Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Undervisningsministeriets lov nr. 639 af 14/6 2010, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22/5 2019, med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 1693 af 26/12 2017 (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) § 2 [LF 107 2017-18], ændret ved lov nr. 2593 af 28/12 2021 § 1,

lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 4 [LF 72 2018-19], ændret ved lov nr. 2593 af 28/12 2021 § 2, ændret ved lov nr. 1591 af 28/12 2022 § 4.

Kapitel 1 – Formål

§ 1. Loven har til formål at skabe grundlag for, at fortrinsvis kortuddannede voksne, der er i beskæftigelse, kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau med godtgørelse for tab af indtægt og med tilskud til befordring samt kost og logi.

Til toppen

Kapitel 2 – Adgang til godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi

Personkredse

§ 1 a. Loven omfatter alle arbejdsgivere og alle deltagere i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4.

§ 2. Arbejdsgivere eller deltagere i uddannelse, jf. § 1 a, kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter §§ 5-9, jf. dog §§ 3 og 10, for deltagelse i uddannelser, der er omfattet af § 4. Det er et krav, at uddannelsesdeltagere

1) har beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende og

2) ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt af den pågældende de sidste 5 år.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, jf. stk. 1, og kan herunder fastsætte nærmere regler om, hvilke former for beskæftigelse der kan berettige til godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi. Undervisningsministeren kan desuden fastsætte regler om, at det er en betingelse for udbetaling af godtgørelse, at der foreligger en beskæftigelsesperiode forud for en uddannelses påbegyndelse og efter en uddannelses afslutning, eller at arbejdsgiveren udbetaler løn under uddannelsen, jf. § 7.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 1693 af 26/12 2017 (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) § 2 [LF 107 2017-18], ændret ved lov nr. 2593 af 28/12 2021 § 1 og lov nr. 1591 af 28/12 2022 § 2, affattes stk. 2, 2. pkt. således:

»Undervisningsministeren kan desuden fastsætte regler om, at det er en betingelse for udbetaling af godtgørelse, at der foreligger en beskæftigelsesperiode forud for en uddannelses begyndelse, eller at arbejdsgiveren udbetaler løn under uddannelsen, jf. § 7.«.

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

§ 3. En berettiget modtager, som er nævnt i § 2, stk. 1, kan dog ikke opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, hvis uddannelsesdeltageren

1) som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen,

2) har ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, bortset fra godtgørelse fra de kompetenceudviklingsfonde, som blev oprettet ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007, eller fra lignende ordninger efter undervisningsministerens bestemmelse eller

3) modtager andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke godtgørelsesordninger der er omfattet af stk. 1, nr. 2, og regler om, hvilke offentlige ydelser der er omfattet af stk. 1, nr. 3.

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilken erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder kompetencevurderingsforløb, prøver og omprøver samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for andre ministerområder, der berettiger til godtgørelse, og hvilken erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder kompetencevurderingsforløb samt prøver og omprøver,, der berettiger til tilskud til befordring samt kost og logi, efter § 2.

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

Godtgørelse

§ 5. Berettigede modtagere kan for uddannelsesdeltagere efter § 2, stk. 1, ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, opnå godtgørelse for det tab af indtægt, som deres deltagelse i uddannelsen medfører.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 ydes pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt. Godtgørelsen beregnes ud fra dagpengesatsen således, at godtgørelse for 7,4 undervisningstimer svarer til dagpengesatsens højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der kan højst ydes godtgørelse for det antal timer, som inden for det pågældende område svarer til fuldtidsarbejde. Er der lidt et tab af indtægt, jf. stk. 1, kan godtgørelsen pr. dag ydes for mere end 7,4 timer, når medarbejderen har deltaget i et kursus i mere end 7,4 timer pr. dag.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ikke kan udbetales godtgørelse efter stk. 1 for en deltager, der har deltaget i den samme uddannelse flere gange med godtgørelse inden for det samme kalenderår. Endvidere kan undervisningsministeren fastsætte en øvre grænse for det antal uger beregnet på grundlag af en normeret ugentlig arbejdstid, jf. stk. 2, for hvilke der kan udbetales godtgørelse for den enkelte deltager inden for det samme kalenderår.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om godtgørelse efter stk. 2, herunder regler om, i hvilket omfang der kan ydes godtgørelse for deltidsbeskæftigede deltagere i uddannelse.

Kommende lovændringer

1/1 2024 ved lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 4 [LF 72 2018-19], ændret ved lov nr. 2593 af 28/12 2021 § 2 og lov nr. 1591 af 28/12 2022 § 4, affattes stk. 2, 2. pkt. således:

»Godtgørelsen beregnes ud fra dagpengesatsen således, at godtgørelse for 7,4 undervisningstimer svarer til 80 pct. af dagpengesatsens højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«.

 

1/1 2024 ved lov nr. 1693 af 26/12 2017 (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) § 2 [LF 107 2017-18], ændret ved lov nr. 2593 af 28/12 2021 og lov nr. 1591 af 28/12 2022 § 2, affattes stk. 2 1. pkt. således:

»Godtgørelse efter stk. 1 udgør pr. uge højst et beløb svarende til 80 pct. af fem gange beløbet for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

§ 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at godtgørelsen efter § 5 ved deltagelse i enkelte uddannelsesaktiviteter, grupper af uddannelsesaktiviteter eller uddannelsesaktiviteter tilrettelagt under bestemte former enten bortfalder eller nedsættes således, at der ved beregningen ta­ges udgangspunkt i et mindre beløb end nævnt i § 5, stk. 2.

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

§ 7. Godtgørelsen, jf. § 5, udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til uddannelsesdeltageren under uddannelsen. Godtgørelsen kan udbetales til uddannelsesdeltageren, hvis denne ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen. Ved tilmeldingen angiver ansøgeren, hvorvidt uddannelsesdeltageren modtager sædvanlig løn under uddannelsen, og dermed, om det er til uddannelsesdeltageren eller arbejdsgiveren, at godtgørelsen skal udbetales. Er arbejdsgiveren berettiget modtager af godtgørelse, jf. 1.-3. pkt., skal arbejdsgiveren udbetale lønkompensation i uddannelsesperioden, der mindst svarer til godtgørelsen for uddannelsesperioden.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der ikke kan ske udbetaling af godtgørelse til arbejdsgivere, jf. stk. 1, før det er konstateret, at der er sket lovpligtig indberetning til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, af lønoplysninger for den periode, hvori uddannelsen har fundet sted.

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

Tilskud til befordring samt kost og logi

§ 8. Berettigede modtagere kan for uddannelsesdeltagere efter § 2, stk. 1, ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, opnå tilskud til befordring samt kost og logi, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke opnås tilskud til befordring samt kost og logi, hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat.

Stk. 3. Tilskud til befordring udbetales til arbejdsgiveren, hvis denne udbetaler sædvanlig løn til uddannelsesdeltageren under uddannelsen. Tilskuddet udbetales til uddannelsesdeltageren, hvis uddannelsesdeltageren ikke modtager sædvanlig løn under uddannelsen.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til befordring samt kost og logi, herunder om, at der ikke kan opnås tilskud til befordring samt kost og logi, hvis der ikke kan opnås godtgørelse, jf. § 5. Undervisningsministeren kan desuden fastsætte en bagatelgrænse for udbetaling af tilskud til befordring og til kost og logi samt om eventuel egenbetaling i forbindelse med kost og logi.

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

§ 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at tilskud til befordring samt kost og logi ved deltagelse i enkelte uddannelsesaktiviteter, grupper af uddannelsesaktiviteter eller uddannelsesaktiviteter tilrettelagt under bestemte former bortfalder eller nedsættes.

Bekendtgørelser

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Undervisnings- og Kvalitetsst. bek. nr. 1797 af 27/12 2018, senest ændret ved bek. nr. 1621 af 28/12 2022).

§ 9 a. Udbetaling af tilskud til deltageren til kost og logi samt krav om tilbagebetaling varetages af uddannelsesinstitutionen. Offentlige myndigheder og private skal på begæring give uddannelsesinstitutionen enhver oplysning til brug herfor.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen godkendt til tilskud efter § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse anmoder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om refusion for udgifter efter stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for dækning af udgifter efter stk. 1 og anden administration af ordningen, herunder at anmodning om refusion indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag stiller til rådighed (digital selvbetjening), og at anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Bekendtgørelser

Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bek. nr. 849 af 4/6 2020).

§ 9 b. Tilskuddet til uddannelsesdeltageren til kost og logi bortfalder, i det omfang uddannelsesstedet modtager tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for at yde kost og logi til den pågældende. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler herom, herunder regler om, at tilskuddet ikke eller kun delvis bortfalder.

Bekendtgørelser

Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bek. nr. 849 af 4/6 2020).

Strejke og lockout

§ 10. En uddannelsesdeltager, der er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), kan ikke opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov, så længe konflikten varer.

Stk. 2. En uddannelsesdeltager, der forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, og som deltager heri, når konflikten bryder ud, kan bevare godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, som den pågældende har opnået forud for konfliktens start.

Til toppen

Kapitel 3 – Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi

§ 10 a. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring indgives i digital form i forbindelse med tilmelding. Ansøgning, der ikke indgives i digital form, afvises af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. dog § 11, stk. 1, nr. 1. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag henter ansøgnings-, aktivitets- og fraværsoplysninger i digital form.

§ 11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler om ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter kapitel 2, herunder om,

1) at ansøgninger, afgørelser og meddelelser om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi i visse tilfælde kan ske på papir,

2) at uddannelsesstederne skal informere om digital ansøgning og yde vejledning og bistand i forbindelse hermed,

3) indhold og udformning af ansøgningsskemaer,

4) frister for ansøgning,

5) hvilke oplysninger om deltagere og arbejdsgivere der skal fremgå af ansøgningen, og

6) at arbejdsgivere skal attestere ansøgninger, der indgives af deres ansatte.

Stk. 2. Deltagerens cpr-nummer skal oplyses ved ansøgningen og kan anvendes ved behandlingen af ansøgningen.

Bekendtgørelser

Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bek. nr. 849 af 4/6 2020).

§ 12. (Ophævet).

§ 12 a. Den, der ansøger om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, er forpligtet til at justere ansøgningen, hvis forholdene ændrer sig, eller hvis den, der ansøger, modtager afgørelser, meddelelser eller andet, hvoraf der fremgår oplysninger, som ikke er korrekte.

Til toppen

Kapitel 4 – Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 13. For deltagere, som er beskæftigede lønmodtagere, og som modtager fuld godtgørelse efter § 5 ved deltagelse i uddannelse omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales godtgørelse for.

Stk. 3. Deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, betaler 1/3 af bidraget, arbejdsløshedskasserne betaler 1/3 af bidraget, mens private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3 af bidraget. Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, betaler halvdelen af bidraget, mens private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler halvdelen af bidraget. Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Bidragene finansieres i overensstemmelse med stk. 5-11 og 13-17.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fratrækker inden udbetalingen deltagerens del af bidraget. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indberetter endvidere en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der efter stk. 3 og 4 skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt deltager, til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister. Bidraget indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 6. Bidraget fra arbejdsløshedskasserne fastsættes som et bidrag pr. medlem, og bidragets størrelse beregnes af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidrag efter stk. 11.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af forsikrede deltageres eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om indberetning til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af ikkeforsikrede deltageres eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om indberetning til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister.

Stk. 10. Indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke bidrag rettidigt, finder § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

Stk. 11. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget efter stk. 3 og 4 skal private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betale et finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Stk. 12. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 11.

Stk. 13. Finansieringsbidraget efter stk. 11 skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne.

Stk. 14. Finansieringsbidraget efter stk. 11 kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre finansieringsbidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 15. Finansieringsbidrag, der skal opkræves efter stk. 13, og som er under 100 kr. i en betalingsperiode, bortfalder. Opkræves finansieringsbidrag sammen med andre finansieringsbidrag fra arbejdsgivere, jf. stk. 14, udgør bidraget i 1. pkt. summen af de samlede finansieringsbidrag.

Stk. 16. Finansieringsbidraget fra arbejdsgivere, jf. stk. 11, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 17. Finansieringsbidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående periode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af finansieringsbidrag vedrører. Bidraget udgør årligt det af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren fastsatte finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 18. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de oplysninger hos told- og skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige for at varetage opkrævningen og inddrivelsen af skyldige finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Til brug ved beregning, opkrævning og behandling af finansieringsbidrag er der i nødvendigt omfang adgang til oplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions registre.

Stk. 19. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

Stk. 20. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 21. Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser om finansieringsbidragspligt og finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 22. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregningsperioder, modregning og indbetaling af finansieringsbidrag m.v., herunder om forfaldstid og frist for arbejdsgiverens indbetaling. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling, opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling og eftergive finansieringsbidrag, renter og eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Stk. 23. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 12, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.

Bekendtgørelser 

Fastsættelse af bidrag for 2023 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1466 af 29/11 2022).

Beregning af finansieringsbidrag (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1790 af 27/12 2018).

Indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1789 af 27/12 2018).

Kapitel 5 – Administration og tilsyn

§ 14. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi i medfør af regler fastsat efter stk. 6 ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. På baggrund af ansøgningen og indberettede oplysninger udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag godtgørelse og tilskud til befordring til den berettigede modtager uden partshøring. For så vidt angår tilskud til kost og logi, gælder §§ 9 a og 9 b.

Stk. 3. Afgørelsen om udbetaling skal ledsages af de oplysninger, som den berettigede modtager ellers skulle være gjort bekendt med efter forvaltningslovens § 19. Ansøgeren skal ved afgørelsen informeres om adgangen til at få sagen genoptaget. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte en frist for fremsættelse af anmodning om genoptagelse.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal efter anmodning fra den berettigede modtager genoptage sagen og eventuelt ændre afgørelsen, hvis den berettigede modtager dokumenterer, at udbetalingen ikke er korrekt eller er baseret på fejlagtige oplysninger.

Stk. 5. Til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration efter stk. 1 skal offentlige institutioner og private indberette og videregive oplysninger på individniveau til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Kravet om indberetning og videregivelse omfatter oplysninger, som af vedkommende myndighed skønnes nødvendige i forbindelse med administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov, herunder om deltagerens løn i nærmere angivne tidsrum.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler om beregning, udbetaling og administration af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 7. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om, hvilke offentlige institutioner og private der skal indberette og videregive oplysninger på individniveau efter stk. 5, og om, hvilke oplysninger der skal indberettes og videregives, samt om videregivelse af oplysningerne.

Bekendtgørelser

Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bek. nr. 849 af 4/6 2020).

§ 15. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler om digital kommunikation mellem uddannelsesdeltageren eller arbejdsgiveren og uddannelsesstedet, restanceinddrivelsesmyndigheden og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, herunder regler om, at digital signatur eller anden sikker personidentifikation skal anvendes i forbindelse med ansøgninger og afgørelser om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan udstede visse typer af dokumenter i forbindelse med ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, så dokumenterne i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som afsender.

Bekendtgørelser

Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bek. nr. 849 af 4/6 2020).

Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi

§ 16. En arbejdsgiver eller deltager, der uberettiget har modtaget godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi efter denne lov, skal betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

Stk. 2. En arbejdsgiver, til hvem godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi er udbetalt efter §§ 7 og 8, skal tilbagebetale det modtagne beløb, hvis det viser sig, at deltageren ikke var berettiget til godtgørelse eller tilskud, jf. stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om tilbagebetaling, herunder om forrentning.

Bekendtgørelser

Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bek. nr. 849 af 4/6 2020).

§ 17. Skyldes en uberettiget udbetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi urigtige eller mangelfulde oplysninger fra en arbejdsgiver eller et uddannelsessted, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffe afgørelse om, at den, fra hvem de urigtige eller mangelfulde oplysninger stammer, skal dække den uberettigede udbetaling.

Stk. 2. Arbejdsgiveren eller uddannelsesstedet skal efter anmodning afgive alle nødvendige oplysninger til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelse efter stk. 1.

Adgang til oplysninger

§ 18. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov krav på at få relevante og nødvendige personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner i elektronisk form med henblik på samkøring og sammenstilling i kontroløjemed uden samtykke fra uddannelsesdeltagere eller arbejdsgivere til brug for kontrol af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol af udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag efter loven.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov i kontroløjemed foretage registersamkøring af data fra egne registre, herunder af data, der er indhentet i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af bidrag hos arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til arbejdsgivere og uddannelsesdeltagere. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses- og indkomstoplysninger m.v. i forbindelse hermed.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan anmode Udbetaling Danmark om at indhente og samkøre oplysninger efter stk. 1-4 til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov.

§ 18 a. Arbejdsløshedskasserne har i tilfælde, hvor det ikke følger af reglerne om uddannelserne, adgang til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags data om medlemmers deltagelse i aktivitet, der berettiger til VEU-godtgørelse efter denne lov, til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler herom.

Bekendtgørelser

Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bek. nr. 849 af 4/6 2020).

§ 18 b. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver efter anmodning undervisningsministeren alle oplysninger af betydning for ordningerne efter denne lov, herunder oplysninger med henblik på en vurdering af de økonomiske forhold. Oplysningerne kan overføres i elektronisk form.

Tilsyn

§ 18 c. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indsender et budget for de samlede udgifter efter denne lov til Undervisningsministeriet.

§ 18 d. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag en årsrapport, der består af balance, resultatopgørelse og noter, over udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der udarbejdes endvidere en årsberetning. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Undervisningsministeriet.

§ 18 e. Årsregnskabet for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udnævner revisor, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og revisor give undervisningsministeren en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at revisor har revideret dette.

Stk. 5. Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 6. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem.

Kapitel 6 – Klageadgang

§ 19. Klage over Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelse efter §§ 5-9, 10, 10 a og 16 og klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse efter §§ 9 a og 9 b kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Klage i henhold til stk. 1 indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. dog stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvist medhold. Giver Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke klageren fuldt ud medhold, sender myndigheden klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Klage i henhold til stk. 1 over afgørelser truffet af uddannelsesinstitutionen indgives til uddannelsesinstitutionen, som vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver uddannelsesinstitutionen ikke klageren fuldt ud medhold, sender uddannelsesinstitutionen klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 7 – Straffebestemmelser

§ 20. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der bevidst afgiver urigtige oplysninger eller svigagtigt fortier oplysninger til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov.

Stk. 2. Den, der undlader at justere en ansøgning efter § 12 a, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden m.m.

§ 21. Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der modtages efter lovens ikrafttræden, og som vedrører deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 8. juni 2009, ophæves. Loven finder dog anvendelse på godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. juli 2011.

§§ 22-27. [Udeladt].

§ 28. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen