Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. og konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1557 af 27/12 2019.

§ 1

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, indsættes efter »digitalt«: », jf. dog stk. 2«.

2. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Jobcenteret indkalder til den første jobsamtale efter § 31, stk. 3. Derudover kan jobcenteret indkalde til en jobsamtale, hvor der er behov for en jobsamtale med kort varsel.«

3. I § 47 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvorledes kommuner skal forholde sig til tidligere opholdskommuners planlagte indsats for en tilflyttet person, herunder regler om afholdelse af udgifter for tilbud, som er igangsat af tidligere opholdskommuner.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. I § 56, stk. 1, ændres »§ 6, nr. 2-5, 9 og 10« til: »§ 6, nr. 2-5 og 7-10«.

5. I § 118 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation, lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for jobcenterets afgørelse om visitation til fleksjob.«

6. I § 132, stk. 2, ændres »Perioden i stk. 1« til: »Perioden nævnt i stk. 1«.

7. Efter § 138 indsættes før overskriften før § 139:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 138 a. For følgende personer indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension:

1) Personer, som modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. § 123.

2) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 126.

3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 136.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 138 b, på grundlag af ydelsen til personen efter fradrag for arbejde og personens ATP-bidrag efter § 137. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i tilskuddet. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 138 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.«

8. Efter § 141 indsættes i kapitel 20:

»§ 141 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

9. I § 164 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Til personer omfattet af § 6, nr. 1-3, gives tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 2, om jobsøgningskurser og opkvalificering efter kapitel 14.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10. § 189, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

11. I § 189, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »§ 126, stk. 5, § 133, stk. 3, og § 136, stk. 2« til: »§ 133, stk. 3«.

12. Efter § 189 indsættes:

»§ 189 a. Beløbene efter § 123, stk. 2, § 126, stk. 5, og § 136, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

13. I § 204, stk. 2, ændres »og 88« til: », 88 og 94«.

14. I § 206 indsættes efter »§ 6, nr. 1-5,«: »7, 8 og 12,«.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og § 2 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og senest ved § 3 i lov nr. 1420 af 17. december 2019, og som ændres ved § 1 i det af Folketinget den 20. december 2019 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.), foretages følgende ændringer:

1. Efter § 80 a indsættes i kapitel 9:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 80 b. For personer, som modtager hjælp efter §§ 23-25, 27 a, 68 og 69 j, § 71, stk. 1-4, og § 74 a, stk. 2 og 3, indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 80 c, på grundlag af den ydelse, der er beregnet til personen efter reglerne i § 13 g, § 26, stk. 2, §§ 30-33, 36-40 a, 42, 43, 68 a og 69 b-69 f, § 69 j, stk. 5 og 9, §§ 69 m-69 q, 73 f og 73 g, § 74 d, stk. 2 og 3, og §§ 76-77 b, og efter fradrag for personens ATP-bidrag efter reglerne i § 79, jf. § 80, stk. 2. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 80 c. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 80 d. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«

2. § 109 affattes således:

»§ 109. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 4 de beløb, der er nævnt i

1) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år og

2) § 85 a om efterlevelseshjælp.

Stk. 2. En gang årligt den 1. januar reguleres med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og med det fradrag, der følger af stk. 4, de beløb, der er nævnt i

1) § 12, stk. 3, og §§ 22-26 om hjælp til forsørgelse,

2) § 13 f, stk. 15, om omregningssatsen ved ordinært og ustøttet arbejde uden fastsat arbejdstid,

3) § 13 g, stk. 1, om nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

4) § 25 b, stk. 1-5, om de øvre grænser for den samlede hjælp,

5) § 26, stk. 5, 7 og 8, om beregning af hjælp til ægtepar, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

6) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af § 26, stk. 3,

7) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.,

8) § 35, stk. 4, om sanktionssatser og §§ 42 og 43 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet,

9) § 68 og § 69 j, stk. 2 og 4, om ressourceforløbsydelse og § 71 om revalideringsydelse,

10) § 68 a, stk. 3, og § 69 j, stk. 10, om fradrag for arbejdsindtægter i ressourceforløbsydelse,

11) § 69 d, stk. 2 og 3, om nedsættelse af hjælpen efter § 68 og § 69 o, stk. 2 og 3, om nedsættelse af hjælpen efter § 69 j,

12) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning og

13) § 96 a om fradrag for beløb til dækning af forskudsvis udbetalt børnebidrag.

Stk. 3. Niveauet for det beløb, som fremgår af § 68 a, stk. 2, § 69 j, stk. 9, og § 74 d, stk. 3, 1. pkt., reguleres efter § 189 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. For finansårene 2020-2023 fradrages reguleringen efter stk. 1 og 2 med procentsatsen 0,75 for de beløb, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1-6 og 8-13. Ved den årlige regulering af sanktionssatserne nævnt i § 35, stk. 4, jf. stk. 1, nr. 8, afrundes de regulerede beløb til nærmeste hele beløb deleligt med 50.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.«

§ 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og senest ved § 10 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, og som ændres ved § 10 i det af Folketinget den 20. december 2019 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension), foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 5 d indsættes:

»Kapitel 5 e

Den obligatoriske pensionsordning

§ 17 s. Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af følgende ydelser:

1) Arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Efterløn, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Feriedagpenge, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4) Barselsdagpenge, jf. § 47 i barselsloven.

5) Sygedagpenge, jf. § 67 i lov om sygedagpenge.

6) Fleksydelse, jf. § 14 a i lov om fleksydelse.

7) Førtidspension og seniorpension, jf. § 33 f i lov om social pension, og førtidspension, jf. § 33 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

8) Uddannelseshjælp, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

9) Kontanthjælp, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

10) Hjælp til personer efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

11) Revalideringsydelse, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

12) Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

13) Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

14) Ledighedsydelse, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.

15) Flekslønstilskud, jf. § 138 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

16) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt fra den 1. januar 2013 efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 138 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

17) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013 efter § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 138 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

18) Statens voksenuddannelsesstøtte, jf. § 17 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Indbetales bidrag ikke rettidigt til Arbejdsmarkedets Tillægspension, finder reglerne i § 17, stk. 2, 3 og 6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Bidrag efter stk. 1 fradrages et beløb efter reglerne i § 16, inden bidraget anvendes til erhvervelse af ret til pension efter reglerne i § 8 c.

Stk. 4. Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige formue.

Stk. 5. Pension med tillæg af bonuspension udbetales efter reglerne i §§ 9, 9 a og 10, når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 6. For bidrag efter stk. 1 optjenes ret til udbetaling af ydelser ved dødsfald efter §§ 14 b og 14 e. Bidrag indbetalt på baggrund af indberetning i henhold til stk. 1 omregnes til årsbidrag, jf. § 15, stk. 1, og sammenlægges med antallet af eventuelle tidligere indbetalte årsbidrag, jf. § 15, indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i § 8 c. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3. Kravet om medlemskab i 2 år, jf. § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3, regnes fra det tidligste tidspunkt efter den 1. januar 2002, hvor der enten er indbetalt bidrag til ATP Livslang Pension eller til den obligatoriske pensionsordning.

Stk. 7. Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9.

Stk. 8. I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning.«

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 7 i lov nr. 1430 af 5. december 2018, § 2 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og § 7 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændring:

1. § 48 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et medlem, der påbegynder et tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020, modtager uanset stk. 1 dagpenge med et beløb svarende til medlemmets hidtidige dagpengesats, jf. §§ 47 og 70, hvis uddannelsen fremgår af en liste udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer.«

§ 5

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 28. oktober 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, litra b, indsættes efter »revalidender«: », ledige selvforsørgende, nyuddannede ikkeforsikrede personer med handicap, som er ansat med løntilskud,«.

2. I § 14, stk. 2, nr. 5, litra c, ændres »og førtidspensionister« til: », førtidspensionister og unge under 18 år«, og efter »uddannelse,« indsættes: »personer ansat i fleksjob og personer, som får tilskud til at drive selvstændig virksomhed efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

3. I § 14, stk. 2, nr. 5, litra d, indsættes efter »jobrotationsydelse«: »samt hjælpemidler til ikkeforsikrede personer i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v. eller selvstændig virksomhed«.

§ 6

I lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 2, og § 8, nr. 4 og 6-8, ophæves.

2. § 15 ophæves, og i stedet indsættes:

Ȥ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 4, nr. 1 og 5-7.

§ 16

§ 4, nr. 1 og 5-7, har virkning for personer, der har fået udbetalt dagpenge efter lov om sygedagpenge, og arbejdsgivere, der har fået udbetalt refusion efter lov om sygedagpenge, i perioden fra den 6. januar 2020 til ikrafttrædelsen af § 4, nr. 1 og 5-7.«

§ 7

I lov nr. 551 af 7. maj 2019 om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 97 og 98, ophæves.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Til toppen