Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om ændring af ATP-lov og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster)

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

(Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 339 af 2/4 2019.

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 1701 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 17 r, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 7. Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9.

Stk. 8. I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.«

2. Efter kapitel 5 d indsættes:

»Kapitel 5 e

Den obligatoriske pensionsordning

§ 17 s. Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af følgende ydelser:

1) Arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Efterløn, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Feriedagpenge, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4) Barselsdagpenge, jf. § 47 i barselsloven.

5) Sygedagpenge, jf. § 67 i lov om sygedagpenge.

6) Fleksydelse, jf. § 14 a i lov om fleksydelse.

7) Førtidspension, jf. § 33 f i lov om social pension og § 33 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

8) Uddannelseshjælp, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

9) Kontanthjælp, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

10) Hjælp til personer efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

11) Revalideringsydelse, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

12) Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

13) Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

14) Ledighedsydelse, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

15) Flekslønstilskud, jf. § 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

16) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter den 1. januar 2013 efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

17) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013 efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

18) Statens voksenuddannelsesstøtte, jf. § 17 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 fradrages et beløb efter reglerne i § 16, inden bidraget anvendes til erhvervelse af ret til pension efter reglerne i § 8 c.

Stk. 3. Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige formue.

Stk. 4. Pension med tillæg af bonuspension udbetales efter reglerne i §§ 9, 9 a og 10, når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 5. For bidrag efter stk. 1 optjenes ret til udbetaling af ydelser ved dødsfald efter §§ 14 b og 14 e. Bidrag indbetalt på baggrund af indberetning i henhold til stk. 1 omregnes til årsbidrag, jf. § 15, stk. 1, og sammenlægges med antallet af eventuelle tidligere indbetalte årsbidrag, jf. § 15, indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i § 8 c. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3. Kravet om medlemskab i 2 år, jf. § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3, regnes fra det tidligste tidspunkt efter den 1. januar 2002, hvor der enten er indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til den obligatoriske pensionsordning.

Stk. 6. Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9.

Stk. 7. I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og senest ved § 1 i lov nr. 1710 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 47, stk. 1, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Beløbet reguleres en gang om året pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene 2020-2023 udgør 0,75.«

2. § 47 a ophæves.

3. § 74 l, stk. 16-18, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 16. Beløbene i stk. 1-3 reguleres en gang om året pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene 2020-2023 udgør 0,75. Efterlønnen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

Stk. 19 bliver herefter stk. 17.

4. Overskriften til kapitel 12 a affattes således:

»Kapitel 12 a

Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«.

5. Efter § 84 indsættes i kapitel 12 a:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 85. For medlemmer, som modtager dagpenge eller feriedagpenge, dagpenge efter artikel 64 eller 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger eller efterløn, indbetales et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 85 a, på grundlag af ydelsen til medlemmet efter fradrag for arbejde, indtægter og pensioner samt medlemmets eget ATP-bidrag efter § 85 c. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 85 a. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 85 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

6. Før § 85 c indsættes:

»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

§ 3

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 38, 1. pkt., ændres »satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter § 38 a« til: »1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent«.

2. I § 38 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I satsreguleringen efter stk. 1 fradrages for finansårene 2020-2023 en procentsats på 0,75.«

3. § 38 a ophæves.

4. Efter § 39 indsættes:

»Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion

§ 39 a. En arbejdsgiver, som modtager refusion efter denne lov, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2. Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 39 b, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Udbetaling Danmark opgør og udbetaler tillægget til refusion.

§ 39 b. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§ 39 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om en arbejdsgivers tillæg til refusion, herunder regler om beregning og udbetaling af tillæg til refusion og tilbagebetaling af tillæg til refusion.«

5. Overskriften til kapitel 11 affattes således:

»Kapitel 11

Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«.

6. Før § 44 indsættes efter overskriften til kapitel 11:

»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

7. Efter § 46 indsættes i kapitel 11:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 47. For personer, som modtager dagpenge efter denne lov fra Udbetaling Danmark, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 47 a, på grundlag af dagpenge til personen efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 44, stk. 3. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i dagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 47 a. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§ 47 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

8. I § 54, stk. 1, ændres »afgørelser om ret til barselsdagpenge« til: »afgørelser om ret til barselsdagpenge og om arbejdsgivers ret til tillæg til refusion«.

§ 4

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 54 indsættes i kapitel 19:

»Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion

§ 54 a. En arbejdsgiver, som modtager refusion efter denne lov, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2. Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 54 b, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Kommunen opgør og udbetaler tillægget til refusion. Kommunens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten.

§ 54 b. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§ 54 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om en arbejdsgivers tillæg til refusion, herunder regler om beregning og udbetaling af tillæg til refusion og tilbagebetaling af tillæg til refusion.«

2. I § 64, stk. 1, 1. pkt., ændres »satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter § 64 a« til: »1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent«.

3. I § 64 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I satsreguleringen efter stk. 1 fradrages for finansårene 2020-2023 en procentsats på 0,75.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. § 64 a ophæves.

5. Overskriften til kapitel 26 affattes således:

»Kapitel 26

Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«.

6. Før § 65 indsættes efter overskriften til kapitel 26:

»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

7. Efter § 66 indsættes i kapitel 26:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 67. For personer, som modtager sygedagpenge fra kommunen, indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 67 a, på grundlag af sygedagpengene til personen efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 65, stk. 3. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i sygedagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 67 a. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§ 67 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

§ 5

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1526 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 14 indsættes i kapitel 2:

»Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 14 a. For personer, som modtager fleksydelse, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 14 b, på grundlag af ydelsen til personen efter fradrag for arbejde, indtægter og pensioner samt ATP-bidrag efter §§ 11-13. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 14 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 14 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

2. I § 17, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 13« til: »stk. 11«.

3. I § 17, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 6 og 13« til: »stk. 6 og 11«.

4. § 17, stk. 8-10, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 8. Det beløb, der følger af stk. 4-6, reguleres en gang om året den første mandag i januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene 2020-2023 udgør 0,75. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

Stk. 11-13 bliver herefter stk. 9-11.

§ 6

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 125 af 6. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 5, ændres »69-72« til: »69«.

2. Efter § 33 e indsættes før overskriften før § 34:

»Den obligatorisk pensionsordning

§ 33 f. For personer, som modtager førtidspension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 g, på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i kapitel 4 a efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, stk. 2. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 33 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 33 h. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

3. § 49, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3 og 5-8, og § 69, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 9-12, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4 og 13, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.«

4. I § 49, stk. 4, 1. pkt., ændres »samt i §§ 69-72« til: »samt i § 69«.

5. I § 49, stk. 4, 2. pkt., ændres »nr. 2, 5-8, 11 og 12, og § 49 c,« til: »nr. 2, 5-8, 11 og 12,«.

6. I § 49 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår« til: »den beregnede procentsats efter § 49, stk. 3,«.

7. I § 49 c indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. § 49, stk. 1, nr. 6 og 7, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene efter § 49, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 4. Ved reguleringen den 1. januar for hvert af årene 2021-2033 reguleres beløbene med en beregnet procentsats. Procentsatsen beregnes ved at gange de anvendte procentsatser efter § 49, stk. 3, 1. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende reguleringsår med hinanden.

Stk. 5. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.«

8. I § 69, stk. 1, 2. pkt., ændres »912 kr.« til: »1.392 kr.«, og i 3. pkt. ændres »1.980 kr.« til: »3.000 kr.«

9. I § 69, stk. 2, 2. pkt., ændres »2.784 kr.« til: »4.248 kr.«, og i 3. pkt. ændres »4.020 kr.« til: »6.072 kr.«

10. §§ 71 og 72 ophæves.

11. I § 72 b, 1. pkt., ændres »28.236 kr.« til: »42.720 kr.«, og i 2. pkt. ændres »§ 49, stk. 3,« til: »§ 49, stk. 3, 3. pkt.,«.

12. § 72 d, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.«

§ 7

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 1548 af 18. december 2018 og senest ved § 2 i lov nr. 125 af 6. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, ændres »§§ 16, 17 og 60« til: »§§ 16 og 17«.

2. Efter § 33 indsættes før overskriften før § 34:

»Den obligatoriske pensionsordning

§ 33 a. For personer, som modtager førtidspension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 b, på grundlag af pension, jf. § 13, beregnet efter reglerne i kapitel 4. Har personen valgt at være omfattet af ATP-ordningen, jf. § 32, fradrages modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, i lov om social pension, i beregningsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis personen har valgt at være omfattet af en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 33 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 33 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

3. § 48, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 7, 9 og 10, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-6 og 15, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 8 og 12-14, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.«

4. I § 48, stk. 4, 1. pkt., udgår »samt § 60,«.

5. I § 48, stk. 4, 2. pkt., ændres »nr. 2, 4-6 og 15, og § 48 b,« til: »nr. 2, 4-6 og 15,«.

6. I § 48 a, stk. 1, ændres »satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår« til: »den beregnede procentsats efter § 48, stk. 3,«.

7. I § 48 b indsættes som stk. 2-5:

»Stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. § 48, stk. 1, nr. 5 og 6, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene efter § 48, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 4. Ved reguleringen den 1. januar for hvert af årene 2021-2033 reguleres beløbene med en beregnet procentsats. Procentsatsen beregnes ved at gange de anvendte procentsatser efter § 48, stk. 3, 2. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende reguleringsår med hinanden.

Stk. 5. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.«

8. § 60 ophæves.

9. I § 61, 1. pkt., ændres »29.928 kr.« til: »42.720 kr.«, og i 2. pkt. ændres »§ 48, stk. 3,« til: »§ 48, stk. 3, 3. pkt.,«.

§ 8

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og § 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 69 v indsættes i kapitel 6 b:

»Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion

§ 69 x. En arbejdsgiver, som modtager refusion efter § 69 t, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2. Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i stk. 3, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

Stk. 4. Tillægget til refusion udbetales af kommunen. Kommunens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten, jf. § 105, stk. 2.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om en arbejdsgivers tillæg til refusion, herunder regler om beregning og udbetaling af tillæg til refusion og tilbagebetaling af tillæg til refusion.«

2. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Kapitel 9

Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«.

3. Før § 79 indsættes efter overskriften til kapitel 9:

»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

4. Efter § 80 a indsættes i kapitel 9:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 80 b. For personer, som modtager hjælp efter §§ 23-25 og 27 a, § 52, stk. 1, §§ 68 og 69 j og § 74 a, stk. 2 og 3, indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 80 c, på grundlag af den ydelse, der er beregnet til personen efter reglerne i §§ 30-33, 36-43, 58, 59 og 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9, og § 74 d, stk. 2 og 3, og efter fradrag for personens ATP-bidrag efter reglerne i § 79, jf. § 80, stk. 2. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 80 c. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 80 d. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

5. I § 105 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til tillæg til refusion til en arbejdsgiver efter § 69 x.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. § 109, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 4 de beløb, der er nævnt i

1) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år og

2) § 85 a om efterlevelseshjælp.

Stk. 2. En gang årligt den 1. januar reguleres med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og med det fradrag, der følger af stk. 4, de beløb, der er nævnt i

1) § 12, stk. 3, og §§ 22-26 om hjælp til forsørgelse,

2) § 13 f, stk. 15, om omregningssatsen ved ordinært og ustøttet arbejde uden fastsat arbejdstid,

3) § 13 g, stk. 1, om nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

4) § 25 b, stk. 1-5, om de øvre grænser for den samlede hjælp,

5) § 26, stk. 5, 7 og 8, om beregning af hjælp til ægtepar, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

6) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af § 26, stk. 3,

7) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.,

8) § 42 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet,

9) § 52 om revalideringsydelse og § 68 og § 69 j, stk. 2 og 4, om ressourceforløbsydelse,

10) § 68 a, stk. 3, og § 69 j, stk. 10, om fradrag for arbejdsindtægter i ressourceforløbsydelse,

11) § 69 d, stk. 2, om nedsættelse af hjælpen efter § 68 og § 69 o, stk. 2, om nedsættelsen af hjælpen efter § 69 j,

12) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning og

13) § 96 a om fradrag for beløb til dækning af forskudsvis udbetalt børnebidrag.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7. I § 109, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »§ 127, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 127 a«.

8. § 109, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. For finansårene 2020-2023 fradrages reguleringen efter stk. 1 og 2 med procentsatsen 0,75 for de beløb, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1-6 og 9-13.«

§ 9

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 21 affattes således:

»Kapitel 21

Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«.

2. Før § 114 indsættes efter overskriften til kapitel 21:

»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

3. Efter § 115 a indsættes i kapitel 21:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 115 b. For følgende personer indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension:

1) Personer, som modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. § 70 f.

2) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 70 g.

3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 75.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 115 c, på grundlag af ydelsen til personen efter fradrag for arbejde og personens ATP-bidrag efter § 114. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i tilskuddet. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 115 c. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 115 d. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

4. I § 127, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 70 g, stk. 5, § 71, stk. 3, og § 75, stk. 2,« til: »§ 71, stk. 3, og«.

5. § 127, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

6. Efter § 127 indsættes i kapitel 23:

»§ 127 a. Beløbene efter § 70 f, stk. 2, § 70 g, stk. 5, og § 75, stk. 2, reguleres en gang årligt med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 10

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 14. maj 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 1569 af 18. december 2018 og § 8 i lov nr. 1701 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a

Bidrag til den obligatoriske pensionsordning og tillæg til refusion

§ 17. For personer, som modtager SVU, indbetales der et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 18, på grundlag af den beregnede SVU, jf. § 13. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i den beregnede SVU. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

Stk. 4. En arbejdsgiver, som udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, og som får udbetalt SVU efter regler fastsat i medfør af § 13, stk. 8, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion. Tillægget til refusion fastsættes på baggrund af den beregnede SVU med den procentsats, der er nævnt i § 18. Tillægget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 18. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning og tillæg til refusion beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 18 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag og tillæg til refusion.«

§ 11

I arbejdsmarkedsbidragsloven, lov nr. 471 af 12. juni 2009, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1278 af 16. december 2009 og senest ved § 122 i lov nr. 1703 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som nr. 5:

»5) Indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 12

I lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2015, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1727 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 7, ændres »samt bidragssatser« til: »og bidragssatser samt om bidrag til den obligatoriske pensionsordning efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

§ 13

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret senest ved § 125 i lov nr. 1703 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 14

I lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 5 ophæves.

2. § 5 ophæves.

3. I § 6 udgår »samt størrelsen af puljebeløbet«.

§ 15

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Til toppen