæssig virkning på ansøgningstidspunktet, såfremt der er gået mere end 14 dage fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Anmodning herom skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 1. december 2021.

Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om førtidig udbetaling af feriemidler efter stk. 1 og 3, herunder regler for ansøgning, ansøgningsfrist, udbetaling, fondens administration og kontrol. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om tilbagesøgning, herunder om, at der ikke skal ske tilbagebetaling af feriemidler, som lønmodtageren ikke havde krav på, jf. stk. 3, under en nærmere fastsat bagatelgrænse.

Bekendtgørelser

Førtidig udbetaling af feriemidler ved en ansøgningsrunde i 2020 (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1116 af 24/6 2022).

Førtidig udbetaling af feriemidler ved en ansøgningsrunde i 2021 (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1115 af 24/6 2022).

Lovændringer

22/3 2021 ved lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

Kapitel 5 a (§§ 17 a-d) indsat 1/9 2020 ved lov nr. 1223 af 21/8 2020 (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse) § 1 [LF 207 2019-20].

§ 17 b. Krav på førtidig udbetaling af feriemidler efter § 17 a kan ikke anvendes til modregning med gæld.

Stk. 2. Førtidig udbetaling efter § 17 a indgår ikke i tildelingen eller beregningen af eller medfører ikke fradrag i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle eller samlever eller andre husstandsmedlemmer. Der kan ses bort fra udbetalingen til og med år 2023. En person, der har modtaget feriemidler efter § 17 a, har pligt til at dokumentere at have modtaget feriemidlerne i forbindelse med ansøgning og beregning af en offentlig ydelse, hvori feriemidlerne ikke skal indgå.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om førtidig udbetaling af feriemidler efter § 17 a i forhold til forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, jf. stk. 2.

Lovændringer

22/3 2021 ved lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

Kapitel 5 a (§§ 17 a-d) indsat 1/9 2020 ved lov nr. 1223 af 21/8 2020 (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse) § 1 [LF 207 2019-20].

§ 17 c. Fonden kan optage statslån til førtidig udbetaling af feriemidler efter § 17 a.

Stk. 2. Lånet forrentes efter § 7, og forrentningen tilskrives hovedstolen.

Stk. 3. Når der sker en indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler, foretages der et afdrag på lånet svarende til de udbetalte feriemidlers forholdsmæssige andel af de samlede tilgodehavende feriemidler for indbetalingens tilhørende lønmodtagere. Tilskrivningen af renter for et afdrags andel af det samlede udestående stopper på tidspunktet, hvor fonden modtager den tilhørende indbetaling fra en arbejdsgiver.

Stk. 4. Statens andel af feriemidler, der frem til den 31. december 2020 er indbetalt af FerieKonto eller private feriekasser til fonden, afdrages, når lønmodtagers individuelle tilgodehavende feriemidler er opgjort. Feriemidlerne forrentes ikke. Dog fragår et eventuelt negativt afkast forholdsmæssigt i fondens afdrag.

Stk. 5. Finansministeren fastsætter de nærmere vilkår for låneordningen, herunder for udbetaling af lånet, opgørelse af lånets hovedstol, renteberegning, betalingsfrister for fondens afdrag og fondens rapportering om lånet.

§ 17 d. Staten afholder alle udgifter til administration af opgaverne efter §§ 17 a-17 c i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Til toppen

Kapitel 6 – Administration m.v.

§ 18. Fonden drives af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Lønmodtagernes Dyrtidsfond forvalter de tilgodehavende feriemidler i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3, 4 og 5 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, så de berettigede lønmodtageres interesser varetages bedst muligt.

Stk. 2. Fondens forvaltning og administration af midler efter denne lov indgår i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds regnskabs- og revisionsmæssige forpligtelser efter kapitel 5 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Fondens administration og kapitalforvaltning vedrørende de opsparede feriemidler skal være specificeret i årsrapporten for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

§ 19. Driften af fonden varetages med teknisk og administrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsmarkedets Tillægspension yder bistand på omkostningsdækket basis. Der indgås en administrationsaftale mellem fonden og Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Udgifter til dækning af teknisk og administrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension finansieres af bidrag fra de arbejdsgivere, der indbetaler ATP-bidrag for deres ansatte til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Opkrævning af bidrag fra arbejdsgiverne sker ved fælles opkrævning sammen med de øvrige bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Restancer for betaling kan indgå i den fælles opkrævning. Øvrige udgifter dækkes af fonden.

Stk. 3. Sker indbetaling af bidrag efter stk. 2 ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidraget fra forfaldsdatoen med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for betalingsrestancer til en fælles opkrævning, jf. stk. 2. Dette gælder også for renter og ekspeditionsgebyrer.

Stk. 5. I tilfælde af fejl under udførelsen af administrationen bærer arbejdsgiverne, jf. stk. 2, det økonomiske ansvar. Arbejdsmarkedets Tillægspension har pligt til at begrænse det økonomiske tab og berigtige fejlen. Arbejdsmarkedets Tillægspension underretter hurtigst muligt bestyrelsen for fonden om væsentlige fejl.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om bidragets størrelse, jf. stk. 2, efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse. Ministeren fastsætter desuden regler om beregning af bidraget og nærmere regler om opkrævning af bidraget, modregning og Arbejdsmarkedets Tillægspensions mulighed for at give henstand med betaling og eftergive bidrag og renter heraf.

Bekendtgørelser

Størrelsen pr. 1. januar 2023 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1469 af 1/12 2022).

Bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1634 af 4/12 2018).

§ 20. Fonden kan indhente og behandle oplysninger om lønmodtagere og arbejdsgivere til brug for administration af og kontrol med overholdelsen af denne lov, herunder foretage registersamkøring. Arbejdsgivere, lønmodtagere, faglige organisationer og a-kasser skal efter anmodning give fonden alle oplysninger, der er nødvendige for fondens administration og kontrol efter denne lov.

Stk. 2. Fonden kan til brug for administration og kontrol i henhold til denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Adgangen omfatter alle oplysninger om indkomst, herunder modtagelse af offentlige ydelser, løn- og ansættelsesperiode og ferie m.v.

Stk. 3. Fonden kan indhente nødvendige person- og virksomhedsoplysninger fra andre offentlige myndigheder i elektronisk form til brug for administration og kontrol, herunder fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Fonden kan til brug for administration af denne lov foretage registersamkøring i kontroløjemed af data fra egne registre, herunder af data, der er indhentet i medfør af stk. 1-3.

Til toppen

Kapitel 7 – Beskyttelse af tilgodehavende feriemidler

§ 21. Lønmodtagernes Garantifond sikrer fondens krav på tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgivere efter reglerne i lov om Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde omfattet af § 3, stk. 5, § 5 og § 10.

Stk. 2. Lønmodtagernes Garantifond foretager indbetaling af tilgodehavende feriemidler til fonden. Det er uden betydning, om betingelserne for udbetaling af de tilgodehavende feriemidler til lønmodtageren er indtrådt.

§ 22. Fonden anmelder krav på tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Garantifond, snarest efter at fonden er blevet bekendt med forhold omfattet af § 3, stk. 5, § 5 og § 10. Fonden vedlægger dokumentation for kravet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fondens anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond, herunder hvad der kan udgøre dokumentation for kravet.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

§ 23. En lønmodtager kan ikke gyldigt overdrage sit krav på tilgodehavende feriemidler, og kravet kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

Til toppen

Kapitel 8 – Digital kommunikation

§ 24. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fondens kommunikation med myndigheder, juridiske personer og borgere skal ske digitalt i forbindelse med varetagelse af opgaver efter denne lov. Ministeren kan herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at digitale meddelelser anses for at være kommet frem, når de er tilgængelige for modtageren.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra kravet om digital kommunikation, jf. stk. 1.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

Fondsferiedage (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1177 af 24/7 2020, ændret ved bek. nr. 2173 af 17/12 2020).

Til toppen

Kapitel 9 – Tilsyn og klageadgang

§ 25. Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for fonden udfører sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Finanstilsynet påser, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond overholder § 18, stk. 1, ved forvaltningen af midlerne. Reglerne i kapitel 5 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder tilsvarende anvendelse.

§ 26. Afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Klagen indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Ved Ankestyrelsens behandling af sagerne finder kapitel 9 a og kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.

Stk. 3. Fondens afgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler, jf. § 17 a, stk. 1, om førtidig udbetaling efter en ansøgningsrunde i 2020 kan ikke påklages til Ankestyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Klage over afgørelser om opkrævning af arbejdsgiverbidrag efter regler fastsat i medfør af § 19, stk. 6, skal indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Fonden vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver fonden ikke klageren fuldt ud medhold, sender fonden klagen og begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Lovændringer

22/3 2021 ved lov nr. 465 af 20/3 2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) § 1 [LF 164 2020-21].

1/9 2020 ved lov nr. 1223 af 21/8 2020 (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse) § 1 [LF 207 2019-20].

Til toppen

Kapitel 10 – Straf

§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den arbejdsgiver, der uden rimelig grund undlader at betale tilgodehavende feriemidler efter § 6, stk. 1 og 2, og §§ 8 og 9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 3. Der kan fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til denne lov.

Bekendtgørelser

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1123 af 24/6 2022).

Til toppen

Kapitel 11 – Særlig mulighed for fondsferiedage for nye på arbejdsmarkedet i 2019

§ 28. En lønmodtager, som ønsker at benytte sig af retten efter § 48 a, stk. 3, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved det samtidig fremsatte forslag til lov om ferie, til at afholde op til 8,4 feriedage optjent i 2019 som særlige fondsferiedage med feriebetaling fra fonden, skal indgive ansøgning til fonden herom.

Stk. 2. Feriebetaling efter stk. 1 udgør 12,5 pct. af lønindkomsten i optjeningsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019.

Stk. 3. Udbetaling efter stk. 2 fratrækkes lønmodtagerens krav mod fonden på tilgodehavende feriemidler efter § 12. Forud for høring af lønmodtageren efter § 4, stk. 1, skal fonden undersøge, om lønmodtageren har fået udbetalt feriebetaling efter stk. 2, som skal fratrækkes ved opgørelsen af lønmodtagerens tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4. Udbetaling efter stk. 2 og fradrag efter stk. 3 er uden betydning for arbejdsgiverens pligt til indberetning, opgørelse og betaling af tilgodehavende feriemidler efter kapitel 2 og 3. Fradrag i lønmodtagerens krav på tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 3, skal ikke indgå i opgørelsen af, hvad arbejdsgiveren skal indbetale til fonden.

Stk. 5. Feriebetaling efter stk. 2 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang den træder i stedet for ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser. Feriebetalingen medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang den træder i stedet for øvrig feriegodtgørelse. Udbetalingen som nævnt i 1. pkt. henregnes til A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, og medregnes til grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragsloven. Kildeskattelovens § 49 B finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om særlige fondsferiedage, herunder regler for opgørelse og afholdelse af fondsferiedage, regler om lønmodtagerens ansøgning og ansøgningsfrist ud fra hensyn til bl.a. ferieplanlægning og regler om fondens administration.

Bekendtgørelser

Fondsferiedage (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1177 af 24/7 2020, ændret ved bek. nr. 2173 af 17/12 2020).

Til toppen

Kapitel 12 – Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed

§ 29. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§§ 30-36. [Udeladt].

§ 37. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen