Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Ændring af arbejdsløshedsforsikringslov, sygedagpengelov, aktivlov og seniorjob lov (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen pga dagpengeperiodens forlængels

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om seniorjob

(Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen og konsekvensrettelse i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlængelse)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1642 af 19/11 2020.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 274 af 26. marts 2020, § 2 i lov nr. 473 af 22. april 2020 og § 1 i lov nr. 960 af 26. juni 2020 og senest ved § 1 i lov nr. 1337 af 11. september 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 55 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Uanset stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 har et medlem i umiddelbar forlængelse af udløbet af dagpengeperioden i stk. 1, 1. pkt., og eventuel forlænget dagpengeperiode efter stk. 2 i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. oktober 2021 ret til dagpenge inden for en periode på 2 måneder svarende til højst 320,66 timer. Stk. 2 og 5 finder ikke anvendelse efter udløbet af perioden med dagpenge i 1. pkt.«

2. I § 55 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 55, stk. 1 og 2« til: »§ 55, stk. 1, 2 og 8«.

3. I § 60 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Ved opgørelsen af perioderne i stk. 1, 1. pkt., og stk. 3 medregnes udbetaling af dagpenge efter § 55, stk. 8, 1. pkt., ikke.«

4. I § 73 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Ved opgørelsen af perioderne i stk. 2, 1. pkt., og stk. 4 medregnes udbetaling af dagpenge efter § 55, stk. 8, 1. pkt., ikke.«

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, som ændret bl.a. ved lov nr. 275 af 26. marts 2020, § 3 i lov nr. 473 af 22. april 2020, § 2 i lov nr. 960 af 26. juni 2020 og § 1 i lov nr. 1335 af 11. september 2020 og senest ved § 2 i lov nr. 1337 af 11. september 2020, foretages følgende ændring:

1. Efter § 26 e indsættes i kapitel 8 a:

»§ 26 f. En sygedagpengemodtager, der efter § 24, stk. 2, § 24 c, stk. 1, eller § 27, stk. 3, i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021 skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har i de første 3 måneder fra det tidspunkt, hvor personen skulle overgå til jobafklaringsforløbet, ret til fortsat at få udbetalt sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløbet. Kommunen træffer ved sin afgørelse om, at sygedagpengene skal ophøre efter § 24, stk. 2, § 24 c, stk. 1, eller § 27, stk. 3, samtidig afgørelse om forlængelsen efter 1. pkt. og om datoen for, hvornår den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 473 af 22. april 2020 og senest ved lov nr. 959 af 26. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 h indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Perioden på 12 kalendermåneder for både en ægtefælle, jf. § 13 f, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, og en ugift person, jf. § 13 f, stk. 6, nr. 2, vil ud over mulighederne for forlængelse af 12-månedersperioden efter stk. 2 og § 13 f, stk. 12, kunne forlænges med perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021 på grund af covid-19.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 13 h, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 3«.

3. I § 13 h, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1-4«.

§ 4

I lov om seniorjob, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015, som ændret ved § 10 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, § 3 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og § 4 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 55, stk. 1 og 2« til: »§ 55, stk. 1, 2 og 8«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 20. november 2020.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 6

For personer, der er omfattet af § 13 h, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 473 af 22. april 2020, hvor kommunen forud for ikrafttrædelsen efter § 4, stk. 1, har truffet en afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen efter § 13 g og § 26, stk. 5-8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. november 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 473 af 22. april 2020, der endnu ikke er effektueret, skal kommunen tilbagekalde afgørelsen og skal samtidig skriftligt orientere personen om, at der er grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden.

§ 7

Kommunen skal genoptage sager, hvor kommunen har truffet afgørelse efter § 24, stk. 2, § 24 c, stk. 1, eller § 27, stk. 3, i lov om sygedagpenge om, at en sygedagpengemodtager pr. 1. november 2020 eller senere skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse med henblik på at forlænge retten til sygedagpenge efter § 26 f i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1. Hvis personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har personen ret til at få udbetalt sygedagpenge efter § 26 f i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, i 3 måneder fra datoen, hvor personen efter den allerede trufne afgørelse skulle overgå til jobafklaringsforløbet. Herefter overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløbet.

Til toppen