Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnska

Lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love

(Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 2189 af 29/12 2020.

§ 1

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 2. februar 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 1335 af 11. september 2020, § 3 i lov nr. 1337 af 11. september 2020 og lov nr. 1427 af 29. september 2020, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Formålet med denne lov er

1) at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel, adoption, herunder midlertidig placering, og sorgorlov m.v. og

2) at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel, adoption, herunder midlertidig placering, og sorgorlov og at sikre ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn m.v.«

2. I § 4, stk. 5, ændres »og adoption« til: », adoption og sorgorlov og ved pasning af alvorligt syge børn«.

3. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v.«

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Hver af forældrene har ret til fravær i 26 uger efter barnets død, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år. Samme ret til fravær gælder for adoptanter og kommende adoptanter, der har modtaget et barn, hvis barnet dør inden det fyldte 18. år.

Stk. 2. Hver af forældrene har ret til fravær i 14 uger, hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, hvor moderen lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges hendes fraværsret, dog højst indtil 46 uger efter fødslen.

Stk. 4. For en forælder, der udnytter retten til fravær efter stk. 1, udsættes retten til fravær efter § 9 for et andet barn. Udsat fravær skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år.«

5. § 15, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær efter § 13, skal uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiveren om fraværet, herunder fraværets længde. Ønsker lønmodtageren efter varslets afgivelse at ændre fraværets længde, skal arbejdsgiveren på ny varsles uden ugrundet ophold. Har lønmodtageren afgivet varsel efter stk. 1-5, bortfalder de afgivne varsler, og arbejdsgiveren skal uden ugrundet ophold varsles på ny i situationer omfattet af 1. pkt. En lønmodtager, der ønsker at overgå fra fravær efter § 13 til fravær efter § 9 for et andet barn, skal underrette sin arbejdsgiver herom senest 4 uger inden udløbet af det varslede fravær efter 1. og 2. pkt. Hvis det varslede fravær efter 1. og 2. pkt. er under 4 uger, skal lønmodtageren uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om overgang til fravær efter § 9.«

6. I § 28, stk. 2, 1. pkt., ændres »efter denne lovs« til: »efter denne lov er ydet barselsdagpenge til forældre under fravær efter § 13 eller efter«.

7. I § 29, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Påbegyndelsen af fravær efter § 13 anses ikke for en ny fraværsperiode for forældre, der ved overgang til fravær efter § 13 udnytter en ret til fravær efter §§ 6-9 eller 26 med ret til barselsdagpenge. Tilsvarende anses påbegyndelse af fravær efter §§ 6-9 eller 26 ikke for en ny fraværsperiode for forældre, der ved overgang til fravær efter §§ 6-9 eller 26 udnytter retten til fravær efter § 13 med ret til barselsdagpenge.«

8. I § 40, stk. 2, 1. pkt., ændres »og adoption« til: », adoption og sorgorlov«.

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1642 af 19. november 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 3, nr. 3, ændres »eller adoption« til: », adoption eller sorgorlov«.

2. I § 30, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »adoption«: », sorgorlov«.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og § 1 i lov nr. 1558 af 27. december 2019 og senest ved § 3 i lov nr. 1642 af 19. november 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 f, stk. 12, nr. 2, ændres »eller adoption« til: », adoption eller sorgorlov«.

2. To steder i § 24, stk. 2, 1. pkt., to steder i § 24, stk. 5, 2. pkt., to steder i § 25, stk. 8, 1. pkt., i § 25, stk. 8, 2. pkt., to steder i § 25, stk. 11, 2. pkt., i § 73 d og to steder i § 75, stk. 4, 1. pkt., ændres »og adoption« til: », adoption og sorgorlov«.

3. I § 68, stk. 7, § 74, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, nr. 2, § 74 a, stk. 7, og § 74 f, stk. 4, 1. pkt., ændres »eller barsel« til: », barsel eller sorgorlov«.

4. I § 69 j, stk. 13, ændres »og barsel« til: », barsel og sorgorlov«.

5. I § 72, stk. 1, nr. 2, § 74 c, stk. 1, 6. pkt., og § 74 f, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »barsel«: »eller sorgorlov«.

§ 4

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1054 af 30. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »barsel«: »eller sorgorlov«.

2. I § 110, stk. 1, 2. pkt., og § 114, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Perioder med barsel«: »eller sorgorlov«, og »barsel og adoption« ændres til: »barsel, adoption og sorgorlov«.

3. I § 124, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »eller barsel« til: », barsel eller sorgorlov«.

4. I § 124, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller barselsperioden« til: », barsels- eller sorgorlovsperioden«.

5. I § 124, stk. 6, ændres »barsel« til: »barsels- eller sorgorlov«.

6. I § 146, nr. 2, ændres: »barsel« til: »barsel, sorgorlov«.

§ 5

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1555 af 2. november 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 85 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I reglerne udstedt i medfør af stk. 1 kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

§ 6

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 47 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I reglerne udstedt i medfør af stk. 1 kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 7

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 2. oktober 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 13 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. I reglerne udstedt i medfør af stk. 3 kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

§ 8

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1203 af 3. august 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 64 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I reglerne udstedt i medfør af stk. 1, 6. pkt., kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

2. I § 75 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I reglerne udstedt i medfør af stk. 1, 2. pkt., kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

§ 9

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010, som ændret ved § 24 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, § 9 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, § 5 i lov nr. 380 af 27. april 2016 og § 47 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 33 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I reglerne udstedt i medfør af stk. 1, 2. pkt., kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

§ 10

I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 1567 af 18. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 19 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I reglerne udstedt i medfør af stk. 4, 4. pkt., kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

§ 11

I lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu), som ændret ved § 1 i lov nr. 562 af 7. maj 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. I reglerne udstedt i medfør af stk. 10 kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.«

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Lovens §§ 1-4 finder anvendelse for forældre til et barn, som den 1. januar 2021 eller senere er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år.

Til toppen