Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om et indkomstregister

Skatteministeriets lov nr. 403 af 8/5 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 284 af 2/3 2022 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 2612 af 28/12 2021 (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.) § 1 [LF 73 2021-22], jf. bek. nr. 1240 af 2/9 2022,

lov nr. 902 af 21/6 2022 (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.) § 4 [LF 176 2021-22],

lov nr. 489 af 15/5 2023 (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen) § [LF 61 2022-23, 2. samling].

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2021.

Oprettelse af et indkomstregister

§ 1. Ved denne lov oprettes et indkomstregister.

Indberetningspligtige

§ 2. Indberetningspligten efter denne lov påhviler fysiske eller juridiske personer, som er indberetningspligtige efter de i § 3, stk. 1, nævnte bestemmelser.

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 1430 af 5/12 2018 (Initiativer mod sort arbejde m.v.) § 2 [LF 25 2018-19], ændret ved lov nr. 810 af 9/6 2020 § 5, jf. bek. nr. 2631 af 28/12 2021.

Oplysninger omfattet af indberetningspligten

§ 3. Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:

1) Beløb og andre oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens §§ 1 og 2.

2) Beløb m.v. er indberetningspligtige efter skatteindberetningslovens §§ 5, 24 og 44-46 eller efter regler udstedt i medfør af skatteindberetningslovens §§ 4 eller 37.

3) Uddelinger omfattet af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 25, stk. 1, fra fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven.

4) Vederlag og udlodninger i form af, at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, eller i form af, at der er stillet en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, som er omfattet af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 6.

5) Tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse m.v. efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven, som omfattes af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 33.

6) Oplysninger om ansættelsesperiode, den produktionsenhed, den ansatte er tilknyttet, og løntimer, som omfattes af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 7.

7) Oplysninger om bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og bidragssatser samt om bidrag til den obligatoriske pensionsordning efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, i det omfang der efter anden lovgivning eller i medfør af anden lovgivning er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.

8) Oplysninger, som er relevante for administration af en barseludligningsordning, jf. § 7 i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven).

9) Oplysninger om feriegodtgørelse, som er omfattet af indberetningspligt efter ferielovens § 31, stk. 1,, og oplysninger om ferie, i det omfang der i medfør af ferielovens § 31, stk. 4 er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.

10) Oplysninger om timer for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, udbetalte barselsdagpenge efter barselloven og udbetalte arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i det omfang der i medfør af § 32, stk. 4, i lov om sygedagpenge er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.

11) Oplysninger om beskæftigede, som en arbejdsgiver er blevet pålagt at registrere efter kildeskattelovens § 86 A, stk. 1, § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller § 12 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Ved indberetning vedrørende personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden tillige oplyses.

Stk. 3. For ydelser, der udbetales af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser, skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.

Stk. 4. I forbindelse med indberetning af de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal der endvidere gives oplysning til indkomstregisteret om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den, oplysningerne vedrører.

Lovændringer

1/1 2023 ved lov nr. 902 af 21/6 2022 (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.) § 4 [LF 176 2021-22]. Ændringen finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2022 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

1/1 2022 ved lov nr. 2612 af 28/12 2021 (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.) § 1 [LF 73 2021-22], jf. bek. nr. 2631 af 28/12 2021 § 2.

1/1 2021 ved lov nr. 1727 af 27/12 2018 (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien) § 3 [LF 102 2018-19].

Indberetning

§ 4. Indberetning af oplysninger efter § 3, stk. 1, nr. 1-10, skal foretages senest den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører. Indberetning af A-indkomst som nævnt i kildeskattelovens § 46, stk. 6, skal senest foretages den 20. januar efter udløbet af det kalenderår, oplysningerne vedrører. I januar måned skal indberetning dog foretages senest den 17. januar. Hvis fristen efter 1.-3. pkt. udløber en lørdag, søndag eller helligdag, skal indberetning ske senest den følgende hverdag. For indberetningspligtige, som er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, skal indberetning dog foretages senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, oplysningerne vedrører. Indberetning af oplysninger efter § 3, stk. 1, nr. 11, skal foretages dagligt.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om fristen for indberetning for de i kildeskattelovens § 56 nævnte indeholdelsespligtige, for hvem der er fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt kildeskat efter kildeskatteloven.

Stk. 3. Har den indberetningspligtige forsøgt indberetning, og har told- og skatteforvaltningen meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl el.lign., skal den indberetningspligtige foretage genindberetning inden en frist, som meddeles af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Den, indberetningen vedrører, skal give den indberetningspligtige oplysning om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af indkomstmodtageren. Hvis den, indberetningen vedrører, nægter at give disse oplysninger, kan told- og skatteforvaltningen meddele den indberetningspligtige oplysningerne.

Stk. 5. De i § 7, stk. 1, nævnte myndigheder m.v. er forpligtede til at meddele indkomstregisteret de indberetninger eller ændringer af indberetninger, der ikke sker til indkomstregisteret. Myndighederne m.v. skal foretage indberetning efter 1. pkt. efter nærmere anvisning fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter regler for indberetning af oplysninger efter § 3 og nærværende bestemmelse, herunder regler om

1) lempelse af indberetningspligten efter stk. 1 og 2 og §§ 2 og 3,

2) registrering af indberetningspligten i erhvervssystemet,

3) det elektroniske indberetningsformat, idet fastsættelse af regler herom sker efter aftale med videnskabsministeren,

4) papirindberetningsformatet og

5) tast selv-løsninger til virksomhederne.

Bekendtgørelser

Et indkomstregister (Skattemin. bek. nr. 906 af 26/6 2018, ændret ved bek. nr. 1238 af 26/8 2022).

Lovændringer

1/1 2023 ved lov nr. 902 af 21/6 2022 (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.) § 4 [LF 176 2021-22]. Ændringen finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2022 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

1/1 2022 ved lov nr. 2612 af 28/12 2021 (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.) § 1 [LF 73 2021-22], jf. bek. nr. 2631 af 28/12 2021 § 2.

1/1 2021 ved lov nr. 1727 af 27/12 2018 (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien) § 3 [LF 102 2018-19].

§ 5. Vægrer nogen sig ved at efterkomme §§ 3 og 4 i denne lov, afgør told- og skatteforvaltningen, hvorvidt den pågældende er pligtig dertil. Indberetningen kan om fornødent fremtvinges ved pålæg af tvangsbøder.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 489 af 15/5 2023 (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen) § [LF 61 2022-23, 2. samling].

Adgang til oplysninger i indkomstregisteret

§ 6. Den, de indberettede oplysninger vedrører, har adgang til oplysninger, der er indberettet vedrørende den pågældende.

Stk. 2. Indberetningspligtige, jf. § 2, har adgang til oplysninger, som de selv har indberettet. Det samme gælder for den, der er bemyndiget af den indberetningspligtige til at foretage indberetningen.

§ 7. Kommunale og statslige myndigheder, anerkendte arbejdsløshedskasser og andre kan uden for de i § 6 nævnte tilfælde få terminaladgang til indkomstregisteret, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få sådan adgang.

Stk. 2. Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug ved udarbejdelse af statistik i elektronisk form indhente oplysninger i indkomstregisteret indberettet af egne medlemmer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen har terminaladgang til indkomstregisteret, jf. stk. 1, med henblik på drift og administration af indkomstregisteret.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen indgår aftaler med hver enkelt af de i stk. 1 eller 2 nævnte myndigheder m.v. om terminaladgang til indkomstregisteret.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter efter aftale med videnskabsministeren regler for behandling af oplysninger i indkomstregisteret og om adgang til oplysninger i indkomstregisteret efter stk. 1-4 og § 6, herunder:

1) Adgangskontrol til indkomstregisteret.

2) Adgangen til at få stillet oplysninger fra indkomstregisteret til rådighed, herunder i form af advis-ordninger.

3) Overførsel af oplysninger fra indkomstregisteret.

4) Beskyttelse af oplysninger registreret i indkomstregisteret eller overført herfra.

5) Anvendelse af oplysninger i registeret.

6) Betaling for adgang til og anvendelse af indkomstregisteret.

Bekendtgørelser

Et indkomstregister (Skattemin. bek. nr. 906 af 26/6 2018, ændret ved bek. nr. 1238 af 26/8 2022).

§ 7 A. Virksomheder, der yder lån eller formidler lån, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige til brug for konkrete kreditgivningssituationer. Virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer, og som enten er en registreret virksomhed i medfør af registreringsafgiftslovens § 14 eller er undergivet tilsyn efter hvidvaskloven, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige til brug for en konkret vurdering af den registreredes betalingsevne.

Stk. 2. Finansielle virksomheder, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomst­registeret, som er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede i overensstemmelse med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis.

Stk. 3. Finansielle virksomheder kan desuden efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige til efterlevelse af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med hensyn til at der skal tilvejebringes opdaterede oplysninger om den registrerede. Adgang til oplysningerne forudsætter, at den registrerede er kunde i den finansielle virksomhed.

Stk. 4. Finansielle rådgivere kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige til brug for konkrete rådgivningssituationer.

Stk. 5. Adgang efter stk. 1-4 forudsætter, at virksomheden har indgået en aftale med told- og skatteforvaltningen om adgangen. Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om betaling fra virksomheden i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Lovændringer

1/1 2023 ved lov nr. 2612 af 28/12 2021 (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.) § 1 [LF 73 2021-22], jf. bek. nr. 1240 af 2/9 2022.

15/10 2021 ved lov nr. 2221 af 29/12 2020 (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.) § 2 [LF 32 A 2020-21], jf. bek. nr. 1751 af 30/8 2021.

Indhentning af oplysninger

§ 8. Told- og skatteforvaltningen kan i elektronisk form indhente oplysninger, der er nødvendige for at varetage indkomstregisterets opgaver, hos andre offentlige myndigheder, herunder de i § 7, stk. 1, nævnte myndigheder m.v., Det Centrale Personregister og Det Centrale Virksomhedsregister.

Administration m.v.

§ 9. Skatteministeren fastsætter regler for administration af indkomstregisteret.

Bekendtgørelser

Et indkomstregister (Skattemin. bek. nr. 906 af 26/6 2018, ændret ved bek. nr. 1238 af 26/8 2022).

§ 10. Told- og skatteforvaltningen opretter et rådgivende forum vedrørende indkomstregisteret.

Straffebestemmelser

§ 11. Indberetningspligtige efter § 2, der, uden at forholdet omfattes af straffebestemmelser i anden lovgivning, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at opfylde en pligt, der påhviler den pågældende i medfør af § 3 eller § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Den, som forsætligt eller groft uagtsomt undlader at foretage genindberetning inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter § 4, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Skønnes overtrædelsen ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforlæg.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 13. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 14. Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 12, opkræves af told- og skatteforvaltningen.

Ikrafttræden

§ 15. § 1, § 4, stk. 2-5, og §§ 5-14 træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 2 og 3 og § 4, stk. 1. Herunder kan skatteministeren fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige virksomheder m.v.

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen

Noter

Lov nr. 1727 af 27/12 2018 (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien) [LF 102 2018-19] indeholder i § 6 følgende bestemmelse:

"Stk. 3. Loven har virkning fra og med indkomståret 2018, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. §§ 3 [ændringen lovens af § 3 og § 4] og 5 [skatteindberetningsloven] har ikke virkning for indberetninger for kalenderåret 2020 og tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. For indkomståret 2018 er det en betingelse for at kunne anvende bundfradraget på 36.500 kr. (2010-nivau) i ligningslovens § 15 O, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, at der sker indberetning af lejeindtægten efter skattekontrollovens § 11 G.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomstårene 2018 og 2019 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2018 og 2019, der følger af denne lovs §§ 1 og 4.

Stk. 6. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 5 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomstårene 2018 og 2019, der foreligger henholdsvis pr. 1. maj 2020 og pr. 1. maj 2021."

Til toppen