Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 514 af 23/5 2018, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1206 af 25/11 2019.

I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, § 69 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, og § 3, stk. 3 og 4, og § 5, stk. 2, i lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 20. juni 2018, og efter forhandling med KL og Udbetaling Danmark fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Digital kommunikation mellem Nemrefusion og arbejdsgiver, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen

§ 1. Arbejdsgivere skal anmelde sygefravær og anmode om refusion af sygedagpenge eller dagpenge efter barselsloven via Nemrefusion. Arbejdsgiveren skal anmode om løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats via Nemrefusion. Arbejdsgiveren kan vælge at anmode om løntilskud til personer i fleksjob efter § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats via Nemrefusion.

Stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende med et CVR-nummer skal anmelde sygefravær og anmode om sygedagpenge eller dagpenge efter barselsloven via Nemrefusion. Selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at anmode om støtte i form af tilskud efter § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats via Nemrefusion.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen skal anmelde sygefravær og afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af den lediges sag om sygedagpenge og afgive oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks behandling af den lediges sag om dagpenge efter barselsloven via Nemrefusion.

Stk. 4. Tidspunktet for anmeldelsen, afgivelse af oplysningerne, eller anmodningen om sygedagpenge, dagpenge efter barselsloven, løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, løntilskud til personer i fleksjob efter § 133, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og støtte i form af tilskud efter § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det tidspunkt, hvor indberetningen er signeret i Nemrefusion.

Til toppen

Kapitel 2 – Digital kommunikation mellem Nemrefusion og kommunen eller Udbetaling Danmark

§ 2. Kommunen og Udbetaling Danmark skal afhente indberetning og dokumentation fra Nemrefusion i OIOXML-meddelelsesformat til brug for sagsbehandlingen.

Stk. 2. Kommunen og Udbetaling Danmark skal kvittere til Nemrefusion ved afhentelse af indberetning og dokumentation.

Stk. 3. Data i OIOXML-meddelelsesformat skal til enhver tid overholde de krav og standarder, der er publiceret i Digitalisér.dk.

§ 3. Kommunen og Udbetaling Danmark skal aflevere sagsbehandlingsresultatet, herunder angivelse af det udbetalte beløb eller afslagsårsagen, til Nemrefusion. Dette skal ske i OIOXML-meddelelsesformat.

Til toppen

Kapitel 3 – Tekniske krav til kommunikation til Nemrefusion og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær (VAS)

§ 4. Arbejdsgiveren, den selvstændige erhvervsdrivende, arbejdsløshedskassen, kommunen og Udbetaling Danmark skal anvende OCES digital signatur ved indberetning og afhentning af oplysninger fra Nemrefusion.

§ 5. Der skal bruges stærk kryptering og autentificering, når der kommunikeres med Nemrefusion.

§ 6. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ansvarlig for,

1) at VAS er tilstrækkelig sikker og indeholder nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsprocedurer til at afhente, modtage, behandle og videresende elektroniske meddelelser,

2) at VAS i øvrigt følger denne bekendtgørelses regler til behandling af elektroniske meddelelser, og

3) at behandling af personoplysninger i forbindelse med VAS sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) samt databeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør heraf.

Til toppen

Kapitel 4 – Dokumentation, opbevaring og kontrol

§ 7. Kommunen og Udbetaling Danmark skal opbevare den elektroniske indberetning og dokumentation i samme periode som i dag, svarende til gældende kassationsregler.

§ 8. Kommunen skal hver måned udtage 10 sygedagpengeindberetninger til stikprøvekontrol. Stikprøverne kan alene foretages på sager, som ikke er udpeget til skærpet kontrol af VAS.

Stk. 2. Kommunen skal sende oplysning til VAS om, hvilke sygedagpengesager, der er udtaget til stikprøvekontrol.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1014 af 15. august 2013 om digital kommunikation via Nemrefusion ophæves.

Til toppen

Noter

Indledningen og § 1 ændret 1/1 2020 ved bek. nr. 1206 af 25/11 2019.

Til toppen