Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 946 af 21/6 2022.

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, og § 3 i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Opgørelse af beløb til refusion

§ 1. De beløb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter momsbetalinger fra kommuner og regioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet for kommuner og på hovedkontiene 0-4 i budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab. Derudover refunderes visse udgifter til lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner.

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms og lønsumsafgift:

1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter, som regnskabsmæssigt, efter de af Indenrigs- og Boligministeriet autoriserede konteringsregler, registreres på artskontiene:

a) Hovedart 2 Varekøb, ekskl. art 2.6 'Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)'.

b) 4.5 'Entreprenør- og håndværkerydelser'.

c) 4.9 'Øvrige tjenesteydelser m.v.'

2) Visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i refusionsordningen, beregnes som kommunens eller regionens andel af det bogførte beløb multipliceret med de i positivlisten, jf. bilag 1, anførte momsandels- og lønsumsandelsprocenter og den gældende momssats, divideret med summen af momssatsen og 100, jf. bilag 1. Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Indenrigs- og Boligministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion.

Stk. 3. Opgørelsen omfatter ikke udgifter afholdt på hovedkonto 1 'Forsyningsvirksomheder' i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Stk. 4. Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 'Busdrift' (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 'Færgedrift', 2.32.35 'Jernbanedrift' og 0.25.19 'Ældreboliger', samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 'Tilskud til trafikselskaber' og 2.10.30 'Almene ældreboliger'.

§ 2. Kommunale fællesskabers momsudgifter og indirekte betalte lønsumsafgifter, jf. § 1, anmeldes til refusion af den kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet.

Stk. 2. Kommunale fællesskaber, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Indenrigs- og Boligministeriet, jf. dog stk. 3-5, anmelde refusionskrav fra momsrefusionsordningen gennem fællesskabets kommuner.

Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale redningsberedskaber er undtaget fra godkendelse efter stk. 2.

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende virksomheder kan ikke opnå godkendelse efter stk. 2.

Stk. 5. Trafikselskaber kan alene opnå godkendelse efter stk. 2 for selskabernes udgifter til drift og vedligehold af bus- og rutebilstationer med undtagelse af de udgifter, der kan henføres til bemanding og drift af kortsalg og chaufførfaciliteter.

§ 3. Kommunerne og regionerne kan anmelde acontomoms og lønsumsafgift, jf. § 1, vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra refusionsordningen, indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med kommunens eller regionens regnskabsaflæggelse.

Stk. 2. Årsopgørelsen forsynet med revisors erklæring af refusionskrav til refusionsordningen må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms og lønsumsafgift efter stk. 1.

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter § 1 reduceres derfor med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 'Egne huslejeindtægter'.

Stk. 2. Reduktionen af den opgjorde refusion efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1 på funktionerne 0.25.19 ’Ældreboliger’, 2.32.31 ´Busdrift’, dog undtaget gruppering 002, 2.32.33 ’Færgedrift’, 2.32.35 ’Jernbanedrift’, 3.10.01 ’Tilskud til trafikselskaber’ og 2.10.30 ’Almene ældreboliger’ omfattes ikke af § 4, stk. 1.

§ 5. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er finansieret af bidrag og tilskud til kommunen eller regionen, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter § 1 reduceres derfor med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag:

1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v.

2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag ikke skal henregnes til kommunens eller regionens låntagning i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stk. 2. Reduktionen af den opgjorte refusion efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 3. Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, regioner, kommuner og borgere, er undtaget fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 4. Tilskud registreret på funktion 1.10.01 ’Somatiske sygehuse’ og 1.10.02 ’Psykiatriske sygehuse og afdelinger’ i regionerne samt funktionerne 4.62.82-4.62.90 i kommunerne er undtaget fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 5. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2024, der er registreret på funktionerne 3.22.01 ’Folkeskoler’, 3.22.08 ’Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5’, 3.22.09 ’Efter- og videreuddannelse i folkeskolen’ og 3.22.18 ’Idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne’, er undtaget fra tilbagebetaling efter stk. 1.

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen på følgende måde:

1) For grunde og bygninger skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af 10 år fra ibrugtagningstidspunktet.

2) For øvrige anlæg skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af fem år fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 2. For grunde og bygninger afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1, nr. 1, lineært med 1/10 årligt fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 3. For øvrige anlæg afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1, nr. 2, lineært med 1/5 årligt fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 4. Afståelsen af et anlæg, jf. stk. 1, anses for sket på det tidspunkt, hvor der mellem køber og sælger er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse.

Stk. 5. Tilbagebetalingen efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 6. Stk. 1 finder ikke anvendelse for anlæg, der overdrages i henhold til bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse.

§ 7. Hvis de samme købsmomsudgifter, for hvilke der er opnået momsrefusion fra momsrefusionsordningen, godtgøres efter lov om merværdiafgift (momsloven), skal den af momsrefusionsordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§ 8. Der kan ikke hjemtages moms via positivlisten, jf. bilag 1, for anlægstilskud, hvis tilskudsmodtager er momsregistreret for udlejning af fast ejendom hos Skattestyrelsen for den ejendom, der gives tilskud til.

Stk. 2. Såfremt tilskudsmodtager opnår en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom hos Skattestyrelsen for den ejendom, der gives tilskud til inden for 10 år, fra anlæggets ibrugtagning, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen.

Stk. 3. Tilbagebetalingen efter stk. 2 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§ 9. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til naturalaflønning af personale, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter § 1 reduceres derfor med købsmoms-udgifterne, der er afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til naturalaflønning af personale. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal eller regional virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende naturalaflønning af personale, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal eller regional virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt.

Stk. 2. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Til toppen

Kapitel 2 – Afregning af refusionsbeløb

§ 10. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt.

Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.65.87 for kommuner og på funktion 5.80.95 for regioner til Indenrigs- og Boligministeriet senest 10. hverdag i den følgende måned.

Stk. 3. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb, der kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af indenrigs- og boligministeren.

Stk. 4. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Indenrigs- og Boligministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionssåret. Denne opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revisors erklæring.

Stk. 5. Beløb til refusion efter stk. 1 afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperiode til et regnskabsår, anmeldes til refusion fra refusionsordningen sammen med momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret.

§ 11. Refusionsbeløb efter § 10 udbetales af Skattestyrelsen snarest muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde.

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Til toppen

Kapitel 3 – Dispensationsmulighed

§ 12. Indenrigs- og boligministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen af refusionsbeløb kan ske på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse.

§ 13. Indenrigs- og boligministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra §§ 1, 5 og 6.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ophæves.

Stk. 3. § 6, stk. 1-4, finder anvendelse for anlæg, hvor der efter den 31. december 2017 er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse mellem køber og sælger.

Stk. 4. § 8, stk. 1-2, finder anvendelse for tilskud ydet efter den 31. december 2017.

Stk. 5. Positivlisten, jf. bilag 1, har virkning for bogføringer foretaget fra og med regnskabsåret 2022.

Til toppen

Bilag 1 – Positivliste

Artkonto

 

 

Funktion

 

 

 

Moms- og lønsumsandelsprocent

 

 

 

 

 

(Drift: DR1)

 

 

(Anlæg: DR3)

 

 

Kommuner

 

 

 

 

 

 

5.9

 

 

0.32.31

 

 

Stadions og idrætsanlæg

 

 

55

 

 

85

 

 

5.9

 

 

0.32.35

 

 

Andre fritidsfaciliteter

 

 

50

 

 

85

 

 

4.04)

 

 

3.22.06

 

 

Befordring af elever i grundskolen

 

 

25

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

3.22.08

 

 

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. § 20, stk. 2 og 5, i lov om folkeskolen

 

 

 

 

25

 

 

 

 

85

 

 

5.9

 

 

3.22.08

 

 

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. § 20, stk. 2 og 5, i lov om folkeskolen

 

 

 

 

25

 

 

 

 

85

 

 

4.6

 

 

3.22.10

 

 

Bidrag til staten for elever på private skoler

 

 

25

 

 

85

 

 

5.9

 

 

3.22.10

 

 

Bidrag til staten for elever på private skoler

 

 

25

 

 

85

 

 

4.6

 

 

3.22.12

 

 

Efterskoler og ungdomskostskoler

 

 

25

 

 

85

 

 

5.9

 

 

3.22.12

 

 

Efterskoler og ungdomskostskoler

 

 

25

 

 

85

 

 

5.9

 

 

3.22.18

 

 

Idrætsfaciliteter for børn og unge

 

 

55

 

 

85

 

 

4.01)

 

 

3.30.46

 

 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 

 

25

 

 

-

 

 

5.9

 

 

3.35.60

 

 

Museer

 

 

25

 

 

85

 

 

5.9

 

 

3.35.63

 

 

Musikarrangementer

 

 

10

 

 

85

 

 

5.9

 

 

3.35.64

 

 

Andre kulturelle opgaver

 

 

40

 

 

85

 

 

5.9

 

 

3.38.74

 

 

Lokaletilskud

 

 

65

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

4.62.82

 

 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

 

39*

 

 

85

 

 

4.7

 

 

4.62.82

 

 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.8

 

 

4.62.82

 

 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

 

21*

 

 

-

 

 

5.9

 

 

4.62.82

 

 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

 

39*

 

 

85

 

 

4.010)

 

 

4.62.84

 

 

Fysioterapi

 

 

18

 

 

-

 

 

4.7

 

 

4.62.85

 

 

Kommunal tandpleje

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.8

 

 

4.62.85

 

 

Kommunal tandpleje

 

 

21*

 

 

-

 

 

5.2

 

 

4.62.85

 

 

Kommunal tandpleje

 

 

29*

 

 

85

 

 

4.01)

 

 

4.62.88

 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 

 

39*

 

 

85

 

 

4.7

 

 

4.62.88

 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.8

 

 

4.62.88

 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 

 

21*

 

 

-

 

 

5.9

 

 

4.62.88

 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 

 

39*

 

 

85

 

 

4.01)

 

 

4.62.89

 

 

Kommunal sundhedstjeneste

 

 

39*

 

 

85

 

 

4.7

 

 

4.62.89

 

 

Kommunal sundhedstjeneste

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.8

 

 

4.62.89

 

 

Kommunal sundhedstjeneste

 

 

21*

 

 

-

 

 

5.9

 

 

4.62.89

 

 

Kommunal sundhedstjeneste

 

 

39*

 

 

85

 

 

4.01)

 

 

4.62.90

 

 

Andre sundhedsudgifter

 

 

39*

 

 

85

 

 

4.6

 

 

4.62.90

 

 

Andre sundhedsudgifter

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.7

 

 

4.62.90

 

 

Andre sundhedsudgifter

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.8

 

 

4.62.90

 

 

Andre sundhedsudgifter

 

 

21*

 

 

-

 

 

5.9

 

 

4.62.90

 

 

Andre sundhedsudgifter

 

 

39*

 

 

85

 

 

5.916)

 

 

5.25.19

 

 

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

 

 

25

 

 

-

 

 

5.917)

 

 

5.25.19

 

 

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

 

 

100

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.28.20

 

 

Opholdssteder m.v. for børn og unge

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01) + 14)

 

 

5.28.21

 

 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01) + 13)

 

 

5.28.22

 

 

Plejefamilier

 

 

25

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.28.23

 

 

Døgninstitutioner for børn og unge

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.28.26

 

 

Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

23

 

 

-

 

 

4.02)

 

 

5.30.26

 

 

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (§ 83, jf. § 91 samt § 94 i lov om social service) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a i lov om social service)

 

 

 

 

23

 

 

-

 

 

4.03)

 

 

5.30.27

 

 

Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (§ 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 i lov om social service samt § 32 i lov om friplejeboliger)

 

 

 

 

23

 

 

-

 

 

4.06)

 

 

5.30.27

 

 

Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (§ 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 i lov om social service samt § 32 i lov om friplejeboliger)

 

 

 

 

55

 

 

-

 

 

4.02)

 

 

5.30.28

 

 

Hjemmesygepleje

 

 

33*

 

 

-

 

 

4.04)

 

 

5.30.29

 

 

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

 

 

23

 

 

-

 

 

5.27)

 

 

5.30.31

 

 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (§§ 112, 113, 116 og 117 i lov om social service)

 

 

75

 

 

-

 

 

4.02)

 

 

5.38.38

 

 

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (§ 83, jf. § 91 samt § 94 i lov om social service), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a i lov om social service)

 

 

 

 

23

 

 

-

 

 

4.05)

 

 

5.38.39

 

 

Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (§§ 82 a- 82 c, 85, 95-96, 102 og 118 i lov om social service)

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.40

 

 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (§§ 10 og 12 i lov om social service)

 

 

40

 

 

-

 

 

5.27)

 

 

5.38.41

 

 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (§§ 112, 113, 114, 116 og 117 i lov om social service)

 

 

 

 

75

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.42

 

 

Boformer for personer med særlige sociale problemer (§§ 109 og 110 i lov om social service)

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.44

 

 

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

 

 

20

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.45

 

 

Behandling af stofmisbrugere (§§ 101 og 101 a i lov om social service og sundhedslovens § 142)

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.50

 

 

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108 i lov om social service)

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.51

 

 

Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.52

 

 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107 i lov om social service)

 

 

23

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

5.38.58

 

 

Beskyttet beskæftigelse (§ 103 i lov om social service)

 

 

23

 

 

85

 

 

5.9

 

 

5.38.58

 

 

Beskyttet beskæftigelse (§ 103 i lov om social service)

 

 

23

 

 

85

 

 

4.01)

 

 

5.38.59

 

 

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i lov om social service)

 

 

23

 

 

85

 

 

5.9

 

 

5.38.59

 

 

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i lov om social service)

 

 

23

 

 

85

 

 

4.01)

 

 

5.46.60

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

 

 

25

 

 

85

 

 

5.9

 

 

5.46.60

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

 

 

25

 

 

85

 

 

4.015)

 

 

5.68.90

 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

 

 

40

 

 

-

 

 

5.911)

 

 

5.68.90

 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

 

 

25

 

 

-

 

 

5.9

 

 

5.72.99

 

 

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

 

 

15

 

 

-

 

 

5.912)

 

 

6.48.67

 

 

Vejledning og Erhvervsudvikling

 

 

32

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Regioner

 

 

 

 

 

 

4.01)

 

 

1.10.01

 

 

Somatiske sygehuse

 

 

39*

 

 

-

 

 

4.09)

 

 

1.10.01

 

 

Somatiske sygehuse

 

 

61*

 

 

-

 

 

4.7

 

 

1.10.01

 

 

Somatiske sygehuse

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.88)

 

 

1.10.01

 

 

Somatiske sygehuse

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

1.10.02

 

 

Psykiatriske sygehuse og afdelinger

 

 

39*

 

 

-

 

 

4.09)

 

 

1.10.02

 

 

Psykiatriske sygehuse og afdelinger

 

 

61*

 

 

-

 

 

4.7

 

 

1.10.02

 

 

Psykiatriske sygehuse og afdelinger

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.88)

 

 

1.10.02

 

 

Psykiatriske sygehuse og afdelinger

 

 

21*

 

 

-

 

 

4.09)

 

 

1.20.10

 

 

Almen lægehjælp

 

 

61*

 

 

-

 

 

4.09)

 

 

1.20.11

 

 

Speciallægehjælp

 

 

61*

 

 

-

 

 

5.2

 

 

1.20.25

 

 

Høreapparater

 

 

75

 

 

-

 

 

4.01)

 

 

2.10.01

 

 

Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning

 

 

23

 

 

-

 

 

5.9

 

 

3.20.10

 

 

Tilskud til kulturelle aktiviteter

 

 

40

 

 

85

 

 

* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent.

 

Noter til tabellen:

 

 

1)

 

 

Gælder kun ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner m.v. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private.

 

 

2)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 002, ejerforholdskode 4 private.

 

 

3)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 012, 013 samt 015, ejerforholdskode 4 private.

 

 

4)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 003, ejerforholdskode 4 private.

 

 

5)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 003-008, ejerforholdskode 4 private.

 

 

6)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 009, ejerforholdskode 4 private.

 

 

7)

 

 

Gælder ikke for motorkøretøjer.

 

 

8)

 

 

Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter).

 

 

9)

 

 

Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut.

 

 

10)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 001, ejerforholdskode 4 private.

 

 

11)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006.

 

 

12)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 001.

 

 

13)

 

 

Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 002, 004, 010, 012 samt 014.

 

 

14)

 

 

Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 006.

 

 

15)

 

 

Gælder kun for indkøb af kurser hos private udbydere registreret på gruppering 001, 002, 007, 008, 010, 016, 093, 094, 097, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 112 og 113 med anvendelse af ejerforholdskode 4 private samt indkøb af kurser hos private udbydere, der ikke er omfattet af offentlige momskompensationsordninger, og hvor udgiften er registreret på de anførte grupperinger.

 

 

16)

 

 

Gælder ikke for registreringer på gruppering 003.

 

 

17)

 

 

Gælder kun for registreringer på gruppering 003.

 

 

 

Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter:

For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsvarende er der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelsprocenten med (4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler en lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsummen+overskud/underskud.

Herefter er den omregnede lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og lønsumsandelsprocent.

Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner:

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55 pct. x 25/125=110 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem:

Udgiften, ekskl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registreres på funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9.

Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003.

Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002.

Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner:

Bogføring af en faktura på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Somatiske sygehuse, art 4.0).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39 pct. x 25/125=78 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner:

Udgiften, ekskl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 78 kr. = 922 kr. registreres på funktion 1.10.01 Somatiske sygehuse, art 4.0.

Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 003.

Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002.

Til toppen