Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Forvaltningslov

Justitsministeriets lov nr. 571 af 19/12 1985, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/4 2014 med følgende ændringslov indarbejdet:

lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 2 [LF 69 2017-18].

Kapitel 1 – Lovens almindelige anvendelsesområde

Vejledninger mv.

Mål for hurtig sagsbehanlding m.v. (Justitsmin. cirk.skr. nr. 73 af 4/6 1997).

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit I. Afsnit II).

§ 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.

Stk. 2. Loven gælder desuden for al virksomhed, der udøves af

1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og

2) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven helt eller delvis skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m.v., som ikke er omfattet af stk. 2. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på det offentliges vegne. Vedkommende minister kan herunder fastsætte nærmere regler om opbevaring af dokumenter m.v. og om tavshedspligt.

Bekendtgørelser

At bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Miljømin. bek. nr. 1276 af 6/6 2021).

Forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 172 af 2/3 2020).

Forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed (Sundhedsmin. bek. nr. 652 af 23/7 1992).

§ 2. Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 om inhabilitet gælder også for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende privatretlige dispositioner.

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 8 og 8 a gælder for al virksomhed, der udøves inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1.

Principmeddelelser

2018https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201745

9380 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part.

2017

9917 af 20/9 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 69-17 om børnetilskud - enlig forsøger - formodningsregel - Udbetaling Danmarks oplysningspligt - parternes relation - midlertidig og kortvarig boligsituation.

9208 af 3/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 14-17 om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag.

2016

10067 af 3/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed.

2011

10253 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 220-11 om klage - afgørelse - kompetence - boligindretning - opgørelse af boligudgift.

2007

11172 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-07 om partsrepræsentation - fleksjob - ledighedsydelse - bisidder - kommunalt beskæftigelsesprojekt - forvaltningsmyndighed - afgørelsessag.

2006

10947 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-06 om partstatus - aktindsigt - børn - formidlet døgnophold - opsigelse af plejekontrakt - klageadgang - partshøring.

2005

10753 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse F-2-05 om aktindsigt - anmelders navn - interesseafvejning - ekstrahere.

2001

9329 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-8-01 om kompetence - lukning af plejecenter - flytning - afgørelse - skriftlighed.

Til toppen

Kapitel 2 – Inhabilitet

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit III).

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,

4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsy nsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.

Stk. 2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed eller det af hensyn til myndighedens sammensætning ville give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i § 3 deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer.

§ 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren for bestemte områder fastsætte regler, der fastlægger den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i §§ 3 og 4.

§ 6. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jfr. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.

Til toppen

Kapitel 3 – Vejledning og repræsentation m.v.

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit IV).

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

Principmeddelelser

2019

10088 af 2/12 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 79-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - ansøgningstidspunkt - ingen formkrav - bevillingstidspunkt - udnyttelse af arbejdsmuligheder - rådighed - vejledning - tilmelding til jobcentret - personligt fremmøde.

2018

9378 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 22-18 om pligt til opfølgning - vejledningspligt - helhedsvurdering - realudligning.

9039 af 30/1 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 2-18 om botilbud - opfølgningspligt - borgers manglende samarbejde - ophør.

2017

10265 af 20/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 98-17 om kontanthjælp - rådighed - arbejdskrav - 225 timersreglen - afklarende foranstaltninger - vejledning.

9597 af 30/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 41-17 om kompetence - klage - rådgivning og vejledning - kommunens vejledningspligt - realudligning - helhedsvurdering.

2015

11320 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 98-15 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - sociale kapitler - særlige vilkår - skriftlig aftale - vejledning - realudligning.

2013

9788 af 2/12 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 125-13 om børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks - digital post - vejledningsforpligtelse.

2008

10969 af 5/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse F-2-08 om ansøgning - kontanthjælp - myndighedens pligt - videregivelse.

2000

9259 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-00 om boligskift - ejerbolig til ejerbolig - lån - vejledningspligt.

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

Vejledninger mv.

Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet (Børne- og Socialmin. skr. nr. 10137 af 10/11 2017).

Til toppen

Kapitel 4 – Partens aktindsigt

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit V).

Retten til aktindsigt

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser

1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og

2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Stk. 3. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold.

Stk. 4. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v. til andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.

Stk. 5. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel, jf. dog § 15 a, stk. 1.

Identifikationskravet

§ 9 a. En anmodning om aktindsigt skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende part ønsker at blive gjort bekendt med.

Udsættelse af sagen

§ 9 b. Fremsætter en part under sagens behandling anmodning om aktindsigt, og denne anmodning efter loven skal imødekommes, udsættes sagens afgørelse, indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, eller hvis partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse.

Meroffentlighedsprincippet

§ 10. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 12-15 b. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter § 11.

Undtagelse af sager

§ 11. Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke sager om strafferetlig forfølgning af lovovertrædelser, jf. dog § 18.

Stk. 2. I forbindelse med varetægtsfængsling og fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring gælder bestemmelserne i dette kapitel endvidere ikke sager om

1) valg af varetægtsfængsel eller afsoningsinstitution,

2) overførelse til andet varetægtsfængsel eller anden afsoningsinstitution,

3) overførelse til anden afdeling i et varetægtsfængsel eller en afsoningsinstitution,

4) udelukkelse fra fællesskab og

5) straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelse og benådning og fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, for så vidt angår oplysninger, der er indhentet for at belyse hensynet til politiets forebyggende virksomhed som nævnt i § 10, nr. 2, § 12, stk. 1, og § 78 a, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Undtagelse af dokumenter

§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående.

Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde.

§ 13. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelserne i § 12 interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når

1) dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse.

2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har haft pligt til at notere efter lov om offentlighed i forvaltningen, eller

3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder.

§ 14. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

1) Statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder.

2) Dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed.

3) Myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.

Meddelelse af faktiske oplysninger og eksterne faglige vurderinger

§ 14 a. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 12 og § 14 omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagens afgørelse. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i sådanne dokumenter, der er omfattet af § 12 og § 14, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten.

Meddelelse af interne faglige vurderinger

§ 14 b. I sager, hvor det er almindelig praksis at indhente eksterne faglige vurderinger af spørgsmål til brug for afgørelsen af den pågældende type sager, omfatter retten til aktindsigt oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som måtte være foretaget af de pågældende spørgsmål.

Undtagelse af oplysninger

§ 15. Retten til aktindsigt kan begrænses på grund af afgørende hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, medmindre partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv taler imod.

§ 15 a. Retten til aktindsigt kan af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, begrænses, i det omfang fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser el.lign.

Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer.

§ 15 b. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til

1) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,

2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,

3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,

4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller

5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Meddelelse af aktindsigt i en del af et dokument

§ 15 c. Hvis de hensyn, der er nævnt i §§ 15-15 b, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles parten aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis

1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 15-15 b,

2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller

3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold.

Behandlingen af anmodninger om aktindsigt og klageadgang

§ 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Stk. 3. Dokumenterne skal udleveres i den form, som parten ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn.

Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Bestemmelsen i § 9 b gælder tilsvarende.

Stk. 5. Vedkommende minister kan fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i stk. 1 og stk. 4, 1. pkt.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for udlevering af dokumenter.

Bekendtgørelser

Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 883 af 21/6 2023).

Afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Uddannelses- og Forskningsmin. bek. nr. 432 af 25/4 2023).

Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven (Justitsmin. bek. nr. 646 af 18/9 1986).

§ 17. Hvor adgangen til at påklage afgørelsen i en sag er tidsbegrænset og begæringen om aktindsigt fremsættes efter, at afgørelsen er meddelt parten, men inden klagefristens udløb, kan myndigheden bestemme, at klagefristen afbrydes. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor aktindsigt er meddelt parten eller er afslået, dog med mindst 14 dage. Underretning om, hvornår klagefristen herefter udløber, skal samtidig gives til andre klageberettigede, der har fået skriftlig meddelelse om selve afgørelsen.

Aktindsigt i straffesager

§ 18. En part i en straffesag kan, når sagen er afgjort, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter i det omfang, dette er rimeligt begrundet af hensyn til varetagelse af den pågældendes interesser, og hensynet til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser eller særlige hensyn til beskyttelse af sigtede, vidner eller andre ikke taler herimod. Bestemmelserne i §§ 12-14 gælder tilsvarende.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke dokumenter hos politiet eller anklagemyndigheden.

Stk. 3. Afgørelsen af, om og i hvilken form en begæring om aktindsigt kan imødekommes efter stk. 1, træffes af den myndighed, der har truffet den administrative beslutning i straffesagen. Afgørelsen kan påklages til vedkommende overordnede forvaltningsmyndighed. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for afskrifter og kopier.

Til toppen

Kapitel 5 – Partshøring

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit VI).

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,

2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,

3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,

4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger,

5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller

6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

Principmeddelelser

2021

9128 af 2/3 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 4-21 om indstilling til børn og unge-udvalget - alternative indstillinger - samvær - overgreb - betydningen af en sigtelse.

2019

9288 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 15-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - feriegodtgørelse udbetalt ved ferieårets begyndelse.

2018

9822 af 4/10 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 50-18 om retssikkerhedsloven - agterskrivelse - forhåndsklage - genvurdering - ordensforskrift.

9380 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part.

2016

10067 af 3/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed.

2015

9745 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 36-15 om kontanthjælp og uddannelseshjælp - samlevende - rækkefølge i kommunens sagsoplysning - partshøring.

2014

9571 af 4/8 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt.

2013

9669 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring.

2011

10240 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 207-11 om arbejdsskade - partshøring - partsrepræsentation - udsættelse - genvurdering - formkrav.

2007

11173 af 27/9 2007: Ankestyrelsens principafgørelse F-2-07 om speciallægeerklæring - flere sager - identifikation - partshøring.

2006

10949 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse F-3-06 om redegørelse - væsentlig - revalidering - partshøring.

10947 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-06 om partstatus - aktindsigt - børn - formidlet døgnophold - opsigelse af plejekontrakt - klageadgang - partshøring.

2005

10656 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse B-1-05 om børnetilskud - manglende meddelelse af afgørelsen - standsning af udbetaling.

2004

9417 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse R-8-04 om opholdskommune - betalingskommune - anbringelse - aflastning - passivitet - partshøring.

2003

9392 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse F-3-03 om notatpligt - garantiforskrifter - ugyldighed - udtalelse til lægekonsulent - partshøring.

9389 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse D-26-03 om oplysningspligt - begrundelse - bortfald - dagpenge - partshøring.

9372 af 4/6 2003: Ankestyrelsens principafgørelse D-9-03 om vejledning - dagpenge - partshøring - anmeldelse af arbejdsskade.

9309 af 5/2 2003: Ankestyrelsens principafgørelse B-3-03 om tilbagebetaling af forskudsvis udbetalt børnebidrag - oprindelige tilbagebetalingskrav - væsentlige retlige mangler - mangelfuld begrundelse - forlængelse af klagefrist.

2001

9308 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-57-01 om anbringelse uden for hjemmet - fælles forældremyndighed - Børn og ungeudvalgsmøde - ugyldig afgørelse - partshøring.

9328 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-7-01 om opfølgning - opfølgningsplan - oplysningspligt - begrundelse - skriftlig helhedsvurdering - borgerens medvirken - ugyldighed - hjemvisning - dagpenge - partshøring.

9326 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-5-01 om aktindsigt - svarfrist - partshøring.

9324 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-3-01 om erstatning - lovbestemt frist for afgørelse - partshøring - arbejdsskade.

9323 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-2-01 om ugyldighed - partshøring - pension.

2000

9295 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse D-5-00 om helhedsvurdering - opfølgningsplan - inddragelse af virksomheder og de faglige organisationer - dagpenge.

1998

9259 af 15/8 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-83-98 om ugyldighed - ordinært og ekstra børnetilskud - reelt enlig - partshøring.

1994

9242 af 15/6 1994: Ankestyrelsens principafgørelse O-55-94 om optagelse i plejehjem - partshøring - refusion.

1993

9151 af 15/11 1993: Ankestyrelsens principafgørelse B-2-93 om børnetilskud - enlig forsørger - standsning af børnetilskud - forvaltningsretlige regler - begrundelse - partshøring.

§ 20. I sager, hvor myndigheden efter anmodning fra en part kan ændre afgørelsen, kan myndigheden undlade at foretage partshøring, hvis sagens karakter og hensynet til parten selv taler for det.

Stk. 2. Er partshøring undladt i medfør af stk. 1, skal afgørelsen ledsages af de oplysninger, som parten ellers skulle være gjort bekendt med efter bestemmelsen i § 19. Parten skal samtidig gøres bekendt med adgangen til at få sagen genoptaget. Myndigheden kan fastsætte en frist for fremsættelse af begæring om genoptagelse.

Stk. 3. Hvor adgangen til at påklage den trufne afgørelse til en anden forvaltningsmyndighed er tidsbegrænset og begæringen om sagens genoptagelse fremsættes inden klagefristens udløb, afbrydes klagefristen. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor den nye afgørelse er meddelt parten, dog med mindst 14 dage.

Retten til at afgive udtalelse

§ 21. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,

2) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller

3) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Til toppen

Kapitel 6 – Begrundelse m.v.

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit VII).

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Principmeddelelser

2018

9822 af 4/10 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 50-18 om retssikkerhedsloven - agterskrivelse - forhåndsklage - genvurdering - ordensforskrift.

9380 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part.

2017

9208 af 3/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 14-17 om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag.

2012

10086 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 145-12 om arbejdsskade - arbejdsgiver - anerkendelse - begrundelse.

2005

10656 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse B-1-05 om børnetilskud - manglende meddelelse af afgørelsen - standsning af udbetaling.

2004

9316 af 1/12 204: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-04 om merudgift - boligændring - optagelse af egen drift - ændring - begunstigende forvaltningsakt - væsentlig - særlige omstændigheder - flytning til handicapvenlig bolig.

2003

9334 af 25/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-32-03 om boligindretning - retablering - ramper - valg af boligindretning - ejerbolig - borgerinddragelse - begrundelse - leddegigt.

2001

9329 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-8-01 om kompetence - lukning af plejecenter - flytning - afgørelse - skriftlighed.

9328 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-7-01 om opfølgning - opfølgningsplan - oplysningspligt - begrundelse - skriftlig helhedsvurdering - borgerens medvirken - ugyldighed - hjemvisning - dagpenge - partshøring.

1998

9215 af 15/1 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-4-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - begrundelse - fristoverskridelse - klagefrist - skriftlig afgørelse - tilbagebetalingserklæring.

1997

9288 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-76-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - fristoverskridelse - klagefrist - skriftlig afgørelse - forlængelse af klagefrist - tilbagebetalingserklæring - manglende begrundelse.

1993

9151 af 15/11 1993: Ankestyrelsens principafgørelse B-2-93 om børnetilskud - enlig forsørger - standsning af børnetilskud - forvaltningsretlige regler - begrundelse - partshøring.

§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.

Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.

Principmeddelelser

2022

9654 af 22/6 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 19-22 om Flytteudgifter - indbo - udgiftens størrelse - brugte ting - enkeltudgifter.

9268 af 15/3 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse - målgrupper - fastsættelse af retningslinjer - offentliggørelse af retningslinjer - klageadgang - kompetence.

2021

9400 af 2/6 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 10-21 om sygedagpenge - tidspunkt for ret til sygedagpenge - første fraværsdag.

2019

10149 af 16/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 93-19 om personlig assistance - tegnsprogstolk - udbetaling af tilskud - økonomisk interesse - nærmeste pårørende - dispensation.

2017

9917 af 20/9 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 69-17 om børnetilskud - enlig forsøger - formodningsregel - Udbetaling Danmarks oplysningspligt - parternes relation - midlertidig og kortvarig boligsituation.

2014

9571 af 4/8 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt.

2012

10086 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 145-12 om arbejdsskade - arbejdsgiver - anerkendelse - begrundelse.

10084 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 143-12 om forvaltningsret - aktindsigt - lægekonsulentudtalelse - meroffentlighed - begrundelsesmangel.

10006 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 64-12 om opholdskommune - flytning - stedlig kompetence - væsentlige retlige mangler - afgørelseskompetence.

2009

10643 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 103-09 om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - afslag - manglende begrundelse - ugyldig afgørelse.

2007

11179 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse M-4-07 om boligstøtte - omregning - udlejning af værelse - forholdsmæssig nedsættelse - begrundelse.

2005

10656 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse B-1-05 om børnetilskud - manglende meddelelse af afgørelsen - standsning af udbetaling.

2004

9316 af 1/12 204: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-04 om merudgift - boligændring - optagelse af egen drift - ændring - begunstigende forvaltningsakt - væsentlig - særlige omstændigheder - flytning til handicapvenlig bolig.

9352 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse M-2-04 om boligstøtte - efterregulering - tilbagebetaling - medlem af husstanden - oplysningspligt - uretmæssig udbetaling - myndighedsfejl.

9277 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse B-1-04 om børnetilskud - tilbagebetaling - samlever - oplysningspligt - uretmæssig udbetaling - myndighedsfejl.

2003

9389 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse D-26-03 om oplysningspligt - begrundelse - bortfald - dagpenge - partshøring.

9334 af 25/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-32-03 om boligindretning - retablering - ramper - valg af boligindretning - ejerbolig - borgerinddragelse - begrundelse - leddegigt.

9309 af 5/2 2003: Ankestyrelsens principafgørelse B-3-03 om tilbagebetaling af forskudsvis udbetalt børnebidrag - oprindelige tilbagebetalingskrav - væsentlige retlige mangler - mangelfuld begrundelse - forlængelse af klagefrist.

2001

9273 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-01 om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - hjemmehjælp - indkøb - udbringning af varer - kontant tilskud - ledsagelse - kvalitetsstandard.

9329 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-8-01 om kompetence - lukning af plejecenter - flytning - afgørelse - skriftlighed.

9295 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-42-01 om aktivitets - og samværstilbud - nedsættelse af tilbuddets omfang - amtskommunalt botilbud - konkret individuel vurdering - skøn.

9328 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-7-01 om opfølgning - opfølgningsplan - oplysningspligt - begrundelse - skriftlig helhedsvurdering - borgerens medvirken - ugyldighed - hjemvisning - dagpenge - partshøring.

2000

9358 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse R-15-00 om retsvirkning - hjemvisning - hjemmehjælp.

1999

9220 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-99 om begrundelse - hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - hjemmehjælp - kvalitetsstandarder - visitationskriterier - ulovlige kriterier - konkret individuel vurdering - skriftlighed.

9211 af 15/7 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-7-99 om begrundelse - kvalitetsstandarder - ulovlige kriterier - skriftlighed - nævnsafgørelser - praktisk bistand i hjemmet - skøn - konkret vurdering.

1998

9215 af 15/1 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-4-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - begrundelse - fristoverskridelse - klagefrist - skriftlig afgørelse - tilbagebetalingserklæring.

1997

9288 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-76-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - fristoverskridelse - klagefrist - skriftlig afgørelse - forlængelse af klagefrist - tilbagebetalingserklæring - manglende begrundelse.

Til toppen

Kapitel 7 – Klagevejledning

Vejledninger mv.

Beregning af klagefrister (Justitsmin. vejl. nr. 9533 af 26/6 2018).

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit VIII).

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

§ 26. Afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene under iagttagelse af en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal være ledsaget af oplysning herom.

Til toppen

Kapitel 8 – Tavshedspligt m.v.

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit IX).

Tavshedspligt

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om

1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign. , for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.

Stk. 2. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har desuden tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det samme gælder, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, herunder når fortrolighed følger af en EU-retlig eller folkeretlig forpligtelse el.lign.

Stk. 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har herudover tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer.

Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til

1) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,

2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,

3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,

4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller

5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Stk. 5. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1-4.

Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.

Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 6, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c - 152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg.

Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed

Vejledninger mv.

Vejledning om udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v. (Justitsmin. vejl. nr. 163 af 17/8 1990).

§ 28. For manuel videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i databeskyttelseslovens §§ 6-8 og 10 og § 11, stk. 1, og i artikel 5, stk. 1, litra a-c, artikel 6, artikel 7, stk. 3, 1. og 2. pkt., artikel 9 og 10 og artikel 77, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, jf. databeskyttelseslovens § 2, stk. 1. For videregivelse af personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, finder reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven anvendelse, medmindre videregivelsen er reguleret af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af stk. 1, må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når

1) den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke,

2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, eller

3) det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe.

Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, ved erklæring eller klar bekræftelse indvilger i, at oplysningen videregives.

Stk. 4. Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes. Inden der gives samtykke, skal den, oplysningen angår, oplyses om, at et samtykke kan trækkes tilbage. Det skal være lige så let at trække samtykket tilbage som at give det.

Stk. 5. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 2.

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit X).

§ 29. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) ansøgeren har givet samtykke hertil,

2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller

3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes.

§ 30. Fortrolige oplysninger, der udelukkende er indhentet med henblik på statistiske uddrag eller som led i en videnskabelig undersøgelse, må ikke videregives til en forvaltningsmyndighed til anden anvendelse.

§ 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis videregivelsen påfører myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne.

§ 32. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.

Til toppen

Kapitel 8 a – Anvendelse af digital kommunikation

§ 32 a. Vedkommende minister kan fastsætte regler om ret til at anvende digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige forvaltning og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation.

Bekendtgørelser

Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 1097 af 17/6 2022).

Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet (Arbejdstilsynets bek. nr. 799 af 3/6 2022).

Digital kommunikation via Nemrefusion (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 514 af 23/5 2018, ændret ved bek. nr. 1206 af 25/11 2019).

Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen (Arbejdsskadest. bek. nr. 605 af 27/5 2010).

Til toppen

Kapitel 8 b – Krav om identifikation m.v.

§ 32 b. I en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal de dokumenter, der udgår fra myndigheden til borgere, virksomheder m.v., være forsynet med en personlig underskrift eller være udformet på en måde, der i øvrigt sikrer en entydig identifikation af den, som er afsender af dokumentet, og at dokumentet er endeligt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for dokumenter, hvor der anvendes automatisk sagsbehandling.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder endvidere ikke for dokumenter, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige.

Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med finansministeren og justitsministeren fastsætte nærmere regler om, hvornår betingelserne i stk. 1 skal anses for opfyldt.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden, forholdet til anden lovgivning m.v.

Vejledninger mv.

Forvaltningsloven (Justitsmin. vejl. nr. 11740 af 4/12 1986. Afsnit XI).

§ 33. Loven træder i kraft den 1. januar 1987. For kommunerne træder reglerne i §§ 19 og 20 samt kapitel 6 dog først i kraft den 1. januar 1989.

§ 34. Bestemmelser i andre love eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, som i videre omfang end bestemmelserne i kapitel 2 medfører inhabilitet, opretholdes.

§ 35. Bestemmelserne i lovens kapitel 4 finder anvendelse på dokumenter, der er udfærdiget af en myndighed eller er kommet i en myndigheds besiddelse den 1. oktober 1964 eller senere. Bestemmelserne i lovens § 18 kommer ikke til anvendelse på straffesager, der er afgjort inden lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Oplysninger om faktiske omstændigheder, der indeholdes i dokumenter, der er udfærdiget af en myndighed eller er kommet i en myndigheds besiddelse før den 1. oktober 1964, er dog omfattet af bestemmelserne i kapitel 4, hvis dokumenterne er indgået i en sag, der er eller har været under behandling af en forvaltningsmyndighed efter det nævnte tidspunkt, og oplysningerne er eller har været af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3. Bestemmelserne i andre love om parters aktindsigt opretholdes. Dette gælder dog ikke bestemmelser, der i snævrere omfang end denne lovs kapitel 4 giver parten adgang til aktindsigt, medmindre de er trådt i kraft den 1. oktober 1964 eller senere.

§ 36. Bestemmelser i andre love eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, som stiller mere omfattende krav til begrundelsens indhold end de, der følger af § 24, opretholdes.

§ 37. Loven gælder ikke for sager om færøske og grønlandske anliggender, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for sådanne sager med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Dette gælder dog kun for sager, der er eller har været under behandling af rigsmyndigheder.

Til toppen