Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets lov nr. 1000 af 30/8 2015.

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 1522 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a indsættes efter »modtager«: »integrationsydelse eller«.

2. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »opfyldes ved«: »integrationsydelse eller«.

3. I § 8 a, stk. 1 og 2, indsættes efter »ansøgt om eller modtager«: »integrationsydelse eller«.

4. I § 8 a, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

5. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp«.

6. I § 11, stk. 1, indsættes efter »hjælp i form af«: »integrati?onsydelse,«.

7. I § 11 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, jf. dog stk. 4. I beregningen af opholdstiden efter 1. pkt. indgår perioder, hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i riget. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor ansøgeren af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Stk. 4. Kravet om, at ansøgeren skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, gælder ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.

Stk. 5. Kommunen træffer afgørelse om retten til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Ansøgeren har pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp ansøgeren er berettiget til. Kan personen ikke dokumentere, at opholdskravet i stk. 3 er opfyldt, yder kommunen integrationsydelse.«

8. I § 12, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »fortsat udbetale«: »integrationsydelse efter § 22 eller«, og efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« indsættes: »eller integrationsloven«.

9. § 12, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

10. I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et tilbud« til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud m.v.«

11. I § 13, stk. 2, nr. 5, og stk. 3, nr. 5, ændres »sygeopfølgning, eller« til: »sygeopfølgning,«.

12. I § 13, stk. 2, nr. 6, og stk. 3, nr. 6, ændres »sygeopfølgning.« til: »sygeopfølgning eller«.

13. I § 13, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) udebliver fra dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.«

14. I § 13, stk. 3, nr. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationsloven«.

15. I § 13, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller et tilbud m.v. i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

16. I § 13, stk. 3, indsættes som nr. 7:

»7) udebliver fra dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.«

17. I § 13, stk. 4, 1. pkt., ændres »tilbud i medfør« til: »skal deltage i dele«.

18. I § 13, stk. 5, 1. pkt., ændres »et rimeligt tilbud i medfør af« til: »deltager i de enkelte dele af«.

19. I § 13, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »læse-, skrive- og regnetest«: », medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.

20. § 13, stk. 6, 2. pkt., ophæves.

21. I § 13, stk. 10, 2. pkt., ændres »§ 26, stk. 3« til: »§ 26, stk. 4«.

22. I § 13 indsættes efter stk. 12 som nye stykker:

»Stk. 13. For personer, der modtager integrationsydelse og er omfattet af reglerne om et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter § 16 a i integrationsloven, finder stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3-10 tilsvarende anvendelse.

Stk. 14. For personer, der modtager integrationsydelse, men som ikke er omfattet af stk. 13, finder stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 4, 5 og 7-10 tilsvarende anvendelse.«

Stk. 13 og 14 bliver herefter stk. 15 og 16.

23. I § 13, stk. 13, der bliver stk. 15, ændres »ansøgeren, ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,« til: »ansøgeren eller ægtefællen«.

24. I § 13 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og § 13 d, stk. 1, indsættes efter »modtager«: »integrationsydelse eller«.

25. I § 13 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En person, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, eller en person, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp lægge sit cv ind i Jobnet, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for en person, som er åbenlyst uddannelsesparat, eller som er aktivitetsparat.«

26. I § 13 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »modtage«: »integrationsydelse eller«.

27. I § 13 d, stk. 4, indsættes efter »fejlagtigt er udbetalt«: »integrationsydelse eller«.

28. Før overskriften før § 23 indsættes:

»Integrationsydelse

§ 22. Personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, modtager integrationsydelse.

Stk. 2. Integrationsydelsen efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på

1) 11.888 kr. (2015-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 3,

2) 8.319 kr. (2015-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 5.945 kr. (2015-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

4) 2.562 kr. (2015-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes integrationsydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 4. Kommunen yder efter ansøgning et tillæg til en person, der modtager hjælp efter stk. 2 eller § 27 a, 2. pkt., og som har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller FVU læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Tillægget udgør et månedligt beløb på 1.500 kr. (2015-niveau), dog således at den samlede hjælp ikke overstiger, hvad personen ville være berettiget til efter §§ 23-25, såfremt opholdskravet i § 11, stk. 3, var opfyldt.

Stk. 6. Hvor ganske særlige forhold taler herfor, kan kommunen efter ansøgning yde tillæg til en person, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge he?raf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk for at kunne opfylde betingelserne i stk. 4. Ansøgeren skal afgive oplysning på tro og love om deltagelse i danskundervisning og forsøg på at tage prøve i dansk. Hvis ansøgeren ikke har deltaget i danskundervisning og ikke har forsøgt at tage prøve i dansk, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse er årsagen til såvel den manglende deltagelse i danskundervisning som det manglende forsøg på at tage prøve i dansk.

Stk. 7. De forhold, der er omtalt i stk. 6, 1. pkt., skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Det skal fremgå af erklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømt, om den pågældende er ude af stand til at bestå en prøve som anført i stk. 4, og om den pågældende fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på det krævede niveau. Herudover skal det forhold, der er omtalt i stk. 6, 3. pkt., være dokumenteret i en lægeerklæring.

Stk. 8. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning og udbetaling af dansktillæg efter stk. 4 og regler for, hvilke prøver i dansk ud over de i stk. 4 nævnte som er på tilsvarende niveau som eller højere niveau end de i stk. 4 nævnte, der giver ret til tillæg.«

29. § 25, stk. 1, 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt., ophæves.

30. I § 25 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »en hel måneds«: »integrationsydelse eller«.

31. I § 25 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »får udbetalt«: »integrationsydelse eller«.

32. I § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., § 29, § 31, stk. 1, 1. pkt., § 34, stk. 1, § 35, stk. 3, 3. pkt., § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, og § 42, stk. 1, ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.

33. I § 26, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25, jf. dog stk. 2«.

34. I § 26 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er en person, der modtager integrationsydelse, gift eller samlevende med en person, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, nedsættes uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse og dansktillæg, såfremt integrationsydelsesmodtageren er berettiget til tillægget, jf. § 22, stk. 2 og 4.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

35. § 26, stk. 2 og 3, der bliver stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.

Stk. 4. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 22-25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.«

36. § 26, stk. 2 og 3, der bliver stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud.

Stk. 4. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 22-25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder.«

37. § 27, stk. 1, affattes således:

»For personer, der opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, udgør hjælpen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer,

1) der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.«

38. I § 27 a indsættes som 2. pkt.:

»For personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydelsen, jf. § 22.«

39. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 26, stk. 2,« til: »§ 26, stk. 3,«.

40. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »beregningen af«: »integrationsydelse eller«.

41. I § 34 a, 1. pkt., i § 42, stk. 2 og 3, og to steder i § 43, stk. 2, indsættes efter »modtaget«: »integrationsydelse eller«.

42. I § 34 a, 1. pkt., indsættes efter »forsørger, jf.«: »§ 22, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, eller«.

43. I § 34 b, 1. pkt., indsættes efter »der modtager«: »integrationsydelse efter § 22 eller«.

44. I § 35, stk. 5, indsættes efter »modtager af«: »integrati?onsydelse,«.

45. Overskriften før § 36 affattes således:

»Fradrag i integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp«.

46. Overskriften før § 39 affattes således:

»Nedsættelse af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp«.

47. I § 40 a, stk. 1 og stk. 2, 3. pkt., ændres »§§ 23 og 25« til: »§§ 22, 23 og 25«.

48. Overskriften før § 41 affattes således:

»Ophør af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp«.

49. I § 42, stk. 1, indsættes efter »hjælp i form af«: »integrationsydelse, integrationsydelse og tillæg,«.

50. I § 43, stk. 1, indsættes efter »som modtager«: »integrationsydelse efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og tillæg efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4,«.

51. I § 44 a, 1. pkt., indsættes efter »søger om eller får«: »integrationsydelse eller«.

52. I § 47, stk. 3, indsættes som nr. 6:

»6) Integrationsydelse efter § 22, dog med fradrag for eventuelle arbejdsindtægter m.v., jf. §§ 58 og 59.«

53. I § 47 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For revalidender, der modtager integrationsydelse efter § 22, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen efter denne lov.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

54. I § 82 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »svarende til«: »integrationsydelses-,«.

55. I § 82 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »svarer til«: »integrationsydelses- eller«.

56. I § 82 a, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »berettiget til i«: »integrationsydelse eller«, og efter »betingelser for at modtage« indsættes: »integrationsydelse eller«.

57. I § 82 a, stk. 3, indsættes efter »som modtager«: »integrationsydelse efter § 22, og som ikke modtager tillæg efter § 22, stk. 4-8, eller som modtager«.

58. I § 89, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »udbetaler«: »integrationsydelse,«.

59. I § 96 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »modtager«: »integrationsydelse,«.

60. I § 97 a, 1. pkt., indsættes efter »kommunen«: »integrati?onsydelse eller«.

61. I § 97 a, 2. pkt., indsættes efter »udbetalte«: »integrati?onsydelse eller«.

62. I § 109, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 23-26« til: »§§ 22-26«.

63. I § 109, stk. 1, nr. 3, ændres »omfattet af § 26, stk. 2« til: »omfattet af § 26, stk. 3«.

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 3, og § 11, stk. 3, 2. pkt., ændres »kontanthjælpsmodtagere« til: »kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere«.

2. § 2, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset fra kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,

3) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset fra kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,«.

3. I § 2, nr. 10, § 4, stk. 2, og § 11, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kontanthjælp«: », integrationsydelse«.

4. § 2, nr. 12 og 13, affattes således:

»12) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,

13) personer, som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er aktivitetsparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrati?onsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrati?onsprogrammet efter integrationsloven, og«.

5. I § 4 a, stk. 2, § 96, stk. 3, 1. pkt., § 98 b, stk. 1, nr. 3, og § 118, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, indsættes efter »kontanthjælp«: »eller integrationsydelse«.

6. I § 10 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »kontanthjælpsmodtagere,« til: »personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og«.

7. Overskriften før § 21 b affattes således:

»Uddannelsespålæg for dagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere«.

8. I § 21 b, stk. 8, indsættes efter »uddannelseshjælpens«: »eller integrationsydelsens«.

9. I § 24, stk. 2 og 7, indsættes efter »§ 11«: »eller integrati?onsydelse efter § 22«.

10. I § 51, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, § 75 o, § 98 b, stk. 1, nr. 2, § 98 e, stk. 3, og § 99, stk. 2, nr. 2-4, indsættes efter »kontanthjælp,«: »integrationsydelse,«.

11. I overskriften til kapitel 17 indsættes efter »kontanthjælp«: »eller integrationsydelse«.

12. I § 92, stk. 1, indsættes efter »kontanthjælp«: »eller integrationsydelse«, og efter »kapitel 11 og 12« indsættes: », jf. dog § 94«.

13. I § 92, stk. 2, indsættes efter »kontanthjælp«: »eller integrationsydelse«, og efter »kapitel 10-12« indsættes: », jf. dog § 94«.

14. To steder i § 93, 1. pkt., og i § 93, 3. og 4. pkt., ændres »§ 92« til: »§§ 92 eller 94«.

15. Efter § 93 indsættes før overskriften før § 96:

»§ 94. Personer, der modtager integrationsydelse, og som overgår fra at være omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, til at være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, har ret og pligt til første tilbud efter §§ 92 og 93 senest efter en sammenhængende periode på 3 måneder med integrationsydelse fra overgangen til at være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3.«

16. I § 96, stk. 1, indsættes efter »§ 92, stk. 1,«: »eller § 94,«, og efter »kontanthjælp« indsættes: »eller integrationsydelse«.

17. I § 96, stk. 2, indsættes efter »§ 92, stk. 2,«: »eller § 94,«, og efter »kontanthjælp« indsættes: »eller integrationsydelse«.

18. I overskriften til kapitel 17 a indsættes efter »uddannelseshjælp«: »eller integrationsydelse«.

19. I § 118, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, indsættes efter »uddannelseshjælp«: »eller integrationsydelse«.

§ 3

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved § 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og § 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1 og stk. 4, 2. pkt., § 5, stk. 2, § 16, stk. 2, § 16 a, stk. 1, nr. 1, § 20, stk. 1, 3. pkt., stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, § 23, stk. 1 og 5, § 23 c, stk. 3, 1. pkt., § 26 a, stk. 1, 1. pkt., § 27, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 27 a, stk. 1, og § 27 b og to steder i § 32, stk. 2, ændres »kontanthjælp« til: »kontanthjælp eller integrationsydelse«.

2. I § 32, stk. 1, ændres »kontanthjælpen« til: »kontanthjælpen eller integrationsydelsen«.

§ 4

I lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 27, ophæves.

§ 5

I lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 3, affattes således:

»3. § 2, stk. 2, 2. pkt., kapitel 1 a, § 14, stk. 1, 2. pkt., § 26, stk. 1, 2. pkt., § 31, stk. 1, 3. pkt., § 42, stk. 4, 3. pkt., § 92, stk. 2, 3. pkt., og § 97 a ophæves.«

2. § 1, nr. 10, ophæves.

§ 6

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr. 1368 af 16. december 2014 og § 29 i lov nr. 174 af 24. februar 2015 og senest ved § 2 i lov nr. 685 af 27. maj 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kontantydelse,«: »integrationsydelse,«.

§ 7

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, § 2 i lov nr. 1523 af 27. december 2014, § 4 i lov nr. 527 af 29. april 2015 og § 2 i lov nr. 528 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 5, ændres »kontanthjælp« til: »hjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

§ 8

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret ved § 32 i lov nr. 174 af 24. februar 2015 og § 5 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 5, 2. pkt., § 32 a, stk. 3, nr. 4, og § 32 d, stk. 1, indsættes efter »kontantydelse,«: »integrationsydelse,«.

§ 9

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, som ændret ved § 33 i lov nr. 174 af 24. februar 2015 og § 6 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »kontantydelse«: », integrationsydelse«.

§ 10

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, som ændret senest ved lov nr. 747 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. To steder i § 50, stk. 3, ændres »uddannelseshjælp« til: »integrationsydelse, uddannelseshjælp«, og »§§ 23-25« ændres til: »§§ 22-25«.

§ 11

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 15. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse eller integrationsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,«.

§ 12

I lov om frikommuner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, som ændret ved § 7 i lov nr. 555 af 2. juni 2014 og lov nr. 1380 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a og § 7 d, stk. 1, ændres »kontanthjælpsmodtagere« til: »integrationsydelses- og kontanthjælpsmodtagere«.

2. I § 7 b udgår »reglerne for kontanthjælpsmodtagere i«, og efter »finder tilsvarende anvendelse for« indsættes: »integrationsydelses- og«.

§ 13

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 528 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 51 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »modtaget«: »integrationsydelse, uddannelseshjælp eller«.

§ 14

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, § 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, § 8 i lov nr. 1610 af 26. december 2013, § 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, § 6 i lov nr. 1486 af 23. december 2014, § 30 i lov nr. 174 af 24. februar 2015 og lov nr. 582 af 4. maj 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »kontanthjælp,«: »integrationsydelse,«, efter »aktivering af kontanthjælps-,« indsættes: »integrationsydelses-,«, og efter »samt kontanthjælp« indsættes: », integrationsydelse«.

§ 15

I det af Folketinget den 26. august 2015 vedtagne forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne foretages følgende ændringer:

1. I § 2, 1. pkt., ændres », 12 og 13« til: »og 12-14«.

2. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 14:

»14) Integrationsydelse og tillæg, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.«

3. I § 5, stk. 2, ændres », 12 og 13« til: »og 12-14«.

4. I § 29, stk. 3, ændres »8-13« til: »8-14«.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2015, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 23 og 36, træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 3. § 15 træder i kraft den 4. januar 2016.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 25.

Stk. 5. § 1 finder ikke anvendelse for personer, der har lovligt ophold og har folkeregisteradresse her i riget før lovens ikrafttræden. For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. § 1 finder anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, § 9 b, § 9 c, stk. 1, når opholdstilladelsen ikke er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, eller § 9 c, stk. 2 eller 3, som kommunen overtager ansvaret for efter integrationslovens § 4, stk. 2, 1. pkt., den 1. september 2015 eller senere.

§ 17

Ved beregningen af hjælp efter § 22 i lov om aktiv socialpolitik, jf. denne lovs § 1, nr. 28, til en samlevende, jf. § 2 a i lov om aktiv socialpolitik som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, og § 2 b i lov om aktiv socialpolitik, i perioden fra den 1. september 2015 til den 31. december 2015 finder § 6 i lov nr. 1522 af 27. december 2014 tilsvarende anvendelse.

Til toppen