Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 979 af 24/6 2022.

I medfør af § 24 a, stk. 1 og 2, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019, § 15 a, stk. 1 og 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 8. august 2019, § 31 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019, § 42 a, stk. 1 og 2, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 8. august 2019, § 48 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 8. august 2019, § 48 b, stk. 1 og 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 8. august 2019, § 36 a, stk. 1 og 2, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019, § 32 a, stk. 1 og 2, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017, § 2, stk. 2 og 3, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1689 af 13. august 2021, § 29, stk. 1 og 2, i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1667 af 12. august 2021, § 19, stk. 1, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 2020, § 13 a, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 26. februar 2019, § 35, stk. 1 og 2, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, § 27, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021, § 14, stk. 1 og 2, i lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014, § 26, stk. 1 og 2, i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v., § 20, stk. 1 og 2, i lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum og § 7, stk. 1, i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Følgende beføjelser i lov om maritime uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan bestemme, at reglerne i kapitel 3 og 3 a ikke eller kun delvis finder anvendelse, hvis uddannelsesinstitutionen er godkendt efter anden lovgivning, og hvis uddannelsesinstitutionen er omfattet af regulering med formål svarende til kapitel 3 og 3 a, jf. lovens § 2, stk. 2.

2) Efter ansøgning træffer afgørelse om godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud på ikkevideregående niveau, jf. lovens § 3, stk. 1, 1. pkt.

3) Kan træffe afgørelse om bortfald af godkendelse efter lovens § 3, stk. 1, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 1, 3. pkt.

4) Fastsætter regler for ansøgning og godkendelse samt bortfald af godkendelse efter lovens § 3, stk. 1, herunder om betingelserne for at opretholde en godkendelse, jf. lovens § 3, stk. 2.

5) Godkender uddannelsesinstitutioner og kurser, jf. lovens § 4, stk. 1.

6) Kan oprette og forestå drift af uddannelsesinstitutioner, skoler, øvelsesskibe, skoleskibe og kurser til gennemførelse af de uddannelser, der omfattes af loven, jf. lovens § 4, stk. 2.

7) I særlige tilfælde kan påbyde en uddannelsesinstitution, der modtager tilskud i henhold til lovens § 5 eller § 6, at udbyde kurser, der indgår i en godkendt maritim uddannelse, jf. lovens § 4, stk. 4.

8) Kan tilbagekalde en i henhold til lovens § 4, stk. 1, meddelt godkendelse, såfremt uddannelsesinstitutionen m.v. tilsidesætter regler fastsat efter lovens §§ 12, 13, 14 og 19, jf. lovens § 4, stk. 5.

9) Kan yde tilskud til opgaver, der varetages af maritime uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 5, stk. 1.

10) Kan yde tilskud til efteruddannelse og prøver med henblik på opfyldelse af kvalifikationskrav fastsat af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning, jf. lovens § 5, stk. 3.

11) Kan yde tilskud til udviklings- og forsøgsvirksomhed eller til andre uddannelsesmæssige formål, jf. lovens § 5, stk. 4.

12) I særlige tilfælde kan yde lån til en uddannelsesinstitution, jf. lovens § 5, stk. 5.

13) Fastsætter regler om kompensation efter lovens § 5 a, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til uddannelsesinstitutionerne, jf. lovens § 5 a, stk. 3.

14) Kan, hvis der vurderes at være behov for en sådan uddannelse, yde tilskud på under halvdelen af driftsudgifterne til uddannelsesinstitutioner, der er godkendt i medfør af lovens § 4, stk. 1, jf. lovens § 6, stk. 1, 1. pkt.

15) For modtagere af tilskud efter lovens § 6, stk. 1, kan fastsætte nærmere regler om tilskudsmodtagers budget, drift og regnskabsaflæggelse og for revisionens udførelse, jf. lovens § 6, stk. 2.

16) Fører tilsyn med uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 7, stk. 1, 4. pkt.

17) Kan træffe afgørelse om, at en uddannelsesinstitutions tilskud og lån helt eller delvis tilbageholdes, bortfalder eller kræves tilbagebetalt, hvis uddannelsesinstitutionen ikke overholder loven, regler fastsat i medfør af loven, en udviklingskontrakt, jf. lovens § 9 f, stk. 1, eller en indsatsaftale, jf. lovens § 9 f, stk. 2, uddannelsesinstitutionen begæres konkurs eller standser sine betalinger eller der i øvrigt er fare for, at uddannelsesinstitutionens virksomhed må indstilles, eller grundlaget for tilskudsberegningen har været fejlagtigt eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig, jf. lovens § 7, stk. 4.

18) Kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, herunder ansættelsesvilkår, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler om uddannelsesinstitutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber m.v. og til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og -kontrol og udarbejdelse af statistik, jf. lovens § 7, stk. 6.

19) Kan fastsætte nærmere regler om betingelser for ydelser og udbetaling af tilskud og lån, herunder om, hvilke studerende der kan indgå iberegningen af tilskud, om aktivitetsindberetninger, samt om kontrol og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og lån, og om uddannelsesinstitutionernes forsikringsforhold og om deres anvendelse af administrative systemer, jf. lovens § 7, stk. 7.

20) Kan fastsætte regler om aftaler om udveksling af studerende med uddannelsesinstitutioner i udlandet og om uddannelsesinstitutionernes afholdelse af udgifterne til undervisningen i forbindelse med udvekslingsaftaler, jf. lovens § 7, stk. 8.

21) Kan fastsætte regler om deltagerbetaling for de studerende, der ikke indgår i beregningen af tilskud, jf. lovens § 7, stk. 7, jf. lovens § 7, stk. 9.

22) Fastsætter regler om, at tilskud efter lovens § 5 kan reduceres ved optag ud over en fastlagt maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen, jf. lovens § 7 a, stk. 2.

23) Kan anmode uddannelsesinstitutionen om at indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. lovens § 7, stk. 2, jf. lovens § 7 b.

24) Godkender uddannelsesinstitutionens vedtægt, jf. lovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

25) Kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesinstitutionens vedtægt, jf. lovens § 8, stk. 2.

26) Kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter lovens § 8 a, stk. 1 og 2, jf. lovens § 8 a, stk. 3.

27) Modtager meddelelse om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri, jf. lovens § 9 a, stk. 1, 3. pkt.

28) Kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved uddannelsesinstitutionen, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår, jf. lovens § 9 e, stk. 2.

29) Kan pålægge bestyrelsen for en uddannelsesinstitution at indgå en indsatsaftale med ministeren, hvis kvaliteten af uddannelsesinstitutionens undervisning eller uddannelse er utilstrækkelig eller den økonomisk-administrative styring i uddannelsesinstitutionen eller i et interessentskab, hvori uddannelsesinstitutionen er interessent, ikke har tilstrækkelig kvalitet eller effektivitet, jf. lovens § 9 f, stk. 2.

30) Kan godkende, at uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af reglerne i lovens kapitel 3 og 3 a, kan deltage i interessentskaber med andreuddannelsesinstitutioner og kan for samarbejdet fastsætte vilkår, der sikrer opfyldelsen af bestemmelserne i loven, jf. lovens § 9 j, stk. 1.

31) Kan godkende, at en uddannelsesinstitution lader en anden uddannelsesinstitution forestå dele af undervisningen som udlagt undervisning og kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens § 9 j, stk. 2.

32) Kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutioners samarbejde med andre institutioner, herunder med uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af reglerne i lovens kapitel 3 og 3 a, jf. lovens § 9 j, stk. 3.

33) Kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger, jf. lovens § 9 k, stk. 6.

34) Kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i lovens § 9 l, stk. 1, jf. lovens § 9 l, stk. 3.

35) Kan pålægge institutionens bestyrelse inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor, hvis institutionsrevisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene til revision i henhold til god offentlig revisionsskik, eller i øvrigt tilsidesætter sine pligter som institutionsrevisor, jf. lovens § 10, stk. 5.

36) Kan fastsætte regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler, jf. lovens § 10, stk. 6.

37) Kan godkende, at uddannelsesinstitutioner som særskilt indtægtsdækket virksomhed udbyder maritime uddannelser i udlandet, som institutionen kan godkendes til at udbyde i Danmark, jf. lovens § 11 a, stk. 1.

38) Kan, når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 11 a, stk. 3.

39) Kan fastsætte regler om udbud i udlandet, herunder om gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af udbud, deltagerbetaling og gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse og om, at studerende, der deltager i uddannelsesinstitutionens udbud i udlandet, ikke indgår i uddannelsesinstitutionens tilskudsgrundlag, jf. lovens § 11 a, stk. 4.

40) Kan fastsætte nærmere regler om de aftaler, som institutionen kan indgå efter § 11 d, stk. 1, jf. lovens § 11 d, stk. 2.

41) Kan fastsætte regler om den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner, jf. lovens § 11 e.

42) Fastsætter nærmere regler om videregående uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne, jf. lovens § 11 f, stk. 2.

43) Under iagttagelse af bindende internationale bestemmelser kan fastsætte regler om adgang til at blive optaget på maritime uddannelser omfattet af denne lov, om uddannelsernes tilrettelæggelse, indhold og omfang, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, undervisningsfaciliteter og undervisningsudstyr, samt de fagområder, der skal undervises i, om de enkelte uddannelsers varighed og struktur, herunder fordelingen mellem praktisk og teoretisk uddannelse, om eksamens- og prøveordninger, herunder tilmelding til og afmelding fra prøver og eventuelle krav til studieaktivitet, beskikkelse af censorer, samt vilkårene for, at den enkelte uddannelse kan anses for gennemført med tilfredsstillende resultat, om kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om udbud af enkeltfag, herunder om kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens § 12, stk. 1.

44) Efter forhandling med børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om de supplerende maritime kompetencer i et særligt 3-årigt forløb, der kombinerer maritim uddannelse med den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, jf. lovens § 12, stk. 2, 1. pkt.

45) Efter forhandling med børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om de supplerende maritime kompetencer i et særligt 4-årigt forløb, der kombinerer maritim uddannelse med den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx), jf. lovens § 12, stk. 2, 2. pkt.

46) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens § 12, stk. 3.

47) Kan fastsætte regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens § 12, stk. 4.

48) Fastsætter antallet af studiepladser for uddannelser omfattet af denne lov, jf. lovens § 12 b.

49) Kan fastsætte regler om kvalifikationskrav for undervisere ved de uddannelser, kurser m.v., der er omfattet af loven, jf. lovens § 13, stk. 1.

50) Kan godkende eller oprette særlige kurser for uddannelse af undervisere, jf. lovens § 13, stk. 2.

51) Fører tilsyn med undervisningen på de i lovens § 4, stk. 1, nævnte uddannelsesinstitutioner m.v., jf. lovens § 14, stk. 1.

52) Kan fastsætte regler om kvalitetssikring, kvalitetsdokumentation og kvalitetskontrol af uddannelserne under denne lov, herunder regler om kvalifikationer for de personer, der udfører kvalitetskontrol, jf. lovens § 14, stk. 2.

53) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens § 14 a, stk. 4.

54) Kan fastsætte regler om uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomheder og om godkendelse og formidling af lønnede og ulønnede praktikpladser, jf. lovens § 15, stk. 1.

55) Kan fastsætte regler om, at elever og studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens § 15, stk. 2.

56) Kan fastsætte regler om understøttelse fra staten til studerende på uddannelsesinstitutioner, kurser m.v., der omfattes af loven, jf. lovens § 16, stk. 1.

57) Kan fastsætte regler om, at det er en betingelse for optagelse på en eller flere af de i loven omhandlede uddannelser, at der mellem den studerende og et rederi eller anden virksomhed er indgået en uddannelsesaftale, som skal omfatte alle uddannelsens praktikperioder og skoleophold, jf. lovens § 16, stk. 2.

58) Kan fastsætte regler om uddannelsesaftalernes indhold, jf. lovens § 16, stk. 3.

59) Kan fastsætte regler om hel eller delvis refusion af rederiers løn-, kost- og rejseudgifter i forbindelse med beskæftigelse af personer, der gennemfører en uddannelse, som omfattes af loven, jf. lovens § 17.

60) Kan fastsætte regler om studerendes undervisningsmiljø, jf. lovens § 19.

61) Kan fastsætte regler om betaling for skoleophold, ophold på skoleskibe m.v., jf. lovens § 20, stk. 1.

62) Kan efter forhandling med børne- og undervisningsministeren fastsætte regler om betaling for skoleophold, ophold på skoleskibe m.v. på maritime uddannelsesinstitutioner for elever på uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovens § 20, stk. 2.

63) Kan fastsætte nærmere regler om tildeling af specialpædagogisk støtte, jf. lovens § 20 a, stk. 2.

64) Kan fastsætte regler om betaling af gebyr i forbindelse med udstedelse af genparter af eksamensbeviser m.v., jf. lovens § 20 b.

65) Kan fastsætte regler om forsøgsundervisning samt efter- og videreuddannelseskurser for søfarts- og fiskeriområdet, jf. lovens § 23, stk. 1.

66) Kan opkræve betaling for godkendelse, kvalitetssikring og kvalitetskontrol af uddannelsesinstitutioner og kurser samt for censorvirksomhed, jf. lovens § 23, stk. 2.

67) Kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i maritime efter- og videreuddannelser, som ikke indgår i en uddannelse på videregående niveau, herunder for aflæggelse af prøve, jf. lovens § 23, stk. 3.

68) Kan fastsætte regler om, at indberetninger og andre meddelelser, som skal afgives efter loven, skal indberettes digitalt, og at kommunikation mellem styrelsen og virksomheden i forbindelse hermed skal foregå digitalt, herunder fastsætte regler om overgang til digital indberetning og om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur og kan endvidere fastsætte regler om, at en virksomhed kan undtages fra digital indberetning og digital kommunikation, når ganske særlige omstændigheder taler for det, jf. lovens § 23 a, stk. 1.

69) Kan fastsætte regler om udstedelse af visse typer af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde og kan herunder fastsætte, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet som afsender, jf. lovens § 23 a, stk. 2.

70) Kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, økonomi og udstyr m.v. til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og udarbejdelse af statistik, jf. lovens § 23 b, stk. 1.

71) Kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende, elever og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 23 b, stk. 2.

72) Træffer afgørelser i klager over afgørelser om studerendes eller elevers forhold, som institutionen træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, når sådanne afgørelser indbringes af den, som afgørelsen vedrører, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. lovens § 24, 1. pkt.

73) Kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. lovens § 24, 2. pkt.

§ 2. Følgende beføjelser i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte maksimumsrammer for tilgangen til erhvervskandidatuddannelsen, jf. lovens § 9 b, stk. 3.

2) Fastsætter nærmere regler om erhvervskandidatuddannelsen, herunder om udbud og kriterier for godkendelse samt særlige vilkår for studerende, jf. lovens § 9 b, stk. 5.

3) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens § 9 c, stk. 4.

4) Fastsætter regler om uddannelsernes indhold og varighed, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, eventuelle krav til studieaktivitet og om tilmelding af bachelorstuderende til uddannelseselementer på en kandidatuddannelse, om eksaminer, prøver og bedømmelser, herunder om studerendes tilmelding til og afmelding fra disse, om adgang til uddannelserne, om ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere, om erhvervelse af doktorgrader, om klager til institutionen fra studerende i forbindelse med eksaminer og prøver samt procedurer til behandling heraf, om kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om regler om udbud af enkeltfag, herunder kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens § 10, stk. 1.

5) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens § 10, stk. 2.

6) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens § 10, stk. 3.

7) Kan fastsætte regler om, at studerende på bachelor- og kandidatuddannelser omfattet af denne lov kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens § 10, stk. 5.

8) Fastsætter nærmere regler om styrelse af institutionerne, jf. lovens § 11, stk. 1.

9) Kan fastsætte regler om erhvervelse af ph.d.-graden på institutioner, der driver forskning på et højt videnskabeligt niveau, jf. lovens § 12.

10) Kan bestemme, at en institution, der giver efter- og videreuddannelse, åben uddannelse, uddannelse af visse udenlandske studerende og uddannelse af ph.d.-studerende, hvis uddannelse finansieres af eksterne midler, kan opkræve betaling for deltagelse i undervisning og eksamen, jf. lovens § 13, stk. 2.

11) Fastsætter regler om opkrævning og regulering af gebyr efter lovens § 13, stk. 5, jf. lovens § 13, stk. 6.

12) Kan godkende, at institutionerne indgår aftaler af ikkekommerciel karakter med selvejende institutioner og organisationer, der har tilknytning til institutionerne, og hvis hovedformål er knyttet til institutionens formål, jf. lovens § 14.

13) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål ved en institutions afgørelser, jf. lovens § 15, stk. 1.

14) Fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage, herunder at afgørelser, med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling, ikke skal kunne indbringes for styrelsen, jf. lovens § 15, stk. 2.

15) Kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger, jf. lovens § 15 b, stk. 7.

16) Kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 15 d.

17) Kan fastsætte særlige regler for institutioner eller dele heraf, der varetager særlige opgaver, eller hvor særlige forhold tilsiger det, jf. lovens § 16, stk. 2.

18) Kan fastsætte nærmere regler om vilkår for statstilskud, herunder antallet af studerende, samt regler om budgetter, regnskaber, kontrol og tilsyn m.v. for institutionen, jf. lovens § 16 c, stk. 1.

19) Kan anmode institutionen om at indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. lovens § 16 f, stk. 2, jf. lovens § 16 c, stk. 2.

20) Kan bestemme, at statens tilskud til institutionen bortfalder helt eller delvist, såfremt styrelsen skønner, at der ikke længere er behov for institutionen eller dele af dens virksomhed, eller såfremt institutionen tilsidesætter gældende regler eller vilkår fastsat for statstilskud, jf. lovens § 16 c, stk. 4.

21) Godkender institutionens vedtægt, jf. lovens § 16 d, stk. 1.

§ 3. Følgende beføjelser i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Fastsætter nærmere regler om uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne, jf. lovens § 7 b, stk. 2.

2) Kan fastsætte regler om de aftaler, som institutionen kan indgå efter lovens § 9, stk. 1, jf. lovens § 9, stk. 2.

3) Kan tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner, jf. lovens § 10.

4) Kan pålægge en institution, der ophører med at udbyde en uddannelse, at afslutte igangværende uddannelsesforløb efter en plan godkendt af styrelsen, jf. lovens § 16, stk. 2.

5) Kan pålægge en institution at optage studerende, der ikke kan færdiggøre deres uddannelse som følge af, at den institution, som de studerende er optaget på, ophører eller er ophørt med at udbyde den pågældende uddannelse, jf. lovens § 16, stk. 3.

6) Godkender et erhvervsakademis, en professionshøjskoles og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i udlandet af uddannelser, som institutionen efter lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner kan godkendes til at udbyde i Danmark, jf. lovens § 17 a, stk. 1.

7) Når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, kan beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 17 a, stk. 3.

8) Fastsætter regler om udbud i udlandet og kan herunder fravige bestemmelser i loven, jf. lovens § 17 a, stk. 4.

9) Fastsætter regler om uddannelserne, herunder om lønnet og ulønnet praktik, om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, om uddannelseselementer, der udbydes på et undervisningssprog, der afviger fra det sprog, som den samlede uddannelse udbydes på, om studieordninger, om adgang, indskrivning, orlov, prøver og eksamen, tilmelding til og afmelding fra prøver, bedømmelse og censorer, om anvendelse af det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS), om studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og til lignende tekniske uddannelser, herunder maritime professionsbacheloruddannelser, om adgangskursus til uddannelserne til markedsføringsøkonom, skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør og om forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge, jf. lovens § 22, stk. 1.

10) Kan fastsætte regler om, at uddannelser omfattet af denne lov, som udbydes af universiteter i medfør af universitetslovens § 7, kan følge regler om prøver og eksamen og tilmelding til og afmelding fra fag og prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, for bacheloruddannelser ved universiteterne, jf. lovens § 22, stk. 2.

11) Kan fastsætte regler om lærerkvalifikationer og om uddannelsesinstitutionernes pligt til at tilvejebringe praktikpladser, jf. lovens § 22, stk. 3.

12) Kan fastsætte regler om, at studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens § 22, stk. 4.

13) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, jf. lovens § 23, stk. 1.

14) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens § 23, stk. 2.

15) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens § 24, stk. 4.

16) Kan fastsætte antallet af studiepladser for uddannelser omfattet af loven, jf. lovens § 25.

17) Kan fastsætte regler om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser for den enkelte uddannelse, jf. lovens § 26, stk. 2.

18) Kan fravige lovens bestemmelser som led i uddannelsesforsøg, jf. lovens § 27.

19) Træffer afgørelser i klager over afgørelser, som institutionen træffer efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. lovens § 28.

20) Kan fastsætte regler om klageadgang og kan herunder bestemme, at klager kan indbringes for en særlig klageinstans, der kan træffe den endelige administrative afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 30.

21) Fører tilsyn med uddannelser efter denne lov og vejleder institutionerne om reglerne for den enkelte uddannelse og kan indhente de nødvendige oplysninger om uddannelser, undervisning, studerende, lærere og institutionernes drift i øvrigt til brug for dette tilsyn, kan pålægge institutioner, der udbyder uddannelsen til lærer i folkeskolen, at udvikle initiativer og gennemføre aktiviteter, der både regionalt og nationalt sikrer uddannede lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov, og kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens § 31.

22) Kan yde tilskud til uddannelser omfattet af loven, jf. lovens § 32, stk. 1.

23) Fastsætter regler om tilskud efter lovens § 32, stk. 1, herunder om forskudsvis udbetaling og opgørelse af antal årsstuderende, jf. lovens § 32, stk. 3.

24) Fastsætter regler om, at tilskud efter lovens § 32 kan reduceres ved optag ud over en fastlagt maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen, jf. lovens § 33, stk. 2.

25) Fastsætter regler om kompensationen efter lovens § 34, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til institutionerne, jf. lovens § 34, stk. 3.

26) Kan fastsætte særlige tilskudsregler for uddannelser med lille tilgang, hvis det ud fra geografiske eller erhvervsmæssige hensyn er vigtigt at bevare uddannelsen, jf. lovens § 37, stk. 1.

27) Kan i særlige tilfælde godkende, at udgifterne ved udbud af en erhvervsakademiuddannelse helt eller delvis afholdes af andre offentlige eller private midler, herunder ved deltagerbetaling, og kan fastsætte regler herom, jf. lovens § 38.

§ 4. Følgende beføjelser i lov om medie- og journalisthøjskolen delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan bestemme, at højskolen for en eller flere af de nævnte uddannelser kun skal dække behovet i nærmere bestemte dele af landet, jf. lovens § 4, stk. 2.

2) Kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i lovens § 8, stk. 1, jf. lovens § 8, stk. 3.

3) Kan beslutte, når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 9 a, stk. 2.

4) Fastsætter regler om udbud i udlandet, herunder om gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af udbud, deltagerbetaling og gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse og om, at studerende på udbud i udlandet ikke indgår i institutionens tilskudsgrundlag og kan ved regelfastsættelsen fravige bestemmelser i loven, jf. lovens § 9 a, stk. 3.

5) Godkender højskolens vedtægt, jf. lovens § 10, stk. 2.

6) Kan fastsætte regler om, at lovens § 11, stk. 4, ikke finder anvendelse ved lejeforhold af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 11, stk. 5.

7) Kan yde tilskud til opgaver, der varetages af højskolen, jf. lovens § 22, stk. 1.

8) Kan pålægge højskolen mod betaling at stille eventuel ledig lokalekapacitet til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 23.

9) Efter drøftelse med finansministeren kan pålægge højskolen for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomhed, jf. lovens § 24.

10) Fastsætter regler om kompensationen efter lovens § 25, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til højskolen, jf. lovens § 25, stk. 3.

11) Fastsætter regler om aktivitetsindberetninger, opgørelsen af antal studenterårsværk, årselever og dimittender og kan fastlægge minimums- og maksimumsrammer for tilgangen til uddannelserne, jf. lovens § 27, stk. 1.

12) Fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende højskolen skal opkræve deltagerbetaling for og kan endvidere fastsætte regler om udarbejdelse af beregningsgrundlag for deltagerbetaling m.v., jf. lovens § 27, stk. 2.

13) Kan fastsætte regler om vilkår og betingelser for tilskud og lån, jf. lovens § 28, stk. 1, 1. pkt.

14) Fastsætter efter forhandling med finansministeren regler om højskolens budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til højskolen, jf. lovens § 28, stk. 1, 2. pkt.

15) Fastsætter regler om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud, jf. lovens § 28, stk. 1, 3. pkt.

16) Kan ved ydelse af tilskud til højskolen stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler), jf. lovens § 28, stk. 2.

17) Kan fastsætte regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i lovens § 29, stk. 1, jf. lovens § 29, stk. 2.

18) Midlertidigt kan tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis højskolen ikke følger bestemmelserne i loven eller de regler eller aftaler, jf. lovens § 30, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller påbud, jf. lovens § 31, stk. 1, 1. pkt.

19) Kan tilbageholde tilskud til højskolen eller lade tilskud bortfalde, hvis der er indgivet konkursbegæring mod højskolen, hvis højskolen standser sine betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at højskolens virksomhed må indstilles, jf. lovens § 31, stk. 1, 2. pkt.

20) Kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig, jf. lovens § 31, stk. 2.

21) Kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger, jf. lovens § 31 a, stk. 6.

22) Sammen med rigsrevisor i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i lovens § 32, stk. 2, nævnte interne revisor, jf. lovens § 32, stk. 3.

23) Fastsætter regler om indholdet af årsrapporten og om højskolens regnskabsføring, jf. lovens § 32, stk. 4.

24) Kan pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angivet frist at udpege en anden revisor, hvis revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene til revision efter loven eller regler fastsat i medfør heraf, eller i øvrigt tilsidesætter sine pligter som revisor, jf. lovens § 32, stk. 5.

25) Fastsætter regler om revisors kontrol af højskolens oplysninger til brug ved beregning af statstilskud, jf. lovens § 32, stk. 6.

26) Kan anmode højskolen om at indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. lovens § 21, stk. 2, jf. lovens § 32 a.

27) Kan fastsætte regler om, hvornår lejeforhold efter lovens § 33, stk. 1, 2. pkt., er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 33, stk. 2.

28) Kan fastsætte regler om opgørelsen af formuen efter lovens § 35, stk. 1-3, jf. lovens § 35, stk. 4.

29) Fører tilsyn med højskolen og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug, jf. lovens § 36, stk. 1.

30) Snarest skal iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning, hvis det af revisors beretning eller på anden måde fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af højskolens midler, jf. lovens § 37.

31) Kan fastsætte regler om kvalitetssikring af højskolen, herunder om kvalitetssikringssystemer, jf. lovens § 38.

32) Kan indhente alle nødvendige oplysninger fra højskolen om uddannelserne, de studerende, medarbejderne, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om højskolens drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsrapport, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik og kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, og kan herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske og kan fastsætte regler herom, jf. lovens § 39, stk. 1.

33) Kan bestemme, at højskolen skal anvende fælles administrative systemer, og kan fastsætte regler om sådanne systemer, jf. lovens § 39, stk. 2.

34) Kan kræve personoplysninger fra højskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 39 a.

35) Kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem højskolen og styrelsen, mellem højskolen og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Uddannelses- og Forskningsministeriets lovgivning, samt mellem højskolen og brugerne heraf, herunder om anvendelse af digital signatur, jf. lovens § 40, stk. 1.

36) Kan fastsætte regler om, at højskolen sikrer, at også andre informationer om højskolen på en let tilgængelig måde er oplyst på højskolens hjemmeside på internettet, jf. lovens § 40, stk. 2.

37) Kan fastsætte regler om højskolens adgang til at fastsætte retningslinjer om de studerendes adfærd og om højskolens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for de studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som højskolen fastsætter, jf. lovens § 41.

38) Kan fastsætte regler om, at klager over højskolens afgørelser kan indbringes for styrelsen, herunder om klagefrist eller om, at visse afgørelser ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens § 42, stk. 1.

39) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens § 42, stk. 2.

§ 5. Følgende beføjelser i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Fastsætter erhvervsakademiets geografiske dækningsområde, jf. lovens § 4, stk. 2, 1. pkt.

2) Kan bestemme, hvilke forhold erhvervsakademier skal træffe beslutning om i fællesskab, hvis to eller flere erhvervsakademier helt eller delvis har et fælles geografisk dækningsområde og i fællesskab skal dække behovet for de nævnte uddannelser i området, jf. lovens § 4, stk. 2, 2. og 3. pkt.

3) Kan bestemme, at flere erhvervsakademier skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser, eller at erhvervsakademiet skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele, jf. lovens § 4, stk. 3.

4) Kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i lovens § 9, stk. 1, jf. lovens § 9, stk. 3.

5) Når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, kan beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 10 a, stk. 2.

6) Fastsætter regler om udbud i udlandet, herunder om gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af udbud, deltagerbetaling og gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse og om, at studerende på udbud i udlandet ikke indgår i institutionens tilskudsgrundlag og kan ved regelfastsættelsen fravige bestemmelser i loven, jf. lovens § 10 a, stk. 3.

7) Godkender erhvervsakademiets vedtægt, jf. lovens § 11, stk. 1.

8) Fastsætter regler om kravene til indholdet af erhvervsakademiernes vedtægter, jf. lovens § 11, stk. 2.

9) Kan fastsætte regler om, at lovens § 14, stk. 6, ikke finder anvendelse ved lejeforhold af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 14, stk. 7, 2. pkt.

10) Kan yde tilskud til opgaver, der varetages af erhvervsakademiet, jf. lovens § 24, stk. 1.

11) Kan pålægge et erhvervsakademi mod betaling at stille eventuel ledig lokalekapacitet til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 25.

12) Efter drøftelse med finansministeren kan pålægge et erhvervsakademi for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomheden, jf. lovens § 26.

13) Fastsætter regler om kompensationen efter lovens § 27, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til erhvervsakademierne, jf. lovens § 27, stk. 3.

14) Fastsætter regler om aktivitetsindberetninger, opgørelsen af antal studenterårsværk, årselever og dimittender og kan fastlægge minimums- og maksimumsrammer for tilgangen til uddannelserne, jf. lovens § 29, stk. 1.

15) Fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende erhvervsakademiet skal opkræve deltagerbetaling for og kan endvidere fastsætte regler om udarbejdelse af beregningsgrundlag for deltagerbetaling m.v., jf. lovens § 29, stk. 2.

16) Kan fastsætte regler om vilkår og betingelser for tilskud og lån, jf. lovens § 30, stk. 1, 1. pkt.

17) Efter forhandling med finansministeren fastsætter regler om erhvervsakademiernes budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til erhvervsakademierne, jf. lovens § 30, stk. 1, 2. pkt.

18) Fastsætter regler om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud, jf. lovens § 30, stk. 1, 3. pkt.

19) Ved ydelse af tilskud til erhvervsakademier kan stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler) og kan fastsætte regler herom, jf. lovens § 30, stk. 2.

20) Kan fastsætte regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i lovens § 31, stk. 1, jf. lovens § 31, stk. 2.

21) Kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved erhvervsakademiet, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår, jf. lovens § 32, stk. 4.

22) Midlertidigt kan tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis for erhvervsakademier, der ikke følger bestemmelserne i loven eller de regler eller aftaler, jf. lovens § 32, der er fastsat eller indgået i henhold til loven eller påbud, jf. lovens § 33, stk. 1.

23) Kan tilbageholde tilskud til et erhvervsakademi eller lade tilskud bortfalde for erhvervsakademiet, hvis der er indgivet konkursbegæring mod erhvervsakademiet, hvis erhvervsakademiet standser sine betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at erhvervsakademiets virksomhed må indstilles, jf. lovens § 33, stk. 2.

24) Kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig, jf. lovens § 33, stk. 3.

25) Sammen med rigsrevisor i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i lovens § 34, stk. 2, nævnte interne revisor, jf. lovens § 34, stk. 3, 1. pkt.

26) Fastsætter regler om indholdet af årsrapporten og om erhvervsakademiets regnskabsføring, jf. lovens § 34, stk. 4.

27) Kan pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor, hvis den interne revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene til revision i henhold til loven eller regler fastsat i medfør heraf, eller hvis revisor i øvrigt tilsidesætter sine pligter som revisor, jf. lovens § 34, stk. 5.

28) Fastsætter regler om revisors kontrol af erhvervsakademiets oplysninger til brug ved beregning af statstilskud, jf. lovens § 34, stk. 6.

29) Kan anmode erhvervsakademiet om at indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. lovens § 23, stk. 3, jf. lovens § 34 a.

30) Kan fastsætte regler om, hvornår lejeforhold efter lovens § 35, stk. 2, 1. pkt., er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 35, stk. 2, 2. pkt.

31) Kan fastsætte regler om sammenlægninger og spaltninger efter lovens § 36, stk. 1-5, herunder om indhold af aftaler om sammenlægning eller spaltning, jf. lovens § 36, stk. 8.

32) Kan fastsætte regler, hvorefter kapitel 15 i selskabsloven med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning, jf. lovens § 36, stk. 9.

33) Kan fastsætte regler om opgørelsen af erhvervsakademiets formue efter lovens § 39, stk. 1-3, jf. lovens § 39, stk. 4.

34) Fører tilsyn med erhvervsakademierne og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug, jf. lovens § 41, stk. 1.

35) Kan udstede påbud til et erhvervsakademi om at ændre den pågældende virksomhed, hvis styrelsen finder, at erhvervsakademiets virksomhed ikke er i overensstemmelse med loven eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, jf. lovens § 41, stk. 2.

36) Snarest skal iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning, hvis det af revisors beretning eller på anden måde fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af erhvervsakademiets midler, jf. lovens § 42.

37) Kan fastsætte regler om kvalitetssikring af erhvervsakademierne, herunder om kvalitetssikringssystemer, jf. lovens § 43.

38) Kan indhente alle nødvendige oplysninger fra erhvervsakademierne om uddannelserne, de studerende, medarbejderne, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om erhvervsakademiernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsrapporter, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik, kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske og kan fastsætte regler herom, jf. lovens § 44, stk. 1.

39) Kan bestemme, at erhvervsakademierne skal anvende fælles administrative systemer og kan fastsætte regler herom, jf. lovens § 44, stk. 2.

40) Kan kræve personoplysninger fra erhvervsakademiet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 44 a.

41) Kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem erhvervsakademierne og styrelsen, mellem erhvervsakademierne og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Uddannelses- og Forskningsministeriets lovgivning samt mellem erhvervsakademierne og brugerne heraf, herunder om anvendelse af digital signatur, jf. lovens § 45, stk. 1.

42) Kan fastsætte regler om, at erhvervsakademierne sikrer, at også andre informationer om erhvervsakademierne på en let tilgængelig måde er oplyst på erhvervsakademiernes hjemmeside på internettet, jf. lovens § 45, stk. 2.

43) Kan fastsætte regler om erhvervsakademiets adgang til at fastsætte retningslinjer for de studerendes adfærd og for erhvervsakademiernes adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som erhvervsakademiet fastsætter, jf. lovens § 47.

44) Kan fastsætte regler om, at klager over erhvervsakademiets afgørelser kan indbringes for styrelsen, herunder om klagefrist eller om, at særlige afgørelser ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens § 48, stk. 1.

45) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens § 48, stk. 2.

§ 6. Følgende beføjelser i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan bestemme, at flere professionshøjskoler sammen skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere uddannelser, eller at professionshøjskolen skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf, jf. lovens § 4, stk. 4.

2) Kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i lovens § 8, stk. 1, jf. lovens § 8, stk. 2.

3) Når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, kan beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 10 a, stk. 2.

4) Fastsætter regler om udbud i udlandet, herunder om gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af udbud, deltagerbetaling og gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse og om, at studerende på udbud i udlandet ikke indgår i institutionens tilskudsgrundlag og kan ved regelfastsættelsen fravige bestemmelser i loven, jf. lovens § 10 a, stk. 3.

5) Godkender professionshøjskolens vedtægt, jf. lovens § 11, stk. 1.

6) Kan fastsætte regler om professionshøjskolens vedtægter, jf. lovens § 11, stk. 2.

7) Kan fastsætte regler om, at lovens § 14, stk. 6, ikke finder anvendelse ved lejeforhold af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 14, stk. 7, 2. pkt.

8) Kan godkende fravigelse fra lovens § 14, stk. 1, 1. pkt., jf. lovens § 14, stk. 8.

9) Kan yde tilskud til opgaver, der varetages af professionshøjskolen, jf. lovens § 24, stk. 1.

10) Kan pålægge en professionshøjskole mod betaling at stille eventuel ledig lokalekapacitet til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 25, 1. pkt.

11) Kan pålægge en professionshøjskole mod betaling at stille idrætsfaciliteter til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner, i det omfang dette kan indpasses i institutionens virksomhed, jf. lovens § 25, 2. pkt.

12) Efter drøftelse med finansministeren kan pålægge en professionshøjskole for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomheden, jf. lovens § 26.

13) Fastsætter regler om kompensationen efter lovens § 27, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til professionshøjskolerne, jf. lovens § 27, stk. 3.

14) Fastsætter regler om udbetaling af tilskud efter lovens §§ 24 og 35, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelsen af antal studenterårsværk, årselever og dimittender, og kan fastlægge minimums- og maksimumsrammer for tilgangen til uddannelserne samt om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud, jf. lovens § 30, stk. 1.

15) Fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende professionshøjskolen skal opkræve deltagerbetaling for og kan endvidere fastsætte regler om udarbejdelse af beregningsgrundlag for deltagerbetaling m.v., jf. lovens § 30, stk. 2.

16) Kan fastsætte regler om vilkår og betingelser for tilskud og lån, jf. lovens § 31, stk. 1, 1. pkt.

17) Efter forhandling med finansministeren fastsætter regler om professionshøjskolernes budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til professionshøjskolerne, jf. lovens § 31, stk. 1, 2. pkt.

18) Ved ydelse af tilskud til professionshøjskoler kan stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler) og kan fastsætte regler herom, jf. lovens § 31, stk. 2.

19) Kan fastsætte regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i lovens § 32, stk. 1, jf. lovens § 32, stk. 2.

20) Kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved professionshøjskolen, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår, jf. lovens § 33, stk. 4.

21) Midlertidigt kan tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis for professionshøjskoler, der ikke følger bestemmelserne i loven eller de regler eller aftaler, jf. lovens § 33, der er fastsat eller indgået i henhold til loven eller påbud, jf. lovens § 34, stk. 1.

22) Kan tilbageholde tilskud til professionshøjskoler eller lade tilskud bortfalde for professionshøjskoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en professionshøjskoles virksomhed må indstilles, jf. lovens § 34, stk. 2.

23) Kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig, jf. lovens § 34, stk. 3, 1. pkt.

24) Kan yde tilskud til Den frie Lærerskole i Ollerup, jf. lovens § 35, stk. 1.

25) Godkender vedtægten for Den frie Lærerskole, jf. lovens § 35, stk. 2, 1. pkt.

26) Sammen med rigsrevisor i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i lovens § 36, stk. 2, nævnte interne revisor, jf. lovens § 36, stk. 3, 1. pkt.

27) Kan pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor, hvis revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene til revision i henhold til loven eller regler fastsat i medfør heraf, eller i øvrigt tilsidesætter sine pligter som revisor, jf. lovens § 36, stk. 5.

28) Fastsætter regler om revisors kontrol af professionshøjskolens oplysninger til brug ved beregning af statstilskud, jf. lovens § 36, stk. 6.

29) Kan anmode professionshøjskolen om at indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. lovens § 23, stk. 2, jf. lovens § 36 a.

30) Fastsætter regler om, hvornår lejeforhold efter lovens § 37, stk. 1, 2. pkt., er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 37, stk. 2.

31) Kan fastsætte regler om sammenlægninger og spaltninger efter lovens § 38, stk. 1-5, herunder om indhold af en sammenlægningsaftale, og regler, hvorefter kapitel 15 i selskabsloven med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning, jf. lovens § 38, stk. 6.

32) Kan fastsætte regler om opgørelsen af professionshøjskolens formue efter lovens § 41, stk. 1-3, jf. lovens § 41, stk. 4.

33) Fører tilsyn med professionshøjskolerne og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug, jf. lovens § 42, stk. 1.

34) Kan udstede påbud til en professionshøjskole om at ændre den pågældende virksomhed, hvis styrelsen finder, at professionshøjskolens virksomhed ikke er i overensstemmelse med loven eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, jf. lovens § 42, stk. 2.

35) Snarest skal iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning, hvis det af revisors beretning eller på anden måde fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af professionshøjskolens midler, jf. lovens § 43.

36) Kan fastsætte regler om kvalitetssikring af professionshøjskolerne, herunder om kvalitetssikringssystemer, jf. lovens § 44.

37) Kan indhente alle nødvendige oplysninger fra professionshøjskolerne om uddannelserne, de studerende, medarbejderne, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om professionshøjskolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik, kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske og kan fastsætte regler herom, jf. lovens § 45, stk. 1.

38) Kan bestemme, at professionshøjskolerne skal anvende fælles administrative systemer og kan fastsætte regler om sådanne systemer, jf. lovens § 45, stk. 2.

39) Kan kræve personoplysninger fra professionshøjskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 45 a.

40) Kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem professionshøjskolerne og styrelsen, mellem professionshøjskolerne og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Uddannelses- og Forskningsministeriets lovgivning samt mellem professionshøjskolerne og brugerne heraf, herunder om anvendelse af digital signatur, jf. lovens § 46, stk. 1.

41) Kan fastsætte regler om, at professionshøjskolerne skal sikre, at også andre informationer om professionshøjskolerne på en let tilgængelig måde er oplyst på professionshøjskolernes hjemmeside på internettet, jf. lovens § 46, stk. 2.

42) Kan fastsætte regler om, at klager over professionshøjskolens afgørelser kan indbringes for styrelsen, herunder om klagefrist eller om, at særlige afgørelser ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens § 48, stk. 1.

43) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens § 48, stk. 2.

44) Kan fastsætte regler om professionshøjskolens adgang til at fastsætte retningslinjer for de studerendes adfærd og for professionshøjskolens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som professionshøjskolen fastsætter, jf. lovens § 48 a.

§ 7. Følgende beføjelser i universitetsloven delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Fører tilsyn med universiteterne, jf. lovens § 1, stk. 2.

2) Fastsætter en plan for, hvordan allerede optagne studerende på uddannelser nævnt i lovens § 3, stk. 3, 2. pkt., kan færdiggøre deres uddannelsesforløb og i den forbindelse kan pålægge andre universiteter at optage disse studerende eller at overtage ansvaret for uddannelsesforløbet på det pågældende universitet, jf. lovens § 3, stk. 3, 3. pkt.

3) Fastsætter nærmere regler om udlagt undervisning, jf. lovens § 3, stk. 4, 1. pkt.

4) Fastsætter nærmere regler om uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne, jf. lovens § 3, stk. 4, 2. pkt.

5) Ved udenlandsk kvalitetssikring foretager efterfølgende godkendelse af uddannelsen, jf. lovens § 3 a, stk. 3, 3. pkt.

6) Fastsætter regler om udbud og gennemførelse af uddannelser efter lovens § 3 a, stk. 1-6, herunder om udstedelse af eksamensbevis, og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser om uddannelse og studienævn, jf. lovens § 3 a, stk. 7.

7) Undtagelsesvis kan fravige de i lovens § 4, stk. 1, nævnte point, når særlige forhold betinger dette, jf. lovens § 4, stk. 3.

8) Kan fastlægge maksimumsrammer for tilgangen til uddannelser udbudt i henhold til lovens § 4, stk. 1, jf. lovens § 4, stk. 5.

9) Kan fastlægge maksimumsrammer for tilgangen til erhvervskandidatuddannelsen og den akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse, jf. lovens § 4 b, stk. 4.

10) Fastsætter nærmere regler om erhvervskandidatuddannelsen og den akademiske erhvervsoverbygningsuddannelse, herunder om udbud og kriterier for godkendelse samt særlige vilkår for studerende, jf. lovens § 4 b, stk. 6.

11) Fastsætter regler om erhvervelse af doktorgraden, jf. lovens § 6, stk. 2.

12) Fastsætter generelle regler om uddannelse, herunder prøver, eksaminer og censur, for uddannelser udbudt efter lovens §§ 4, 4 b og 5, om titler, som er knyttet til uddannelse efter lovens § 6 og om adgang til og optagelse på uddannelse, herunder supplerende uddannelsesaktivitet efter lovens § 5, stk. 1, nr. 3, og ret til optagelse på kandidatuddannelse og betingelser herfor, jf. lovens § 8, stk. 1, 1. pkt.

13) Kan fastsætte nærmere regler om særlig anvendelse af adgangsprøver og karakterkrav, jf. lovens § 8, stk. 1, 2. pkt.

14) Fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksaminer, herunder om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

15) Fastsætter regler om ekstra uddannelsesaktivitet efter lovens § 4 a, stk. 1, herunder om kriterier for udvælgelse af studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktivitet, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, jf. lovens § 8, stk. 2, 1. pkt.

16) Fastsætter regler om udbud af enkeltfag efter lovens § 4 a, stk. 2, herunder om kriterier for udvælgelse af elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens § 8, stk. 2, 2. pkt.

17) Fastsætter regler om universitetets pligt til at fastsætte interne regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag og prøver ved de enkelte bachelor-, akademiske overbygnings- og kandidatuddannelser, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, jf. lovens § 8, stk. 3, 1. pkt.

18) Fastsætter regler om tilmelding af bachelorstuderende til fag og prøver på akademisk overbygnings- og kandidatuddannelse, jf. lovens § 8, stk. 3, 2. pkt.

19) Fastsætter regler om, at forhåndsgodkendte uddannelseselementer, der efterfølgende er gennemført og bestået, erstatter dele af uddannelsen (merit), herunder om, at universitetet kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens § 8, stk. 4, 1. pkt.

20) Fastsætter regler om, at gennemførte og beståede uddannelseselementer fra en uafsluttet uddannelse erstatter dele af en uddannelse, jf. lovens § 8, stk. 4, 2. pkt.

21) Kan bestemme, at danske prøver og eksaminer kan afholdes i udlandet, eventuelt på særlige vilkår, og kan fastsætte regler herom og i den forbindelse fastsætte, at udgifterne ved afholdelsen helt eller delvis påhviler det danske universitet eller den studerende, jf. lovens § 8, stk. 5.

22) Kan fastsætte regler om, at studerende på bachelor-, akademiske overbygnings- og kandidatuddannelser udbudt efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3, kan deltage i og modtage løn under projektorienterede forløb i udlandet, hvis der er lovkrav om mindsteløn i det pågældende land under sådanne forløb, jf. lovens § 8, stk. 6.

23) Kan endvidere fastsætte regler om, at bachelor-, akademiske overbygnings- og kandidatstuderende kan modtage en erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb, ulønnet praktik og obligatoriske ulønnede studieophold i Danmark og i udlandet, lovens jf. § 8, stk. 7.

24) Kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem universitetet og indskrevne studerende, herunder ph.d.-studerende, og ansøgere til universitetets uddannelser helt eller delvis skal ske digitalt, jf. lovens § 8 a, stk. 1.

25) For uddannelser, som universitetet udbyder efter godkendelse af en anden minister, jf. lovens § 7, og efter nærmere aftale med denne, kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem universitetet og indskrevne studerende og ansøgere til de pågældende uddannelser helt eller delvis skal ske digitalt, jf. lovens § 8 a, stk. 2.

26) Kan fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation for kommunikation omfattet af lovens § 8 a, stk. 1 og 2, jf. lovens § 8 a, stk. 3.

27) Kan fastsætte regler om, at studerendes evalueringer af undervisningen skal offentliggøres på universitetets hjemmeside, jf. lovens § 8 a, stk. 4.

28) Kan kræve personoplysninger fra universitetet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 8 b.

29) Kan fastsætte regler om vejledning efter lovens § 9, stk. 1, og fastsætte regler om, hvornår universitetet skal tilbyde vejledning efter lovens § 9, stk. 2, og om omfanget heraf, jf. lovens § 9, stk. 4.

30) Godkender universitetets vedtægt, jf. lovens § 13, stk. 1, 2. pkt.

31) Fastsætter regler om nedsættelse af ankenævn for meritafgørelser og dets virksomhed, herunder klageadgang, jf. lovens § 18 a, stk. 3.

32) Yder tilskud til universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, jf. lovens § 19, stk. 1.

33) Efter forhandling med finansministeren kan fastsætte nærmere regler for tilskud til universiteternes virksomhed efter lovens § 19, stk. 1 og 2, om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling til universiteterne og om universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold, jf. lovens § 19, stk. 6.

34) Fastsætter regler om, hvilke studerende der kan udløse tilskud efter lovens § 19, stk. 1, og om opgørelse af antal årsstuderende og fastsætter regler om, at tilskud efter lovens § 19, stk. 1, kan reduceres ved optag ud over en fastlagt maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen, jf. lovens § 19, stk. 7.

35) Kan indhente oplysninger fra universitetet til budgetteringsformål og statistiske formål og fastsætte krav til studieadministrative systemer, jf. lovens § 19, stk. 8.

36) Fastsætter nærmere regler om administrationen af fripladser og stipendier efter lovens § 19, stk. 9, jf. lovens § 19, stk. 10.

37) Fastsætter regler for tilskud til universitetets udbud af enkeltfag efter lovens § 4 a, stk. 2, jf. lovens § 19, stk. 3, jf. lovens § 19, stk. 11.

38) Efter behørig dokumentation kvartalsvis kompenserer universitetets udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som universitetet afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud m.v. efter lovens §§ 19 og 20, jf. lovens § 23.

39) Kan tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis universitetet ikke følger tilskudsbetingelser og disponeringsregler, jf. lovens § 24, stk. 1.

40) Kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis universitetet begæres taget under konkursbehandling, standser sine betalinger eller der i øvrigt er fare for, at universitetets virksomhed må indstilles, jf. lovens § 24, stk. 2.

41) Kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været urigtig, jf. lovens § 24, stk. 3.

42) Kan udøve samme kompetencer som nævnt i lovens § 24, stk. 1-3, på vegne af andre ministre, jf. lovens § 24, stk. 4.

43) Kan yde lån til forskellige institutionsformål, herunder til køb af apparatur, og kan bestemme de nærmere vilkår og betingelser for lån, jf. lovens § 25.

44) Kan fastsætte nærmere regler for universitetets udarbejdelse af beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling efter § 26, stk. 6, jf. lovens § 26, stk. 9.

45) Kan aftale med rigsrevisor, at revisionsopgaver i henhold til lovens § 28, stk. 2, varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevisor, jf. lovens § 28, stk. 3, 1. pkt.

46) Underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift, jf. lovens § 28, stk. 4.

47) Kan fastsætte regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler, jf. lovens § 28, stk. 6.

48) Kan anmode universitetet om at indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. lovens § 21, stk. 2, jf. lovens § 28 a.

49) Kan fastsætte regler om ansættelse af videnskabeligt personale og lærere, jf. lovens § 29, stk. 3.

50) Til universiteterne kan delegere de beføjelser, som finansministeren har delegeret til ministeren, jf. lovens § 29, stk. 4.

51) Kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved universitetet, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår, jf. lovens § 29, stk. 5.

52) Efter forhandling med finansministeren og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt, for så vidt angår de bygninger, som universitetet har eller har overtaget, jf. lovens § 30, stk. 4.

53) I forbindelse med godkendelse af samarbejde efter lovens § 31, stk. 1, for så vidt angår samarbejde mellem universiteter og statslige uddannelses- eller forskningsinstitutioner, kan bestemme, at statens udlæg for universitetet over for tredjemand kan modregnes efter lovens § 24, stk. 5, i tilskud til universitetet efter lovens § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, jf. lovens § 31, stk. 2.

54) Kan fastsætte nærmere regler i forbindelse med et samarbejde mellem universiteter eller mellem universiteter og forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner og om sammenlægninger og spaltninger, jf. lovens § 31, stk. 7.

55) Kan fastsætte særlige regler for universitetet eller dele heraf, der varetager særlige opgaver, eller hvor særlige forhold tilsiger det, jf. lovens § 33, stk. 1.

56) Træffer afgørelse i klager vedrørende retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold, jf. lovens § 34, stk. 1.

57) Fastsætter regler om indbringelse af klager vedrørende retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold, jf. lovens § 34, stk. 1.

58) Efter ansøgning fra universitetet kan godkende, at fonde og foreninger bidrager til universitetets forskningsbaserede uddannelser, hvis de pågældende fondes og foreningers ansættelsesregler ikke strider mod statens ansættelsesregler, jf. lovens § 35.

§ 8. Følgende beføjelser i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Fastsætter regler om, hvordan uddannelsen måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem, jf. lovens § 11, stk. 2.

2) Efter aftale med den pågældende minister kan godkende, at videregående uddannelser, som andre ministre har fastsat regler om, indgår som regulerede forløb i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 11, stk. 4, 1. pkt.

3) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 12, stk. 4, 2. pkt.

4) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 13, stk. 4, 2. pkt.

5) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 14, stk. 4, 2. pkt.

6) Fastsætter nærmere regler om adgang til uddannelserne, jf. lovens § 15, stk. 5.

7) Kan fastsætte regler om, at andre uddannelser, herunder private, kan give adgang til uddannelserne i videreuddannelsessystemet, om særlige adgangskrav til en uddannelse og om fravigelse af kravet om erhvervserfaring, jf. lovens § 15, stk. 6.

8) Kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter lovens § 15, stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse, jf. lovens § 15, stk. 7.

9) Kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse efter lovens § 15, stk. 3, for så vidt angår optagelse på en diplomuddannelse i skat, jf. lovens § 15, stk. 8.

10) Fastsætter nærmere regler om adgangskrav til en diplomuddannelse i skat, jf. lovens § 15, stk. 9.

11) Fastsætter nærmere regler om kompetencevurdering, herunder om tilrettelæggelse, varighed og gennemførelse, samt om beviset og de rettigheder, beviset giver, jf. lovens § 15 b, stk. 3.

12) Kan fastsætte nærmere regler om krav til kvalifikationer for personer, der foretager individuel kompetencevurdering, jf. lovens § 15 b, stk. 4.

13) Kan lade en udbudsgodkendelse bortfalde, hvis styrelsen finder, at der ikke længere er behov for, at uddannelsen udbydes af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra styrelsen om at gennemføre konkrete foranstaltninger med henblik på overholdelse af de regler, der påhviler institutionen efter loven, jf. lovens § 15 h, stk. 1.

14) Kan pålægge en institution, der ophører med at udbyde en uddannelse, at afslutte igangværende uddannelsesforløb efter en plan godkendt af styrelsen, jf. lovens § 15 h, stk. 2.

15) Kan pålægge en institution at optage studerende, der ikke kan færdiggøre deres uddannelse som følge af, at den institution, som de studerende er optaget på, ophører eller er ophørt med at udbyde den pågældende uddannelse, jf. lovens § 15 h, stk. 3, 1. pkt.

16) Godkender et erhvervsakademis, en professionshøjskoles, en maritim uddannelsesinstitutions, en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitutions og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i udlandet af uddannelser, som institutionen efter lov om akkreditering af videregående uddannelser kan godkendes til at udbyde i Danmark, jf. lovens § 15 i, stk. 1.

17) Når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det kan beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 15 i, stk. 3.

18) Fastsætter regler om udbud i udlandet og kan herunder fravige bestemmelser i loven, jf. lovens § 15 i, stk. 4.

19) Kan bestemme, at den enkelte uddannelsesinstitution ikke kan tilrettelægge fleksible forløb, hvis institutionen ikke overholder regler om fleksible forløb efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold, jf. lovens § 17, stk. 3.

20) Kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesplaner, jf. lovens § 17, stk. 5.

21) Kan fastsætte nærmere regler om regulerede forløb, herunder generelle regler og regler om enkelte grupper af regulerede forløb, og regler om særlige, afsluttende uddannelsesforløb (påbygningsforløb), jf. lovens § 19, nr. 1.

22) Kan fastsætte nærmere regler om fleksible forløb, herunder om kravene til afgangsprojekter og til sammensætningen af uddannelseselementer i de fleksible forløb, jf. lovens § 19, nr. 2.

23) For en eller flere diplomuddannelser i ledelse kan fastsætte regler om, at uddannelseselementer, der er gennemført som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau og certificeret, jf. lovens § 20 a, stk. 2 og 3, erstatter moduler af diplomuddannelsen, jf. lovens § 20 a, stk. 1.

24) Træffer afgørelse i sager efter lovens § 20 a, stk. 2, 3. pkt.

25) Efter forhandling med finansministeren kan fastsætte regler om certificering, rådet og de faglige ekspertudvalg, herunder om sammensætning af rådet og de faglige ekspertudvalg, sekretariatsbetjening af rådet, rådets behandling af ansøgninger om certificering, kriterier for certificering og gebyr for behandling af ansøgning om certificering, jf. lovens § 20 a, stk. 3.

26) Kan fastsætte nærmere regler om bevisers udformning og udstedelse, jf. lovens § 21, stk. 2.

27) Kan fastsætte nærmere regler om vejledning af og information til de uddannelsessøgende før og under uddannelserne og om samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 22, 2. pkt.

28) Træffer afgørelse i klager vedrørende en skoles eller anden institutions afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, når det gælder retlige spørgsmål, jf. lovens § 30, stk. 1.

29) Kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at klager ikke kan indbringes for styrelsen eller for anden myndighed til endelig administrativ afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 30, stk. 2.

30) Kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes behandling af klager, jf. lovens § 30 a, stk. 5.

31) Fra skoler og uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser efter loven, kan indhente oplysninger om uddannelserne, kan fastsætte regler herom og kan herunder bestemme formen og formatet for de oplysninger, der indhentes, jf. lovens § 31, stk. 1.

32) Kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at anvende et fælles informationssystem ved annoncering af udbud i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 31, stk. 2, 2. pkt.

33) Kan fastsætte nærmere regler om kvalitetskontrol, herunder om censorinstitutionen, og om disciplinære foranstaltninger over for deltagerne, medmindre der i medfør af anden lovgivning er hjemmel til at fastsætte regler herom, jf. lovens § 32.

§ 9. Følgende beføjelser i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) For de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet sikrer, at der sker en koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til uddannelserne, med henblik på at ansøgerne optages på den højest muligt prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og således at der sker en effektiv ressourceudnyttelse af den samlede optagelseskapacitet på uddannelserne, jf. lovens § 1, stk. 1.

2) Kan fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser, jf. lovens § 1, stk. 2.

3) Kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvist digitalt og kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation, jf. lovens § 1, stk. 3.

4) Kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i lovens § 1, stk. 3, kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i lovens § 1, stk. 3, kan indgives i papirform, jf. lovens § 1, stk. 4.

5) Kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v., jf. lovens § 1, stk. 5.

6) Kan fastsætte regler om, at klager over afgørelser om adgang eller optagelse, som institutioner med videregående uddannelser har truffet i henhold til bemyndigelse, ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens § 2, stk. 1.

§ 10. Følgende beføjelser i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Fastsætter regler om proceduren for institutionsakkreditering, herunder kriterier for institutionsakkreditering med fokus på kvalitet og relevans, jf. lovens § 8, stk. 2.

2) Fastsætter regler om, hvilke kriterier for uddannelsens kvalitet der skal anvendes ved afgørelsen efter lovens § 9, stk. 4, jf. lovens § 9, stk. 5.

3) Fastsætter nærmere regler om opfølgningen efter lovens § 12, stk. 1, jf. lovens § 12, stk. 2.

4) Fastsætter regler om proceduren for akkreditering og godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud, herunder kriterier for akkreditering af uddannelser og uddannelsesudbud, jf. lovens § 14, stk. 2.

5) Indhenter supplerende faglig rådgivning til brug for prækvalifikation af nye uddannelser og uddannelsesudbud, jf. lovens § 18, stk. 2.

6) Fastsætter nærmere regler om betingelser for sammenlægning af uddannelser uden forudgående prækvalifikation, herunder lukning af uddannelser og andre forhold ved sammenlægning af uddannelser, jf. lovens § 18, stk. 4.

7) Fastsætter regler for prækvalifikationen, herunder kriterier for prækvalifikation, regler for det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelsers arbejde og krav til, hvilke oplysninger uddannelsesinstitutionen skal afgive til brug for prækvalifikation, jf. lovens § 20, stk. 1.

8) Kan fastsætte regler for prækvalifikation, herunder kriterier for prækvalifikation, af en uddannelsesinstitutions udbud af en allerede godkendt uddannelse eller et allerede godkendt uddannelsesudbud, som helt eller delvist henlægges til en anden fysisk lokalitet end det sted, hvor den allerede godkendte uddannelse eller det allerede godkendte uddannelsesudbud i forvejen udbydes (uddannelsesfilial), jf. lovens § 20, stk. 2.

9) Fastsætter regler for godkendelsen, jf. lovens § 21, stk. 4.

10) Fastsætter regler om gennemgangen, herunder om Danmarks Akkrediteringsinstitutions rolle i forbindelse med gennemgangen, jf. lovens § 22, stk. 2.

11) Anmoder Akkrediteringsrådet om at undersøge, om kriterierne fortsat opfyldes, jf. lovens § 23, stk. 1.

12) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en institutionsakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens § 23, stk. 2, 1. pkt.

13) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en uddannelsesakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens § 23, stk. 3, 2. pkt.

14) Afholder udgifterne til Akkrediteringsrådet og til Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. lovens § 27, stk. 1.

15) Træffer afgørelse i klager vedrørende retlige spørgsmål ved Akkrediteringsrådets afgørelser, jf. lovens § 28, stk. 2.

§ 11. Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, delegeres til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beføjelsen i lovens § 19, stk. 1, 2. pkt., til at bemyndige styrelsen til at varetage visse beføjelser efter loven udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 12. Følgende beføjelser i lov om Danmarks Grundforskningsfond delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte nærmere regler om, at ansøgninger om støtte m.v. fra fonden skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som fonden stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 4, stk. 7.

2) Kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgninger om støtte m.v. fra fonden, herunder om anvendelse af skabeloner, ansøgningssprog og ansøgningsfrister, jf. lovens § 4, stk. 8.

3) Fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler om fondens anbringelser af midler efter lovens § 7, stk. 1, jf. lovens § 7, stk. 2.

4) Fører tilsyn med fonden, herunder med fondens anbringelser af midler efter lovens § 7, jf. lovens § 8.

5) Godkender bestyrelsens valg af statsautoriseret revisor, jf. lovens § 9, stk. 1, 3. pkt.

6) Til enhver tid kan tilbagekalde udnævnelsen af den statsautoriserede revisor, jf. lovens § 9, stk. 1, 4. pkt.

7) Til enhver til kan afkræve fonden enhver oplysning, som styrelsen anser for fornøden, jf. lovens § 11, stk. 1, 1. pkt.

8) Til enhver tid skal have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt, jf. lovens § 11, stk. 1, 2. pkt.

§ 13. Følgende beføjelser i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Varetager sekretariatsbetjeningen af Danmarks Frie Forskningsfond, jf. lovens § 27.

2) Kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Frie Forskningsfonds bevillingsfunktion, jf. lovens § 32, stk. 1.

3) Kan fastsætte nærmere regler om adgang til delegation inden for Danmarks Frie Forskningsfond, herunder til sekretariatet, af bevillings- og rådgivningskompetence, dog ikke vedrørende forhold af principiel karakter, jf. lovens § 32, stk. 2.

4) Kan fastsætte nærmere regler for klagebehandlingen, herunder om frister, og hvilke dokumenter der skal indsendes, jf. lovens § 33, stk. 3.

§ 14. Følgende beføjelser i lov om Danmarks Innovationsfond delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Årligt udsteder et bevillingsbrev til fonden på baggrund af de årlige bevillingslove, jf. lovens § 1, stk. 3.

2) Kvartalsvis og efter behørig dokumentation kompenserer fondens udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven (ikke-fradragsberettiget købsmoms), som fonden afholder af midler nævnt i lovens § 1, stk. 2, til køb af varer og tjenesteydelser, jf. lovens § 1, stk. 4.

3) Efter indstilling fra bestyrelsen godkender omkostningernes omfang og sekretariatets ledelse og placering m.v., jf. lovens § 17, 2. pkt.

4) Efter forslag fra bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om bevillingsfunktionen, jf. lovens § 22.

5) Træffer afgørelse i sager om klager over retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed, jf. lovens § 23, stk. 2.

6) Kan fastsætte nærmere regler for klagebehandlingen, herunder om frister, og hvilke dokumenter der skal indsendes, jf. lovens § 25, stk. 3.

7) Fører tilsyn med fonden, jf. lovens § 26, stk. 1.

8) Kan afkræve fonden enhver oplysning, som styrelsen anser for nødvendig for at kunne udøve sin tilsynsforpligtelse, og skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt, jf. lovens § 26, stk. 2.

9) Kan bestemme, at fonden skal deltage i evalueringer af sit virke, jf. lovens § 26, stk. 3.

10) Kan fastsætte nærmere regler om etablering af datagrundlaget efter lovens § 26 a, stk. 1, herunder om indsamling, videregivelse, afrapportering og offentliggørelse m.v. af data, jf. lovens § 26 a, stk. 2.

11) Kan fastsætte regler for fondens regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler, jf. lovens § 26 b, stk. 6.

§ 15. Følgende beføjelser i lov om teknologi og innovation delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan iværksætte initiativer, herunder medfinansiering af udviklingsaktiviteter, analyser, evalueringer m.v., til opfyldelse af lovens formål inden for de rammer, der afsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 1, stk. 3.

2) Kan fastsætte regler for medfinansiering efter lovens § 2, stk. 1, og tilbagebetaling af ydet medfinansiering, jf. lovens § 2, stk. 2.

3) Godkender institutternes vedtægter og ændringer heraf, jf. lovens § 5, stk. 3.

4) Skal have indseende med instituttets samlede virksomhed, jf. lovens § 5, stk. 4.

5) Modtager meddelelse fra et godkendt teknologisk serviceinstitut, såfremt der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen og medfinansieringen af instituttet, jf. lovens § 5, stk. 5.

6) Helt eller delvis kan medfinansiere etableringen og driften af godkendte innovationsmiljøer inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 7, stk. 4.

7) Modtager meddelelse fra et godkendt innovationsmiljø, såfremt der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen og medfinansieringen af innovationsmiljøet, jf. lovens § 7, stk. 5.

8) Kan fastsætte nærmere bestemmelser om kravene for godkendelse som innovationsmiljø, jf. lovens § 7, stk. 7.

9) Fastsætter nærmere regler for tilsynet med innovationsmiljøerne og kan af innovationsmiljøerne kræve meddelt alle oplysninger, som er nødvendige for tilsynet med innovationsmiljøernes virksomhed, jf. lovens § 8.

10) Kan tildele innovationsmiljøerne en ramme til at medfinansiere kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 9, stk. 1.

11) Fastsætter nærmere regler vedrørende innovationsmiljøernes sagsbehandling og medfinansiering, herunder betingelser for innovationsmiljøernes tilbagebetaling af medfinansiering ydet i medfør af lovens § 9, stk. 1 og 2, jf. lovens § 9, stk. 6.

12) Kan tildele medfinansiering af innovationsnetværk til fremme af samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder, jf. lovens § 9 a, stk. 1.

13) I nødvendigt omfang udsteder nærmere regler om gennemførelse af de iværksatte aktiviteter, jf. lovens § 10, stk. 1.

14) Kan fastsætte regler for administration, godkendelse, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber for initiativer, der iværksættes efter loven, jf. lovens § 10, stk. 2.

15) Kan kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for administrationen m.v., fra personer og virksomheder, som der ydes medfinansiering til efter loven, jf. lovens § 11, stk. 1.

16) Efter aftale med finansministeren kan bemyndige Statens Administration til at træffe afgørelser efter nærmere regler i forbindelse med administrationen af midler bevilget efter loven, jf. lovens § 11, stk. 2.

§ 16. Følgende beføjelser i lov om videnskabelig uredelighed m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Varetager sekretariatsbetjeningen af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, jf. lovens § 23.

2) Kan fastsætte regler om formkrav og tidsfrister for anmeldelser om videnskabelig uredelighed, kommunikation på andre sprog end dansk og om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur m.v., jf. lovens § 25.

§ 17. Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren i lov om aktiviteter i det ydre rum, delegeres til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beføjelsen efter lovens § 20, stk. 1, samt beføjelsen til at fastsætte regler efter lovens § 20, stk. 2 og 3, og § 23 udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 18. Følgende beføjelser i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Skal rådgive kommuner og andre myndigheder, der er ansvarlige for integration af udlændinge, om, hvilken form for afklaring af uddannelseskvalifikationer m.v. det vil være relevant at gennemføre i forhold til den enkelte udlænding, jf. lovens § 2 b.

2) Hos offentlige myndigheder, private institutioner, faglige organisationer og arbejdsløshedskasser kan indhente oplysninger til brug for vurderingen af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. lovens § 8, stk. 1.

3) Fra de personer, myndigheder m.fl., der ansøger om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, kan indhente de oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver efter lovens § 10, jf. lovens § 8, stk. 2.

4) Til uddannelsesinstitutioner, der medvirker ved vurderingen, kan videregive de oplysninger om uddannelsesforløb m.v. for den person, hvis uddannelseskvalifikationer skal vurderes, som er nødvendige for vurderingen af uddannelseskvalifikationerne, jf. lovens § 8, stk. 3.

5) Formidler viden om det danske uddannelsessystem og om udenlandske uddannelsessystemer med henblik på at fremme gensidig anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer, formidler viden om og vejleder om vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og kompetencer, herunder kvalifikationer og kompetencer, der er opnået på anden måde end ved formel uddannelse, og medvirker til særlige initiativer til målrettet kvalifikations- og kompetenceafklaring, jf. lovens § 10.

§ 19. Administrationen af regler, som udstedes af uddannelses- og forskningsministeren i medfør af lovene nævnt i §§ 1-18, delegeres fra ministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§ 20. Uddannelses- og forskningsministeren kan overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§ 21. Afgørelser truffet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter delegation i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til uddannelses- og forskningsministeren.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1229 af 9. juni 2021 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ophæves.

Til toppen