Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres da

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 624 af 8/6 2016.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved § 32 i lov nr. 994 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 1569 af 15. december 2015 og § 8 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, og som ændres ved § 16 i det af Folketinget den 3. juni 2016 vedtagne forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu), foretages følgende ændringer:

1. I § 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »social pension«: », jf. dog § 44, stk. 2«.

2. I § 43 ændres », jf. lov om social pension« til: »efter lov om social pension, jf. dog § 44, stk. 1«.

3. Efter kapitel 8 indsættes:

»Kapitel 8 a

Særligt seniormedlemskab

§ 44. Et medlem, som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan overgå til et seniormedlemskab ved udgangen af den måned, hvor medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Stk. 2. En person, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan optages som seniormedlem.

Stk. 3. Et seniormedlem har ikke ret til dagpenge eller andre ydelser efter denne lov.

Stk. 4. Et seniormedlem har ret til hjælp til jobsøgning af arbejdsløshedskassen.

Stk. 5. Et seniormedlem skal kun betale administrationsbidrag til arbejdsløshedskassen, jf. § 77, stk. 7.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om optagelse af seniormedlemmer og et særligt medlemskab for seniormedlemmer.«

4. § 46, stk. 1, affattes således:

»Dagpenge ydes for indtil 160,33 timer om måneden for fuldtidsforsikrede og for indtil 130 timer om måneden for deltidsforsikrede efter reglerne i kapitel 10. Beregning af dagpengene sker for 1 måned ad gangen. Udbetalingen sker bagud for 1 måned.«

5. I § 46, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 47,«: »stk. 2,«.

6. I § 46 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Udbetaling af dagpenge sker på baggrund af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst m.v. i måneden. Retten til forfaldne dagpenge falder bort, hvis oplysningerne ikke er modtaget i arbejdsløshedskassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb. Retten til dagpenge bortfalder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indberettet oplysningerne rettidigt.

Stk. 6. De udbetalte dagpenge efterreguleres, hvis der er uoverensstemmelse mellem de af medlemmet indberettede oplysninger og indberetningerne om løntimer og indkomst til indkomstregisteret. Efterreguleringen foretages i udbetalingen af dagpenge for den efterfølgende måned, jf. § 85 e.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

7. I § 46, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »anvendelsen af stk. 2-4« til: »anvendelsen af denne bestemmelse, herunder om acontoudbetaling og tidspunktet m.v. for efterregulering af dagpenge, om dagpengenes disposition ved udgangen af måneden og om forrentning af ikke rettidigt udbetalte dagpenge efter stk. 2-4«.

8. § 47 affattes således:

»§ 47. Dagpengenes højeste beløb udgør for 1 måned 18.113 kr. pr. 1. januar 2016. Beløbet reguleres en gang om året pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter § 47 a. Beløbet reguleres dog første gang den 1. juli 2017 med satsreguleringsprocenten fra den 1. januar 2017 efter lov om en satsreguleringsprocent og efter § 47 a. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

Stk. 2. Dagpengenes højeste beløb for 1 dag fastsættes, ved at beløbet efter stk. 1, 4. pkt., divideres med 160,33, som herefter ganges med 7,4. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Alle afledte satser for fuldtidsforsikrede beregnes med udgangspunkt i beløbet efter stk. 1, 4. pkt. Herefter foretages afrunding til nærmeste hele kronebeløb.«

9. § 48 affattes således:

»§ 48. Dagpengenes størrelse til det enkelte medlem beregnes på grundlag af medlemmets hidtidige indtægt efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 49. For lønmodtagere opgøres indtægtsgrundlaget som al A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag og fratrukket arbejdsmarkedsbidrag samt tillagt eget ATP-bidrag i et lønmodtagerforhold. Kun indtægt i en medlemsperiode kan indgå i opgørelsen efter 1. pkt. Er indtægten opnået ved lønarbejde, medregnes kun indtægt, der er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Er indtægten helt eller delvis opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service, medregnes indtægten ikke efter 2. pkt.

Stk. 2. Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse og ved ændring af dagpengenes højeste beløb, jf. § 47, reguleres det enkelte medlems hidtidige indtægtsgrundlag med samme procentsats.

Stk. 3. Der foretages en ny beregning efter stk. 1, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode, jf. § 53, stk. 5 og 6, jf. dog § 49, stk. 5 og 6, og § 50, stk. 1.

Stk. 4. Dagpengene kan højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af medlemmets hidtidige indtægt, jf. stk. 1, jf. dog § 48 a, § 49, stk. 5 og 6, og § 50.

Stk. 5. Dagpengene kan ikke overstige dagpengenes højeste beløb, jf. §§ 47 og 70.«

10. § 49, stk. 1-3, affattes således:

»For lønmodtagere opgøres indtægtsgrundlaget, jf. § 48, stk. 1, 2. pkt., på grundlag af indtægt, der er indberettet i henhold til lov om et indkomstregister i de måneder, som danner grundlag for en beregningsperiode, jf. stk. 2.

Stk. 2. Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. stk. 1, jf. dog stk. 3. Beregningsperioden kan forlænges efter reglerne i § 53, stk. 10, hvis der i perioden på 24 måneder forekommer følgende forhold:

1) Perioder, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,

2) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller

3) perioder, hvor medlemmet modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 3. Foreligger der ikke inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden den fornødne indtægt, jf. stk. 2, beregnes dagpengenes størrelse på baggrund af indtægten i alle måneder med indtægt inden for perioden på 24 måneder. Foreligger der ikke inden for de seneste 24 måneder indtægt, jf. stk. 2, beregnes dagpengenes størrelse på baggrund af indtægten i en periode på 36 måneder.«

11. § 49, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Til medlemmer, som har opnået ret til dagpenge efter § 54, udbetales dagpenge med et beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70, til medlemmer, der har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70 til medlemmer, som ikke har forsørgelsespligt. Skifter et medlem status som forsørger, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned. Hvis medlemmet efter uddannelsens afslutning i mindst 3 måneder har fået indberettet indtægt, der efter § 48 berettiger til dagpenge med et højere beløb, er medlemmet dog berettiget til dette beløb, når der er forløbet mindst 6 måneder efter opnåelse af dagpengeretten, jf. § 54. Herefter beregnes medlemmets dagpenge efter § 48.«

12. § 49, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Til et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter § 53, stk. 7, nr. 1, på grundlag af aftjening af værnepligt eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår, udbetales dagpenge med 82 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70 til medlemmer, som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og med 71,5 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70 til medlemmer, som ikke har forsørgelsespligt. Skifter et medlem status som forsørger, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned. Har medlemmet ret til en højere dagpengesats efter § 48, kan der udbetales dagpenge med en højere sats efter §§ 47 og 70. Har medlemmet efter afslutningen af værnepligten eller ansættelsen på værnepligtslignende vilkår i mindst 3 måneder fået indberettet indtægt, der efter § 48 berettiger til dagpenge med et højere beløb, er medlemmet dog berettiget til dette, når der er forløbet mindst 6 måneder efter opnåelse af dagpengeretten.«

13. I § 49 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Udbetaling af dagpenge til en forsørger efter stk. 5 og 6 er betinget af, at barnet opholder sig her i riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis barn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.«

14. I § 50, stk. 1, 1. pkt., udgår »været i fuld beskæftigelse som lønmodtager eller«.

15. I § 50, stk. 2, og i § 51 ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

16. I § 51 a indsættes efter »det enkelte medlem«: »samt betydningen af arbejde i udlandet og arbejdsfortjeneste for et medlem, der gør tjeneste på et skib indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), herunder regulering af den månedlige DIS-hyre«.

17. I § 52, 1. pkt., ændres »Hvis et medlems arbejdstid ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, herunder i forbindelse med indberetning til indkomstregisteret« til: »Kan et medlems arbejdstid ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer«.

18. I § 52 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og 4, ændres »26 ugers sammenlagt ledighed« til: »962 timers dagpenge som fuldtidsforsikret og 780 timers dagpenge som deltidsforsikret, jf. § 55, stk. 1 og 2«.

19. I § 52 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »104 ugers sammenlagt ledighed« til: »3.848 timers dagpenge som fuldtidsforsikret og 3.120 timers dagpenge som deltidsforsikret, jf. § 55, stk. 1«, og i 3. pkt. ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 7 og 8«.

20. I § 52 a, stk. 4, ændres »82 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70,« til: »82 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70 til medlemmer, som har forsørgelsespligt over for børn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og med 71,5 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70 til medlemmer, som ikke har forsørgelsespligt,«, og som 2.-4. pkt. indsættes:

»Skifter et medlem status som forsørger, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter 1. pkt. er betinget af, at barnet opholder sig her i riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis barn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.«

21. I § 52 e, 1. pkt., ændres »6 måneders sammenlagt ledighed« til: »962 timers dagpenge som fuldtidsforsikret og 780 timers dagpenge som deltidsforsikret, jf. § 55, stk. 1,«.

22. Kapitel 9 b ophæves.

23. § 53, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1, nævnte perioder er, jf. dog stk. 5, endvidere betinget af:

1) At et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 218.616 kr. (2016) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 18.218 kr. (2016) pr. måned.

2) At et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 145.740 kr. (2016) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 12.145 kr. (2016) pr. måned.

3) At et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i 52 uger.

4) At et medlem har gennemført en uddannelse, jf. § 54.«

24. I § 53 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Indkomstkravet for lønmodtagere, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, opgøres på grundlag af al A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag og eget ATP-bidrag i et lønmodtagerforhold. Er indkomsten opnået ved lønarbejde, medregnes kun indkomst, der er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Er indkomsten helt eller delvis opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service, medregnes indkomsten ikke efter 1. pkt.

Stk. 4. Indkomstkravet for fuldtidsforsikrede lønmodtagere, jf. stk. 2, nr. 1, reguleres en gang om året pr. 1. januar med tilpasningsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent tillagt 2 procentpoint. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 12. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års regulering af indkomstkravet. Indkomstkravet for deltidsforsikrede lønmodtagere, jf. stk. 2, nr. 2, fastsættes som 2/3 af det regulerede og afrundede beløb for fuldtidsforsikrede. Det beregnede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 12. Indkomstloftet pr. måned for fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, fastsættes ved at dele det beregnede indkomstkrav med 12.

Stk. 5. For et medlem, som er indplaceret i en dagpengeperiode, er genoptjeningen af retten til dagpenge, jf. dog stk. 6, betinget af:

1) At et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Kun løntimer, der er optjent i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, kan medregnes, jf. stk. 3.

2) At et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.258 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Kun løntimer, der er optjent i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, kan medregnes, jf. stk. 3.

3) At et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i 52 uger.

4) At et medlem har gennemført en uddannelse, jf. § 54.

Stk. 6. Genoptjening af retten til dagpenge sker efter stk. 2, når retten til dagpenge er bortfaldet, som følge af at perioderne efter § 55, stk. 1 og 2, er udløbet, og der ikke er registrerede timer på beskæftigelseskontoen, jf. § 55 a.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 7-12.

25. I § 53, stk. 3, der bliver stk. 7, ændres »af perioderne i stk. 2 medregnes tidsrum« til: »efter stk. 2 og 5 medregnes forhold«.

26. I § 53, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 7, nr. 1, ændres »forsvaret,« til: »forsvaret eller«.

27. § 53, stk. 3, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

28. I § 53, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »m.v., jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, jf. dog § 52,« til: », indberettet indkomst, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 5, nr. 1 og 2,«, og »arbejdskravet i stk. 2« ændres til: »indkomstkravet i stk. 2 og beskæftigelseskravet i stk. 5«.

29. I § 53, stk. 5, der bliver stk. 9, indsættes efter »jf. § 43«: », dog senest ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension«.

30. § 53, stk. 6, der bliver stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Perioderne i stk. 2 og 5, hvor indkomst- henholdsvis beskæftigelseskravet skal være opfyldt, forlænges med sammenlagt op til 2 år, hvis der forekommer følgende forhold:

1) Perioder, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, der overstiger 160,33 timer,

2) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

3) perioder, hvor medlemmet modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, eller

4) perioder, hvor medlemmet har modtaget dagpenge i den forlængede dagpengeperiode efter udløbet af perioden i § 55, stk. 1, jf. § 56.«

31. I § 53, stk. 7, der bliver stk. 11, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 5«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 10«.

32. I § 53, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »beskæftigelseskravet« til: »indkomst- og beskæftigelseskravet«.

33. I § 53, stk. 8, der bliver stk. 12, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»Der fastsættes herudover regler om opgørelse og afrunding af de perioder, som kan forlænge den periode, hvor indkomst- eller beskæftigelseskravet skal være opfyldt. Der fastsættes endvidere regler om medregning af indkomst til opfyldelsen af indkomstkravet.«

34. § 54 affattes således:

»§ 54. Personer, der i medfør af regler fastsat efter stk. 2 har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. eller en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (igu), opnår ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning, hvis arbejdsløshedskassen har modtaget skriftlig anmodning om optagelse på baggrund af uddannelsen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. En erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelse af denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om betingelserne for at opnå ret til dagpenge på baggrund af en uddannelse efter bestemmelsen, herunder om, hvornår en uddannelse kan anses for at være gennemført og normeret til mindst 18 måneder, om, hvornår en uddannelse kan anses for afsluttet, og om mulighed for meritoverførsel af en del af en tidligere gennemført uddannelse.«

35. Efter § 54 indsættes:

»Dagpengeperiode og forbrug«.

36. I § 55, stk. 1, 1. pkt., ændres »3 år« til: »3 år, jf. dog stk. 2«.

37. I § 55, stk. 1, 1. pkt., ændres »3 år« til: »3 år, jf. dog stk. 2 og § 56 b«.

38. I § 55, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 5«.

39. I § 55 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Efter udløbet af perioden i stk. 1 kan et medlem, som har ret til at få forlænget dagpengeperioden efter § 56, modtage dagpenge i højst 1 år inden for en periode på 1½ år.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

40. I § 55, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

41. § 55, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Forbruget af perioden på 2 år eller på højst 1 år efter henholdsvis stk. 1 og 2 opgøres i timer.«

42. I § 55, stk. 3, nr. 5 og 6, der bliver stk. 4, nr. 5 og 6, ændres »uger« til: »perioder«.

43. I § 55, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »I perioden efter stk. 1« til: »Perioden på 3 år eller højst 1½ år efter henholdsvis stk. 1 og 2 opgøres i hele måneder, og der«.

44. I § 55, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, indsættes efter »barsel,«: »og«.

45. I § 55, stk. 4, nr. 3, der bliver stk. 5, nr. 3, ændres »handicappet barn« til: »handicappet eller alvorligt sygt barn«, og »hjem,« ændres til: »hjem.«

46. § 55, stk. 4, nr. 4-6, ophæves.

47. I § 55, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »denne bestemmelse«.

48. I § 55, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 4 og 5«.

49. Efter § 55 indsættes:

»Beskæftigelseskonto

§ 55 a. For et medlem, som er indplaceret i dagpengeperioden, jf. § 55, stk. 1, registreres indberettede løntimer i henhold til lov om et indkomstregister siden seneste indplacering på en beskæftigelseskonto. Kun løntimer m.v., som kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf. § 53, stk. 5, nr. 1 og 2, kan registreres på beskæftigelseskontoen. Der kan registreres løntimer på beskæftigelseskontoen frem til det tidspunkt, hvor retten til dagpenge er bortfaldet, som følge af at perioderne efter § 55, stk. 1 og 2, er udløbet.

Stk. 2. Registrerede timer på beskæftigelseskontoen bortfalder ved genoptjening af retten til dagpenge, jf. § 53, stk. 5.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om beskæftigelseskontoen efter denne bestemmelse, herunder om, hvilke løntimer der skal registreres på beskæftigelseskontoen, om, hvordan løntimer på beskæftigelseskontoen kan medregnes ved opfyldelse af et nyt beskæftigelseskrav, og om nedskrivning af timer på beskæftigelseskontoen ved reduktion af dagpengeperioden, jf. § 56 b.

Fleksibel genoptjening

§ 56. Et medlem, hvis dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, er udløbet, har ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister siden seneste indplacering.

Stk. 2. Et medlem, hvis forlængede dagpengeperiode efter stk. 1 er udløbet, har ret til at få forlænget dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den forlængede dagpengeperiode efter stk. 1 og 2 giver hver indberettet løntime ret til at modtage dagpenge i 2 timer inden for en periode på 3 timer, jf. dog § 55, stk. 2. Forlængelsen omregnes til uger ved at dele antallet af timer med 37. Der afrundes til nærmeste antal hele uger.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om forlængelsen af dagpengeperioden efter denne bestemmelse, herunder om arbejdsløshedskassernes administration af forlængelsen af dagpengeperioden, om, hvad der kan sidestilles med løntimer ved forlængelsen af dagpengeperioden, og om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes oplysninger om løntimer til indkomstregisteret, kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelsen.

Karens hver fjerde måned

§ 56 a. For et medlem, som er indplaceret i dagpengeperioden, jf. § 55, stk. 1 og 2, nedsættes dagpengene hver fjerde måned, jf. dog stk. 2-6, med et beløb svarende til 1 dags dagpenge for medlemmet, jf. § 48, jf. §§ 47 og 70. 4-månedersperioderne regnes fra og med den måned, hvor medlemmet påbegynder dagpengeperioden, jf. § 55, stk. 1. Nedsættelsen sker ved udbetalingen af dagpenge for den fjerde måned.

Stk. 2. Der sker ikke nedsættelse efter stk. 1, hvis medlemmet for perioden på de 4 måneder, jf. dog stk. 4 og 6,

1) som fuldtidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 148 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller

2) som deltidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 97 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Der sker ikke nedsættelse efter stk. 1, hvis medlemmet ikke modtager dagpenge i den måned, hvor nedsættelsen skulle være sket, jf. dog stk. 4 og 6. Har medlemmet i måneden modtaget førtidspension efter lov om social pension, har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har afviklet karantæne, skal der dog ske nedsættelse i den førstkommende måned, hvor medlemmet modtager dagpenge. En nedsættelse efter 2. pkt., som ikke er afviklet, bortfalder, når der påbegyndes en ny dagpengeperiode efter § 55, stk. 1.

Stk. 4. De angivne perioder i stk. 1 og 2 på 4 måneder forlænges med antallet af måneder, hvor medlemmet har modtaget

1) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,

2) dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller

3) støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan der ikke ske forlængelse, hvis medlemmet i samme måned har modtaget dagpenge bortset fra dagpenge udbetalt efter § 62, stk. 3.

Stk. 6. De angivne perioder i stk. 1 og 2 på 4 måneder forlænges med antallet af måneder, hvor medlemmet i hele måneden har deltaget i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelse af bestemmelserne i stk. 1-6. Der vil herunder blive fastsat regler om opgørelse og beregning af nedsættelsen efter stk. 1, om opgørelse af beskæftigelse, herunder om, at oplysninger om beskæftigelse, som ikke er indberettet til indkomstregisteret på tidspunktet for beregningen af nedsættelsen, kan medregnes, og om eventuel efterregulering. Der kan derudover fastsættes regler om forhold, der kan have indflydelse på, hvornår opgørelsen af nedsættelsen skal ske.

Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet

§ 56 b. Har et medlem modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de seneste 8 år, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge, jf. § 55, stk. 1 og 2, med 1 måned. Perioder med dagpenge, som har ligget til grund for en afkortning efter 1. pkt., skal ikke medregnes ved opgørelsen af en ny periode på 4 år inden for de seneste 8 år.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelsen, herunder om, hvilke perioder der medregnes ved opgørelsen af dagpengeforbruget, om opgørelse af perioden på 8 år, om administrationen af afkortningen af dagpengeperioden, om nedskrivning af timer på beskæftigelseskontoen ved reduktion af dagpengeperioden og om bortfald af en udestående afkortning af dagpengeperioden efter 5 år.«

50. § 56 affattes således:

»§ 56. Et medlem, hvis dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, er udløbet, har ret til at få forlænget dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er registreret på beskæftigelseskontoen, jf. § 55 a, stk. 1.

Stk. 2. Et medlem, hvis forlængede dagpengeperiode efter stk. 1 er udløbet, har ret til at få forlænget dagpengeperioden på baggrund af løntimer på beskæftigelseskontoen, som er registreret siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den forlængede dagpengeperiode efter stk. 1 og 2 giver hver indberettet løntime ret til at modtage dagpenge i 2 timer inden for en periode på 3 timer, jf. dog § 55, stk. 2.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om forlængelsen af dagpengeperioden efter denne bestemmelse, herunder om arbejdsløshedskassernes administration af forlængelsen af dagpengeperioden, om, at beskæftigelseskontoen nedskrives i forhold til det faktiske forbrug af dagpenge, og om, at den periode, inden for hvilken et medlem har ret til at modtage dagpenge, forlænges med hele måneder.«

51. Før § 57 indsættes:

»Udbetaling af dagpenge«.

52. § 59, stk. 1, affattes således:

»Når et ledigt medlem, som er arbejdssøgende til arbejde i fuld, sædvanlig arbejdstid, opnår arbejde af kortere varighed, kan der udbetales supplerende dagpenge. Udbetaling af supplerende dagpenge sker efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i vedkommende måned og 160,33 timer. Inden for områder, hvor udbetaling af supplerende dagpenge ikke kan ske på grundlag af arbejdstiden, sker det under hensyn til arbejdslønnen.«

53. § 59, stk. 2, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

54. I § 59, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »nedsættelse af dagpenge« til: »supplerende dagpenge«.

55. § 60, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter § 59, stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 37 timer. En uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 37 timer vedrørende ugen.

Stk. 2. Udløber retten til supplerende dagpenge, kan der uanset stk. 1 udbetales supplerende dagpenge efter § 59, stk. 1, for 1 måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid. Dog medfører 1 uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag med mindst 37 timer i udbetalingen af dagpenge for måneden.

Stk. 3. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjeningen af retten til supplerende dagpenge er betinget af, at retten til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 1, og at medlemmet herefter

1) i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af seks månedsindberetninger, mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 68 løntimer i hver af 13 14-dagesindberetninger, jf. dog § 52, eller

2) har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

56. I § 60, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »bestemmelsen i stk. 1« til: »denne bestemmelse«, og i 3. pkt. ændres »kravet i stk. 1« til: »beskæftigelseskravet, og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber«.

57. § 60 affattes således:

»§ 60. Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter § 59, stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge, jf. dog stk. 3. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 37 timer. En uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 37 timer vedrørende ugen.

Stk. 2. Et medlem, hvis ret til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 1, har ret til at få forlænget den periode, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge giver en månedsindberetning, fire ugeindberetninger og to 14-dagesindberetninger med det antal løntimer, der fremgår af stk. 4, ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge.

Stk. 3. Et medlem, som arbejder på nedsat tid udelukkende som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse, er ikke omfattet af tidsbegrænsning og udløb af retten til supplerende dagpenge efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjeningen af retten til supplerende dagpenge er betinget af, at et medlem

1) i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af seks månedsindberetninger, mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 68 løntimer i hver af 13 14-dagesindberetninger, jf. dog § 52, eller

2) har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om arbejdsforhold, hvor der arbejdes periodevis. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber.«

58. I § 63, stk. 1, ændres »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 3«.

59. § 63, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

60. I § 63, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-3«, og i 2. pkt. ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

61. § 64 ophæves.

62. I § 68, stk. 3, 1. pkt., ændres »lade sig overflytte« til: »overflyttes«, og i 3. pkt. ændres »anmelde ændringen i arbejdstiden« til: »oplyse om overgangen til drift af selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang«.

63. § 68, stk. 5, ophæves.

64. I § 70, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 47, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 47, stk. 1, 4. pkt.«, og i 2. pkt. udgår », der kan deles med 5«.

65. I § 70, stk. 2, 1. pkt., ændres »ugesatser« til: »satser«, og i 2. pkt. udgår », der kan deles med 5«.

66. § 71 ophæves.

67. § 73, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Når et ledigt deltidsforsikret medlem opnår arbejde i 130 timer om måneden, kan der ikke udbetales dagpenge. Opnår medlemmet arbejde af mindre omfang, kan der udbetales supplerende dagpenge. Udbetaling af supplerende dagpenge sker efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i vedkommende måned og 130 timer. Inden for områder, hvor udbetalingen af supplerende dagpenge ikke kan ske på grundlag af arbejdstiden, sker det under hensyn til arbejdslønnen.

Stk. 2. Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 30 timer. En uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 30 timer vedrørende ugen.

Stk. 3. Udløber retten til supplerende dagpenge, kan der uanset stk. 2 udbetales supplerende dagpenge efter stk. 1 for 1 måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid. Dog medfører 1 uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag med mindst 30 timer i udbetalingen af dagpenge for måneden.

Stk. 4. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjeningen af retten til supplerende dagpenge er betinget af, at retten til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 2, og at medlemmet herefter i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 118 løntimer i hver af seks månedsindberetninger, mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 54 løntimer i hver af 13 14-dagesindberetninger, jf. dog § 52.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

68. I § 73, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Der kan herunder fastsættes regler for arbejdsforhold, hvor der arbejdes periodevis.«

69. I § 73, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 3. pkt., ændres »i stk. 2« til: », og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber«.

70. § 73 affattes således:

»§ 73. Når et ledigt deltidsforsikret medlem opnår arbejde i 130 timer om måneden, kan der ikke udbetales dagpenge. Opnår medlemmet arbejde af mindre omfang, kan der udbetales supplerende dagpenge. Udbetaling af supplerende dagpenge sker efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i vedkommende måned og 130 timer. Inden for områder, hvor udbetalingen af supplerende dagpenge ikke kan ske på grundlag af arbejdstiden, sker det under hensyn til arbejdslønnen.

Stk. 2. Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 30 timer. 1 uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 30 timer vedrørende ugen.

Stk. 3. Et medlem, hvis ret til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 2, har ret til at få forlænget den periode, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge giver en månedsindberetning, fire ugeindberetninger og to 14-dagesindberetninger med det antal løntimer, der fremgår af stk. 5, ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge.

Stk. 4. Et medlem, som arbejder på nedsat tid udelukkende som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse, er ikke omfattet af tidsbegrænsningen og udløb af retten til supplerende dagpenge efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjeningen af retten til supplerende dagpenge er betinget af, at et medlem i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 118 løntimer i hver af seks månedsindberetninger, mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 54 løntimer i hver af 13 14-dagesindberetninger, jf. dog § 52.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. Der kan herunder fastsættes regler om arbejdsforhold, hvor der arbejdes periodevis. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber.«

71. I § 74 a, stk. 1, nr. 4, udgår »og 14«, og stk. 11-13 ophæves.

Stk. 14 og 15 bliver herefter stk. 11 og 12.

72. I § 74 a, stk. 8, indsættes efter »§ 55, stk. 1«: »og 2«.

73. I § 74 e, stk. 2, ændres »og timeoverførsel, jf. §§ 58 og 59 og § 73, stk. 1, 3 og 5,« til: », jf. §§ 58 og 59 og § 73, stk. 1 og 5,«.

74. § 74 e, stk. 3, 5. pkt., affattes således:

»Der udbetales ikke efterløn, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer om måneden for fuldtidsforsikrede eller 104 timer om måneden for deltidsforsikrede.«

75. I § 74 e, stk. 6, og § 74 g, stk. 5, ændres »§ 53, stk. 2« til: »§ 53, stk. 2-5«.

76. I § 74 k, stk. 2, ændres »udbetalte dagpenge.« til: »anden offentlig forsørgelsesydelse.«

77. § 74 l, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

78. I § 74 l indsættes efter stk. 9 som nye stykker:

»Stk. 10. For et medlem, der er omfattet af § 74 a, stk. 8, beregnes efterlønnens størrelse på grundlag af lønindtægt, der er indberettet i henhold til lov om et indkomstregister for de indberetningsperioder, som danner grundlag for en beregningsperiode, jf. stk. 11 og 12.

Stk. 11. Beregningsperioden omfatter de seneste sammenhængende indberetningsperioder forud for ledigheden, som dækker 3 måneder ved månedsindberetninger og 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger inden for de seneste 5 år før efterlønsalderen, jf. § 74.

Stk. 12. For beregningsperioden skal der ved månedsindberetninger være indberettet mindst 320 løntimer og ved ugeindberetninger eller 14-dagesindberetninger mindst 296 løntimer for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede skal der ved månedsindberetninger være indberettet mindst 195 løntimer og ved ugeindberetninger eller 14-dagesindberetninger mindst 180 løntimer.

Stk. 13. Har et medlem, der er omfattet af § 74 a, stk. 8, ikke indtægt, der kan benyttes til beregning af efterlønnens størrelse, og ikke inden for de seneste 5 år før efterlønsalderen, jf. § 74, fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge med en tidligere beregnet sats, udgør efterlønnen et beløb, der svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. §§ 47 eller 70.«

Stk. 10-15 bliver herefter stk. 14-19.

79. I § 74 l, stk. 10, der bliver stk. 14, indsættes efter »ny beregning«: », jf. stk. 10-12«.

80. I § 74 l, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 16, 1. pkt., ændres »efter stk. 13 og 14« til: »efter stk. 17 og 18«.

81. I § 74 l, stk. 13, der bliver stk. 17, ændres »jf. stk. 12,« til: »jf. stk. 16,«, og »jf. stk. 14« ændres til: »jf. stk. 18«.

82. I § 74 l, stk. 15, der bliver stk. 19, ændres »stk. 5-10« til: »stk. 5-14«.

83. § 74 n, stk. 1, affattes således:

»Efterløn udbetales bagud månedsvis. § 46, stk. 1, 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse på udbetaling af efterløn. Regler fastsat i medfør af § 46, stk. 7, finder også anvendelse for udbetaling af efterløn.«

84. I § 74 n indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om fravigelse af medlemmets pligt til at indsende oplysninger, jf. § 46, stk. 5, 2. pkt.«

85. § 75 a affattes således:

»§ 75 a. Retten til efterløn ophører, når medlemskabet ophører, dog senest ved udgangen af den måned, hvor efterlønsmodtageren når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved den pågældendes død. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for efterlønsmodtagere, der er omfattet af § 74 o.«

86. I § 75 i, 2. pkt., udgår », der kan deles med 5, pr. uge«.

87. I § 75 j, stk. 2, 2. pkt., udgår »ugevis«.

88. I § 76, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bortset fra«: »seniormedlemmer, jf. § 44, og«.

89. I § 77, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Medlemsbidraget for seniormedlemmer, jf. § 44, omfatter kun det administrationsbidrag, der fastsættes i medfør af stk. 7.«

90. I § 77 a, stk. 6, ændres »5 dagpengesatser, jf. §§ 47 og 70, for hver uge,« til: »20 dagpengesatser, jf. §§ 47 og 70, for hver måned,«.

91. I § 79, stk. 1, og § 81, stk. 1, nr. 3, ændres »kapitel 9, 9 a og 9 b,« til: »kapitel 9 og 9 a,«.

92. I § 79, stk. 1, og § 81, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 55, stk. 2,« til: »§ 55, stk. 3,«.

93. I § 84, stk. 1, 1. pkt., ændres »1., 2. og 3.« til: »1. og 2.«

94. I § 84, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Seniormedlemmer, jf. § 44, er ikke omfattet af 1. pkt.«

95. § 84, stk. 1. 2. pkt., der bliver 3. pkt., affattes således:

»Dagpengegodtgørelsen fastsættes som dagpengebeløbet pr. dag opgjort efter § 47, stk. 2, for fuldtidsforsikrede.«

96. I § 84, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »2. punktum« til: »3. pkt.«

97. § 84, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

98. I § 85 c, stk. 6, ændres »1 uge« til: »1 måned«.

99. I § 85 d, stk. 3, 2. pkt., udgår »en uge eller«.

100. Efter kapitel 12 a indsættes:

»Kapitel 12 b

Regulering af udbetalinger

§ 85 e. Sker der ændringer i et medlems indkomstregisteroplysninger efter tidspunktet for eventuel regulering, jf. § 46, stk. 6, som har betydning for medlemmets ret til ydelser for perioden, skal der ske en regulering af den udbetalte ydelse for perioden.

Stk. 2. Skal en ydelse reguleres, jf. stk. 1 eller § 46, stk. 6, skal arbejdsløshedskassen give meddelelse til medlemmet om den forventede regulering. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for reguleringen og en vejledning om adgangen til at gøre indsigelse inden for en nærmere angivet frist. Gør medlemmet ikke indsigelse inden for fristen, gennemfører arbejdsløshedskassen reguleringen.

Stk. 3. Når en regulering, jf. stk. 1 eller § 46, stk. 6, helt eller delvis skyldes, at medlemmet på tidspunktet for indberetningen har arbejdet flere timer, end medlemmet indberettede, skal arbejdsløshedskassen vurdere, om medlemmet med forsæt til at opnå en ydelse med urette har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelser. Arbejdsløshedskassen skal i givet fald træffe afgørelse om tilbagebetaling efter reglerne i § 86, stk. 1, og § 87.

Stk. 4. Er det i 3 på hinanden følgende måneder ikke muligt at gennemføre en regulering, jf. stk. 1 eller § 46, stk. 6, skal arbejdsløshedskassen opkræve beløbet efter de regler, der er udstedt i medfør af § 86, stk. 10 og 11. Beløbet forrentes ikke.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om administrationen af stk. 1-4.«

101. I § 86, stk. 3, 3. pkt., ændres »højeste dagpenge for 4 uger, jf. § 47,« til: »20 gange dagpengesatsen, jf. § 47, stk. 2,«.

102. I § 88, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, indsættes efter »kassernes administration,«: »udbetalingstilrettelæggelse, egenkontrol,«.

103. § 88, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om krav til arbejdsløshedskassernes it-systemer, herunder om udvikling og vedligeholdelse af kassernes it-systemer og om, at data stilles fuldstændigt og nøjagtigt til rådighed for det it-baserede datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter de regler, der fastsættes herom, jf. § 100 a, stk. 3, og til beskrivelserne af kassernes forretningsgange.«

104. I § 90 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »1., 2. og 3.« til: »1. og 2.«

105. § 90 b, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Administrationen af forsikringssystemet skal i videst muligt omfang ske på grundlag af relevante registeroplysninger, herunder på grundlag af de oplysninger om løn, arbejdstid m.v., der fremgår af indkomstregisteret.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til brug for administrationen af forsikringssystemet få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne har, i det omfang det er nødvendigt til brug for administrationen af forsikringssystemet, uden samtykke

1) terminaladgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister,

2) adgang til oplysninger om beskyttede navne og adresser, om statsborgerskab og om slægtskab, for så vidt angår børn i Det Centrale Personregister, og

3) adgang til oplysninger om selvstændig virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassernes adgang til Det Centrale Personregister, jf. stk. 3, nr. 2, er underlagt Social- og Indenrigsministeriets standardvilkår for dataleverancer til private.

Stk. 5. Oplysninger som nævnt i stk. 3 kan indhentes for arbejdsløshedskassens nuværende og tidligere medlemmer og for perioder, som vedrører en aktuel medlemsskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor. Arbejdsløshedskasserne kan benytte oplysningerne til registersamkøring i kontroløjemed. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder anvendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

106. I § 90 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »egne medlemmer« til: »nuværende og tidligere medlemmer«, og efter 1. pkt. indsættes:

»Oplysningerne kan indhentes for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor.«

107. I § 91, stk. 2, ændres »egne medlemmer« til: »nuværende og tidligere medlemmer«, og efter 1. pkt. indsættes:

»Oplysningerne kan indhentes for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor.«

108. I § 91, stk. 9, 2. pkt., ændres »egne medlemmer« til: »nuværende og tidligere medlemmer«, og efter 2. pkt. indsættes:

»Oplysningerne kan videregives for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor.«

109. I § 92 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilsynsrådet er endvidere det centrale tilsynsorgan i forhold til arbejdsløshedskassernes kontrolindsats og skal på baggrund af afrapporteringer fra kasserne rådgive Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om kvaliteten af kassernes kontrolindsats. Rådet kan også medvirke til at fastlægge kravene til kassernes kontroller fremadrettet.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

110. I § 92 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »7« til: »8«, og i 3. pkt. indsættes efter »Ledernes Hovedorganisation«: », 1 medlem efter indstilling fra Arbejdsløshedskassernes Samvirke«.

111. I § 100 a, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »arbejdsløshedskassernes«: »og jobcentrenes«.

112. § 100 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For at sikre, at de it-systemer, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen og i forbindelse med arbejdsløshedskassernes administration af dagpenge m.v., udgør et sammenhængende system og et grundlag for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med arbejdsløshedskassernes administration, fastsætter beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om følgende:

1) Hvilke oplysninger arbejdsløshedskasserne og medlemmerne skal indberette til de registre, der er oprettet i medfør af stk. 2.

2) Hvilke oplysninger arbejdsløshedskasserne skal indberette til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilrettelæggelse af tilsynet med arbejdsløshedskassernes administration.

3) På hvilken måde og inden for hvilke frister oplysningerne efter nr. 1 og 2 skal indberettes.

4) Hvilke oplysninger der skal vises om forbrug af dagpengeret, optjening af timer m.v. på Jobnet og i arbejdsløshedskassernes selvbetjeningsløsninger, og om vilkår herfor.

5) Arbejdsløshedskassernes forpligtelser og anvendelse af ensartede definitioner, fælles standarder og it-servicer.«

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1000 af 30. august 2015 og senest ved § 9 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 2, nr. 2, § 98 b, stk. 1, nr. 2, og § 99, stk. 2, nr. 2-4, udgår »særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret,«.

2. I § 51, stk. 3, nr. 2, udgår »særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, eller«.

3. I § 55, stk. 3, udgår », dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.«

4. Kapitel 13 c ophæves.

5. I § 75 o udgår », særlig uddannelsesydelse«.

6. I § 84, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 55« til: »jf. §§ 55 og 56«.

7. I § 98 e, stk. 3, ændres »særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret eller midlertidige« til: »midlertidig«.

8. I § 118 a, stk. 1, nr. 2, ændres »selvvalgt« til: »jobrettet«.

9. I § 128, stk. 3, indsættes efter »og om«: »henvisninger til arbejde efter § 5 for personer omfattet af § 2, nr. 1, samt om«.

10. I § 132, 1. pkt., indsættes efter »Arbejdsløshedskassens afgørelser«: »om henvisning af egne ledige medlemmer til et konkret job, jf. § 5,«.

§ 3

I lov om seniorjob, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015, som ændret ved § 10 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 55, stk. 1«: »og 2«.

§ 4

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 1868 af 29. december 2015 og § 2 i lov nr. 456 af 25. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 4, 2. pkt., ændres »egne medlemmer anvende« til: »nuværende og tidligere medlemmer anvende nødvendige oplysninger i«.

2. I § 44, stk. 2, 2. pkt., ændres »egne medlemmer« til: »nuværende og tidligere medlemmer«.

§ 5

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 1, 1. pkt., ændres »udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis den pågældende ikke havde været syg, jf. dog stk. 2 og § 53 a« til: »udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis den pågældende ikke havde været syg, jf. dog stk. 2 og 3 og § 53 a«.

2. I § 51, stk. 2, ændres »udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis« til: »beregnes dog efter stk. 1 på samme måde, som hvis«.

3. I § 51, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Sygedagpenge til personer, der får ret til sygedagpenge efter § 33, nr. 4, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.«

4. I § 51 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Sygedagpenge til et medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der bliver ledigt i fraværsperioden, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning af sygedagpenge på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge samt regler om fremadrettet ændring af satsen i stk. 1-3 i særlige tilfælde.«

§ 6

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 36, stk. 1, ændres »udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis den pågældende ikke havde modtaget dagpenge efter denne lov, jf. dog stk. 2« til: »udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til barselsdagpenge pr. dag kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis den pågældende ikke havde modtaget dagpenge efter denne lov, jf. dog stk. 2 og 3.«

2. I § 36, stk. 2, ændres »udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis« til: »beregnes dog efter stk. 1 på samme måde, som hvis«.

3. I § 36, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Barselsdagpenge til personer, der får ret til barselsdagpenge efter § 29, stk. 2, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til barselsdagpenge pr. dag kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.«

4. I § 36 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Barselsdagpenge til et medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der bliver ledig i fraværsperioden, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til barselsdagpenge efter ansættelsens ophør pr. dag kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning af barselsdagpenge på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge samt regler om fremadrettet ændring af satsen i stk. 1-3 i særlige tilfælde.«

§ 7

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 10, ændres »udbetalt ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp« til: »anden offentlig forsørgelsesydelse«.

§ 8

Lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere ophæves.

§ 9

Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, ophæves.

§ 10

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1286 af 9. december 2014 og senest ved § 4 i lov nr. 430 af 18. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning vedrørende den enkelte modtager samt oplysning om henholdsvis arbejdstagerens og arbejdsgiverens andel af beløb, som indbetales af en arbejdsgiver til en pensionsordning, som omfattes af pensionsbeskatningslovens § 19 eller § 56, stk. 3 eller 5, bortset fra bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 11

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, § 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, § 8 i lov nr. 1610 af 26. december 2013, § 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, § 6 i lov nr. 1486 af 23. december 2014, § 30 i lov nr. 174 af 24. februar 2015, § 14 i lov nr. 1000 af 30. august 2015 og § 2 i lov nr. 1875 af 29. december 2015 og senest ved § 2 i lov nr. 179 af 1. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, udgår »samt, aktivering samt udgifterne til befordring for personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret«.

§ 12

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 8. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, udgår »der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og personer,«.

§ 13

I lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012, som ændret ved § 8 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Godtgørelse efter stk. 1 kan pr. uge højst udgøre fem gange beløbet for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Godtgørelsen ydes pr. arbejdstime med tab af arbejdsindtægt på grund af deltagelse i uddannelse og beregnes på grundlag af en normeret ugentlig arbejdstid og et beløb svarende til dagpengenes højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ganget med fem.«

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. januar 2017, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 4-10, 14-16, 18, 19, 21-28, 30-33, 37, 38, 41-43, 50, 52-56, 62-65, 67-69, 71, 73-75, 77-84, 86, 87, 90, 91, 95, 98-103 og 109-112, og § 13 træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 3. §§ 55 a, 56 a og 56 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som indsat ved denne lovs § 1, nr. 49, træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 57, 70, 93, 97 og 104.

§ 15

Stk. 1. § 1, nr. 34, finder anvendelse for uddannelser, der afsluttes den 2. januar 2017 eller senere.

Stk. 2. § 1, nr. 39, og § 56 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 49, finder anvendelse for medlemmer, som har ret til dagpenge den 1. januar 2017 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 59 og 66, finder ikke anvendelse for medlemmer, der afslår eller opsiger et arbejde eller tilbud forud for den 2. januar 2017.

Stk. 4. § 1, nr. 6, 7, 83 og 99, finder anvendelse for udbetaling af dagpenge og efterløn for ydelsesperioder fra den 1. juli 2017.

Stk. 5. § 1, nr. 9 og 10, finder ikke anvendelse for medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017. For medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, foretages der ikke en genberegning af dagpengesatsen.

Stk. 6. § 1, nr. 14, finder ikke anvendelse for medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017.

Stk. 7. § 1, nr. 23-28, finder anvendelse for medlemmer, som indplaceres i en ny dagpengeperiode den 1. juli 2017 eller senere.

Stk. 8. § 1, nr. 30, finder anvendelse for medlemmer, som indplaceres i en ny dagpengeperiode den 1. juli 2017 eller senere.

Stk. 9. § 2, nr. 3, finder ikke anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud, der er påbegyndt før den 2. januar 2017. For sådanne tilbud finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 10. § 5, nr. 1-4, og § 6, nr. 1-4, finder ikke anvendelse for personer med første syge- eller barselsfraværsdag den 1. januar 2017 eller tidligere.

Stk. 11. § 10 har virkning for indberetninger til indkomstregisteret vedrørende januar 2017 og senere.

§ 16

Stk. 1. For medlemmer, som den 1. juli 2017 har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., finder de hidtil gældende regler i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog undtaget § 52 h, stk. 2, og § 52 l og de med hjemmel heri fastsatte regler, fortsat anvendelse. For personer, der er omfattet af 1. pkt., finder de hidtil gældende regler i § 74 a, stk. 11-13, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fortsat anvendelse.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, finder den hidtil gældende regel i § 74 l, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fortsat anvendelse.

Stk. 3. Et medlem, som forud for den 2. januar 2017 er indplaceret i en dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som var omfattet af de hidtil gældende regler om begrænset dagpengeret for medlemmer, som modtager pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, omfattes fra og med den 2. januar 2017 af de almindelige regler om dagpengeperiodens længde, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Et medlem skal selv søge om dagpenge efter lovens ikrafttræden, hvis medlemmets begrænsede dagpengeret er udløbet før den 2. januar 2017.

Stk. 4. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter nærmere regler om opgørelsen af den udbetalingsperiode, som starter mandag den 19. juni 2017 og slutter fredag den 30. juni 2017. I denne periode ydes der dagpenge og efterløn for op til 37 timer pr. uge for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede ydes der dagpenge og efterløn for op til 30 timer pr. uge. Beskæftigelse lørdag den 1. juli eller søndag den 2. juli 2017 medfører fradrag i udbetalingen af dagpenge for juli måned 2017.

Stk. 5. For medlemmer, som den 1. juli 2017 har ret til dagpenge, skal uforbrugte uger med ret til dagpenge omregnes til timer til brug for anvendelsen af § 55, stk. 4, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 1, nr. 41. Omregningen sker, ved at uforbrugte uger pr. 3. juli 2017 ganges med 37 timer for fuldtidsforsikrede og 30 timer for deltidsforsikrede. Den periode, inden for hvilken dagpengeperioden skal være forbrugt, er ikke omfattet af omregningen i 1. og 2. pkt. For medlemmer, som den 1. juli 2017 er omfattet af § 52 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og 4, og § 52 e, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., omregnes uforbrugte uger af de angivne perioder efter 2. pkt.

Stk. 6. For medlemmer, der har påbegyndt en dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. før den 1. juli 2017, medregnes kun måneder og indberettede løntimer m.v. fra og med den 1. juli 2017 ved opgørelsen af, om der skal ske nedsættelse af medlemmets dagpenge, jf. § 56 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 49.

Stk. 7. Ved opgørelsen af, om den periode, hvor et medlem kan modtage dagpenge, skal afkortes, jf. § 56 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 49, medregnes perioder med dagpenge forud for den 1. juli 2017, jf. den hidtil gældende regel i § 55. Opgørelsen af dagpengeforbruget forud for den 1. juli 2017 sker på baggrund af indberettede oplysninger om udbetaling af dagpenge m.v. fra arbejdsløshedskassen i henhold til lov om et indkomstregister og oplysninger om ansættelse med løntilskud i det fælles it-baserede datagrundlag. Opgørelsen af dagpengeforbruget på baggrund af oplysninger i indkomstregisteret sker, ved at det indberettede dagpengebeløb deles med satsen for højeste dagpenge for 1 time i det pågældende år, og opgørelsen af dagpengeforbruget på baggrund af oplysninger om ansættelse med løntilskud i det fælles it-baserede datagrundlag sker, ved at antallet af uger ganges med 37 timer. Opgørelsen af et medlems dagpengeforbrug for den dagpengeperiode, medlemmet er indplaceret i den 1. juli 2017, jf. den hidtil gældende regel i § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sker dog på baggrund af arbejdsløshedskassens opgørelse af det faktiske dagpengeforbrug.

Stk. 8. Overskydende timer opgjort efter de hidtil gældende regler i § 59, stk. 2, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, og § 73, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ikke er afviklet eller bortfaldet forud for den 1. juli 2017, bortfalder denne dato.

Stk. 9. For medlemmer, som ikke har opbrugt retten til supplerende dagpenge den 1. juli 2017, medregnes uger, hvor medlemmet har modtaget supplerende dagpenge efter de hidtil gældende regler, i opgørelsen af tidsbegrænsningen efter § 60, stk. 1, og § 73, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 55 og 67.

Stk. 10. For medlemmer, som skifter status som forsørger efter § 49, stk. 5 og 6, og § 52 a, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 1, nr. 11, 12 og 20, i perioden fra den 2. januar 2017 til og med den 30. juni 2017, sker skiftet af ydelsessats fra den efterfølgende uge.

Stk. 11. Til personer med første syge- eller barselsfraværsdag den 1. januar 2017 eller tidligere sker udbetalingen af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark indtil afslutningen af den igangværende fraværsperiode med den sats, der følger af de hidtil gældende regler i § 51, stk. 1 og 2, i lov om sygedagpenge eller de hidtil gældende regler i § 36, stk. 1 og 2, i barselsloven. Satsen kan ændres efter de regler, der fastsættes af beskæftigelsesministeren i medfør af § 51, stk. 4, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 5, nr. 4, eller § 36, stk. 4, i barselsloven som affattet ved denne lovs § 6, nr. 4.

Til toppen