Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om jobordning for veteraner

Forsvarsministeriets lov nr. 1714 af 27/12 2016.

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Loven har til formål at styrke muligheden for beskæftigelse for veteraner med psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med udsendelse.

Stk. 2. Som veteran anses i denne lovs forstand en person, der enten som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets områder, og som i særlig grad har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med en sådan udsendelse.

Stk. 3. Arbejdsgivere kan hos Veterancenteret anmode om bekræftelse af, at en veteran er omfattet af stk. 2. Bekræftelsen fra Veterancenteret er en forudsætning for, at arbejdsgiveren kan give veteranen fortrinsret efter § 2 og opnå jobpræmie efter § 3. Bekræftelsen skal foreligge senest på tidspunktet for indgåelse af ansættelsesaftalen.

Til toppen

Fortrinsadgang hos offentlige arbejdsgivere

§ 2. Offentlige arbejdsgivere kan give kvalificerede veteraner omfattet af § 1, stk. 2, fortrinsadgang til stillinger, jf. dog § 1, stk. 3.

Til toppen

Jobpræmie til arbejdsgivere

§ 3. Arbejdsgivere bortset fra statslige arbejdsgivere, der ansætter en veteran omfattet af § 1, stk. 2, har ret til en jobpræmie på 50.000 kr., hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger, jf. dog § 1, stk. 3. Der udbetales kun præmie til den samme arbejdsgiver én gang pr. veteran.

Stk. 2. Det er herudover en betingelse,

1) at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt, og

2) at den gennemsnitlige arbejdstid opgjort for perioden på 26 ugers ansættelse har været mindst 15 timer om ugen.

§ 4. Arbejdsgiveren ansøger Veterancenteret om udbetaling af jobpræmie. Veterancenteret kontrollerer, at betingelserne i § 3 for ret til præmie er opfyldt, træffer afgørelse herom og udbetaler præmien.

Stk. 2. Arbejdsgiverens ansøgning skal vedlægges bekræftelse efter § 1, stk. 3, og dokumentation for ansættelsens varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt samt for, at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt.

Stk. 3. Ansøgning kan tidligst indgives efter 26 ugers ansættelse, og senest 26 uger efter at perioden på 26 uger, jf. § 3, stk. 1, er udløbet.

Stk. 4. Til brug for administrationen af jobpræmieordningen efter denne lov kan Veterancenteret ved brug af personnummer få terminaladgang til indkomstregisterets oplysninger om løn, arbejdstid og ansættelsens start- og ophørstidspunkt, jf. § 7, stk. 1, i lov om et indkomstregister. Oplysningerne skal vedrøre en veteran, der er omfattet af lovens § 1, stk. 2, og for hvem arbejdsgiveren har ansøgt om udbetaling af en jobpræmie efter § 3.

Til toppen

Tilbagebetaling

§ 5. En arbejdsgiver, der uberettiget har fået udbetalt jobpræmie efter § 3, skal betale beløbet tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Til toppen

Klagemuligheder

§ 6. Veterancenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Forsvarsministeriet, inden 6 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Forsvarsministeriet kan se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, når der er særlig grund hertil.

Til toppen

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på ansættelsesforhold, der påbegyndes efter den 1. januar 2017.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen