Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1097 af 17/6 2022.

I medfør af tekstanmærkning nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.41.06., 14.61.10., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.06., 14.62.07., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.13., 14.69.14., 14.69.15. og 14.69.16. til § 14 på finansloven for finansåret 2022 og § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision samt tilbagebetaling og afvisning af ansøgninger.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes for Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (herefter benævnt SIRI) afgivelse af tilsagn om tilskud.

§ 2. Bekendtgørelsen anvendes endvidere for SIRIs tilskud i henhold til de årlige bevillingslove til drift af dele af en tilskudsmodtagers virksomhed samt for tilskud til drift af særlige områder eller særlige aktiviteter hos en tilskudsmodtager.

Stk. 2. Kapitel 2 samt § 11, stk. 5, nr. 3, finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Modtagere af tilskud efter stk. 1 skal indsende ansøgning og budget for bevillingsåret til SIRIs godkendelse forud for SIRIs bevillingsudmelding til tilskudsmodtager.

Til toppen

Kapitel 2 – Ydelse af tilskud og afvisning af ansøgninger om tilskud

§ 3. Ved ansøgning om tilskud skal ansøger anvende et ansøgningsskema med bilag, der findes på SIRIs hjemmeside, www.siri.dk, jf. dog § 32.

Stk. 2. Ansøger skal til ansøgningen vedlægge et budget for det ansøgte tilskud. Ansøger skal i budgetlægningen tage udgangspunkt i budgetskabelonen, som findes på SIRIs hjemmeside www.siri.dk.

Stk. 3. SIRI kan stille krav om, at ansøgning, budget og eventuelle bilag indsendes elektronisk til SIRI.

§ 4. Vejledning til ansøgningspuljer inkl. bedømmelseskriterier forelægges ministeren til godkendelse. SIRI foretager herefter udmøntning af ansøgningspuljer efter en saglig vurdering af de modtagne ansøgninger på baggrund af de kriterier, som fremgår af den enkelte puljevejledning.

Stk. 2. Kan en ansøgning imødekommes, giver SIRI tilsagn om tilskud på vilkår, som fastsættes i tilsagnsskrivelsen.

Stk. 3. Projektets ledelse, jf. § 31, stk. 2, skal bekræfte tilsagnet ved sin underskrift på revisorblanketten inden 3 måneder efter tilsagnsskrivelsens afsendelsesdato. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel, jf. dog § 33.

Stk. 4. SIRIs tilsagn om tilskud er bindende, når SIRI har modtaget projektets revisorblanket med underskrift fra projektets ledelse, jf. stk. 3.

Stk. 5. Afslås eller afvises en ansøgning, giver SIRI en kort, skriftlig begrundelse.

Til toppen

Kapitel 3 – Projektets gennemførelse og udbetaling af tilskud

§ 5. Tilskudsmodtager forpligter sig til at gennemføre projektet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og tilsagnet. Ved tilsagnet forstås

1) den godkendte ansøgning, herunder budget,

2) de vilkår, der fremgår af tilsagnsskrivelsen, og

3) de ændringer, der aftales skriftligt med SIRI.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal straks underrette SIRI skriftligt, hvis

1) der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for afgivelsen af tilsagnet,

2) de vilkår, der fremgår af tilsagnet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes, eller

3) der i øvrigt er risiko for, at projektet ikke kan gennemføres som aftalt.

Stk. 3. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept omdisponere mellem de godkendte budgetposter, hvis denne mulighed fremgår af tilsagnet. Omdisponering i øvrigt kan alene ske mod SIRIs forudgående skriftlige godkendelse.

Stk. 4. Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf samt for anvendelsen af tilskuddet på samme måde, som hvis tilskudsmodtager selv havde udført hele projektet.

§ 6. Tilskudsmodtager skal sende følgende oplysninger til SIRI i overensstemmelse med de i tilsagnet fastsatte vilkår:

1) Statusrapporter om projektets gennemførelse, herunder i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt.

2) Projektregnskaber.

3) SIRI kan stille krav om, at ovenstående oplysninger indsendes elektronisk til SIRI.

Stk. 2. Ved projekter, hvor tilskudsmodtagers regnskab er omfattet af § 20, stk. 2, skal tilskudsmodtager eller dennes revisor sende en revisorerklæring til SIRI om, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt, jf. dog § 33, inden SIRI kan udbetale tilskud.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal sende den afsluttende evaluering til SIRI således, at den er SIRI i hænde senest 4 måneder efter tilskudsperiodens udløb, med mindre andet er fastsat i tilsagnet.

Stk. 4. Tilskudsmodtager skal sende det endelige projektregnskab til SIRI således, at det er SIRI i hænde senest 4 måneder efter tilskudsperiodens udløb, med mindre andet er fastsat i tilsagnet.

§ 7. SIRI udbetaler tilskud under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, samt at tilskudsmodtager er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med en NemKonto, som SIRI udbetaler tilskud til.

Stk. 2. Udbetaling sker, når SIRI har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt.

Stk. 3. Endelig afregning sker, når SIRI har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering.

Stk. 4. SIRI kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte, at hele tilskuddet først kommer til udbetaling, når projektet er afsluttet med styrelsens godkendelse af det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering.

§ 8. SIRI kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. I sådanne tilfælde foretages udbetaling efter bestemmelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. SIRI udbetaler tilskud forskudsvis under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 3. Forskudsvis udbetaling sker, når SIRI har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt.

Stk. 4. Endelig afregning sker, når SIRI har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering.

§ 9. SIRI kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage en eller flere af følgende dokumenter: Aktuel statusrapport, projektregnskab og budget for den resterende tilskudsperiode.

Stk. 2. SIRI kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage revisorerklæring om projektets forretningsgange og registreringssystemer samt revisionspåtegning af projektregnskabet fra tilskudsmodtagere, der er omfattet af § 20, stk. 2.

Stk. 3. SIRI kan i særlige tilfælde forlange inden for en given frist at modtage grunddokumentation for de afholdte udgifter fra tilskudsmodtager.

Stk. 4. SIRI kan stille krav om, at tilskudsmodtager inden for en given frist oplyser SIRI om anvendelse af bevilling til brug for årets udgiftsopfølgninger.

Til toppen

Kapitel 4 – Regnskab

§ 10. Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskab opstillet således, at

1) tilskuddet fra SIRI er opført som særskilt indtægtspost,

2) eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter, hvis det fremgår af tilsagnsskrivelsen, at dette skal fremgå,

3) afholdte udgifter er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget, og

4) godkendt budget, afholdte udgifter og difference mellem godkendt budget og afholdte udgifter tydeligt fremgår.

Stk. 2. Projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse, jf. § 31, stk. 2.

Stk. 3. Hvis regnskabet for SIRIs tilskud aflægges som en del af et andet regnskab, kan de i stk. 1 og 2 nævnte krav opfyldes ved noter til dette regnskab, som viser, at kravene er opfyldt.

Stk. 4. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, skal endvidere indeholde en opgørelse af tilskudsmodtagers aktiver og passiver, jf. dog § 33.

Stk. 5. SIRI kan stille krav om, at ovenstående oplysninger indsendes elektronisk til SIRI.

§ 11. Tilskud ydes til udgifter. Ved udgifter forstås afholdte udgifter, der er faktisk bogførte, godkendte i henhold til tilskudsmodtagers interne regnskabsinstrukser og projektrelaterede, fratrukket eventuelle indtægter.

Stk. 2. Tilskud ydes til nettoudgifter inden for den godkendte tilskudsperiode.

Stk. 3. Tilskud ydes ikke til udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, inden tilsagnet er givet, jf. dog § 33.

Stk. 4. Tilskud ydes ikke til udgifter vedrørende aktiviteter, som tilskudsmodtager normalt er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, fx skat.

Stk. 5. Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation, diæter samt depositum. Ansøgninger om tilskud hertil og afholdelse af udgifter hertil skal altid konkret begrundes.

Stk. 6. Udgifter til revision, der udføres i henhold til § 6, stk. 2, og kapitel 5, skal stå i rimeligt forhold til tilskuddets størrelse.

§ 12. Medfinansiering skal være dokumenteret.

Stk. 2. Det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt.

§ 13. Udgifter og indtægter skal være dokumenterede, og det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt. Beregningsmetoden skal være rimelig og gennemskuelig.

Stk. 2. Regnskab for udgifter skal være baseret på faktiske projektrelaterede udgifter og må ikke indeholde fortjeneste.

§ 14. Lønudgifter beregnes som en dokumenteret årsløn inklusiv ATP m.v. divideret med antallet af årlige arbejdstimer (1924 timer) og ganget med det faktiske antal timer brugt på projektet. Der skal føres timeregnskab for lønudgifter. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.

Stk. 2. Lønudgifter må ikke indeholde gratialer eller andre ikke overenskomstmæssige ydelser herunder finansiering af sygdom eller barsel i projektperioden.

Stk. 3. For institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, og hvor driftstilskud fra staten dækker halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til statens regler, jf. dog § 33.

§ 15. Lønudgifter skal specificeres, fx med antal personer, arbejdstimer og timeløn samt funktioner.

§ 16. Eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. opgøres på baggrund af fakturaer fra leverandøren og skal tilføre projektet en værdi, der står i et rimeligt forhold til udgiften. De eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. skal dokumenteres, fx i form af timeregnskab, og må ikke overstige markedsprisen.

§ 17. Der skal ved ydelse af tilskud til transport-/kørselsgodtgørelse fortrinsvis anvendes offentlige transportmidler. Såfremt der anvendes privat bil, er udgangspunktet, at der anvendes den laveste takstsats, der svarer til den til enhver tid gældende transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel fra statens cirkulære om satsregulering for tjenesterejser.

§ 18. Tilskuddet kan anvendes til anskaffelser af nødvendigt udstyr og inventar, hvis dette fremgår af tilsagnet.

Stk. 2. I tilfælde af restværdi af anskaffelser, jf. stk. 1, ved projektets afslutning kan styrelsen efter en konkret vurdering nedsætte tilskuddet med et beløb, der helt eller delvis svarer til restværdien. Beløbet skal tilbagebetales, hvis det er udbetalt. Tilskudsmodtager skal sælge anskaffelserne til en realistisk aktuel markedspris.

§ 19. Udgifter og indtægter skal bogføres på særskilte regnskabskonti således, at der løbende kan redegøres for projektets økonomiske situation og udvikling.

Stk. 2. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet).

Stk. 3. Kontoplanen skal som minimum modsvare specifikationsgraden i godkendt budget og det endelige projektregnskab.

Stk. 4. Udgør et projekt en del af en tilskudsmodtagers samlede aktiviteter, skal projektudgifterne og finansieringskilderne indgå i tilskudsmodtagers samlede resultatopgørelse.

Stk. 5. Ved forskudsvis udbetaling, jf. § 8, skal anviste beløb, der ikke straks anvendes, optages i tilskudsmodtagers regnskab med angivelse af, at indestående midler er reserveret til anvendelse til det konkrete projekt.

Til toppen

Kapitel 5 – Revision af regnskab

§ 20. Tilskudsmodtagere, som er en statsinstitution, der revideres af rigsrevisor eller en intern revision i henhold til rigsrevisorlovens § 9, skal indsende det endelige projektregnskab til styrelsen med en ledelseserklæring om, at projektregnskabet er en integreret del af institutionens regnskaber, der er under Rigsrevisionens kontrol, og at originale bilag opbevares af institutionen.

Stk. 2. Det endelige projektregnskab for øvrige tilskudsmodtagere skal revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med §§ 21-28 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med §§ 21-28 i denne bekendtgørelse.

§ 21. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor for så vidt angår bevillinger på mindst kr. 100.000. For bevillinger under kr. 100.000 er der ikke krav om, at regnskabet skal revideres af en ekstern revisor. Regnskabet kan i stedet påtegnes af ledelsen eller bestyrelsesformanden for foreninger, fonde m.v.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 22. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 23-28 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet, herunder om der er opstillet målbare mål for brugen og effekten af tilskuddet og fulgt op herpå.

§ 23. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 24. Ved revisionen skal revisor efterprøve

1) om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de vilkår, der fremgår af tilsagnet,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed,

5) om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de statusrapporter og den afsluttende evaluering, som styrelsen har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor er pålidelige, og

6) om tilskudsmodtager har udarbejdet målbare mål for brugen og effekten af tilskuddet og har fulgt op herpå.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 25. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 26. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver SIRI meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere SIRI. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 27. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside www.rigsrevisionen.dk.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 24. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision afgives særskilt for punkterne i § 24, stk. 1. Beretningen skal udover den finansielle revision omfatte resultatet af forvaltningsrevisionen.

Stk. 4. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til SIRI sammen med det påtegnede projektregnskab.

§ 28. Ved tilskud under kr. 500.000 finder bestemmelserne i kapitel 5 i bekendtgørelsen anvendelse med de eventuelle afvigelser, der fremgår af den konkrete tilsagnsskrivelse, med mindre der er tale om bevilling under kr. 100.000, jf. § 21.

Til toppen

Kapitel 6 – Bortfald af tilsagnet og tilbagebetaling

§ 29. SIRI kan beslutte, at tilsagnet bortfalder helt eller delvis, hvis

1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller udbetaling af tilskud,

2) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato,

3) projektet opgives,

4) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,

5) ikke der i henhold til tilsagnets vilkår eller i henhold til § 9 indsendes revisorerklæring om forretningsgange og registreringssystemer, statusrapport, projektregnskab og grunddokumentation for afholdte udgifter,

6) tilskudsmodtager ikke indsender det endelige projektregnskab og afsluttende evaluering senest 4 måneder efter tilskudsperiodens udløb (med mindre andet er fastsat i tilsagnet),

7) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnets vilkår,

8) SIRI ikke kan godkende statusrapport, løbende projektregnskab, budget for resterende tilskudsperiode, det endelige projektregnskab eller den afsluttende evaluering,

9) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter fratrukket eventuelle indtægter i det endelige projektregnskab er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet,

10) der er restværdi af anskaffelser, som er købt for tilskuddet. SIRI kan foretage en konkret vurdering heraf, eller

11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede.

Stk. 2. SIRI kan beslutte, at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis under de i stk. 1 anførte omstændigheder.

Stk. 3. En tilskudsmodtager er forpligtet til at give SIRI meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald eller reduktion eller tilbagebetaling af tilskud.

Til toppen

Kapitel 7 – Øvrige bestemmelser

§ 30. Materiale, resultater m.v., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for SIRI og tilskudsmodtager, jf. dog § 33.

Stk. 2. Projektets resultater kan frit offentliggøres af Udlændinge- og Integrationsministeriet og tilskudsmodtager. Det skal fremgå, at der er ydet tilskud fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal underrettes senest 4 uger før offentliggørelsen af projektets resultater, med mindre andet er fastsat i tilsagnet, jf. dog § 33.

§ 31. Dokumenterne nævnt i § 2, stk. 3, § 3, § 4, stk. 3, § 6, stk. 1, § 6, stk. 3-4, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1-2, § 10 samt § 11, stk. 6, skal dateres og underskrives af projektets ledelse.

Stk. 2. Ved projektets ledelse forstås den person, som fremgår af ansøgningen som projektejer, projektleder eller den regnskabsansvarlige for projektet, eller den person, som styrelsen i øvrigt har godkendt som projektejer, projektleder eller som den regnskabsansvarlige for projektet.

§ 32. Kommunikation vedrørende ydelse af tilskud og afvisning om tilskud, projektets gennemførelse og udbetaling af tilskud samt regnskab efter § 3, § 6, stk. 1 og § 10 skal indsendes elektronisk til SIRI.

§ 33. SIRI kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 4, stk. 3, 2. pkt., § 6, stk. 1, nr. 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 3-4, § 10, stk. 4, § 11, stk. 3, § 14, stk. 3 og § 30.

§ 34. Afgørelser, som SIRI træffer efter denne bekendtgørelse, kan indbringes for udlændinge- og integrationsministeren.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2022 med virkning for tilsagn, der afgives den 2. juli 2022 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 747 af 27. april 2021 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område ophæves.

Til toppen