Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1690 af 11/12 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov i frivillige sociale organisationer og foreninger – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1488 af 6/12 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1465 af 5/12 2023
Forældrebestyrelser i særlige dagtilbud – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1702 af 5/12 2023
Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) i Social- og Boligstyrelsen – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1367 af 28/11 2023
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service og barnets lov - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1368 af 28/11 2023
Ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1369 af 28/11 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Skr. af 10/11 2023
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter barnets lov § 43 – KL

Bek. 554 af 23/5 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse i institutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Medd. 9383 af 10/5 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere – Rigsadvokaturen

Bek. 61 af 19/1 2023
Tilbudsportalen (Tilbudsportalbekendtgørelsen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Medd. 10137 af 7/9 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Videoafhøring af børn – Rigsadvokaturen

Skr. af 1/9 2022
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66 – KL

Bek. 1211 af 29/8 2022
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 1195 af 25/8 2022
Erstatning og godtgørelse til børn og unge for skader, der pådrages ved udførelsen af straksreaktioner – Justitsministeriet

Bek. 1067 af 28/6 2022
Behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Medd. 9531 af 2/5 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vold mod børn (§§ 244-246) – Rigsadvokaturen

Skr. 9411 af 28/4 2022
Orientering om særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven – Social- og Ældreministeriet

Bek. 530 af 25/4 2022
Tilsyns- og tilladelsesordning for fremmedkrigere og andre terrordømte efter straffelovens § 79 b – Justitsministeriet

Bek. 2664 af 28/12 2021
Revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn – Social- og Ældreministeriet

Bek. 2226 af 29/11 2021
Tilladelsesordning for og behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens § 79 c – Justitsministeriet

Bek. 1651 af 3/8 2021
Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Skr. 9479 af 21/6 2021
Temarevision 2021 – kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 42 – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1315 af 17/6 2021
Forretningsorden for Psykolognævnet – Social- og Ældreministeriet

Bek. 444 af 16/3 2021
Et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet – Social- og Ældreministeriet

Vejl. 9840 af 22/11 2020
Behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner (Ungevejledningen) – Direktoratet for Krminialforsorgen

Bek. 932 af 19/6 2020
Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9067 af 6/2 2020
Kommunernes pligt til at genoptage visse sager efter lov om social service – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 10229 af 17/12 2019
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1303 af 4/12 2019
Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 810 af 13/8 2019
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9667 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9668 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 727 af 10/7 2019
Forretningsorden for børn og unge-udvalgene – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9733 af 9/7 2019
Medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser – Sundhedsstyrelsen

Medd. 9503 af 17/6 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlandsophold som bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare

Bek. 535 af 2/5 2019
Betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år – Børne- og Socialministeriet

Bek. 522 af 30/4 2019
Plejefamilier – Børne- og Socialministeriet

Bek. 286 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 299 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9195 af 4/3 2019
Kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (servicelovens § 19, stk. 4) – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9164 af 28/2 2019
Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9142 af 26/2 2019
Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Social- og Ældreministeriet

Skr. 9087 af 30/1 2019
Undervisning af indsatte i den undervisningspligtige alder – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 33 af 11/1 2019
Ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 34 af 11/1 2019
Ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 1325 af 16/11 2018
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 792 af 18/6 2018
Politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale – Rigsdadvokaturen

Vejl. 9980 af 12/10 2017
Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler – Kulturministeriet

Bek. 586 af 1/6 2017
Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 565 af 19/5 2017
Betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog – Børne- og Socialministeriet

Bek. 567 af 19/5 2017
Autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9548 af 18/5 2017
Hjemmetræning: Vedrørende servicelovens § 32 a, stk. 6, om støtte til hjælpere, supervisorer m.v., herunder rækkevidden af Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10365 af 15/12 2016
Tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10003 af 10/10 2016
Indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område – Kulturministeriet

Bek. 1125 af 11/8 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps – Forsvarsministeriet

Bek. 717 af 9/6 2016
Hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 407 af 4/5 2016
Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 404 af 21/4 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort – Kirkeministeriet

Vejl. 11056 af 24/11 2015
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 572 af 30/4 2015
Kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 195 af 24/2 2015
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde – Erhvervs- og Vækstministeriet

Skr. 9001 af 5/1 2015
Ændringer i servicelovens regler om merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 998 af 15/9 2014
Forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 760 af 24/6 2014
Rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. – Undervisningsministeriet

Bek. 693 af 20/6 2014
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Undervisningsministeriet

Bek. 494 af 21/5 2014
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud – Undervisningsministeriet

Vejl. 9007 af 7/1 2014
Særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1587 af 19/12 2013
Undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter – Justitsministeriet

Skr. 9977 af 18/12 2013
Orientering om ændringer i servicelovens og retssikkerhedslovens regler om mulighed for opretholdt anbringelse samt ændring i reglerne om supervision og efteruddannelse til plejefamilier – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1153 af 1/10 2013
Børnehuse – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 714 af 19/6 2013
Garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 188 af 26/2 2013
Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9299 af 21/6 2012
Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 519 af 30/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende – Miljøministeriet

Bek. 487 af 25/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 485 af 24/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde – Transportministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Bek. 235 af 9/3 2012
Betingelser for ledsageordningen efter serviceloven – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 429 af 10/5 2011
statslig elevstøtte til elever på efterskoler – Undervisningsministeriet

Skr. 9150 af 6/5 2011
Orientering om hjemmetræning efter servicelovens § 32 og brug af trykkammerbehandling, respirationsterapi og udstyr til respirationsterapi – Socialministeriet

Bek. 1303 af 25/11 2010
Specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri – Sundhedsstyrelsen

Bek. 57 af 15/10 2010
Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug – Udenrigsministeriet

Skr. 9534 af 15/9 2010
RÅDIGHED OG SAMVÆR MED TVANGSFJERNEDE BØRN – Arbejdsdirektoratet

Bek. 803 af 28/6 2010
Underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år – Rigsadvokaturen

Skr. 9710 af 18/6 2010
Orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform) – Socialministeriet

Skr. 9081 af 26/2 2010
Ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet – Socialministeriet

Skr. 701 af 13/11 2009
Behandling af funktionsnedsættelser momsfritaget som social forsorg og bistand – Skat

Bek. 583 af 23/6 2009
Familievejlederordningen efter lov om social service § 11 – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 248 af 30/3 2009
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet – SKAT

Skr. 1031 af 19/12 2008
Social forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed – Skat

Skr. 489 af 30/5 2008
Moms - ydelser udført for en kommune i form af mentorordninger rettet mod unge efter lov om social service anset for momsfritaget social forsorg og bistand – Skat

Bek. 1487 af 12/12 2007
Særlige krav til busser – Trafikstyrelsen

Bek. 372 af 17/4 2007
Videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) – Socialministeriet

Bek. 1384 af 12/12 2006
Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister – Socialministeriet

Bek. 642 af 15/6 2006
Kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper – Socialministeriet

Skr. 9413 af 28/7 2003
Kommunens handlemuligheder, når forældre ønsker at sende børn til opdragelse i det oprindelige hjemland - Socialministeriet

Bek. 35 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination – Udenrigsministeriet

Skr. 207 af 28/11 1994
Orientering om psykologerklæringer i børnesager m.v. – Socialministeriet

Vejl. 163 af 17/8 1990
Udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v. – Justitsministeriet

Regler af 1989
Barnets Rettigheder – FN