Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Uddannelses- og Forskningsministeriets lov nr. 344 af 16/5 2001, jf. lovbekendtgørelse nr. 579 af 1/6 2014 med følgende ændringslov indarbejdet:

lov nr. 544 af 29/4 2015 (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser) § 2 [LF 131 2014-15].

Kapitel 1 – Formål

§ 1. Loven har til formål at sikre adgang til at få udenlandske uddannelseskvalifikationer vurderet med henblik på at lette tilgangen til det danske arbejdsmarked og til det danske uddannelsessystem samt sikre bedre mulighed for at få godskrevet danske og udenlandske uddannelseskvalifikationer i en dansk uddannelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Adgangen til at få foretaget en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 2. Ret til at få foretaget en vurdering har

1) alle, der har udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. dog stk. 2-3,

2) myndigheder, der har behov for en vurdering i deres sagsbehandling,

3) arbejdsgivere, der har behov for en vurdering for at kunne tage stilling til spørgsmålet om ansættelse af en person, der har udenlandske uddannelseskvalifikationer,

4) uddannelsesinstitutioner, og

5) arbejdsløshedskasser, der skal træffe afgørelse om optagelse af en person, der har udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Stk. 2. Til brug for behandlingen af ansøgninger om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv indhentes vurdering af den kompetente myndighed, jf. stk. 1, nr. 2, og § 2 a.

Stk. 3. En person med udenlandske uddannelseskvalifikationer, der har ansøgt en uddannelsesinstitution om at lade disse kvalifikationer erstatte dele af en uddannelse ved institutionen, kan ikke få en vurdering efter kapitel 3 med henblik på denne afgørelse.

Stk. 4. Vurdering efter kapitel 3 kan kun kræves efter stk. 1, nr. 2-5, når der foreligger samtykke fra den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet. Dette gælder dog ikke, når en kommune eller anden myndighed, der er ansvarlig for integration af udlændinge, har behov for en vurdering med henblik på sagsbehandlingen.

§ 2 a. Pligt til at få foretaget en vurdering har

1) myndigheder, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv,

2) faglige udvalg, der træffer afgørelser om afkortning af uddannelsestid.

Stk. 2. Stk.1 gælder ikke i de tilfælde,

1) hvor der foreligger en ansøgning, der på det foreliggende grundlag kan imødekommes fuldt ud for så vidt angår anerkendelse af den pågældendes uddannelseskvalifikationer,

2) hvor udenlandske uddannelseskvalifikationer efter lovgivningen ikke kan danne grundlag for udøvelse af et lovreguleret erhverv, eller

3) hvor tilsvarende ufravigelige krav, navnlig vedrørende den pågældende uddannelseskvalifikations oprindelsesland eller ansøgerens nationalitet, ikke er opfyldt.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om hel eller delvis fritagelse af en myndighed, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, fra pligten til høring efter stk. 1. Regler om sådan fritagelse fastsættes på grundlag af en redegørelse fra myndigheden for procedurer, kriterier og praksis i forhold til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Stk. 4. En myndighed, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, skal til brug for den beretning, som uddannelses- og forskningsministeren skal afgive én gang årligt, jf. § 11, indberette oplysninger om myndighedens afgørelser om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv på grundlag af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om oplysningernes indberetning.

Stk. 5. Regler om fritagelse efter stk. 3 kan ophæves, hvis myndigheden ikke længere lever op til den praksis m.v., som myndigheden har beskrevet i redegørelsen efter stk. 3, eller hvis den praksis m.v., som myndigheden anvender, ikke længere er tilstrækkelig med henblik på at sikre personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer anerkendelse af disse kvalifikationer.

Stk. 6. Fastsættelse, jf. stk. 3, og ophævelse, jf. stk. 5, af regler om fritagelse for pligten til høring efter stk. 1, sker, i det omfang det drejer sig om en myndighed under en anden ministers område, efter forhandling med vedkommende minister.

Bekendtgørelser

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Undervisningsmin. bek. nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved bek. nr. 448 af 10/5 2007).

§ 2 b. Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, uddannelses- og forskningsministeren har bemyndiget hertil efter § 7, skal rådgive kommuner og andre myndigheder, der er ansvarlige for integration af udlændinge, om, hvilken form for afklaring af uddannelseskvalifikationer m.v. det vil være relevant at gennemføre i forhold til den enkelte udlænding.

Til toppen

Kapitel 3 – Vurderingens karakter

§ 3. Vurderingen tager udgangspunkt i en sammenligning af de slutkompetencer, som henholdsvis de udenlandske og de danske uddannelseskvalifikationer er udtryk for.

Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 omfatter

1) en vurdering af afsluttede udenlandske uddannelsers niveau i forhold til niveauer i den danske uddannelsesstruktur eller

2) en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer i forhold til en bestemt dansk uddannelse.

Stk. 3. I vurderingen efter stk. 2, nr. 2, indgår normalt, hvilken supplering der skal til, for at en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer kan sidestilles med en bestemt dansk uddannelse. Ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, kan henvises til en vurdering efter stk. 2, nr. 1, i stedet for en vurdering efter stk. 2, nr. 2, hvis det er mere relevant set i forhold til de kvalifikationer, ansøgeren ønsker vurderet, eller i forhold til formålet med vurderingen.

Stk. 4. Vurderingen skal lægges til grund for følgende afgørelser:

1) En offentligt anerkendt uddannelsesinstitutions afgørelse om optagelse.

2) En arbejdsløshedskasses afgørelse om optagelse.

3) En myndigheds afgørelse om ansættelse.

4) En myndigheds afgørelse om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, jf. dog stk. 5.

5) Et fagligt udvalgs afgørelse om afkortning af uddannelsestid.

Stk. 5. En vurdering skal alene lægges til grund for en afgørelse om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, jf. stk. 4, nr. 4, hvis den er indhentet til dette formål, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 6. Vurderingen er vejledende i forhold til en uddannelsesinstitutions afgørelse om, hvorvidt en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer kan erstatte dele af en uddannelse ved institutionen.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vurderingerne.

Bekendtgørelser

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Undervisningsmin. bek. nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved bek. nr. 448 af 10/5 2007).

§ 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang det kan pålægges uddannelsesinstitutioner at medvirke ved vurderingen. I det omfang det drejer sig om en uddannelsesinstitution under en anden ministers område, fastsættes reglerne efter forhandling med vedkommende minister.

Bekendtgørelser

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Undervisningsmin. bek. nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved bek. nr. 448 af 10/5 2007).

§ 5. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 3 a – Klage

§ 5 a. Uddannelses- og forskningsministeren nedsætter et klagenævn, Kvalifikationsnævnet.

Stk. 2. Personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer, der har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved en uddannelse, der udbydes efter regler fastsat af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren eller kulturministeren, kan indbringe en institutions afgørelse af, om kvalifikationerne kan erstatte dele af den pågældende uddannelse, for Kvalifikationsnævnet.

Stk. 3. Personer med danske uddannelseskvalifikationer, der har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved en uddannelse, der udbydes efter regler fastsat af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren eller kulturministeren, kan indbringe en institutions afgørelse af, om kvalifikationerne kan erstatte dele af den pågældende uddannelse, for Kvalifikationsnævnet.

Stk. 4. Personer, der er optaget på eller indskrevet ved en uddannelse, der udbydes efter regler fastsat af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren eller kulturministeren, kan indbringe en institutions afgørelse af, om et kommende studieophold i udlandet eller ophold ved en anden dansk uddannelsesinstitution kan erstatte dele af den pågældende uddannelse, for Kvalifikationsnævnet.

Stk. 5. Klage over en uddannelsesinstitutions afgørelse, jf. stk. 2-4, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Kvalifikationsnævnet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 6. Kvalifikationsnævnet kan i særlige tilfælde se bort fra overskridelse af fristen i stk. 5.

Stk. 7. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse. Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 8. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om nævnets sammensætning, virksomhed, sagsbehandling af klager og forretningsorden.

Bekendtgørelser

Realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Uddannelses- og Forskningsst. bek. nr. 1328 af 20/6 2021).

Kvalifikationsnævnet (Undervisningsmin. bek. nr. 447 af 10/5 2007).

Til toppen

Kapitel 4 – Faglige råd

§ 6. Efter regler fastsat af uddannelses- og forskningsministeren kan der nedsættes faglige råd, som efter anmodning

1) bistår ved udarbejdelse af rammer og standarder for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og kompetencer, herunder kvalifikationer og kompetencer, der er opnået på anden måde end ved formel uddannelse, og

2) udtaler sig om vurderingen af personers udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Stk. 2. Rådenes formand og medlemmer i øvrigt udpeges blandt særligt sagkyndige.

Stk. 3. Rådene kan i særlige tilfælde indkalde andre sagkyndige til at bistå med opgaverne efter stk. 1.

Til toppen

Kapitel 5 – Administration m.v.

§ 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en offentlig institution til at udøve beføjelserne efter denne lov, bortset fra beføjelserne til regeludstedelse.

Stk. 2. Der kan ikke klages til uddannelses- og forskningsministeren over udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.

Bekendtgørelser

Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (Uddannelses- og Forskningsmin. bek. nr. 979 af 24/6 2022).

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Undervisningsmin. bek. nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved bek. nr. 448 af 10/5 2007).

Vejledninger mv.

Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (Uddannelses- og Forskningsmin. cirk. nr. 9655 af 25/9 2020).

§ 8. Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, undervisningsministeren har bemyndiget hertil, kan hos offentlige myndigheder, private institutioner, faglige organisationer og arbejdsløshedskasser indhente oplysninger til brug for vurderingen af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, uddannelses- og forskningsministeren har bemyndiget hertil, kan fra de personer, myndigheder m.fl., der ansøger om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, indhente de oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver efter § 10.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, uddannelses- og forskningsministeren har bemyndiget hertil, kan til uddannelsesinstitutioner, der medvirker ved vurderingen, jf. § 4, videregive de oplysninger om uddannelsesforløb m.v. for den person, hvis uddannelseskvalifikationer skal vurderes, som er nødvendige for vurderingen af uddannelseskvalifikationerne.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om

1) adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og 2,

2) indhold og udformning af ansøgninger, herunder om ansøgninger i elektronisk form,

3) at der ved anmodning om at få foretaget en vurdering skal gives oplysning om navn, adresse og personnummer eller fødselsdato for den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet,

4) dokumentation for tidligere uddannelsesforløb m.v., herunder om dokumentation i elektronisk form,

5) krav med hensyn til oversættelse af eksamensbeviser m.v.,

6) frister for besvarelse af høringer og

7) uddannelsesinstitutioners medvirken ved vurderinger.

Bekendtgørelser

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Undervisningsmin. bek. nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved bek. nr. 448 af 10/5 2007).

§ 9. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om

1) elektronisk kommunikation mellem på ene side personer, myndigheder m.fl., der har adgang til en vurdering, jf. §§ 2-2 b, uddannelsesinstitutioner, der medvirker ved vurderinger, jf. § 4, myndigheder, institutioner m.fl., der kan indhentes oplysninger hos efter § 8, stk. 1, og på den anden side uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, som efter § 7, stk. 1, er bemyndiget til at udøve beføjelserne efter denne lov, bortset fra beføjelserne til regeludstedelse, og

2) anvendelse af digital signatur ved kommunikation efter nr. 1, bl.a. i forbindelse med ansøgning om vurdering og dokumentation for tidligere uddannelsesforløb m.v., jf. § 8, stk. 4, nr. 2 og 4.

Bekendtgørelser

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Undervisningsmin. bek. nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved bek. nr. 448 af 10/5 2007).

§ 10. Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, uddannelses- og forskningsministeren har bemyndiget hertil,

1) formidler viden om det danske uddannelsessystem og om udenlandske uddannelsessystemer med henblik på at fremme gensidig anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer,

2) formidler viden om og vejleder om vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og kompetencer, herunder kvalifikationer og kompetencer, der er opnået på anden måde end ved formel uddannelse, og

3) medvirker til særlige initiativer til målrettet kvalifikations- og kompetenceafklaring.

§ 11. Uddannelses- og forskningsministeren afgiver én gang årligt en beretning til Folketinget om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Beretningen indeholder bl.a. en redegørelse for aktiviteter efter § 2 a og Kvalifikationsnævnets virksomhed.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden m.v.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

§ 13. (Ophævet).

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen