Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 994 af 30/8 2015, jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 12/2 2021 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 9 [LF 14 2022-23, 2, samling],

lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 13 [LF 95 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2023.

Kapitel 1 – Lovens formål

§ 1. Denne lov indeholder regler om fordelingen af finansieringsansvaret mellem kommunerne og staten for udgifter til visse offentlige ydelser.

Stk. 2. Loven fastlægger endvidere rammerne for den kommunale it-understøttelse af opgørelsen og fordelingen af finansieringsansvaret mellem kommunerne og staten og for registrering, indberetning og videregivelse af oplysninger om visse offentlige ydelser og om perioder med støttet beskæftigelse, perioder med selvforsørgelse m.v.

Til toppen

Kapitel 2 – Lovens anvendelsesområde

Refusion og medfinansiering

§ 2. Kommunerne har ret til refusion af udgifterne til visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, jf. § 3, stk. 1, nr. 4-10 og 12-14. Kommunerne skal medfinansiere visse offentlige ydelser udbetalt af arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 11 og 15.

Offentlige ydelser omfattet af loven

§ 3. Loven omfatter følgende offentlige ydelser:

1) Arbejdsløshedsdagpenge, jf. §§ 52 a og 52 e og § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 j i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Særlig uddannelsesydelse, jf. § 9 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

4) Kontantydelse, jf. §§ 3-6 i lov om kontantydelse.

5) Kontanthjælp, aktivitetstillæg og barselstillæg, jf. §§ 25 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik, kontanthjælp under forrevalidering, jf. § 71, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, hjælp i forbindelse med uddannelser, jf. § 12, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, og engangshjælp, jf. § 25 a i lov om aktiv socialpolitik.

6) Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og barselstillæg, jf. §§ 23 og 24 i lov om aktiv socialpolitik, uddannelseshjælp under forrevalidering, jf. § 71, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, og hjælp i forbindelse med uddannelser, jf. § 12, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik.

7) Sygedagpenge udbetalt af kommunen som myndighed og refusion til arbejdsgivere efter lov om sygedagpenge.

8) Ledighedsydelse, jf. § 74 a, stk. 2 og 3, og §§ 74 e, 74 f og 74 h i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog § 30, stk. 3.

9) Revalideringsydelse, boligtilskud til revalidender eller forrevalidender med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og støtte til etablering af selvstændig virksomhed, jf. § 71, stk. 1-4, og §§ 73 h, 73 i og 73 j i lov om aktiv socialpolitik.

10) Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaring og refusion til arbejdsgivere, jf. §§ 68, 69 j og 69 t i lov om aktiv socialpolitik.

11) Førtidspension til personer, der har fast bopæl i Danmark, jf. § 16 i lov om social pension, og efterlevelsespension til den længstlevende pensionist, jf. § 48 i lov om social pension.

12) Fleksløntilskud og tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, jf. §§ 123-126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog § 30, stk. 3.

13) Løntilskud til offentlige og private arbejdsgivere, jf. integrationslovens § 23 c og § 24 f, jf. § 23 c, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra løntilskud ved ansættelse af personer omfattet af § 6, nr. 11, i samme lov.

14) Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og tillæg, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.

15) Særlig støtte, jf. § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

16) Seniorpension til personer, der har fast bopæl i Danmark, jf. § 26 a i lov om social pension, og efterlevelsespension til den længstlevende pensionist, jf. § 48 i lov om social pension.

Stk. 2. Loven omfatter ikke ydelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, 2 og 4, der udbetales til personer, der er omfattet af artikel 64 og 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Lovændringer

22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 9 [LF 14 2022-23, 2, samling].

Opholdskommune

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 13 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »Opholdskommune« til: »Handlekommune«.

§ 4. Kommunens ret til refusion og pligt til medfinansiering af ydelserne i § 3, stk. 1, omfatter udgifter til personer, som har kommunen som opholdskommune, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 13 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »opholdskommune« til: »handlekommune«.

Til toppen

Kapitel 3 – Opgørelse af finansieringsbeløbet

Satser for refusion og medfinansiering

§ 5. Refusion og medfinansiering fastsættes som en procentdel af udgifterne med de procentsatser, som er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. For ydelser omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4-10 og 12-14, fastsættes refusionsprocenten til:

1) 80 pct. i de første 4 uger med ydelser.

2) 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.

3) 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.

4) 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Stk. 3. For ydelser omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 11, 15 og 16, fastsættes medfinansieringsprocenten til:

1) 20 pct. i de første 4 uger med ydelser.

2) 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.

3) 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.

4) 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Stk. 4. Udgifterne til ydelser efter § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, opgøres før skat, men efter fradrag for ATP-bidrag.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte regler om opgørelsen af perioder med ydelse opgjort pr. ydelsesmodtager, betydningen for opgørelsen af perioder med ydelse ved tilbagebetaling eller efterbetaling, omregning fra måned til uger, fastlæggelse af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge, offentlige myndigheders og arbejdsløshedskassernes afgivelse af oplysninger til brug herfor og opgørelse af perioder med selvforsørgelse, jf. § 6, stk. 2.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 572 af 24/5 2023).

Ny opgørelse af finansieringsbeløbet

§ 6. Opgørelsen efter § 5 starter forfra, når personen efter den første uge med ydelser på ny har haft sammenlagt 52 hele kalenderuger med selvforsørgelse inden for de seneste 3 år.

Stk. 2. Ved selvforsørgelse forstås perioder, hvori en person ikke har modtaget offentlig forsørgelse eller ikke har været ansat i beskæftigelse, hvortil der er ydet støtte til løn.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte nærmere regler om, hvilke ydelser og ordninger der anses som offentlig forsørgelse eller beskæftigelse, hvortil der er ydet støtte til løn, jf. stk. 2.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 572 af 24/5 2023).

Fleksbidrag

§ 7. Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. § 5, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. Det særlige fleksbidrag beregnes på baggrund af det beløb, som fleksløntilskuddet beregnes af, jf. § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bidraget kan pr. måned maksimalt udgøre 30 pct. af det beløb, som er nævnt i § 70 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, efter fradrag af det beløb, kommunen er berettiget til i refusion. Bidraget efter 2. pkt. kan højst udgøre 4.212 kr. (2015-niveau). Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Det særlige fleksbidrag nedsættes med 20 pct. af en persons lønindtægt i fleksjobbet og af anden lønindtægt. Nedsættelse af bidraget foretages på samme måde som ved fradrag for lønindtægt ved beregning af fleksløntilskud, jf. § 123, stk. 2, og § 139, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf, dog således, at den fleksjobansattes og arbejdsgiverens samlede bidrag til en pensionsordning ikke indgår i beregningen af nedsættelsen af det særlige fleksbidrag.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for, hvordan fleksbidraget skal beregnes, når der ikke er indberettet lønoplysninger til indkomstregisteret i en given periode.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 572 af 24/5 2023).

Ansvar for opgørelse af refusion og medfinansiering

§ 8. Kommunerne er ansvarlige for opgørelse af refusion og medfinansieringsbeløb i Ydelsesrefusion, jf. § 10, efter dette kapitel.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om, at det er den enkelte kommune, der har ansvaret for opgørelsen af refusion og medfinansiering m.v. i hver opgørelsesperiode og for digital overførsel af refusionskrav og medfinansieringsbeløb til Beskæftigelsesministeriet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om kommunernes og Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opgørelse af refusion og medfinansiering i Ydelsesrefusion, jf. § 10.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 572 af 24/5 2023).

Udbetaling fra Udbetaling Danmark

§ 9. Når Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, seniorpension og særlig støtte, opkræver Udbetaling Danmark hele udgiften direkte fra staten. Ydelsesrefusion« efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse opgør, hvor stor en procentmæssig andel af udgiften kommunen skal medfinansiere efter bestemmelserne i § 5, stk. 3. Kommunens medfinansiering opkræves af staten.

Til toppen

Kapitel 4 – Etablering af Ydelsesrefusion som en fælles, kommunal it-understøttelse til brug for opgørelse af refusion og medfinansiering

§ 10. Et af KL 100 pct. ejet aktieselskab etablerer og driver Ydelsesrefusion som en fælles, kommunal it-understøttelse til opgørelse af kommunens refusion og medfinansiering, jf. § 5, af ydelser omfattet af § 3, stk. 1, opgørelse af perioder med selvforsørgelse, jf. § 6, og opgørelse af det særlige fleksbidrag, jf. § 7.

Stk. 2. Selskabets aktiviteter vedrørende Ydelsesrefusion skal være tydeligt adskilt fra selskabets øvrige aktiviteter.

Stk. 3. Selskabet handler alene efter dokumenteret instruks fra kommunerne.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte regler om, hvilke opgaver selskabet skal udføre i forbindelse med etablering og drift af Ydelsesrefusion.

Bekendtgørelser

Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2336 af 9/12 2021).

§ 11. Alle kommuner og Udbetaling Danmark skal anvende Ydelsesrefusion. Opgørelsen af den enkelte kommunes refusion og medfinansiering efter denne lov skal ske på grundlag af en fælles opgørelsesmetode, som administreres i Ydelsesrefusion.

Forpligtelser for kommunerne og arbejdsløshedskasserne m.fl.

§ 12. Kommunerne, Udbetaling Danmark, andre myndigheder og arbejdsløshedskasserne skal levere nødvendige oplysninger digitalt til brug for opgørelsen af refusion og medfinansiering. Der kan ikke kræves betaling for levering af oplysningerne.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister og KL nærmere regler om kommunernes, Udbetaling Danmarks, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes pligt til at levere oplysninger digitalt til brug for opgørelsen af refusion og medfinansiering.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister og KL regler om kommunernes, Udbetaling Danmarks, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes anvendelse af datakilder til brug for levering af oplysninger til opgørelsen af refusion og medfinansiering, tekniske snitflader m.v., om administration og afregning, om regnskab og revision og om betingelser og dokumentation for opgørelsen i Ydelsesrefusion, jf. § 10, af kommunernes refusion og medfinansiering efter denne lov.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler om indberetning af offentlige ydelser til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, for offentlige ydelser omfattet af denne lov.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 572 af 24/5 2023).

Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2336 af 9/12 2021).

§ 13. Overholder kommunen, Udbetaling Danmark, andre myndigheder eller arbejdsløshedskassen ikke de regler, der i medfør af § 12, stk. 2 og 3, er fastsat om levering af oplysninger m.v. efter § 12, stk. 1, kan selskabet nævnt i § 10, stk. 1, iværksætte foranstaltninger til genopretning af oplysninger. Udgifterne til levering af oplysninger til genopretningen afholdes af kommunen, Udbetaling Danmark, den pågældende myndighed eller arbejdsløshedskassen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister og KL regler om kommunernes, Udbetaling Danmarks, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes pligt til at levere oplysninger digitalt til brug for datagenopretning.

Bekendtgørelser

Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 572 af 24/5 2023).

§ 14. Kommunerne skal sikre, at oplysninger behandles og udveksles digitalt.

Stk. 2. Den enkelte kommune er dataansvarlig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven for behandlingen af oplysninger, der i Ydelsesrefusion anvendes ved opgørelse af kommunens refusion og medfinansiering, herunder for kommunens overladelse af oplysninger til brug herfor til selskabet nævnt i § 10, stk. 1.

Forpligtelser for selskabet

§ 15. Inden Ydelsesrefusion sættes i drift, skal selskabet nævnt i § 10, stk. 1, som databehandler for kommunerne, jf. § 19, sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at Ydelsesrefusion fungerer i et it-miljø med tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemet sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner og opgørelse af refusion og medfinansiering i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om udarbejdelse af revisorerklæringen nævnt i stk. 1 og om fremsendelse af erklæringen til kommunen, Udbetaling Danmark, KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bekendtgørelser

Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2336 af 9/12 2021).

§ 16. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, skal som databehandler for kommunerne, jf. § 19, sikre, at der udarbejdes en uafhængig revisorerklæring om selskabets overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven. Revisorerklæringen skal udarbejdes hvert år.

Stk. 2. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, skal udarbejde en årlig redegørelse for arbejdet med kvalitetssikring af Ydelsesrefusion, herunder resultater af systemmæssige kontrolrutiner i det forløbne år.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om udarbejdelse af revisorerklæringen nævnt i stk. 1, om udarbejdelse af den årlige redegørelse nævnt i stk. 2 og om fremsendelse af erklæringen og redegørelsen til kommunen, Udbetaling Danmark, KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bekendtgørelser

Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2336 af 9/12 2021).

§ 17. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, skal med passende mellemrum sende selskabets opgaver vedrørende Ydelsesrefusion, der kan udføres af eksterne leverandører, i udbud. KL og beskæftigelsesministeren skal godkende udbudsmaterialet.

Stk. 2. Opgaver, der er uegnede til udbud, kan udføres af selskabet nævnt i § 10, stk. 1.

§ 18. Kommunen og Beskæftigelsesministeriet har fri og uhindret adgang til at modtage oplysninger fra selskabet nævnt i § 10, stk. 1, om den enkelte kommunes refusion og medfinansiering.

Stk. 2. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, skal efter anmodning vederlagsfrit levere oplysninger fra Ydelsesrefusion til Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

§ 19. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, varetager som databehandler for kommunerne opgaverne med opgørelse af den enkelte kommunes refusion og medfinansiering.

Stk. 2. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven. Selskabet skal på kommunernes anmodning give kommunerne tilstrækkelige oplysninger til, at disse kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Finansiering af Ydelsesrefusion

§ 20. Udgifterne til Ydelsesrefusions etablering og drift afholdes af kommunerne i form af bidrag, der beregnes af og indbetales til selskabet nævnt i § 10, stk. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte regler om finansiering af Ydelsesrefusion, herunder om kommunernes bidrag til selskabet nævnt i § 10, stk. 1.

Bekendtgørelser

Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2336 af 9/12 2021).

§ 21. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, må alene benytte kommunernes bidrag efter § 20 til de nødvendige omkostninger til etablering og drift af Ydelsesrefusion med tilhørende snitflader, nødvendige støttesystemer og nødvendige tilpasninger af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, må ikke udbetale udbytte eller foretage anden udlodning af overskud baseret på Ydelsesrefusion.

Tilsyn, regnskab og revision m.v. vedrørende selskabet

§ 22. Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at selskabet nævnt i § 10, stk. 1, overholder denne lov og de regler, der er udstedt i medfør heraf.

§ 23. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, skal give KL og beskæftigelsesministeren adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter vedrørende Ydelsesrefusion.

Stk. 2. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, skal føre regnskaber for aktiviteter vedrørende Ydelsesrefusion og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte aktieselskaber.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte nærmere regler om regnskabsføring og revision, jf. stk. 2.

Bekendtgørelser

Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2336 af 9/12 2021).

Misligholdelse

§ 24. Overtræder selskabet nævnt i § 10, stk. 1, bestemmelserne i denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, kan beskæftigelsesministeren give bestyrelsen eller direktøren pålæg om at bringe forholdet i overensstemmelse med lovens regler og regler udstedt i medfør heraf. Efterkommer selskabet ikke pålægget inden for en nærmere fastsat frist, kan beskæftigelsesministeren pålægge bestyrelsen eller direktøren daglige eller ugentlige tvangsbøder.

§ 25. Tilsidesætter selskabet nævnt i § 10, stk. 1, groft eller gentagne gange sine forpligtelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, kan beskæftigelsesministeren efter forhandling med KL overtage etablering og drift af Ydelsesrefusion eller henlægge etableringen eller driften til en anden offentlig myndighed eller et andet privat selskab.

Stk. 2. Anvender beskæftigelsesministeren sin ret efter stk. 1, betaler kommunerne bidrag efter § 20 til Beskæftigelsesministeriet, som heraf betaler selskabets eventuelle udækkede etableringsudgifter og driftsunderskud.

Til toppen

Kapitel 5 – Ansvar for opgørelse af refusion og medfinansiering, indtil Ydelsesrefusion er i drift

§ 26. Indtil beskæftigelsesministeren i medfør af § 29, stk. 2, fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 8, 11-14, 16, 18 og 19, opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de beløb, som en kommune modtager i refusion fra staten og skal betale som medfinansiering til staten, jf. §§ 27 og 28.

§ 27. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør de beløb, som en kommune modtager i refusion fra staten og skal betale som medfinansiering til staten, jf. §§ 3-7 og § 29, stk. 3.

Stk. 2. Opgørelsen af beløbene nævnt i stk. 1 foretages på grundlag af:

1) Oplysninger om udgifter fra den 4. januar 2016 til ydelser omfattet af § 3, stk. 1, opdelt på cpr-nummer og uger og om udgifter til ydelser omfattet af § 29, stk. 3, som er indberettet til styrelsen af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

2) Oplysninger om antal uger fra den 1. juli 2014, hvor den pågældende person har modtaget ydelser omfattet af § 3, stk. 1, som er indberettet til styrelsen af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

3) Oplysninger om antal uger fra den 1. juli 2014, hvor den pågældende person har modtaget andre offentlige forsørgelsesydelser eller har været ansat i beskæftigelse, hvor der er ydet støtte til løn, jf. § 6, som er indberettet til styrelsen af kommunerne, Udbetaling Danmark, andre myndigheder og arbejdsløshedskasserne.

4) De refusions- og medfinansieringsprocenter, der fremgår af § 5.

5) Oplysninger om personer, for hvem kommunen har ret til det særlige fleksbidrag efter § 7, herunder oplysning om beregningsgrundlaget for personens fleksløntilskud og om personens lønindtægt i fleksjobbet og anden lønindtægt, som er indberettet til styrelsen af kommunen.

Stk. 3. Hvis en oplysning om udgifter efter stk. 2, nr. 1, ikke er indberettet opdelt på uger, opgør styrelsen en fordeling på uger i overensstemmelse med den opgørelse, der skal ske efter § 5, herunder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 5.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er dataansvarlig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven for behandlingen af de oplysninger, der anvendes til opgørelse af refusion og medfinansiering efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om videregivelse af nødvendige oplysninger til kommunerne, herunder oplysninger på individniveau, der anvendes ved opgørelsen efter stk. 2 og 3.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om fremgangsmåden ved opgørelsen efter stk. 2 og 3, herunder om, at regler fastsat i medfør af § 5, stk. 5, om perioder med ydelse opgjort pr. ydelsesmodtager, betydningen for opgørelsen af perioder med ydelse ved tilbagebetaling eller efterbetaling, omregning fra måned til uger og opgørelse af perioder med selvforsørgelse finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister og KL nærmere regler om kommuners, Udbetaling Danmarks, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers pligt til indberetning af oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for opgørelsen af refusion og medfinansiering efter denne bestemmelse og § 28, herunder regler om, at indberetning skal ske digitalt, om anvendelse af datakilder, om tekniske snitflader, om leveringsform, om leveringsfrister m.v.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om anvisning af statsrefusion, indbetaling af bidrag til medfinansiering samt regnskabsaflæggelse og revision vedrørende refusion og medfinansiering, der er opgjort efter stk. 2 og 3.

§ 28. Kommuner, Udbetaling Danmark, andre myndigheder og arbejdsløshedskasser kan efterregulere indberetninger efter § 27 med den virkning, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efterregulerer beløb for refusion og medfinansiering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved overgangen til opgørelse af refusion og medfinansiering i Ydelsesrefusion, jf. § 29, stk. 2, kan indberetninger efter § 27 efterreguleres i indtil 26 uger fra overgangstidspunktet. Hvis overgangen til Ydelsesrefusion sker i løbet af et regnskabsår, genberegnes dette års refusion og medfinansiering i Ydelsesrefusion. Efter efterregulering af indberetninger efter 1. pkt. og genberegning efter 2. pkt. giver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunerne meddelelse om de endelige beløb for refusion og medfinansiering forud for overgangen til Ydelsesrefusion. Efter denne meddelelse har en kommune ikke krav på at få ændret beløbene, hvis der efterfølgende konstateres fejl i beregningsgrundlaget.

Stk. 3. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde korrigere beløb for refusion og medfinansiering efter stk. 2, som der er givet meddelelse om til en kommune, hvis der efterfølgende konstateres fejl i beregningsgrundlaget.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 29. Loven træder i kraft den 4. januar 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-3. [Udeladt].

§ 30. Ved opgørelsen af refusions- eller medfinansieringsprocenten efter § 5 og opgørelsen af uger med selvforsørgelse efter § 6 for en person indgår ved lovens ikrafttræden uger med ydelser eller selvforsørgelse fra den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. §§ 5-7 har virkning for ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 8 og 12, der udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob eller har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed den 1. juli 2014 eller senere.

Stk. 3. For ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 8 og 12, der udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob eller har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed i perioden fra den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2014, har stk. 1 og §§ 5-7 virkning fra det tidspunkt, hvor de pågældende den 1. juli 2014 eller senere

1) bliver ansat i et fleksjob, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) bliver revisiteret til fleksjob, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hos samme arbejdsgiver eller

3) på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, jf. § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. §§ 5 og 9 har virkning for førtidspension tilkendt den 1. juli 2014 eller senere.

Stk. 5. § 37, nr. 1, finder anvendelse for førtidspension tilkendt den 2. februar 2015 eller senere. For førtidspension tilkendt før den 2. februar 2015 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 6-11. [Udeladt].

Bekendtgørelser

Arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1717 af 16/12 2015).

§ 31. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der kan gennemføres test af Ydelsesrefusion, at kommunerne, Udbetaling Danmark, andre myndigheder og arbejdsløshedskasserne i forbindelse med test af Ydelsesrefusion har pligt til at levere oplysninger til brug herfor, og at kommunerne er dataansvarlige for behandlingen af oplysninger i forbindelse med testen. Selskabet nævnt i § 10, stk. 1, varetager som databehandler for kommunerne behandling af oplysninger i forbindelse med test af Ydelsesrefusion.

Bekendtgørelser

Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2336 af 9/12 2021).

Til toppen

Kapitel 7 – Ændringer i anden lovgivning

§§ 32-39. [Udeladt].

Til toppen

Kapitel 8 – Territorial gyldighed

§ 40. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen