Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem ri

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1420 af 17/12 2019.

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019, som ændret ved § 6 i lov nr. 339 af 2. april 2019, § 11 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og § 1 i lov nr. 1123 af 19. november 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »her i riget« til: »i Danmark«.

2. I § 8, stk. 1, ændres »bestemmelserne i §§ 3,« til: »§ 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§«.

3. I § 11 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ret til at medtage en tilkendt førtidspension, når førtidspensionisten tager fast bopæl på Færøerne eller i Grønland. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om optjening af pension for personer, der er tilkendt en folkepension eller en førtidspension på Færøerne eller i Grønland.«

4. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra folkepension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til folkepension udbetalt efter denne lov.«

5. I § 14, stk. 4, § 14 e, stk. 1, og § 72 d, stk. 1, ændres »§ 12« til: »§ 12, stk. 1«.

6. Overskriften før § 21 a ophæves.

7. § 21 a ophæves.

8. Efter § 21 indsættes i kapitel 3:

»§ 22. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra førtidspension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til førtidspension udbetalt efter denne lov.

Indtægtsregulering

§ 23. Førtidspension nedsættes på grund af indtægt efter § 32 a.«

9. I § 29, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., og § 32 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »sikringsordninger samt« til: »sikringsordninger,«, og efter »samordning af pension« indsættes: », og for pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland«.

10. I § 29, stk. 4, nr. 3, og § 32 a, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 27 a« til: »§§ 27 a og 27 b«.

11. I § 49, stk. 1, nr. 1 og 3, ændres »§ 12« til: »§ 12, stk. 1,«.

12. I § 52, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 12 og 14 e« til: »§ 12, stk. 1, § 14 e«.

13. I § 52, stk. 3, indsættes efter »udlandet«: », og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland«.

14. I § 56 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »førtidspension ved fast bopæl i udlandet«: », førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland«.

15. Efter § 57 indsættes:

»§ 58. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem Danmark og Færøerne og mellem Danmark og Grønland i sager, hvor førtidspensionister og folkepensionister flytter mellem rigsdelene.«

16. I § 62, stk. 1, indsættes efter »udlandet«: »eller på Færøerne eller i Grønland«.

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 23. september 2019, som ændret ved § 7 i lov nr. 339 af 2. april 2019, § 28 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og § 2 i lov nr. 1123 af 19. november 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres »her i riget« til: »i Danmark«.

2. I § 8, stk. 1, ændres »bestemmelserne i §§ 3,« til: »§ 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§«.

3. I § 11 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ret til at medtage en tilkendt førtidspension, når førtidspensionisten tager fast bopæl på Færøerne eller i Grønland.«

4. Efter § 15 indsættes før overskriften før § 16:

»§ 15 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang til pension efter denne lov for en person, som tager fast bopæl i Danmark efter at have fået tilkendt pension før den 1. januar 2003 på Færøerne.«

5. I § 25, stk. 3, nr. 1, ændres »sikringsordninger samt« til: »sikringsordninger,«, og efter »samordning af pension« indsættes: », og for pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland«.

6. I § 25, stk. 3, nr. 6, ændres »§ 27 a« til: »§§ 27 a og 27 b«.

7. I § 50, stk. 4, indsættes efter »udlandet«: », og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland«.

8. I § 52 b, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »førtidspension ved fast bopæl i udlandet«: »og førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland«.

9. I § 56, stk. 1, indsættes efter »udlandet«: »eller på Færøerne eller i Grønland«.

10. Efter § 56 indsættes i kapitel 10:

»§ 56 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem Danmark og Færøerne og mellem Danmark og Grønland i sager, hvor førtidspensionister flytter mellem rigsdelene.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019 og senest ved § 5 i lov nr. 1110 af 13. november 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 27 a affattes således:

»§ 27 a. Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, skal sammenlagt med førtidspensionen pr. måned udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til at modtage hjælp efter §§ 22-25.

Stk. 2. Kommunen kan udmåle yderligere supplerende økonomisk hjælp, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov for det. Den yderligere supplerende økonomiske hjælp kan sammenlagt med førtidspensionen pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udmåles, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, kan hjælpen sammenlagt med førtidspensionen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, jf. § 22.«

2. Efter § 27 a indsættes:

»§ 27 b. Kommunen kan yde op til 12 måneders sammenhængende hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland.

Stk. 2. Hjælpen kan dog ikke ydes, efter at der er truffet afgørelse om et andet forsørgelsesgrundlag.

Stk. 3. Hjælpen kan sammenlagt med førtidspensionen fra Færøerne eller Grønland pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til hjælp efter §§ 22-25. For personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, kan hjælpen sammenlagt med førtidspensionen fra Færøerne eller Grønland pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, jf. § 22.«

§ 4

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 b indsættes:

»§ 2 c. Retten til boligstøtte efter denne lovs regler for førtidspensionister omfatter tillige personer, der har bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland.«

§ 5

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august 2019, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og senest ved § 1 i lov nr. 1124 af 19. november 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes som nr. 33:

»33) De dele af en førtidspension, der er tilkendt på Færøerne eller i Grønland, som udbetales som et skattefrit beløb efter færøsk henholdsvis grønlandsk ret, og som efter den berettigede persons tilflytning til Danmark efter færøsk henholdsvis grønlandsk ret fortsat udbetales af Færøerne eller Grønland. Skattefriheden gælder alene førtidspensionsydelser, der forfalder til udbetaling i de første 12 måneder fra tilflytningen til Danmark.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. § 5 har virkning for førtidspensionsydelser, der udbetales for perioder, der vedrører januar 2020 eller senere.

Til toppen