Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om statsgaranterede studielån

Skatteministeriets lov nr. 372 af 14/6 1995, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22/10 2007, med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 1336 af 19/12 2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) § 118 [LF 21 2008-09], jf. bek. nr. 286 af 29/3 2017,

lov nr. 649 af 12/6 2013 (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.) § 12 [LF 212 2012-13],

lov nr. 628 af 8/6 2016 (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) § 40 [LF 151 2015-16].

§ 1. Restanceinddrivelsesmyndigheden administrerer statens garantiforpligtelse for statsgaranterede studielån i pengeinstitutter, der er ydet efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Garantien omfatter ud over lånebeløbet de renter og omkostninger m.v., der følger af låneforholdet.

Stk. 3. Garantien ophører senest 15 år efter det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende har afsluttet eller afbrudt uddannelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan forlænge garantien, når omstændighederne taler herfor.

§ 1 a. Efter anmodning kan et statsgaranteret studielån overføres til Udbetaling Danmark. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan på statskassens vegne yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler for administrationen af studielån, der overføres til Udbetaling Danmark efter stk. 1, samt regler om rente, rykkergebyrer og ekspeditionsgebyrer, klageadgang og klagefrist.

Bekendtgørelser

Rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark (Skattemin. bek. nr. 1362 af 9/12 2019).

Forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 (Skattemin. bek. nr. 1488 af 5/12 2016).

Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark (Skattemin. bek. nr. 1212 af 28/9 2016).

Administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen (Skattemin. bek. nr. 1592 af 13/12 2007, ændret ved bek. nr. 1177 af 21/9 2016).

§ 2. For statsgaranterede studielån gælder følgende vilkår:

1) Tilbagebetalingen af lånet inklusive renter og omkostninger m.v. skal normalt begynde 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt.

2) Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for garantiperioden.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om administrationen af garantien, herunder om låntagers pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån.

Bekendtgørelser

Statsgaranterede studielån (Skattemin. bek. nr. 1591 af 13/12 2007).

§ 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden indfrier på statskassens vegne misligholdte statsgaranterede studielån. Skatteministeren kan fastsætte regler om betingelserne for indfrielse af misligholdte lån.

Bekendtgørelser

Statsgaranterede studielån (Skattemin. bek. nr. 1591 af 13/12 2007).

Vejledninger mv.

Modregning i overskydende skat for studiegæld (Skat skr. nr. 673 af 19/8 2008).

§ 4. Studielån, der indfries efter § 3, administreres af Restanceinddrivelsesmyndigheden, der søger kravene inddrevet hos låntagerne. Det samme gælder studielån, der er overført til Udbetaling Danmark efter § 1 a, men som opsiges på grund af misligholdelse.

Bekendtgørelser

Forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 (Skattemin. bek. nr. 1488 af 5/12 2016).

§ 5. Pengeinstitutterne skal give Restanceinddrivelsesmyndigheden oplysninger om den statsgaranterede studiegæld for alle låntagere. Skatteministeren kan fastsætte regler herom, herunder om form og indhold af oplysningerne.

Bekendtgørelser

Statsgaranterede studielån (Skattemin. bek. nr. 1591 af 13/12 2007).

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav efter § 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk til restanceinddrivelsesmyndigheden på edb-medie.

§ 8. De afgørelser, som Udbetaling Danmark kan træffe efter § 2, kan efter skatteministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Pengeinstitutternes afgørelser kan indbringes for Udbetaling Danmark, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Bekendtgørelser

Statsgaranterede studielån (Skattemin. bek. nr. 1591 af 13/12 2007).

§ 8 a. Klager over Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Skatteforvaltningslovens § 13 om Landsskatterettens virke og kapitlerne 13 a, 13 b og 16 om klager finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne om domstolsprøvelse m.v. i skatteforvaltningslovens §§ 48 og 49 finder tilsvarende anvendelse ved prøvelse af Landsskatterettens afgørelser.

§ 9. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. (Udelades).

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Til toppen