Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 324 af 16/3 2022 [LF 145 2021-22], med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22] – delvis ikrafttræden 17/3 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 51 [LF 94 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2022.

Kapitel 1 – Meddelelse af opholdstilladelse

§ 1. Efter ansøgning kan der meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der er fordrevet fra Ukraine, i følgende tilfælde:

1) Udlændingen er ukrainsk statsborger og er den 24. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine, hvor den pågældende på tidspunktet for udrejsen havde bopæl.

2) Udlændingen havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og er den 24. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine.

3) Udlændingen er ukrainsk statsborger eller havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

§ 2. Efter ansøgning kan der endvidere meddeles opholdstilladelse til følgende:

1) En udlænding over 18 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding over 18 år med opholdstilladelse efter § 1.

2) Et ugift mindreårigt barn af en udlænding med opholdstilladelse efter § 1 eller nr. 1.

3) En udlænding, der har nær familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 1, og som forud for udrejsen fra Ukraine har delt husstand med den pågældende og må anses for at have været under den pågældendes forsørgelse.

4) En udlænding, der uden for de tilfælde, der er nævnt i nr. 1-3, har etableret et beskyttelsesværdigt familieliv med en udlænding med opholdstilladelse efter § 1, og som samlever på fælles bopæl med denne.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, 3 og 4, kan kun gives, hvis familielivet og forsørgelsesforholdet bestod den 24. februar 2022.

§ 3. Opholdstilladelse efter denne lov meddeles med henblik på midlertidigt ophold og tidsbegrænses til den 17. marts 2024, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at opholdstilladelse meddelt efter denne lov kan forlænges til den 17. marts 2025. Udlændinge- og integrationsministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om betingelser for forlængelse og proceduren for behandling af sager om forlængelse. Udlændinge- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at opholdstilladelse efter denne lov, der meddeles den 17. marts 2024 eller senere, kan meddeles tidsbegrænset til den 17. marts 2025.

Stk. 3. Ved fastsættelse af regler efter stk. 2, 1. og 3. pkt., forlænges perioderne nævnt i §§ 11 og 12 tilsvarende.

§ 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 1 skal indgives i Danmark.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2, stk. 1, kan indgives i Danmark eller uden for landet.

Stk. 3. En udlænding har ret til at blive her i landet under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, der indgives her i landet. Retten til at blive her i landet bortfalder, hvis udlændingen ikke inden 4 uger fra ansøgningens indgivelse har fået optaget fingeraftryk og personfotografi, jf. § 23.

§ 5. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 1 kan afvises, hvis udlændingen er statsborger i et andet land uden for Ukraine eller allerede har opnået opholdstilladelse i et andet land uden for Ukraine. For en udlænding, der den 24. februar 2022 havde status som flygtning, kan en ansøgning alene afvises, såfremt ansøgeren har opnået statsborgerskab eller opholdstilladelse uden for Ukraine og sit hjemland.

§ 6. En udlænding kan ikke meddeles opholdstilladelse efter denne lov, hvis

1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed,

2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller

3) udlændingen anses for omfattet af artikel 1 F i flygtningekonventionen af 28. juli 1951.

Stk. 2. En udlænding kan uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, ikke, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, meddeles opholdstilladelse efter denne lov, hvis

1) udlændingen uden for landet er dømt for et forhold, som kunne medføre udvisning efter udlændingelovens §§ 22, 23 eller 24, såfremt pådømmelsen var sket her i landet,

2) der er alvorlig grund til at antage, at udlændingen uden for landet har begået en lovovertrædelse, som kunne medføre udvisning efter udlændingelovens §§ 22, 23 eller 24,

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning efter reglerne i udlændingelovens kapitel 4,

4) udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, og er indberettet til SIS II som uønsket i medfør af SIS II-forordningen eller

5) udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse må antages at ville frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser.

Stk. 3. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, i forbindelse med udvisning efter udlændingelovens §§ 22-24 eller § 25, eller som har et indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 5, i forbindelse med bortfald efter udlændingelovens § 21 b, stk. 1, kan ikke gives opholdstilladelse efter denne lov, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, i forbindelse med udvisning efter udlændingelovens §§ 25 a, 25 b eller 25 c, eller som har indrejseforbud efter udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 2, kan gives opholdstilladelse efter denne lov, medmindre særlige grunde taler derimod.

Stk. 4. En udlænding kan ikke meddeles opholdstilladelse efter denne lov, medmindre særlige grunde taler derfor, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i udlændingelovens § 10, stk. 5 eller 6.

Stk. 5. Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der efter stk. 1 eller stk. 2, nr. 1 eller 2, er meddelt afslag på opholdstilladelse, som uønsket i SIS II, hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union.

§ 7. Et indrejseforbud bortfalder, hvis en udlænding under de betingelser, der er nævnt i § 6, stk. 3 og 4, meddeles opholdstilladelse.

§ 8. Til brug for behandlingen af en sag efter denne lov vurderer justitsministeren, om udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed. Denne vurdering lægges til grund ved afgørelsen af sagen.

Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at de oplysninger, der er indgået i vurderingen efter stk. 1, af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlænding, vurderingen angår. Justitsministeren kan endvidere bestemme, at oplysningerne af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlændingemyndighed, der skal træffe afgørelse i sagen.

Stk. 3. Ved domstolsprøvelse af en farevurdering efter stk. 1 finder reglerne i udlændingelovens kapitel 7 b anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 9. Udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser

§ 10. En opholdstilladelse efter denne lov skal inddrages, medmindre inddragelse vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog stk. 2, hvis

1) grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen var urigtigt eller grundlaget for en opholdstilladelse efter § 2, stk. 1, ikke længere er til stede, jf. dog § 11,

2) opholdstilladelsen er opnået ved svig eller

3) der foreligger oplysninger om forhold, som efter reglerne i § 6, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4, ville udelukke udlændingen fra opholdstilladelse.

Stk. 2. Ved afgørelse om inddragelse efter stk. 1, nr. 1, af en opholdstilladelse meddelt efter § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet, eller at udlændingen, der er meddelt opholdstilladelse efter § 1, er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1.

Stk. 4. Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der har fået sin opholdstilladelse inddraget i medfør af stk. 1, nr. 3, som uønsket i SIS II, hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union.

§ 11. En opholdstilladelse meddelt efter § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke inddrages efter § 10, stk. 1, nr. 1, under henvisning til at de pågældende ikke bor sammen, hvis dette skyldes, at den herboende person, jf. § 1, er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen.

Stk. 2. En opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9, § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, § 9 m eller § 9 n kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke inddrages efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1 eller 3, under henvisning til at de pågældende ikke bor sammen, hvis dette skyldes, at den herboende person er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen.

Stk. 3. En opholdstilladelse meddelt til en ukrainsk statsborger efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke inddrages efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, under henvisning til at de pågældende ikke bor sammen, hvis dette skyldes, at den pågældende er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen.

Stk. 4. En opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 m eller § 9 n som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person med opholdstilladelse efter § 9 a, § 9 i eller § 9 k kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke nægtes forlænget eller inddrages efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1 eller 3, under henvisning til at den herboende person får inddraget eller nægtet forlængelse af sin opholdstilladelse, eller at den herboende persons opholdstilladelse udløber, hvis dette skyldes, at den herboende person er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen. Er personen med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, § 9 i eller § 9 k ikke indrejst i Danmark igen, kan opholdstilladelsen efter § 9 m og § 9 n forlænges indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3.

Stk. 5. Stk. 1, 2 og 4 finder alene anvendelse, hvis den herboende person er ukrainsk statsborger.

§ 12. I de tidsrum, der er nævnt i udlændingelovens § 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., medregnes ikke ophold i Ukraine mellem den 24. februar 2022 og den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, hvis udlændingen er ukrainsk statsborger og opholdet har haft et anerkendelsesværdigt formål.

Til toppen

Kapitel 3 – Indrejseforbud og fastsættelse af udrejsefrist

§ 13. En afgørelse, hvorved det meddeles en udlænding, at vedkommende i medfør af reglerne i denne lov ikke har ret til at opholde sig i landet, skal indeholde en frist for udrejse, medmindre udlændingen har ret til ophold på andet grundlag. Afgørelsen skal meddeles skriftligt og indeholde oplysninger om reglerne i § 28, stk. 3 og 4. Efter anmodning gives udlændingen en skriftlig eller mundtlig oversættelse af de vigtigste elementer i afgørelsen på et sprog, som vedkommende forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå.

Stk. 2. Udrejsefristen fastsættes til 7 dage. Udrejsefristen fastsættes til 1 måned, hvis udlændingen er omfattet af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 2, stk. 4. I påtrængende tilfælde fastsættes udrejsefristen altid til straks. En udrejsefrist kan fastsættes til et senere tidspunkt eller forlænges, såfremt særlige grunde taler derfor, dog ikke ud over det tidspunkt, hvor en opholdstilladelse efter denne lov senest ville være udløbet.

Stk. 3. De regler i udlændingelovens § 32 om indrejseforbud, der gælder for udlændinge, som er omfattet af udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist fastsat efter denne lov, jf. dog udlændingelovens § 32, stk. 2.

Stk. 4. Stadfæstes en afgørelse, der er tillagt opsættende virkning, eller frafaldes en klage, hvorved der er tillagt opsættende virkning, fastsætter Udlændingenævnet en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 2.

Til toppen

Kapitel 4 – Udlændingestyrelsens forsørgelsesforpligtelse m.v.

§ 14. Udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3-7 og 14, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse.

Stk. 2. En udlænding som nævnt i stk. 1, der er blevet meddelt opholdstilladelse efter denne lov, får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. § 30, stk. 2, jf. dog udlændingelovens § 42 a, stk. 3 og 4.

§ 15. Udlændingelovens § 42 b, stk. 1-4, 6 og 7, stk. 8, 2.-6. pkt., stk. 9, stk. 10, 1. pkt., stk. 11, 1. pkt., og stk. 13 og 17, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov og får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter § 14.

Stk. 2. En udlænding over 18 år, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov og får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter § 14, og som har opholdt sig her i landet i mindre end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, får udbetalt en tillægsydelse. Udlændingelovens § 42 b, stk. 8, 2.-6. pkt., stk. 10, 1. pkt., stk. 11, 1. pkt., og stk. 17, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. En udlænding over 18 år, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov og får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter § 14, og som har overholdt sin kontrakt, jf. § 16, får udbetalt en tillægsydelse. Udlændingelovens § 42 b, stk. 8, 2.-6. pkt., stk. 10, 1. pkt., og stk. 11 og 17, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Bekendtgørelser

Udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl. (Udlændinge- og integrationsmin. bek. nr. 1358 af 15/12 2005, senest ændret ved bek. nr. 432 af 6/4 2022).

§ 16. Indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 2. pkt., udarbejder en kontrakt for en udlænding over 18 år, der er omfattet af § 14, og som har opholdt sig her i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 2. Kontrakten indgås mellem udlændingen og indkvarteringsoperatøren på grundlag af den enkelte udlændings individuelle færdigheder og forudsætninger. Kontraktens omfang og indhold tilpasses i videst muligt omfang den enkelte udlændings færdigheder og kompetencer og den pågældendes personlige forhold, herunder alder, barsel og den pågældendes eller pågældendes barns helbredsmæssige forhold i form af f.eks. alvorlige fysiske og psykiske sygdomme og lidelser, samt andre væsentlige psykosociale forhold, ligesom kontrakten tilpasses andre forhold, som indkvarteringsoperatøren finder relevante, herunder manglende børnepasningsmuligheder. Tilsvarende gælder, hvis indkvarteringsoperatøren ikke har mulighed for at stille relevante og meningsfulde undervisnings- og aktiveringstilbud til rådighed.

Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed om kontraktens indhold, fastsættes indholdet af indkvarteringsoperatøren. Kontrakten kan løbende revideres.

Stk. 4. Kontrakten fastlægger omfanget af og indholdet i den enkelte udlændings deltagelse i

1) nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet,

2) undervisning, der skal give udlændingen et indledende kendskab til dansk sprog og danske kultur-, samfunds-, arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold, og

3) aktivering.

Stk. 5. Indkvarteringsoperatøren skal vejlede udlændingen om, at den pågældende får udbetalt en tillægsydelse, jf. § 15, stk. 3. hvis den pågældende overholder sin kontrakt.

Stk. 6. En 17-årig udlænding, der er omfattet af § 14, og som har opholdt sig her i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, kan deltage i undervisning og aktivering, der er nævnt i stk. 4, nr. 2 og 3, på samme betingelser som udlændinge over 18 år.

Stk. 7. Undervisning og aktivering, jf. stk. 4, nr. 2 og 3, kan varetages helt eller delvis af eksterne aktører eller kan erstattes af undervisning og aktivering udbudt af eksterne aktører.

Stk. 8. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontraktens indgåelse, indhold og udformning.

§ 17. Udlændingelovens § 42 g, stk. 1, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for børn i den undervisningspligtige alder, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14.

§ 18. Udlændingelovens § 42 h finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14.

§ 19. Udlændingelovens § 42 i finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14.

Bekendtgørelser

Statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 384 af 25/4 2006, ændret ved bek. nr. 431 af 6/4 2022).

§ 20. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler for en bestemt periode om fravigelse af pligter og rettigheder efter § 15, stk. 3, og §§ 16-19, når dette som følge af en større tilstrømning til landet er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling af ansøgninger om opholdstilladelse efter denne lov og etablering og drift af forsørgelse og indkvartering af udlændinge, som indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov. Regler udstedt i medfør af 1. pkt. skal ophæves, når der ikke længere er grundlag for fravigelsen af de pågældende rettigheder og pligter.

Til toppen

Kapitel 4 a – Kommunal indkvartering og forplejning m.v.

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

§ 20 a. Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i dette kapitel tilbyde indkvartering og forplejning, jf. dog stk. 3 og 4, til en udlænding, der har indgivet eller inden for 5 hverdage fra indkvarteringen eller forplejningen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, og som ikke er undergivet Udlændingestyrelsens forsørgelse efter kapitel 4 eller udlændingelovens § 42 a, indtil der er truffet endelig afgørelse om ansøgningen. Adgangen til at modtage kommunal indkvartering og forplejning gælder dog ikke, hvis udlændingen åbenbart ikke er omfattet af §§ 1 eller 2.

Stk. 2. En udlænding som nævnt i stk. 1, der er blevet meddelt opholdstilladelse efter denne lov, kan efter reglerne i dette kapitel tilbydes indkvartering og forplejning af kommunalbestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for udlændinge, der har indgået ægteskab med en herboende person eller som mindreårig er indkvarteret privat hos herboende forældre, medmindre særlige grunde foreligger.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke i det omfang, udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse i kommunen efter anden lovgivning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 og 2 skal henvises til Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 2 skal henvises til forsørgelse af den kommune, hvortil udlændingen er visiteret efter § 30, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med eller efter en henvisning bestemme, at den kommunale indkvartering og forplejning ophører.

Lovændringer

Kapitel 4 a (§§ 20 a-d) indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22]. Paragraffen finder også anvendelse for udlændinge, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden modtager indkvartering og forplejning efter aktstykke nr. 232 tiltrådt af Finansudvalget den 4/4 2022. For disse udlændinge gælder fristen i stk. 1, om inden for 5 hverdage at indgive ansøgning om opholdstilladelse, fra tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 20 b. Kommunalbestyrelsen kan medvirke til indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov.

Lovændringer

Kapitel 4 a (§§ 20 a-d) indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

§ 20 c. Kommunalbestyrelsens indkvartering og forplejning efter § 20 a kan tilvejebringes i samarbejde med private aktører eller andre myndigheder, herunder ved oprettelse og drift af indkvarteringssteder. Kommunalbestyrelsens indkvartering og forplejning efter § 20 a kan ske ved udbetaling af kontante ydelser. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for kommunalbestyrelsens indkvartering og forplejning og samarbejde med private aktører eller andre myndigheder efter dette kapitel.

Lovændringer

Kapitel 4 a (§§ 20 a-d) indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

§ 20 d. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsernes indkvartering og forplejning og samarbejde med private aktører eller andre myndigheder efter dette kapitel.

Lovændringer

Kapitel 4 a (§§ 20 a-d) indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

Til toppen

Kapitel 5 – Oplysninger til brug for sagsbehandling og kontrolbestemmelser

§ 21. En udlænding skal meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til denne lov kan meddeles eller inddrages. Udlændingen skal efter tilsigelse give personligt møde og på begæring stille sit pas eller sin rejselegitimation til rådighed ved behandlingen af ansøgninger i henhold til loven. Udlændingen skal oplyses om, at de oplysninger, der er nævnt i 1. og 2. pkt., kan videregives til efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden efter reglerne i denne lovs § 25 og § 26. Andre personer, som skønnes at kunne bidrage med oplysninger til brug for sagens behandling, kan pålægges at meddele de oplysninger, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Dokumenter og genstande, der må antages at være af betydning for at fastslå en udlændings identitet eller tilknytning til andre lande, eller som må antages at være af betydning for sagens oplysning, kan tages i bevaring, hvis det skønnes fornødent. Retsplejelovens kapitel 72 og 73 og reglerne om beslaglæggelse i retsplejelovens kapitel 74 finder anvendelse i samme omfang som i sager, der angår forbrydelser, der kan medføre fængselsstraf.

Stk. 3. Udebliver en udlænding, der har ansøgt om opholdstilladelse efter denne lov, efter at være tilsagt personligt til at møde hos Udlændingestyrelsen uden anmeldt lovligt forfald, bortfalder udlændingens ansøgning om opholdstilladelse. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse. Udlændingestyrelsen kan beslutte, at en ansøgning ikke skal anses for bortfaldet.

Stk. 4. Udgifter, som en udlænding måtte have afholdt med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af en sag efter denne lov, kan alene kræves betalt af udlændingemyndighederne, hvis myndighederne, forinden oplysningerne er tilvejebragt, har givet skriftligt tilsagn herom.

Stk. 5. Afgiver en person en erklæring til oplysning i sager, der henhører under denne lov, kan udlændingemyndighederne kræve, at erklæringen afgives på tro og love.

Stk. 6. Ved behandling af en ansøgning efter denne lov kan udlændingemyndighederne kræve, at ansøgeren og den person, til hvem ansøgeren oplyser at have den familiemæssige tilknytning, som skal danne grundlag for opholdstilladelsen, medvirker til en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå den familiemæssige tilknytning, såfremt denne ikke på anden måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret, eller med henblik på at fastslå en anden familiemæssig tilknytning end den, ansøgeren oplyser.

§ 22. Udlændingestyrelsen foretager i egne sagsbehandlingssystemer den endelige registrering af følgende oplysninger om udlændinge, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov:

1) Navn.

2) Fødselsdato.

3) Fødselsland.

4) Statsborgerskabsforhold.

§ 23. Til brug for identifikation og identitetskontrol optages der fingeraftryk og personfotografi af en udlænding, som indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 2. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, registreres i et centralt register, der føres af Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 3. Der optages ikke personfotografi efter stk. 1, hvis udlændingen er under 18 år og hensigten er, at udlændingen skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver. Undtagelsen i 1. pkt. gælder ikke, hvis der til brug for udstedelse af opholdskort optages personfotografi af udlændingen.

Stk. 4. Der optages ikke fingeraftryk efter stk. 1, hvis udlændingen af fysiske grunde ikke er i stand hertil. Endvidere optages der ikke fingeraftryk efter stk. 1, hvis udlændingen er under 18 år og hensigten er, at udlændingen skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, eller hvis udlændingen er under 6 år. Undtagelsen i 2. pkt. gælder ikke, hvis der til brug for udstedelse af opholdskort optages fingeraftryk af udlændingen.

Stk. 5. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, opbevares i 20 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet eller, hvis udlændingen meddeles opholdstilladelse, i 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet. Fingeraftryk og personfotografi, der opbevares efter 1. pkt., slettes, hvis udlændingen meddeles dansk indfødsret.

Stk. 6. Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, kan behandles af udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet til de formål, der er nævnt i stk. 1.

§ 24. En ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov afvises, hvis ansøgeren i forbindelse med ansøgningens indgivelse ikke vil afgive personfotografi. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren er under 18 år og hensigten er, at ansøgeren skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver.

Stk. 2. En ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov afvises, hvis ansøgeren i forbindelse med ansøgningens indgivelse ikke vil medvirke til optagelse af fingeraftryk. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren af fysiske grunde ikke er i stand hertil, hvis ansøgeren er under 6 år, eller hvis ansøgeren er under 18 år og hensigten er, at ansøgeren skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver.

§ 25. Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger fra en sag efter denne lov til efterretningstjenesterne, i det omfang videregivelsen kan have betydning for efterretningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver.

Stk. 2. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger om en udlænding til Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet, i det omfang videregivelsen kan have betydning for disse myndigheders behandling af en sag efter denne lov.

Stk. 3. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke indbyrdes udveksle oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2.

§ 26. Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger fra en sag efter denne lov til anklagemyndigheden med henblik på anklagemyndighedens beslutning om, hvorvidt tiltale skal rejses for forbrydelser begået i eller uden for Danmark.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation og strafforfølgning af personer, der kan mistænkes for forbrydelser med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation af ofre for eller vidner til en konkret forbrydelse med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.

§ 27. Udlændingestyrelsen videregiver uden udlændingens samtykke til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, eller hvortil udlændingen visiteres, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, eller flytter fra udlandet, oplysninger om,

1) at udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, eller

2) at udlændingens opholdstilladelse er bortfaldet eller er inddraget, og om udfaldet af en eventuel klage herover.

Til toppen

Kapitel 6 – Kompetence- og klageregler

§ 28. Afgørelser efter denne lov træffes af Udlændingestyrelsen, medmindre andet fremgår af lovens enkelte bestemmelser eller stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser efter § 16, stk. 3, 1. pkt., træffes af indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 2. pkt. Indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt. kan påklages til Udlændingestyrelsen.

Stk. 3. Udlændingestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til Udlændingenævnet, jf. dog stk. 6-9. Klage skal være indgivet, inden 8 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4. Klage indgivet, inden 7 dage efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, tillægges opsættende virkning.

Stk. 5. Udlændingenævnets formand eller den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles eller tillægges opsættende virkning, selv om fristen i stk. 3 eller 4 er udløbet.

Stk. 6. Udlændingestyrelsens afgørelser om afholdelse af udgifter til sundhedsmæssige ydelser og sociale foranstaltninger vedrørende udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelsesforpligtelse efter § 14, kan påklages til Ankestyrelsen. Kapitel 9 og 10 i lov om retssikkerhed og administration af det sociale område finder anvendelse på sådanne afgørelser.

Stk. 7. Udlændingestyrelsens afgørelser, der er truffet efter reglerne i § 14, kan ikke påklages. En afgørelse efter § 14 om separat indkvartering kan dog påklages til Udlændingenævnet.

Stk. 8. Udlændingestyrelsens afgørelser, der er truffet efter § 15, kan ikke påklages.

Stk. 9. Udlændingestyrelsens afgørelser i sager, der er truffet efter stk. 2, 3. pkt., kan ikke påklages til Udlændingenævnet eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 7 – Indgivelse af ansøgning efter udlændingeloven

§ 29. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan indgive ansøgning her i landet om opholdstilladelse efter udlændingeloven. Er opholdstilladelsen inddraget, jf. § 10, eller bortfaldet, jf. udlændingelovens § 17, kan ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven kun indgives, hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 2. En udlænding har ret til at blive her i landet under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven, som kan indgives her i landet, jf. stk. 1.

Til toppen

Kapitel 8 – Fordeling af personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov

§ 30. Integrationslovens § 4, stk. 2, og §§ 6, 7, 8, 9 og 11 finder ikke anvendelse for personer, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 2. Ansvaret efter integrationslovens § 4, stk. 1, for personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov, påhviler kommunalbestyrelsen senest 4 hverdage efter tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering, jf. integrationslovens § 10, stk. 1. Falder tidspunktet for ansvarets overgang i en weekend eller på en helligdag, overgår ansvaret for den pågældende til kommunalbestyrelsen den førstkommende hverdag. Ansvaret efter integrationslovens § 4, stk. 1, for personer, der meddeles opholdstilladelse efter § 2, stk. 1, på baggrund af en ansøgning indgivet uden for landet, påhviler uanset 1. pkt. kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen fastsætter for hver kommune en forholdsmæssig andel af det samlede antal personer, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov, og som skal boligplaceres i den pågældende kommune i det pågældende år.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om visitering efter integrationslovens § 10 på grundlag af kommunernes forholdsmæssige andel i medfør af stk. 3, den pågældendes personlige forhold og forholdene i kommunen.

Stk. 5. Udlændingestyrelsens bestemmelse om forholdsmæssige andele efter stk. 3 og 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om Udlændingestyrelsens fastsættelse af den forholdsmæssige andel efter stk. 3.

Bekendtgørelser

Forholdsmæssige kommunetal for 2023 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 1504 af 8/12 2022).

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

Lovændringer

5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

§ 30 a. Kommunalbestyrelsen kan uanset integrationslovens § 12, stk. 2, anvise personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov, et midlertidigt opholdssted eller en bolig, som er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke i øvrigt er mulighed for at anvise midlertidige opholdssteder eller boliger, der ikke er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

Lovændringer

Indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

Til toppen

Kapitel 9 – Mulighed for etablering af midlertidig indkvartering m.v.

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

Lovændringer

5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

§ 31. Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til indkvartering af fordrevne fra Ukraine.

Stk. 2. Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til dagtilbud, skoler, institutioner og lign. for fordrevne fra Ukraine.

Stk. 3. En bygning eller transportabel konstruktion omfattet af stk. 1 eller 2 skal frembyde tilfredsstillende tryghed i brand- og konstruktionsmæssig henseende. Der skal inden ibrugtagning indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal orientere redningsberedskabet, når der gives udtalelser efter stk. 3 til mere end 50 personer eller 10 sovepladser. Kommunalbestyrelsen skal anmode redningsberedskaberne om at gennemføre vejledende og informerende besøg, i det omfang det findes nødvendigt.

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

Lovændringer

5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22]. Stk. 4 finder også anvendelse for kommunalbestyrelsens udtalelser efter stk. 2, der er afgivet før lovens ikrafttræden. For udtalelser afgivet før lovens ikrafttræden orienteres redningsberedskabet senest 14 dage efter lovens ikrafttræden..

Til toppen

Kapitel 9 a – Særlige bestemmelser på social- og ældreområdet

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

§ 31 a. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der træffer afgørelse om anbringelsessted for et barn eller en ung på baggrund af en afgørelse efter §§ 52 eller 58 i lov om social service, kan godkende en netværksplejefamilie efter § 66 b, stk. 1, i lov om social service som konkret egnet til et bestemt barn eller en bestemt ung, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, hvis netværksplejefamilien deler et kulturelt og sprogligt fællesskab med barnet eller den unge. 

Kommende lovændringer

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 51 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »§§ 52 eller 58 i lov om social service« til: »§ 32, stk. 1, nr. 7, eller §§ 46 eller 47 i barnets lov«, og »§ 66 b, stk. 1, i lov om social service« ændres til: »§ 58, stk. 1, i barnets lov«.

 

Ophæves 17/3 2024 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

Lovændringer

Kapitel 9 a-c (§§ 31 a-c) indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

Til toppen

Kapitel 9 b – Særlige bestemmelser på børne- og undervisningsområdet

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

§ 31 b. Pasning af børn i skolealderen og undervisning af børn, unge og voksne med ophold efter denne lov kan uanset bestemmelser på Børne- og Undervisningsministeriets område foregå på engelsk eller ukrainsk med undtagelse af undervisningen i faget dansk. Endvidere kan undervisningen tilrettelægges som fjernundervisning, herunder med brug af fjernundervisning, der stilles til rådighed af det ukrainske undervisningsministerium eller andre ukrainske aktører.

Lovændringer

Kapitel 9 a-c (§§ 31 a-c) indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

Til toppen

Kapitel 9 c – Særlige bestemmelser på sundhedsområdet

Vejledninger mv.

Særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Social- og Ældremin. skr. nr. 9411 af 28/4 2022).

§ 31 c. Sundhedsministeren kan for fordrevne fra Ukraine, der har ansøgt om eller er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, eller som er blevet folkeregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), når dette er nødvendigt for at fastholde eller sikre effektive rammer, kapacitet eller fleksibilitet i de samlede sundhedstilbud, fastsætte regler, som supplerer eller fraviger sundhedslovens bestemmelser, om følgende:

1) Regionsråds, kommunalbestyrelsers, private virksomheders, herunder sådanne virksomheders varetagelse af opgaver m.v. for offentlige myndigheder, sundhedspersoners og sundhedstjenesteyderes gennemførelse, organisering, tilrettelæggelse og planlægning af virksomhed og indsatser på sundhedsområdet.

2) Retten til ydelser efter sundhedsloven for personer, som benytter sundhedstilbud efter nr. 1. 1. pkt. omfatter ikke sygehusbehandling efter sundhedslovens § 80 og behandling af livstruende sygdomme efter sundhedslovens § 88. Sundhedslovens bestemmelser om informeret samtykke, selvbestemmelsesret, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse og indhentelse af oplysninger og om sundhedspersoners ansvar kan ikke suppleres eller fraviges.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler, som sætter regionsråd og kommunalbestyrelser i stand til at gennemføre de foranstaltninger, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bestemmelser fastsat i medfør heraf.

Kommende lovændring

Ophæves 17/3 2024 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22]. Sundhedsministeren kan forlænge bemyndigelsen til den 17/3 2025, hvis udlændinge- og integrationsministeren efter § 3, fastsætter regler om, at opholdstilladelse meddelt efter loven forlænges til den 17/3 2025.

Bekendtgørelser

Fordeling af personer fordrevet fra Ukraine til almen lægepraksis (Sundhedsmin. bek. nr. 562 af 6/5 2022).

Lovændringer

Kapitel 9 a-c (§§ 31 a-c) indsat 5/5 2022 ved lov nr. 546 af 3/5 2022 (Kommunal indkvartering og forplejning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) § 1 [LF 169 2021-22].

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttræden

§ 32. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Til toppen

Kapitel 11 – Ændringer i anden lovgivning

§§ 33-41. [Udeladt].

Til toppen

Kapitel 12 – Territorialbestemmelse

§ 42. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens §§ 1-34 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen