Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 876 af 12/5 2021.

Kapitel 1 – Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

§ 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få efterlønsbidragene udbetalt kontant, hvis

1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) personen skriftligt fravælger efterlønsordningen og

3) arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af efterlønsbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af arbejdsløshedskassen senest den 30. september 2022.

Stk. 3. Et dødsbo efter en person, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af efterlønsbidragene.

Bekendtgørelse

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1382 af 24/6 2021).

Vejledninger mv.

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9507 af 24/6 2021).

§ 2. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter §§ 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som medlemmet har indbetalt som efterlønsbidrag, jf. § 77, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beløbet opgøres på grundlag af dagpengenes højeste beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2. Efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1.

Stk. 3. Der svares en afgift på 30 pct. af efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1. Pensionsbeskatningslovens § 49 A, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Udbetaling af efterlønsbidrag efter § 1, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. juli 2022. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde udbetale efterlønsbidrag efter den 31. juli 2022.

Stk. 5. §§ 79, 81 og 88 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Arbejdsløshedskassen skal informere de personer, som arbejdsløshedskassen har registreret med indbetalte efterlønsbidrag, om muligheden for at få efterlønsbidragene udbetalt efter § 1, stk. 1, og konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen er kun forpligtet til at give individuel vejledning om konsekvenserne ved udbetaling efter § 1, stk. 1, til de personer, der udtrykkeligt anmoder arbejdsløshedskassen herom.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om arbejdsløshedskassernes information og vejledning, herunder om arbejdsløshedskassernes dokumentation for vejledningen.

Bekendtgørelse

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1382 af 24/6 2021).

Til toppen

Kapitel 2 – Kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag

§ 4. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få fleksydelsesbidragene udbetalt kontant, hvis

1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a i lov om fleksydelse,

2) personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen og

3) Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af Udbetaling Danmark senest den 30. september 2022.

Stk. 3. Et dødsbo efter en person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidragene.

Bekendtgørelser

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1381 af 24/6 2021).

Vejledninger mv.

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9506 af 24/6 2021).

§ 5. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter lov om sygedagpenge, som personen har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8 i lov om fleksydelse. Beløbet opgøres på grundlag af sygedagpengenes højeste beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2. Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1.

Stk. 3. Der svares en afgift på 30 pct. af fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1. Pensionsbeskatningslovens § 49 B, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Udbetaling af fleksydelsesbidrag efter § 4, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. juli 2022. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale fleksydelsesbidrag efter den 31. juli 2022.

§ 6. Udbetaling Danmark skal informere de personer, som er registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om muligheden for at få fleksydelsesbidragene udbetalt efter § 4, stk. 1, og om konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om Udbetaling Danmarks information og vejledning.

Bekendtgørelser

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1381 af 24/6 2021).

Til toppen

Kapitel 3 – Klageadgang

§ 7. Klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til arbejdsløshedskassens hovedledelse, der skal vurdere sagen på ny. Fastholder arbejdsløshedskassens hovedledelse helt eller delvis afgørelsen, videresender den klagen sammen med sagens akter til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Klage over direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om medlemmers rettigheder og pligter efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der vurderer sagen på ny. Fastholder direktøren sin afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til Beskæftigelsesudvalget, og klageren underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Til toppen

Kapitel 5 – Ændringer i anden lovgivning

§§ 10-12. [Udeladt].

Til toppen

Kapitel 6 – Territorial gyldighed

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen