Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Styrket og forenklet indgang til korte

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

(Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 2201 af 29/12 2020.

§ 1

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1557 af 27. december 2019 og senest ved § 1 i lov nr. 1054 af 30. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter »reglerne i«: »§ 97, stk. 3, om den regionale uddannelsespulje,«.

2. I § 9, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »dagpengeperiode«: », jf. dog stk. 7«.

3. I § 9 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. For personer omfattet af § 6, nr. 1, som i de seneste 5 år forud for tidspunktet, hvor personen igen modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hverken har modtaget dagpenge eller været ansat med løntilskud efter kapitel 12, og som ikke indplaceres i en ny dagpengeperiode, påbegyndes der dog nye perioder efter stk. 1 fra tidspunktet, hvor personen igen er omfattet af § 6, nr. 1.«

4. § 97, stk. 1, affattes således:

»Inden for en pulje kan personer omfattet af § 6, nr. 1-8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10-13, få tilbud om korte erhvervsrettede kurser i følgende tilfælde:

1) Kurserne fremgår af den regionale positivliste for det område, hvor kommunen er beliggende, eller de regionale positivlister i de tilstødende områder, jf. stk. 2.

2) Der foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, hvori kurserne er aftalt, og hvor ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af kurserne.«

5. I § 97, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I ekstraordinære tilfælde kan et regionalt arbejdsmarkedsråd i perioder mellem Beskæftigelsesministeriets opdatering af positivlisterne optage yderligere kurser på deres regionale positivliste.«

6. I § 97 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Inden for puljen kan jobcenteret endvidere give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med, men efter ansættelse af en person som nævnt i stk. 1, som i en forudgående periode på mindst 6 måneder før ansættelsen har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler udstedt i medfør af § 10, stk. 2. Det er en betingelse, at kurserne ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give. Tilskuddet bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcenteret og udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.«

7. I § 104 indsættes som 3. pkt.:

»Personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, er undtaget fra ret og pligt til tilbud.«

8. I § 106, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 11-14,«: »jf. dog nr. 4,«.

9. I § 106, stk. 1, nr. 2, ændres »materialemangel, eller« til: »materialemangel,«.

10. I § 106, stk. 1, nr. 3, ændres »arbejdsfordelingsordning.« til: »arbejdsfordelingsordning eller«.

11. I § 106, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) kan dokumentere, at den pågældende inden for de næste 6 uger på almindelige vilkår skal påbegynde et fuldtidsstudie i form af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser eller en anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, idet denne fritagelsesmulighed dog ikke gælder for personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5.«

12. Overskriften før § 161 og § 161 ophæves.

13. I § 164, stk. 3, udgår »aftales, senest 2 uger efter og«.

14. Efter § 164 indsættes:

»§ 164 a. Varslingspuljen kan tillige anvendes ved større afskedigelser til andre initiativer, som relaterer sig til jobcenterets opgavevaretagelse i forbindelse med varslingsindsatsen.

Stk. 2. En bevilling af midler efter stk. 1 kan anvendes i opsigelsesperioden og i en periode på op til 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør.

Stk. 3. Andre aktører kan ikke anvendes i forbindelse med initiativer efter denne bestemmelse.«

15. I § 172, stk. 1, indsættes efter »personer«: »omfattet af § 6«.

16. § 195, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

17. I § 196, stk. 2, ændres »uddannelsesforløb« til: »kurser«.

§ 2

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret senest ved § 3 i lov nr. 525 af 27. april 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 45, stk. 1, nr. 3, ændres »opdateringen af« til: »opdateringen med nye oplysninger og ajourføring af eksisterende oplysninger i«, og efter »landsdækkende formidling« indsættes: »og joblog«.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, § 2 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, § 1 i lov nr. 1558 af 27. december 2019, § 1 i lov nr. 473 af 22. april 2020 og § 1 i lov nr. 525 af 27. april 2020 og senest ved § 3 i lov nr. 1642 af 19. november 2020, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 13 h indsættes før overskriften før § 14:

»Fritagelse for rådighedsforpligtelse for personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

§ 13 i. Reglerne i § 13, stk. 1 og 3-8, og § 13 a finder ikke anvendelse for personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.«

2. I § 24, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »visiteret som aktivitetsparat og deltager«: »i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller«.

§ 4

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 3. februar 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 a udgår »herom«.

2. I § 15 b indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap hos arbejdsgivere fastsættes løntilskuddet ud fra en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. Løntilskuddet udgør en af satserne i stk. 4.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 8-11, træder i kraft den 15. marts 2021.

Til toppen