Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1671 af 26/12 2017.

Kapitel 1 – Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

§ 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få efterlønsbidragene udbetalt kontant. Udbetalingen er betinget af, at

1) personen på ansøgningstidspunktet ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller er overgået til efterløn,

2) personen skriftligt fravælger efterlønsordningen og

3) arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af efterlønsbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af arbejdsløshedskassen senest den 30. september 2018.

Stk. 3. Et dødsbo efter en person, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan ikke ansøge om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af efterlønsbidragene.

§ 2. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter §§ 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som medlemmet har indbetalt som efterlønsbidrag, jf. § 77, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beløbet opgøres på grundlag af dagpengenes højeste beløb for en dag i 2018.

Stk. 2. Efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 22. juni 2017, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1.

Stk. 3. Efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 22. juni 2017, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1. Der skal dog af disse bidrag svares en afgift på 30 pct. Pensionsbeskatningslovens § 49 A, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Udbetaling af efterlønsbidrag efter § 1, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. juli 2018. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde udbetale efterlønsbidrag efter den 31. juli 2018.

Stk. 5. §§ 79, 81 og 88 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Arbejdsløshedskassen skal informere de personer, som arbejdsløshedskassen har registreret med indbetalte efterlønsbidrag, om muligheden for at få efterlønsbidragene udbetalt efter § 1, stk. 1, og konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen er kun forpligtet til at give individuel vejledning om konsekvenserne ved udbetaling efter § 1, stk. 1, til de personer, der udtrykkeligt anmoder arbejdsløshedskassen herom.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om arbejdsløshedskassernes information og vejledning, herunder om arbejdsløshedskassernes dokumentation for vejledningen.

Til toppen

Kapitel 2 – Kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag

§ 4. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få fleksydelsesbidraget udbetalt kontant. Udbetalingen er betinget af, at

1) personen ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller er overgået til fleksydelse,

2) personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen og

3) Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af fleksydelse modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af Udbetaling Danmark senest den 30. september 2018.

Stk. 3. Et dødsbo efter en person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, kan ikke ansøge om skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidragene.

§ 5. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter lov om sygedagpenge, som fleksydelsesmodtageren har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8 i lov om fleksydelse. Beløbet opgøres på grundlag af sygedagpengenes højeste beløb for en dag i 2018.

Stk. 2. Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 22. juni 2017, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1.

Stk. 3. Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 22. juni 2017, medregnes ikke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1. Der skal dog af disse bidrag svares en afgift på 30 pct. Pensionsbeskatningslovens § 49 B, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Udbetaling af fleksydelsesbidrag efter § 4, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. juli 2018. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale fleksydelsesbidrag efter den 31. juli 2018.

§ 6. Udbetaling Danmark skal informere de personer, som Udbetaling Danmark har registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om muligheden for at få fleksydelsesbidragene udbetalt efter § 4, stk. 1, og om konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om Udbetaling Danmarks information og vejledning.

Til toppen

Kapitel 3 – Klageadgang

§ 7. Klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til arbejdsløshedskassens hovedledelse, der skal vurdere sagen på ny. Fastholder arbejdsløshedskassens hovedledelse helt eller delvis afgørelsen, videresender denne klagen sammen med sagens akter til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Klage over direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om medlemmers rettigheder og pligter efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der vurderer sagen på ny. Fastholder direktøren sin afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til Beskæftigelsesudvalget, og klageren underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden m.v.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§§ 10-11. [Udeladt].

Territorial gyldighed

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen