Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Uddannelses- og Forskningsministeriets lov nr. 803 af 9/8 2019, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 23/1 2020, med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 1693 af 26/12 2017 (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) § 3 [LF 107 2017-18] – delvis ikrafttræden 1/1 2022 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19] – delvis ikrafttræden 1/1 2022 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 672 af 26/5 2020 (SU til adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, indfrielse af tidligere studielån ved optagelse af nyt studielån, udlandsstipendium til ikketrindelte uddannelser på kandidatniveau, hjemmel til at fastsætte regler om fælles dataansvar m.v.) § 2 [LF 107 2019-20].

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2018.

Kapitel 1 – Formål

§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne kortuddannede på børne- og undervisningsministerens område kan deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og i gymnasial uddannelse, og at voksne på uddannelses- og forskningsministerens område kan deltage i videregående uddannelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Uddannelsessøgende, der har ret til SVU

§ 2. Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de

1) er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder efter § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 5.

2) er beskæftigede uden offentligt tilskud som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller,

3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til SVU, jf. § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2 og 4,

4) er studieaktive, jf. § 14,

5) er tilmeldt folkeregistret i Danmark eller er danske statsborgere, tilhører det danske mindretal i Sydslesvig eller i henhold til international overenskomst har ret til SVU på lige fod med danske statsborgere,

6) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne,

7) ikke får ydelser, der skal dække udgifter til aflønning af medhjælper i uddannelsesperioden, og

8) ikke har ret til løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden.

Stk. 2. For at få SVU er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år.

Stk. 3. For uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse som lønmodtagere, jf. stk. 1, nr. 2, er det yderligere en betingelse, at lønmodtageren træffer aftale med sin nuværende arbejdsgiver om orlov til deltagelse i uddannelse, mens lønmodtageren er i uopsagt stilling. Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for den uddannelsessøgendes tilbagevenden til arbejdspladsen efter uddannelsesperiodens udløb eller afbrydelse.

Stk. 4. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-8, og kan herunder fravige aldersbetingelsen i stk. 1, nr. 1, i forbindelse med jobrotation samt betingelsen om, at det skal dreje sig om beskæftigelse uden offentligt tilskud, i stk. 1, nr. 2.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter § 4, stk. 1.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 3. For at få SVU efter bestemmelserne i kapitel 3 til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse skal de uddannelsessøgende være kortuddannede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Kortuddannede ifølge stk. 1 er uddannelsessøgende, der har indtil

1) 7-8 års skolegang suppleret med en erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil eller

2) 9-10 års skolegang suppleret med 2 års erhvervsrettet uddannelse eller en forældet erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne efter stk. 1 og 2 og kan herunder fastsætte regler om, at der kan ses bort fra disse betingelser, når der søges SVU til bestemte uddannelser. Børne- og undervisningsministeren kan desuden fastsætte regler om, i hvilke situationer der kan ses bort fra skolegang eller erhvervsrettet uddannelse.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

§ 3 a. For at få SVU efter bestemmelserne i kapitel 4 til videregående uddannelse må den uddannelsessøgende ikke have gennemført en videregående uddannelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelsen efter stk. 1 og kan herunder fastsætte regler om, i hvilke situationer der kan ses bort fra gennemført videregående uddannelse.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Til toppen

Kapitel 3 – Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU. Klippekort og deltagerbetaling

§ 4. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

2) Almen voksenuddannelse.

3) Gymnasial uddannelse.

4) Anden uddannelse på tilsvarende niveau, jf. nr. 1-3.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Lovændringer

1/1 2018 ved lov nr. 1693 af 26/12 2017 (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) § 3 [LF 107 2017-18].

§ 5. SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. § 4, stk. 1, gives inden for et samlet støttesystem (klippekort til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) på højst 40 uger omregnet til heltid.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet (klippekortet).

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at staten yder tilskud til hel eller delvis dækning af deltagerbetaling til beskæftigede uddannelsessøgende, der modtager SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Til toppen

Kapitel 4 – Videregående uddannelse, der giver ret til SVU. Et begrænset støttesystem

§ 8. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed, der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

3) Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, 2 og 5.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter efter forhandling med pågældende minister nærmere regler om, i hvilket omfang der kan opnås SVU til videregående uddannelser inden for andre ministerområder.

Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan gives SVU til særskilte moduler på videregående niveau, der udbydes efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og universitetslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

Kommende lovændring

1/1 2022 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19] affattes stk. 3 således:

»Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1 og 2.«.

Stk. 5 ophæves.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 9. SVU til videregående uddannelse gives efter et begrænset støttesystem på højst 40 uger på heltid.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

§ 10. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 5 – Ophævet

§§ 11-11 a. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 6 – Omfang, beregning, tildeling og bortfald af SVU

§ 12. SVU gives som tilskud til dækning af den uddannelsessøgendes leveomkostninger for en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid.

Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i § 5, stk. 1, og § 9, stk. 1, jf. dog § 13, stk. 9.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, kan gives SVU til deltidsuddannelse.

Kommende lovændring

1/1 2022 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19] affattes stk. 2 således:

»Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i § 5, stk. 1, og § 9, stk. 1.«.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 13. SVU til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, udgør ved heltidsuddannelse et beløb pr. uge svarende til fem gange dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.

Stk. 2. SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, udgør ved heltidsuddannelse et beløb pr. uge svarende til 80 pct. af fem gange dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.

Stk. 3. SVU til videregående uddannelse, jf. § 8, udgør et beløb pr. uge svarende til 60 pct. af fem gange dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. SVU gives på baggrund af en beregnet ugentlig uddannelsestid, jf. § 4, stk. 2, og § 8, stk. 3. Der kan dog ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden.

Stk. 5. Nedsættelsen af arbejdstiden kan ikke overstige den uddannelsessøgendes gennemsnitlige arbejdstid de seneste 10 uger forud for ansøgningen om SVU.

Stk. 6. SVU gives ikke til uddannelse, der i alt berettiger til mindre end ugesatsen for heltidsuddannelse, jf. stk. 1-3, jf. dog § 13, stk. 9.

Stk. 7. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om beregning af SVU og om tildeling af SVU under kortere afbrydelser af undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold.

Stk. 8. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om udbetaling af SVU til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under uddannelsen, forudsat at lønnen mindst svarer til SVU, og om udbetaling af tilskud til deltagerbetaling efter § 7 til arbejdsgivere, der betaler for undervisningen.

Stk. 9. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan gives SVU til ét trin af forberedende voksenundervisning i digital opgaveløsning eller engelsk, selv om uddannelsesforløbet ikke opfylder kravene i stk. 6 og § 12, stk. 2.

Kommende lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19] affattes stk. 6 således:

»Stk. 6. SVU gives ikke til uddannelse, der i alt berettiger til mindre end ugesatsen for heltidsuddannelse, jf. stk. 1-3.«.

Stk. 9 ophæves.

 

1/1 2022 ved lov nr. 1693 af 26/12 2017 (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) § 3 [LF 107 2017-18] affattes stk. 1 således:

»SVU til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, udgør ved heltidsuddannelse et beløb pr. uge svarende til 80 pct. af fem gange dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.«.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

1/1 2018 ved lov nr. 1693 af 26/12 2017 (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) § 3 [LF 107 2017-18].

§ 14. Det er en betingelse for at modtage SVU, at den uddannelsessøgende har deltaget i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter. Ophører den uddannelsessøgende med at deltage i et planlagt uddannelsesforløb, bortfalder SVU for den resterende del af uddannelsesforløbet med udgangen af den kalenderuge, hvori den uddannelsessøgende er holdt op.

Stk. 2. Vedkommende minister, jf. § 1, fastsætter regler om ophør og om fravær fra uddannelsen på grund af sygdom, barsel og lignende og om fravigelse af den maksimale periode med SVU som følge heraf.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

§ 14 a. Retten til SVU bortfalder for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Retten til SVU bortfalder endvidere for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Bortfald af SVU sker med udgangen af den kalenderuge, hvor den uddannelsessøgende unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, kan ansøgeren søge om at blive stillet, som var der ikke sket bortfald af SVU, jf. stk. 1, såfremt betingelserne for tildeling i øvrigt er opfyldt. SVU udbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Stk. 5. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om ophør på grund af unddragelse fra strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, og om fravigelse af den maksimale periode med SVU som følge heraf.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

§ 14 b. Retten til SVU bortfalder for den resterende del af uddannelsesforløbet, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af en uddannelsessøgendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Bortfald af SVU sker med udgangen af den kalenderuge, hvor den uddannelsessøgende har fået inddraget sit pas.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, kan ansøgeren søge om at blive stillet, som om der ikke var sket bortfald af SVU, jf. stk. 1, såfremt betingelserne for tildeling i øvrigt var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er SVU ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for fornyet udbetaling af SVU, at den uddannelsessøgende har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

Vejledninger mv.

Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9585 af 29/6 2017).

§ 14 c. En uddannelsessøgende har ikke ret til SVU for de uger, hvor den uddannelsessøgende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for de uger, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. Styrelsen for Institutioner for Uddannelsesstøtte skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af SVU for den periode, hvor den uddannelsessøgende er dømt for overtrædelse af de nævnte bestemmelser. Dette gælder også, hvis Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte tidligere efter en anden bestemmelse har truffet afgørelse om tilbagebetaling af SVU udbetalt til den uddannelsessøgende for samme periode.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 15. En uddannelsessøgende, der er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ikke ret til SVU, så længe konflikten varer.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, som forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på uddannelse med SVU og deltager i uddannelse, når konflikten bryder ud, kan gennemføre og afslutte uddannelsen med SVU.

§ 16. Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette.

Stk. 2. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes krav om tilbagebetaling af SVU.

Stk. 4. Beløb, der skal betales tilbage, forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet om tilbagebetaling er fremsat. Den til enhver tid skyldige gæld forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

Stk. 5. Flere krav om tilbagebetaling af SVU, der rejses efter stk. 1, og som er udbetalt inden for samme kalenderår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af SVU, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.

Stk. 6. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om Udbetaling Danmarks administration af krav om tilbagebetaling.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1569 af 18/12 2018 (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent) § 2 [LF 88 2018-19].

Til toppen

Kapitel 6 a – Bidrag til den obligatoriske pensionsordning og tillæg til refusion

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 17-18 a) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 10 [LF 143 2018-19].

§ 17. For personer, som modtager SVU, indbetales der et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 18, på grundlag af den beregnede SVU, jf. § 13. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i den beregnede SVU. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

Stk. 4. En arbejdsgiver, som udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, og som får udbetalt SVU efter regler fastsat i medfør af § 13, stk. 8, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion. Tillægget til refusion fastsættes på baggrund af den beregnede SVU med den procentsats, der er nævnt i § 18. Tillægget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 17-18 a) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 10 [LF 143 2018-19].

§ 18. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning og tillæg til refusion beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 17-18 a) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 10 [LF 143 2018-19].

§ 18 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag og tillæg til refusion.

Bekendtgørelser

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1010 af 2/10 2019).

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 17-18 a) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 10 [LF 143 2018-19].

Til toppen

Kapitel 7 – Administration, klageadgang og delegation

§ 19. Administrationen af statens voksenuddannelsesstøtte, jf. dog stk. 2, varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til at varetage visse beføjelser efter denne lov.

Stk. 2. Administrationen af statens voksenuddannelsesstøtte til og med ungdomsuddannelsesniveau varetages af Børne- og Undervisningsministeriet. Børne- og undervisningsministeren kan bemyndige en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 3. Afgørelser om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. stk. 1 og 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 22.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed er bemyndiget til at udøve efter stk. 2.

Bekendtgørelser

Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Uddannelses- og Forskningsmin. bek. nr. 1371 af 11/12 2019).

Delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Undervisningsmin. bek. nr. 809 af 23/6 2017).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 20. Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Udbetaling Danmark eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan hos told- og skatteforvaltningen, andre offentlige myndigheder og private institutioner indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for tildeling af, tilbagebetaling af og kontrol med SVU.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Udbetaling Danmark eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan til uddannelsesstederne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 3. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om

1) adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form,

2) administrationen, herunder om ansøgning, frister for ansøgning, opbevaring af ansøgninger og breve m.v., tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU,

3) dokumentation for nedsat arbejdstid,

4) dokumentation for deltagelse i undervisningen, og

5) at ansøgere og arbejdsgivere skal give alle oplysninger, herunder personnumre, der er nødvendige for tildeling af SVU.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 20 a. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 14 a, stk. 1 og 2, samtidig modtager SVU.

Stk. 2. Politiet skal underrette Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager SVU. Politiet skal endvidere underrette Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves. Anklagemyndigheden skal underrette Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget SVU.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 21. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at visse opgaver efter denne lov varetages af uddannelsesstederne.

Stk. 2. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om uddannelsesstedernes administration af opgaver efter stk. 1.

Stk. 3. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om fælles dataansvar mellem Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og uddannelsesstederne.

Stk. 4. I det omfang uddannelsessteder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser efter denne lov, gælder forvaltningsloven for disse uddannelsessteder.

Stk. 5. Afgørelser, der træffes af uddannelsesstederne efter stk. 1, kan børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse ændre efter klage eller på egen foranledning.

Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver efter stk. 1.

Stk. 7. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan kræve oplysninger fra uddannelsesstederne, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.

Stk. 8. Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse vejleder uddannelsessteder om SVU.

Bekendtgørelser

Statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Institutioner og Uddannelsstøttes bek. nr. 733 af 16/6 2016 senest ændret ved bek. nr. 1800 af 27/12 2018).

Revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte (St. f. Videregående Uddannelsers bek. nr. 1450 af 4/12 2015).

Lovændringer

1/6 2020 ved lov nr. 672 af 26/5 2020 (SU til adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, indfrielse af tidligere studielån ved optagelse af nyt studielån, udlandsstipendium til ikketrindelte uddannelser på kandidatniveau, hjemmel til at fastsætte regler om fælles dataansvar m.v.) § 2 [LF 107 2019-20].

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 22. Afgørelser truffet af uddannelsesstedet, jf. § 21, stk. 1, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan, indtil 6 måneder efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3. Afgørelser truffet af børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Udbetaling Danmark eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse om beregning, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

§ 22 a. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om digital kommunikation mellem den uddannelsessøgende eller arbejdsgiveren og uddannelsesstedet, Udbetaling Danmark, Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at digital signatur eller anden sikker personidentifikation skal anvendes.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 8 [LF 72 2018-19].

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden m.v.

§ 23. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2-44. [Udeladt].

§§ 24-25. [Udeladt].

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen