Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 467 af 20/3 2021.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 55, stk. 7, 1. og 2. pkt., § 55, stk. 8, 3. pkt., § 56 a, stk. 9, 1., 2., og 3. pkt., § 60, stk. 9, 1. pkt., og § 73, stk. 10, 1. pkt., ændres »28. februar 2021« til: »30. april 2021«.

2. I § 55, stk. 8, 3. pkt., ændres »31. december 2021« til: »28. februar 2022«, og »28. februar 2022« til: »30. april 2022«.

3. § 60, stk. 10, 2. pkt., affattes således:

»Medlemmer, som er omfattet af suspensionen efter stk. 9, og hvis ret til dagpenge udløber i perioden fra og med den 1. november 2021 til og med den 28. februar 2022, har ret til supplerende dagpenge i den periode, hvor medlemmet har ret til dagpenge efter § 55, stk. 8, dog højst til og med den 30. april 2022.«

4. § 73, stk. 11, 2. pkt., affattes således:

»Medlemmer, som er omfattet af suspensionen efter stk. 10, og hvis ret til dagpenge udløber i perioden fra og med den 1. november 2021 til og med den 28. februar 2022, har ret til supplerende dagpenge i den periode, hvor medlemmet har ret til dagpenge efter § 55, stk. 8, dog højst til og med den 30. april 2022.«

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 12. februar 2021, som ændret ved § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 26 g indsættes i kapitel 8 a:

»§ 26 h. En sygedagpengemodtager, der i perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. april 2021 skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har i 2 måneder fra det tidspunkt, hvor personen skulle overgå til jobafklaringsforløbet, ret til fortsat at få udbetalt sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløbet. Kommunen træffer ved sin afgørelse om, at sygedagpengene skal ophøre efter § 24, stk. 2, § 24 c, stk. 1, eller § 27, stk. 3, samtidig afgørelse om forlængelsen efter 1. pkt. og om datoen for, hvornår den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Har kommunen for en person omfattet af stk. 1, 1. pkt., truffet afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, uden at der samtidig er fastsat en forlængelse efter stk. 1, 2. pkt., regnes forlængelsen på de 2 måneder fra datoen fastsat i den allerede trufne afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet. Kommunen træffer afgørelse om forlængelsen og om den nye dato for, hvornår den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Det gælder, uanset om sygedagpengemodtageren allerede er overgået til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse.

Stk. 3. For sygedagpengemodtagere omfattet af stk. 1 og 2, hvor kommunen senest har truffet afgørelse om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen efter § 26 f, skal kommunen inden udløbet af de 2 måneders forlængelse efter stk. 1 og 2 træffe fornyet afgørelse om, hvorvidt udbetalingen kan forlænges efter bestemmelserne i § 24 a, stk. 6, § 24 b, stk. 1, eller § 27, stk. 1, nr. 1-7.

Stk. 4. En sygedagpengemodtager, der er omfattet af stk. 1, har ret til at overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, hvis personen inden 4 uger fra en afgørelse efter stk. 1 eller 2 anmoder kommunen om at ændre denne afgørelse, således at tidspunktet for overgangen til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse i perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. april 2021 fastholdes.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 13 h, stk. 3, ændres: »28. februar 2021« til: »30. april 2021«.

 

§ 4

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 2202 af 29. december 2020, foretages følgende ændring:

1. Efter § 111 indsættes i kapitel 18:

»§ 111 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fravigelse af fristen for, hvornår rehabiliteringsteamet skal behandle en sag om jobafklaringsforløb, jf. § 109, stk. 1, og om iværksættelse af indsatsen i jobafklaringsforløbet, inden sagen forelægges for rehabiliteringsteamet.«

§ 5

Loven træder i kraft den 22. marts 2021.

§ 6

For personer, der er omfattet af § 13 h, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, hvor kommunen forud for den 22. marts 2021 har truffet afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen efter § 13 g og § 26, stk. 5-8, i lov om aktiv socialpolitik, der endnu ikke er effektueret, skal kommunen tilbagekalde afgørelsen og samtidig skriftligt orientere personen om, at der er grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden.

Til toppen