Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejds

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge m.v., og udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 473 af 22/4 2020.

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1583 af 27. december 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 13 g indsættes før overskriften før § 14:

»§ 13 h. En person, som ansøger om hjælp efter § 11 i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, vil som følge af covid-19 først blive omfattet af § 13 f, stk. 1, nr. 2, stk. 3, nr. 2, og stk. 6, nr. 2, efter periodens udløb.

Stk. 2. Perioden på 12 kalendermåneder for både en ægtefælle, jf. § 13 f, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, og en ugift person, jf. § 13 f, stk. 6, nr. 2, vil ud over mulighederne for forlængelse af 12-månedersperioden efter § 13 f, stk. 12, kunne forlænges med perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 på grund af covid-19.

Stk. 3. Forlængelsen i stk. 2 indgår i § 13 f, stk. 13, på tilsvarende måde som en forlængelse efter § 13 f, stk. 12.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, som er omfattet af § 10 g, stk. 1, og § 10 i, stk. 1.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, som ændret ved § 1 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 7 i lov nr. 1430 af 5. december 2018 og § 1 i lov nr. 274 af 26. marts 2020, foretages følgende ændring:

1. To steder i § 55, stk. 7, tre steder i § 56 a, stk. 9, og i § 60, stk. 9, § 73, stk. 10, og § 84, stk. 11, ændres »til og med den 31. maj 2020« til: »til og med den 30. juni 2020«.

§ 3

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, som ændret ved § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019, lov nr. 1555 af 27. december 2019, lov nr. 212 af 17. marts 2020 og lov nr. 275 af 26. marts 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1, 1. pkt., ændres »31. maj« til: »30. juni«.

2. § 26, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 26, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Inden udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder efter stk. 1-3« til: »Inden udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder efter stk. 1 og 2«.

4. I § 26 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »9. juni« til: »30. juni«.

5. I § 26 a, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder inden den 30. juni 2020, træffer kommunen dog afgørelse om yderligere at forlænge perioden til og med den 30. juni 2020. Inden udløbet af denne ekstra forlængelsesperiode træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 27, stk. 3.«

6. I § 26 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »9. juni« til: »30. juni«.

7. I § 26 b, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»For sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder inden den 30. juni 2020, træffer kommunen dog afgørelse om yderligere at forlænge perioden til og med den 30. juni 2020. Inden udløbet af denne ekstra forlængelsesperiode træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges efter reglerne i § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 24 c.«

§ 4

I lov nr. 274 af 26. marts 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 (Periode, der ses bort fra ved forbrug af dagpenge) foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3, ophæves.

§ 5

I lov nr. 275 af 26. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 13 h, stk. 2, i lov om en aktiv socialpolitik, hvor kommunen forud for ikrafttrædelsen efter stk. 1 har truffet en afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen efter § 13 g og § 26, stk. 5-8, der endnu ikke er effektueret, skal kommunen tilbagekalde afgørelsen og samtidig skriftligt orientere personen om, at der er grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden.

Stk. 4. § 55, stk. 7, § 56 a, stk. 9, § 60, stk. 9, § 73, stk. 10, og § 84, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 2 ophæves den 1. marts 2021.

Stk. 5. Kapitel 8 a i lov om sygedagpenge som ændret ved denne lovs § 3 ophæves den 1. januar 2021.

Til toppen