Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Justering af retten til ferie med ledighedsydelse, justering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voks

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

(Justering af retten til ferie med ledighedsydelse, justering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 525 af 27/4 2020.

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, § 2 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og § 1 i lov nr. 1558 af 27. december 2019 og senest ved § 3 i lov nr. 1559 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 f, stk. 1, § 10 h, stk. 1, og § 91, stk. 3, ændres »§ 22, stk. 3-5« til: »§ 22, stk. 2 og 3«.

2. I § 10 h, stk. 1, ændres »kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7« til: »kapitel 4, 6 a-6 c eller 7«.

3. I § 11, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 22, stk. 3, 4 eller 5« til: »§ 22, stk. 2 og 3«.

4. I § 13, stk. 13, ændres »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og er omfattet af reglerne om et uddannelsespålæg« til: »overgangsydelse, ikke er omfattet af et introduktionsprogram efter integrationsloven og er omfattet af reglerne om et uddannelsespålæg«.

5. I § 13 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp« til: »overgangsydelse og ikke er omfattet af et introduktionsprogram efter integrationsloven, eller som modtager uddannelseshjælp«.

6. I § 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller overgangsydelse« til: », overgangsydelse«.

7. I § 13 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller uddannelseshjælp« til: »overgangsydelse, og ikke er omfattet af et introduktionsprogram efter integrationsloven, eller som modtager uddannelseshjælp«.

8. I § 13 f, stk. 12, nr. 3, ændres »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel« til: »barselsloven«.

9. I § 38, stk. 1, udgår », 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt.«

10. I § 43 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 bortfalder, hvis den ikke er afviklet inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor kommunen konstaterer forseelsen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

11. I § 69, stk. 3, nr. 1 og 4, og § 69 k, stk. 3, nr. 1 og 4, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

12. I § 69, stk. 3, nr. 3, ændres »samtale« til: »jobsamtale«.

13. I § 69, stk. 3, nr. 3, ændres »kommunen eller« til: »kommunen,«.

14. I § 69, stk. 3, nr. 4, ændres »plan.« til: »plan, eller«.

15. I § 69, stk. 3, indsættes som nr. 5:

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat, for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

16. I § 69, stk. 6, og § 69 k, stk. 6, ændres »§ 30 b« til: »§ 46«.

17. I § 69 k, stk. 3, nr. 3, ændres »samtale« til: »jobsamtale«, og »kommunen eller« ændres til: »kommunen,«.

18. I § 69 k, stk. 3, nr. 4, ændres »plan« til: »plan, eller«.

19. I § 69 k, stk. 3, indsættes som nr. 5:

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat, for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

20. I § 74 e, stk. 3, nr. 1, indsættes som 2. pkt.:

»I perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020 kan der højst afholdes 17 dages ferie med ledighedsydelse.«

21. I § 74 e, stk. 3, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020 kan der højst afholdes 17 dages ferie med ledighedsydelse.«

22. I § 74 e, stk. 3, nr. 3, indsættes som 2. pkt.:

»I perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020 kan der højst afholdes 17 dages ferie med ledighedsydelse.«

23. I § 91, stk. 3, ændres »kapitel 4, 6, 6 a, 6 b og 7« til: »kapitel 4, 6 a-6 c og 7«.

24. To steder i § 96 ændres »kapitel 4 og 6« til: »kapitel 4 og 6 c«.

§ 2

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1559 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 2, ændres »§ 13, stk. 7, nr. 4,« til: »§ 13, stk. 7,«.

2. I § 76, stk. 1, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 4-7«.

3. I § 76, stk. 2, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3-7«.

4. I § 81, 2. pkt., indsættes efter »fravigelse af«: »rimelighedskravet og«.

5. § 175, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Personer omfattet af § 6, nr. 12, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 12 og 14, og personer omfattet af § 6, nr. 13, som deltager i tilbud efter kapitel 11 og 14, kan efter en konkret vurdering få godtgørelse efter denne bestemmelse.«

6. § 175, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Personer omfattet af § 6, nr. 12, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 12 og 14, og personer omfattet af § 6, nr. 13, som deltager i tilbud efter kapitel 11 og 14, kan efter en konkret vurdering få dækket faktiske udgifter til befordring efter denne bestemmelse.«

7. I § 209, stk. 8, ændres »§ 6, stk. 2-5« til: »§ 6, nr. 2-5«.

8. I § 209, stk. 9, indsættes efter »§ 10, stk. 6«: »og 7«.

§ 3

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 456 af 25. maj 2016 og § 1 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og senest ved § 6 i lov nr. 1558 af 27. december 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 3«.

§ 4

I lov nr. 551 af 7. maj 2019 om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 61 og 62, ophæves.

§ 5

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1558 af 27. december 2019 og senest ved § 13 i lov nr. 1559 af 27. december 2019, foretages følgende ændring.

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter »stk. 7, 9 og 12«: »og § 9 a, stk. 4 og 7«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 13-15.

Stk. 3. § 1, nr. 11, 12 og 16-19, og § 2, nr. 8, har virkning fra den 1. januar 2020.

Til toppen