Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om unges arbejde1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30/5 2021.

I medfør af § 17, stk. 3, § 39, § 46, § 60, stk. 3-6, § 61, stk. 5, § 62, stk. 3, § 62 a og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om arbejdsmiljø § 59, herunder arbejde i arbejdsgiverens private husholdning og arbejde i familievirksomheder, dvs. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde, der udføres i arbejdsgiverens private husholdning, og arbejde i familievirksomheder, når dette arbejde hverken er skadeligt eller farligt for de unge. Det skal gennem grundig oplæring og effektivt tilsyn sikres, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 3. For så vidt der findes skærpede bestemmelser om unges beskæftigelse, herunder højere aldersgrænser for visse former for arbejde, i andre regler, gælder disse bestemmelser forud for denne bekendtgørelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Almindelige bestemmelser for beskæftigelse af alle unge under 18 år

§ 4. Ved enhver beskæftigelse af unge, som er under 18 år, skal der, ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse, drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 5. Arbejdsgiveren iværksætter foranstaltninger efter § 4, jf. § 4, § 6, §§ 6 a-6 c og § 22, nr. 1, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, på baggrund af en vurdering af de risici arbejdet frembyder for de unge, idet der især skal tages hensyn til de særlige risici, der skyldes deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske, kemiske samt psykosociale påvirkninger, på såvel kort som langt sigt, som de unge kan blive udsat for.

§ 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal herunder gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til brug for de ansatte under arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen.

Stk. 3. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art. Tilsynet skal tilpasses arbejdets art.

§ 7. Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen, i det omfang denne findes, i planlægning, gennemførelse og kontrol af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende de unges arbejde.

Til toppen

Kapitel 3 – Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre

§ 8. Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved de i §§ 10-15 nævnte former for arbejde, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

§ 9. Arbejde, der udføres af unge, som er fyldt 15 år, og som indgår som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, er undtaget fra forbuddene i §§ 10, stk. 1, 11, stk. 1, 14 og 15 i det omfang dette er nødvendigt for den konkrete uddannelses gennemførelse.

Stk. 2. For arbejde, der udføres efter uddannelsens afslutning, gælder samme undtagelser, i det omfang de er nødvendige for de unges beskæftigelse i faget.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder dog ikke arbejdsprocesser, hvor der er fare for eksplosion, eller arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser, arbejde under høje lufttryk, eller arbejde der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære.

§ 10. Unge må ikke beskæftiges med de tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i bilag 1, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 1.

Stk. 3. Unge, som er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må dog beskæftiges med de tekniske hjælpemidler og anlæg, der er angivet i bilag 2.

Stk. 4. Unge, som er fyldt 15 år, må i familievirksomheder, herunder i landbrugsvirksomheder, beskæftiges med det arbejde, der er angivet i bilag 3, når der er givet grundig oplæring og instruktion, og den unge er under opsyn.

§ 11. Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra de stoffer og materialer, der er angivet i bilag 4, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, kan beskæftiges ved arbejdsprocesser, hvori de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 4, indgår, hvis processerne befinder sig i lukkede systemer, eller de unge på anden lignende måde er sikret mod påvirkningerne.

Stk. 3. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må dog inden for landbrug og på rengøringsområdet beskæftiges med de former for arbejde, der er nævnt i bilag 5.

§ 12. Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling, og unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås, jf. bilag 6, nr. 6), 9), 10), og 11).

§ 13. Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter.

Stk. 2. Ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, netcafér, servicestationer og lignende må unge ikke beskæftiges mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn- og helligdage, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år.

Stk. 3. Ved arbejde omfattet af stk. 2, og hvor arbejdet foregår i et storcenter, må unge dog beskæftiges alene eller sammen med andre unge inden for storcentrets almindelige åbningstid mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage, søn- og helligdage, hvis der i storcentret i disse perioder enten foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller hvis arbejdet i butikken foregår under anden form for overvågning.

Stk. 4. Ved arbejde, hvor unge beskæftiges i åbningstiden i butikker, der er isoleret beliggende i et område uden almindelig færdsel, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Ved arbejde i øvrigt, der indebærer en særlig risiko for vold, må unge ikke beskæftiges, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år.

§ 14. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, der er forbundet med risiko for ned- eller sammenstyrtning, før faren er effektivt imødegået ved tekniske foranstaltninger, der ikke indebærer brug af personlige værnemidler.

§ 15. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de udsættes for de andre sikkerheds- og sundhedsmæssige farer, der er angivet i bilag 6.

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 6.

Til toppen

Kapitel 4 – Arbejdstid m.v. for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten

Arbejdstid

§ 16. Arbejdstiden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag.

Stk. 2. Arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet, jf. dog § 20.

§ 17. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt på grund af arbejdets karakter, kan arbejdstiden for unge, som er beskæftiget i landbruget, overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen, jf. dog § 21, § 23 og § 24.

Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid må dog aldrig overstige 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode.

§ 18. Hvis de unge arbejder som led i en uddannelse, skal den tid, de unge bruger på undervisning, medregnes til den daglige og ugentlige arbejdstid, jf. § 16.

§ 19. Hvis unge arbejder for flere arbejdsgivere, skal arbejdstiden lægges sammen, jf. § 16.

§ 20. Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal de unge have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende.

Arbejdstidens placering

§ 21. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00, jf. dog § 22.

§ 22. I værksteder, som hører til konditorier, brød- og kagebagerier, samt ved staldarbejde inden for landbruget, må unge arbejde fra kl. 4.00.

Stk. 2. I kontorer, samt butikker, servicestationer og lignende må unge arbejde indtil kl. 22.00.

Stk. 3. I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder og lignende underholdningssteder må unge assistere ved forestillingers afholdelse indtil kl. 24.00.

Stk. 4. I restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må unge arbejde indtil kl. 24.00. Der henvises endvidere til restaurationslovens regler om unges arbejde på serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke.

Stk. 5. Ved udbringning af dagblade kan arbejdet tidligst begynde kl. 5.00.

Hvileperiode

§ 23. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet.

Fridøgn

§ 24. Inden for hver periode på 7 døgn skal unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, have 2 sammenhængende fridøgn, jf. dog §§ 25-26.

Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Stk. 3. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen.

§ 25. Hvis det er påkrævet og foreneligt med hensynet til den unges alder, udvikling og helbredstilstand, samt indvirkning på skolegang og uddannelse, kan de ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere ved arbejde, der udføres inden for landbrug og inden for hospitaler eller lignende institutioner.

§ 26. Hvis det er foreneligt med hensynet til den unges alder, udvikling og helbredstilstand, samt indvirkning på skolegang og uddannelse, kan det ene ugentlige fridøgn omlægges ved landbrugsarbejde.

Stk. 2. Ved omlægning af fridøgnet skal dette lægges i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Force Majeure

§ 27. Når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden, kan bestemmelserne i § 16, § 20 og § 21, fraviges i det omfang, det er nødvendigt, og der ikke er voksne arbejdstagere til rådighed, indtil regelmæssig drift er genoprettet. Fravigelsen skal noteres og kunne dokumenteres.

Til toppen

Kapitel 5 – Beskæftigelse af unge, som er 13 - 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten

§ 28. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde, jf. dog § 29 og § 30 samt §§ 42-45.

§ 29. Unge, som er fyldt 13 år, må kun beskæftiges med de former for lettere arbejde, som er nævnt i bilag 7-9. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af maskiner, medmindre det er ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner, eller beskæftigelsen opfylder betingelserne i bilag 8.

Stk. 3. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer. Dette gælder alle farlige stoffer og materialer, herunder dem der er nævnt i bilag 4.

§ 30. Unge, der er fyldt 13 år, må, under kortvarig erhvervspraktik, med det formål at opnå arbejdskendskab, udføre andre lignende former for arbejde end nævnt i bilag 7 under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Unge, der er fyldt 14 år, må, under kortvarig erhvervspraktik, med det formål at opnå arbejdskendskab, udføre andet arbejde end det i stk. 1 nævnte under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. § 29, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Tilsvarende gælder for unge, der er fyldt 14 år, og som deltager i kombinationsforløb, hvor teoretisk undervisning kombineres med praktik.

§ 31. Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge, der er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, gøre de unges forældre eller værge bekendt med beskæftigelsen, herunder arbejdstidens længde, samt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet, og de foranstaltninger, der er truffet vedrørende sikkerhed og sundhed.

Til toppen

Kapitel 6 – Arbejdstid m.v. for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten

Arbejdstid

§ 32. Den daglige arbejdstid må for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Når den daglige arbejdstid er på 7 timer, skal den ligge samlet.

Stk. 2. Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger.

Stk. 3. Dog må unge, som er fyldt 15 år, men som stadig er omfattet af undervisningspligten, arbejde i 8 timer på andre dage end skoledage og 40 timer i uger, som er skolefri. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet.

§ 33. Unge, som er omfattet af undervisningspligten, men som har fået tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, må arbejde i indtil 8 timer dagligt og 40 timer om ugen. Det samme gælder for unge, som er i erhvervspraktik, jf. § 30.

§ 34. Den samlede arbejdstid for unge, som er under 15 år, men som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige 7 timer om dagen og 35 timer om ugen.

§ 35. §§ 18-20 gælder tilsvarende for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten.

Aften- og natarbejde

§ 36. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.

Hvileperiode

§ 37. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet.

Fridøgn

§ 38. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal inden for hver uge have 2 sammenhængende fridøgn.

Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Stk. 3. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen.

Ferie

§ 39. Unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal så vidt muligt have en hel arbejdsfri periode i løbet af skolesommerferien.

Til toppen

Kapitel 7 – Kulturelle og lignende aktiviteter

§ 40. §§ 16-39 om aldersgrænser for adgang til arbejde, arbejdstid, hviletid og fridøgn, kan fraviges ved unges deltagelse i kulturelle eller lignende aktiviteter, i det omfang det er foreneligt med arbejdsmiljølovens § 60, stk. 1.

§ 41. Hvileperiodens beliggenhed skal følge de voksnes for unge, der deltager eller medvirker i kulturelle eller lignende aktiviteter.

Unge, som er fyldt 13 år

§ 42. Unge, som er fyldt 13 år, må medvirke ved kulturelle eller lignende aktiviteter, hvis det ikke er til fare for deres sikkerhed eller sundhed. Der skal tages særlig hensyn til den unges alder, helbredstilstand, udvikling og skolegang.

Børn, som er under 13 år

§ 43. Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, varietéforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller reklamefilm.

Stk. 2. Sådan tilladelse må kun meddeles, når barnets medvirken i den pågældende kulturelle aktivitet skønnes forsvarlig. Der skal især tages hensyn til barnets alder, helbredstilstand og miljø, dets skolegang, arten og hyppigheden af dets medvirken, den til forberedelse, prøver og optræden nødvendige daglige arbejdstid, arbejdsstedet samt engagementets varighed.

§ 44. Tilladelsen skal angive det tidsrum inden for døgnet, hvor barnet må beskæftiges, således at barnet får tilstrækkelig nattehvile og lejlighed til at passe skoleundervisningen. For tilladelsen kan i øvrigt fastsættes sådanne vilkår, som i det enkelte tilfælde findes påkrævede.

§ 45. Den stedlige politidirektør fører det almindelige tilsyn med overholdelsen af foranstående bestemmelser og af vilkår, der er opstillet i tilladelser i henhold hertil.

Til toppen

Kapitel 8 – Administrative bestemmelser

Bemyndigelser og dispensationer m.v.

§ 46. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra kapitel 3 for bestemte fag og faglige områder, eller i enkelttilfælde, når forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

§ 47. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte en lavere aldersgrænse end 18 år for unges beskæftigelse ved stoffer og materialer omfattet af § 11, hvis de unge har gennemgået en af direktøren for Arbejdstilsynet godkendt uddannelse og, i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Stk. 2. Hvis der fremkommer oplysninger om en særlig risiko ved andre stoffer og materialer end de i § 11 nævnte, kan direktøren for Arbejdstilsynet bestemme, at disse stoffer og materialer skal være omfattet af denne bestemmelse.

§ 48. Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter høring af det stedlige politi kun tillade fravigelse fra bestemmelsen i § 13, stk. 2, om unges alenearbejde, hvis arbejdsgiveren godtgør, at arbejdsforholdene er sikre, under hensyntagen til bl.a. arbejdsstedets beliggenhed, arbejdsstedets indretning og de trufne sikkerhedsforanstaltninger. I tilladelsen skal angives, inden for hvilke tidspunkter, den unge må arbejde alene.

§ 49. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser for fag eller faglige områder fra forbuddet i § 21 mod arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00 for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt forsvarligt. Der kan dog ikke dispenseres for tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 4.00.

§ 50. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra hvileperiodens varighed og beliggenhed for unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt forsvarligt. Fravigelsen kan ske ved arbejde, der foregår inden for

1) hospitaler eller lignende institutioner,

2) landbruget,

3) turist, hotel- og restaurationssektoren og

4) aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen.

Stk. 2. Der skal gives den unge tilsvarende frihed senere.

§ 51. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn, jf. § 24 og § 38, nedsættes for fag eller faglige områder, eller når særlige arbejdsformer gør en nedsættelse nødvendig. Der skal dog altid gives mindst 36 timers frihed i sammenhæng inden for hver periode af 7 døgn.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn omlægges for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige arbejdsformer gør en omlægning nødvendig. Omlægning kan ske ved arbejde, der foregår inden for

1) hospitaler eller lignende institutioner,

2) landbruget,

3) turist, hotel- og restaurationssektoren og

4) aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen.

Stk. 3. Der skal gives de unge tilsvarende frihed senere.

§ 52. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at unge, som er fyldt 13 år, udfører andre lignende former for arbejde end nævnt i bilag 7, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

Klageadgang

§ 53. Arbejdstilsynets afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straf

§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 4, 5, 6, 8, 10, stk. 1-2, 11, stk. 1-2, 12, 14, 15, 28, 29, 31,

2) lader arbejde udføre i strid med §§ 2, 9, 10, stk. 3-4, 11, stk. 3, 13, kapitel 4, § 30, §§ 32-34, §§ 36-39, §§ 41-42, eller leder eller fører tilsyn med sådant arbejde,

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud, der er meddelt for overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser, eller

4) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 4, 5, 6, stk. 3, 10, stk. 1, 11, stk. 1, 12, 13, 14, 15, stk. 1, 28, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Når unge under 18 år beskæftiges i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan forældremyndighedens indehavere straffes med bøde, såfremt arbejdet er foregået med deres viden.

Ikrafttræden

§ 55. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med

 

 

1)

 

 

 

Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler

 

 

 

a)

 

 

 

Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som fx rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsere, afrettere, tykkelseshøvle, drejebænke til metal, træ og lignende, pålægsmaskiner og boremaskiner med borepatron til mere end 13 mm bor. *

 

 

 

b)

 

 

 

Maskiner med farlige stempellignende bevægelser, som fx mekaniske, hydrauliske og pneumatiske presser, stansemaskiner, betonvaremaskiner, plastsprøjtemaskiner, støbemaskiner, tøjpresser, halmpresser og affaldspresser herunder papballepresser. *

 

 

 

c)

 

 

 

Maskiner med åbne valser eller snegle som fx offset trykkemaskiner, strygeruller til tøj og snegletransportører. *

 

 

 

d)

 

 

 

Blande-, male-, knuse-, hakkemaskiner og lignende maskiner, som fx afsværingsmaskiner, rivemaskiner, centrifuger, røremaskiner, dejæltere og kødhakkemaskiner. *

 

 

 

e)

 

 

 

Motorkædesave, motorrydningssave, buskryddere og motorhækklippere.

 

 

 

f)

 

 

 

Søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g.

 

 

 

g)

 

 

 

Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

 

 

* Det er dog tilladt unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinerne.

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

Traktorer, motorredskaber m.v.

 

 

 

a)

 

 

 

Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring.

 

 

 

b)

 

 

 

Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel løfteanordning, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

 

 

 

c)

 

 

 

Grave- og læssemaskiner, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

 

 

 

d)

 

 

 

Motorredskaber, som man sidder på, fx industritruck, palleløftere, gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner, jordfræsere, plæneklippere og sneslynger, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

 

 

 

e)

 

 

 

Skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og flishuggere samt høstmaskiner, som fx bugserende mejetærskere, finsnittere, grønthøstere og slåmaskiner.

 

 

 

f)

 

 

 

Motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, som fx feje- og rengøringsmaskiner, jordfræsere, motorplæneklippere og sneslynger.

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører

 

 

 

a)

 

 

 

Elevatorer, som ikke er trykknapstyrede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

 

 

 

b)

 

 

 

Kraner og andre løfteredskaber og spil, herunder løfteredskaber til brug for handicappede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

 

 

 

c)

 

 

 

Mobile personløftere og arbejdsplatforme, hængestilladser, bagsmækløftere, spil og slæbeskovle, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og reparation

 

 

 

 

 

Smøring, rengøring, reparation og lignende arbejde ved igangværende motorer, maskiner, transmissioner og andre maskinelle anordninger, hvor de bevægelige dele er tilgængelige og kan forårsage personskader.

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

Vibrationsbelastende håndværktøj

 

 

 

 

 

Vibrerende håndværktøjer, som fx mejselhamre, slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nittehamre, slagboremaskiner og rystepudsere samt vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB (HA). Det er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige mindre end 30 minutter på en 8-timers arbejdsdag med slagboremaskiner og rystepudsere. I tilfælde hvor det, efter § 10, stk. 1, er tilladt unge at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 

Risiko for højspændingsstød

 

 

 

 

 

Arbejde der indebærer risiko for højspændingsstød.

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

 

 

 

Udstyr til svejsning og flammebehandling

 

 

 

 

 

Autogensvejsning, skærebrænding, lysbuesvejsning og ukrudtsbrændere.

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må beskæftiges med. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1

 

 

1)

 

 

 

Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere kan anvendes af unge, der har traktorkørekort.

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde, eller med arbejde af tilsvarende mindre farlighed:

 

 

 

a)

 

 

 

Traktorer med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har traktorkørekort.

 

 

 

b)

 

 

 

Gaffelstablere, der ikke er selvkørende.

 

 

 

c)

 

 

 

Maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner.

 

 

 

d)

 

 

 

Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

 

 

 

e)

 

 

 

Roe/tør- og vådvaskere og roeskærere og -raspere.

 

 


Til toppen

Bilag 3 – Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges med i familievirksomheder. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1

 

 

1)

 

 

 

Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn.

 

 

 

2)

 

 

 

Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er farer for traktorens stabilitet.

 

 

 

3)

 

 

 

Motorfodervogne ved kørsel på plant terræn.

 

 

 

4)

 

 

 

Motorplæneklippere med hjul og gående fører ved kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med holdegreb (dødemandsfunktion).

 

 

 

5)

 

 

 

Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen, og hvor kørsel foregår på plant terræn. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet.

 

 Til toppen

Bilag 4 – Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 11

 

 

1)

 

 

Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. med senere ændringer (CLP-forordningen), og kan mærkes med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer:

 

 

 

 

GHS06, dødningehoved og korslagte knogler

 

GHS08, sundhedsfarer

 

GHS05, ætsning

 

GHS01, eksploderende bombe

 

 

 

eller opfylder kriterierne for klassificering, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og farekategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:

 

- akut toksicitet, kategori 1, 2 eller 3

 

H300 Livsfarlig ved indtagelse

 

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

 

H330 Livsfarlig ved indånding

 

H301 Giftig ved indtagelse

 

H311 Giftig ved hudkontakt

 

H331 Giftig ved indånding

 

- hudætsning, kategori 1A, 1B eller 1C

 

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

 

- brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2

 

H220 Yderst brandfarlig gas

 

H221 Brandfarlig gas

 

- brandfarlige aerosoler, kategori 1

 

H222 Yderst brandfarlig aerosol

 

- brandfarlige væsker, kategori 1 eller 2

 

H224 Yderst brandfarlig væske og damp

 

H225 Meget brandfarlig væske og damp

 

- eksplosiver, kategori »ustabile eksplosiver« eller eksplosiver i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

H200 Ustabilt eksplosiv

 

H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare

 

H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter

 

H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter

 

H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter

 

H205 Fare for masseeksplosion ved brand

 

- selvreaktive stoffer og blandinger type A, B, C eller D

 

H240 Eksplosionsfare ved opvarmning

 

H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning

 

H242 Brandfare ved opvarmning

 

- organiske peroxider type A eller B

 

H240 Eksplosionsfare ved opvarmning

 

H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning

 

- specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 1 eller 2

 

H370 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer>

 

H371 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer>

 

- specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering, kategori 1 eller 2

 

H372 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering

 

H373 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering

 

- aspirationsfare, kategori 1

 

H304 Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i lungerne

 

- respiratorisk sensibilisering ved indånding, kategori 1, underkategori 1A eller 1B

 

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

 

- hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A eller 1B

 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

 

- carcinogenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

 

H350 Kan fremkalde kræft

 

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

 

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

 

- kimcellemutagenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

 

H340 Kan forårsage genetiske defekter

 

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

 

- reproduktionstoksicitet, kategori 1A, 1B eller 2

 

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

 

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

Stoffer, materialer og processer, som er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft ved arbejde med stoffer og materialer.

 

 

 

3)

 

 

Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

 

 

 

4)

 

 

Materialer, der indeholder 1 % eller mere af opløsningsmidler nævnt under pkt. 3.

 

 

 

5)

 

 

Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.

 

 


Til toppen

Bilag 5 – Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må udføre. Listen er en lempelse i forhold til bilag 4

 

 

1)

 

 

 

Inden for landbrug må unge uanset bilag 4, nr. 8, foretage følgende arbejde:

 

 

 

a)

 

 

 

Lejlighedsvist malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 eller 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen. Kodenummeret fastsættes i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kodenumre.

 

 

 

b)

 

 

 

Brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter.

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

På rengøringsområdet kan unge på betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og instruktion, uanset bilag 4, nr. 8), beskæftiges med følgende arbejde:

 

 

 

a)

 

 

 

Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1% eller mere af organiske opløsningsmidler.

 

 

 

b)

 

 

 

Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15% ethanol eller 5% propanol.

 

 


Til toppen

Bilag 6 – Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ikke må udføre

 

 

1)

 

 

 

Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.

 

 

 

2)

 

 

 

Unge må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af ekstrem høje eller ekstrem lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed og sundhed i fare.

 

 

 

3)

 

 

 

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, hvor de bliver udsat for ioniserende stråling.

 

 

 

4)

 

 

 

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde under høje lufttryk i fx trykkamre og ved dykkerarbejde.

 

 

 

5)

 

 

 

Unge må ikke beskæftiges med industriel slagtning af dyr.

 

 

 

6)

 

 

 

Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine, og er til fare for sikkerhed og sundhed.

 

 

 

7)

 

 

 

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære.

 

 

 

8)

 

 

 

Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de kan komme i kontakt med vilde eller giftige dyr.

 

 

 

9)

 

 

 

Ved løft af tunge byrder, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, at løftet foretages tæt ved kroppen, og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg. Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde tilstræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg. Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig reduktion i byrdevægten.

 

 

 

10)

 

 

 

Hvis unge manuelt udfører skub eller træk, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, og det skal sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, og arbejdet skal foregå således, at den kraft, der skal præsteres ved igangsætning eller transport er lav.

 

 

 

11)

 

 

 

Arbejde, der indebærer krav om kontinuerlig manuel håndtering, som er kraftbetonet eller af ensartet fysisk belastende karakter, skal begrænses til korte perioder, og der skal tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik.

 

 

 

12)

 

 

 

Arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet effektive tekniske foranstaltninger til hindring af personskade, og der skal tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik.

 

 

 

13)

 

 

 

Arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser. Dette gælder dog ikke påfyldning af F-gas på beholdere, der indgår i køretøjers brændstofanlæg, opvarmnings- eller belysningsanlæg eller andre lignende anlæg, når disse beholdere er indrettet med godkendt udstyr til selvtankning.

 

 

 

14)

 

 

 

Fremstilling og håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner m.v. som indeholder sprængstoffer.

 

 


Til toppen

Bilag 7 – Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med, jf. § 29

Overskrift til formateret tekst

 

 

 

1)

 

 

 

Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.

 

 

 

2)

 

 

 

Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.

 

 

 

3)

 

 

 

Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv.

 

 

 

4)

 

 

 

Lettere rengøring, oprydning og borddækning.

 

 

 

5)

 

 

 

Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.

 

 

 

6)

 

 

 

Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.

 

 

 

7)

 

 

 

Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj.

 

 

 

8)

 

 

 

Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.

 

 

 

9)

 

 

 

Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.

 

 

 

10)

 

 

 

Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.

 

 


Til toppen

Bilag 8 – Steder hvor unge, der er fyldt 13 år, under særlige betingelser må udføre lettere arbejde i nærheden af maskiner, jf. § 29, stk. 2.

 

 

A.

 

 

 

Produktionsvirksomheder og værksteder på industriområdet

 

 

 

I produktionsvirksomheder og på værksteder inden for industrien må unge, der er fyldt 13 år, udføre lettere arbejde i nærheden af maskiner under følgende betingelser:

 

 

 

1)

 

 

 

Arbejdet udføres på virksomheder, som er omfattet af de branchekoder eller de DISCO-koder, der fremgår af bilag 10.

 

 

 

2)

 

 

 

Maskiner og andre tekniske hjælpemidler, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, skal være standset og på effektiv måde sikret mod igangsætning og risiko for tilskadekomst. Er det ikke muligt, skal der træffes andre foranstaltninger, der effektivt sikrer, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

 

 

3)

 

 

 

De unge må ikke kunne komme i kontakt med bevægelige dele eller på anden måde udsættes for risiko fra maskiner og lignende. Automatiske anlæg i drift skal være sikret efter gældende regler. Maskindrevet håndværktøj, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, må ikke være tilgængeligt.

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

 

 

Detailområdet

 

 

 

På detailområdet må unge, der er fyldt 13 år, udføre lettere arbejde i nærheden af maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 1a) - 1d), under følgende betingelser:

 

 

 

1)

 

 

 

Arbejdet udføres på virksomheder, som er omfattet af de branchekoder, der fremgår af bilag 11.

 

 

 

2)

 

 

 

Maskinerne, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 1a) - 1d), skal være udformet eller afskærmet på sådan en måde, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, og der må ikke være andre farer ved maskinerne.

 

 

 

3)

 

 

 

De unge må ved udførelsen af arbejdet i nærheden af maskinerne ikke være udsat for fare, uindkapslede maskiner skal være standset og effektivt sikret mod igangsætning og risiko for tilskadekomst, eller på anden vis sikret mod tilskadekomst, fx ved indkapsling.

 

 


Til toppen

Bilag 9 – Tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år må beskæftiges med, jf. § 29. Bilaget er en lempelse i forhold til bilag 1

Inden for landbrug og gartneri kan den unge beskæftiges med traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, traktorer med jordfræsere, traktorer med frontlæsser eller bagmonteret balleløfter, hvis den unge har traktorkørekort. Færdselslovens regler om traktorkørsel gælder tilsvarende for unges arbejde med traktorkørsel på privat område. Arbejdet skal foregå under fornødent opsyn, og der må ikke være fare for traktorens stabilitet.


Til toppen

Bilag 10 – Branche- og DISCO-koder for produktionsvirksomheder og værksteder på industriområdet

 

 

 

 

Branchekoder for industrien

 

 

 

016400 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd

 

 

 

051000 Indvinding af stenkul

 

 

 

061000 Indvinding af råolie

 

 

 

062000 Indvinding af naturgas

 

 

 

072900 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme

 

 

 

081100 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

 

 

 

081200 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin

 

 

 

089100 Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

 

 

 

089200 Indvinding og agglomerering af tørv

 

 

 

089300 Saltindvinding

 

 

 

089900 Anden råstofindvinding i.a.n.

 

 

 

091000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas

 

 

 

099000 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding

 

 

 

101200 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød

 

 

 

102010 Fremstilling af fiskemel

 

 

 

102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel

 

 

 

103100 Forarbejdning og konservering af kartofler

 

 

 

103200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft

 

 

 

103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

 

 

 

104100 Fremstilling af olier og fedtstoffer

 

 

 

106100 Fremstilling af mølleriprodukter

 

 

 

106200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

 

 

 

107110 Industriel fremstilling af brød; kager mv.

 

 

 

107200 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

 

 

 

107300 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

 

 

 

108100 Fremstilling af sukker

 

 

 

108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

 

 

 

108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier

 

 

 

108500 Fremstilling af færdigretter

 

 

 

108600 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad

 

 

 

108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

 

 

 

109200 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

 

 

 

110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

 

 

 

110500 Fremstilling af øl

 

 

 

110600 Fremstilling af malt

 

 

 

110700 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

 

 

 

120000 Fremstilling af tobaksprodukter

 

 

 

131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre

 

 

 

132000 Vævning af tekstiler

 

 

 

133000 Efterbehandling af tekstiler

 

 

 

139100 Fremstilling af trikotagestoffer

 

 

 

139210 Fremstilling af boligtekstiler

 

 

 

139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler

 

 

 

139300 Fremstilling af tæpper

 

 

 

139400 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

 

 

 

139500 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

 

 

 

139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

 

 

 

139900 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

 

 

 

141100 Fremstilling af beklædningsartikler af læder

 

 

 

141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning

 

 

 

141300 Fremstilling af anden yderbeklædning

 

 

 

141400 Fremstilling af underbeklædning

 

 

 

141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

 

 

 

142000 Fremstilling af varer af pelsskind

 

 

 

143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

 

 

 

143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

 

 

 

151100 Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind

 

 

 

151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

 

 

 

152000 Fremstilling af fodtøj

 

 

 

161000 Udsavning og høvling af træ

 

 

 

162100 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader

 

 

 

162200 Fremstilling af sammensatte parketstave

 

 

 

162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt

 

 

 

162400 Fremstilling af træemballage

 

 

 

162900 Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

 

 

 

171100 Fremstilling af papirmasse

 

 

 

171200 Fremstilling af papir og pap

 

 

 

172100 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap

 

 

 

172200 Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

 

 

 

172300 Fremstilling af kontorartikler af papir

 

 

 

172400 Fremstilling af tapet

 

 

 

172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer

 

 

 

181100 Trykning af dagblade

 

 

 

181200 Anden trykning

 

 

 

181300 Prepress- og premedia-arbejde

 

 

 

181400 Bogbinding og lignende serviceydelser

 

 

 

182000 Reproduktion af indspillede medier

 

 

 

192000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

 

 

 

201100 Fremstilling af industrigasser

 

 

 

201200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter

 

 

 

201300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier

 

 

 

201400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier

 

 

 

201500 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter

 

 

 

201600 Fremstilling af plast i ubearbejdet form

 

 

 

202000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

 

 

 

203000 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer

 

 

 

204100 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

 

 

 

204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.

 

 

 

205200 Fremstilling af lim

 

 

 

205300 Fremstilling af æteriske olier

 

 

 

205900 Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.

 

 

 

206000 Fremstilling af kemofibre

 

 

 

211000 Fremstilling af farmaceutiske råvarer

 

 

 

212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater

 

 

 

221100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

 

 

 

221900 Fremstilling af andre gummiprodukter

 

 

 

222100 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast

 

 

 

222200 Fremstilling af plastemballage

 

 

 

222300 Fremstilling af bygningsartikler af plast

 

 

 

222900 Fremstilling af andre plastprodukter

 

 

 

231100 Fremstilling af planglas

 

 

 

231200 Formning og forarbejdning af planglas

 

 

 

231300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.

 

 

 

231400 Fremstilling af glasfiber

 

 

 

231900 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)

 

 

 

232000 Fremstilling af ildfaste produkter

 

 

 

233100 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser

 

 

 

233200 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler

 

 

 

234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

 

 

 

234200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler

 

 

 

234300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele

 

 

 

234400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug

 

 

 

234900 Fremstilling af andre keramiske produkter

 

 

 

235100 Fremstilling af cement

 

 

 

235200 Fremstilling af kalk og gips

 

 

 

236100 Fremstilling af byggematerialer af beton

 

 

 

236200 Fremstilling af byggematerialer af gips

 

 

 

236300 Fremstilling af færdigblandet beton

 

 

 

236400 Fremstilling af mørtel

 

 

 

236500 Fremstilling af fibercement

 

 

 

236900 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter

 

 

 

237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten

 

 

 

239100 Fremstilling af slibemidler

 

 

 

239910 Fremstilling af asfalt og tagpap

 

 

 

239990 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

 

 

 

241000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer

 

 

 

242000 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål

 

 

 

243100 Fremstilling af stænger ved koldtrækning

 

 

 

243200 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning

 

 

 

243300 Koldbehandling

 

 

 

244100 Fremstilling af ædelmetaller

 

 

 

244200 Fremstilling af aluminium

 

 

 

244300 Fremstilling af bly, zink og tin

 

 

 

244400 Fremstilling af kobber

 

 

 

245100 Støbning af jernprodukter

 

 

 

245200 Støbning af stålprodukter

 

 

 

245300 Støbning af letmetalprodukter

 

 

 

245400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

 

 

 

251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

 

 

 

251200 Fremstilling af døre og vinduer af metal

 

 

 

252100 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

 

 

 

252900 Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal

 

 

 

253000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler

 

 

 

254000 Fremstilling af våben og ammunition

 

 

 

255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

 

 

 

256100 Overfladebehandling af metal

 

 

 

256200 Maskinforarbejdning

 

 

 

257100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber

 

 

 

257200 Fremstilling af låse og hængsler

 

 

 

257300 Fremstilling af håndværktøj

 

 

 

259100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere

 

 

 

259200 Fremstilling af letmetalemballage

 

 

 

259300 Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre

 

 

 

259400 Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker

 

 

 

259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

 

 

 

261100 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader

 

 

 

261200 Fremstilling af printplader o.l.

 

 

 

262000 Fremstilling af computere og ydre enheder

 

 

 

263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr

 

 

 

264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger

 

 

 

265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

 

 

 

265200 Fremstilling af ure

 

 

 

266010 Fremstilling af høreapparater og dele hertil

 

 

 

266090 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr

 

 

 

267000 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

 

 

 

268000 Fremstilling af magnetiske og optiske media

 

 

 

271100 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere

 

 

 

271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater

 

 

 

272000 Fremstilling af batterier og akkumulatorer

 

 

 

273100 Fremstilling af lyslederkabler

 

 

 

273200 Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

 

 

 

273300 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler

 

 

 

274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler

 

 

 

275100 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater

 

 

 

275200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater

 

 

 

279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr

 

 

 

281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil

 

 

 

281190 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

 

 

 

281200 Fremstilling af hydraulisk udstyr

 

 

 

281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer

 

 

 

281400 Fremstilling af andre haner og ventiler

 

 

 

281500 Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer

 

 

 

282100 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater

 

 

 

282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr

 

 

 

282300 Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)

 

 

 

282400 Fremstilling af motordrevet håndværktøj

 

 

 

282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

 

 

 

282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

 

 

 

283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

 

 

 

284100 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner

 

 

 

284900 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner

 

 

 

289100 Fremstilling af maskiner til metallurgi

 

 

 

289200 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg

 

 

 

289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

 

 

 

289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder

 

 

 

289500 Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap

 

 

 

289600 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi

 

 

 

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

 

 

 

291000 Fremstilling af motorkøretøjer

 

 

 

292000 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne

 

 

 

293100 Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer

 

 

 

293200 Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer

 

 

 

301100 Bygning af skibe og flydende materiel

 

 

 

301200 Bygning af både til fritid og sport

 

 

 

302000 Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje

 

 

 

303000 Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.

 

 

 

304000 Fremstilling af militære kampkøretøjer

 

 

 

309100 Fremstilling af motorcykler

 

 

 

309200 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer

 

 

 

309900 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.

 

 

 

310100 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler

 

 

 

310200 Fremstilling af køkkenmøbler

 

 

 

310300 Fremstilling af madrasser

 

 

 

310900 Fremstilling af andre møbler

 

 

 

321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter

 

 

 

321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer

 

 

 

322000 Fremstilling af musikinstrumenter

 

 

 

323000 Fremstilling af sportsudstyr

 

 

 

324000 Fremstilling af spil og legetøj

 

 

 

325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

 

 

 

329100 Fremstilling af koste og børster

 

 

 

329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.

 

 

 

331100 Reparation af jern- og metalvarer

 

 

 

331200 Reparation af maskiner

 

 

 

331300 Reparation af elektronisk og optisk udstyr

 

 

 

331400 Reparation af elektrisk udstyr

 

 

 

331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

 

 

 

331600 Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

 

 

 

331700 Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler

 

 

 

331900 Reparation af andet udstyr

 

 

 

332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr

 

 

 

351100 Produktion af elektricitet

 

 

 

351200 Transmission af elektricitet

 

 

 

351300 Distribution af elektricitet

 

 

 

351400 Handel med elektricitet

 

 

 

352100 Fremstilling af gas

 

 

 

352200 Distribution af gas

 

 

 

352300 Handel med gas gennem rørledninger

 

 

 

353000 Varmeforsyning

 

 

 

360000 Vandforsyning

 

 

 

370000 Opsamling og behandling af spildevand

 

 

 

382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

 

 

 

382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion

 

 

 

382200 Behandling og bortskaffelse af farligt affald

 

 

 

383100 Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

 

 

 

383200 Genbrug af sorterede materialer

 

 

 

390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

 

 

 

451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser

 

 

 

451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

 

 

 

451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.

 

 

 

452010 Autoreparationsværksteder mv.

 

 

 

452020 Karosseriværksteder og autolakererier

 

 

 

452030 Undervognsbehandling

 

 

 

452040 Dækservice

 

 

 

454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

 

 

 

512200 Rumfart

 

 

 

581100 Udgivelse af bøger

 

 

 

581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister

 

 

 

581300 Udgivelse af aviser og dagblade

 

 

 

581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner

 

 

 

581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade

 

 

 

581900 Anden udgivervirksomhed

 

 

 

611000 Fastnetbaseret telekommunikation

 

 

 

612000 Trådløs telekommunikation

 

 

 

613000 Satellitbaseret telekommunikation

 

 

 

619000 Anden telekommunikation

 

 

 

712020 Teknisk afprøvning og kontrol

 

 

 

742000 Fotografisk virksomhed

 

 

 

951100 Reparation af computere og ydre enheder

 

 

 

952100 Reparation af forbrugerelektronik

 

 

 

952400 Reparation af møbler og boligudstyr

 

 

 

 

 

 

 

DISCO-koder for Industrien

 

 

 

 

 

 

 

SEKVENS

 

 

 

KODE

 

 

 

NIVEAU

 

 

 

TITEL

 

 

 

INKLUDERER

 

 

 

811

 

 

 

721100

 

 

 

5

 

 

 

Formning og støbning af emner i metal

 

 

 

Bronzestøber, Formdrejer, Formmager, Formsmed, Formstøber, Gørtler, Gørtlermester, Håndformer, Kærnemager, Maskinformer, Metalformer, Metalstøber, Støbemester, Støber, Formning og støbning af emner i metal

 

 

 

813

 

 

 

721200

 

 

 

5

 

 

 

Svejsearbejde og skærebrænding

 

 

 

EL svejser, Håndsvejser, Kedelsvejser, Maskinsvejser, Punktsvejser, Rørsvejser, Skibssvejser, Svejsemester, Svejser, Welder (Offshore), Svejsearbejde og skærebrænding

 

 

 

815

 

 

 

721300

 

 

 

5

 

 

 

Pladesmedarbejde

 

 

 

Autoopretter, Autopladesmed, Autosmed, Karosseriarbejder, Karosseribygger, Karosserimager, Karosserismed, Kedelsmed, Kedelsmedemester, Kobbersmed, Kobbersmedemester, Møntarbejder, Pladesmed, Pladesmedemester, Pladestøber, Pladesmedarbejde

 

 

 

817

 

 

 

721400

 

 

 

5

 

 

 

Stålkonstruktionsarbejde

 

 

 

Konstruktionssmed, Nitter, Nittermester, Skibsbygger, Stålmester, Stålmontør, Stålkonstruktionsarbejde

 

 

 

819

 

 

 

721500

 

 

 

5

 

 

 

Riggerarbejde

 

 

 

Rigger, Riggermester, Skibsrigger, Riggerarbejde

 

 

 

822

 

 

 

722100

 

 

 

5

 

 

 

Smedearbejde

 

 

 

Beslagsmed, Bygningssmed, Grovsmed, Grovsmedemester, Landbrugssmed, Smed, Smedemester, Støberismed, Vognsmed, Smedearbejde

 

 

 

824

 

 

 

722200

 

 

 

5

 

 

 

Værktøjsmagerarbejde

 

 

 

Bøssemager, Kleinsmed, Kleinsmedemester, Knivmager, Låsesmed, Modelsmed, Vægtsmed, Værktøjsarbejder, Værktøjsmager, Værktøjsmagermester, Værktøjssmed, Værktøjsmagerarbejde

 

 

 

826

 

 

 

722300

 

 

 

5

 

 

 

Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner

 

 

 

Autoklavørsmed, Drejer, Fræser, Maskinarbejder, Maskinbygger, Maskinfræser, Maskinhøvler, Maskinmekaniker, Maskinmontør, Maskinopstiller, Maskinsmed, Maskinsmedemester, Metaldrejer, Opstiller, Plastmager, Værkstedsfræser, Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner

 

 

 

828

 

 

 

722400

 

 

 

5

 

 

 

Arbejde med polering og slibning af emner i metal

 

 

 

Formsliber, Metalsliber, Slibemester, Sliber, Værktøjssliber, Arbejde med polering og slibning af emner i metal

 

 

 

831

 

 

 

723110

 

 

 

5

 

 

 

Mekanikerarbejde, person- og varevogne

 

 

 

Automontør, Autotekniker, Bilmekaniker, Biltekniker, Personvognsmekaniker, Mekanikerarbejde, person- og varevogne

 

 

 

832

 

 

 

723120

 

 

 

5

 

 

 

Mekanikerarbejde, lastvogne

 

 

 

Automekaniker - lastvogne, Lastbilmekaniker, Lastvognsmekaniker, Mekaniker - lastvogne, Mekanikerarbejde, lastvogne

 

 

 

833

 

 

 

723190

 

 

 

5

 

 

 

Mekanikerarbejde, andre områder

 

 

 

campingvognmekaniker, Knallertmekaniker, Knallertmontør, Motorcykelmekaniker, Mekanikerarbejde, andre områder

 

 

 

835

 

 

 

723200

 

 

 

5

 

 

 

Flymekanikerarbejde

 

 

 

Flymekaniker, Flymekanikermester, Flymontør, Flyreparatør, Hangarmester, Flymekanikerarbejde

 

 

 

837

 

 

 

723300

 

 

 

5

 

 

 

Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner

 

 

 

Kranmekaniker, Kranmontør, Kranreparatør, Landbrugsmekaniker, Landbrugsmontør, Mechanic (Offshore), Servicemekaniker, Skibsmontør, Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner

 

 

 

839

 

 

 

723400

 

 

 

5

 

 

 

Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer

 

 

 

Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer

 

 

 

843

 

 

 

731100

 

 

 

5

 

 

 

Finmekanikerarbejde

 

 

 

Finmekaniker, Finmekanikermester, Flyinstrumentmager, Fotomekaniker, Instrumentmager, Instrumentmagermester, Instrumentmekaniker, Instrumentsliber, Måleinstrumentmekaniker, Symaskinemekaniker, Symaskinereparatør, Urmager, Urmagermester, Våbenmekaniker, Våbenmester, Finmekanikerarbejde

 

 

 

845

 

 

 

731200

 

 

 

5

 

 

 

Håndfremstilling af musikinstrumenter

 

 

 

Fløjtebygger, Guitarbygger, Intonatør, Klaverbygger, Klaverstemmer, Klavertekniker, Orgelbygger, Orgelpibemager, Pianobygger, Pianomager, Pianosnedker, Pianostemmer, Pianotekniker, Strengemager, Violinbygger, Håndfremstilling af musikinstrumenter

 

 

 

847

 

 

 

731300

 

 

 

5

 

 

 

Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde - Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde

 

 

 

Ciselør, Ciselørmester, Diamantsliber, Fatter, Filigranarbejder, Gemmolog, Gravør, Gravørmester, Gulddekoratør, Guldpolerer, Guldsliber, Guldsmed, Guldsmedemester, Indfatter, Juveler, Kobberstikker, Kunstsmed, Maskingravør, Medaljør, Pantograf, Ravsliber, Smykkesmed, Stempelgravør, Stenfatter, Sølvdesigner, Sølvgravør, Sølvsliber, Sølvsmed, Sølvsmedemester, Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde

 

 

 

849

 

 

 

731400

 

 

 

5

 

 

 

Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner

 

 

 

Gipser, Keramiker, Kunstgipser, Modelgipser, Modellør, Porcelænsdrejer, Porcelænssliber, Pottemager, Pottemagermester, Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner

 

 

 

851

 

 

 

731500

 

 

 

5

 

 

 

Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter

 

 

 

Glarmager, Glasblæser, Glasbøjer, Glasdrejer, Glasformgiver, Glaskunstner, Glasmager, Glasmester, Glaspuster, Glasrørsblæser, Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter

 

 

 

857

 

 

 

731700

 

 

 

5

 

 

 

Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer

 

 

 

Børstenbinder, Børstenbindermester, Kurvemager, Kurvemagermester, Modelskibsbygger, Pibedrejer, Pibemager, Pibeskærer, Pibesnedker, Rammesnedker, Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer

 

 

 

859

 

 

 

731800

 

 

 

5

 

 

 

Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer

 

 

 

Garnmester, Gobelinvæver, Håndvæver, Klædevæver, Lædersmed, Penselmager, Piskemager, Spindemester, Taskemager - håndforarbejdet, Tæppeknytter, Tæppevæver, Vævemester, Væver, Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer

 

 

 

861

 

 

 

731900

 

 

 

5

 

 

 

Andet præcisionshåndværk

 

 

 

Andet præcisionshåndværk

 

 

 

864

 

 

 

732100

 

 

 

5

 

 

 

Prepressarbejde og grafisk formfremstilling

 

 

 

Desktopper - grafisk designer, Desktoppublisher - grafisk designer, DTP'er - grafisk designer, Grafiker, Grafisk assistent, Grafisk designer, Grafisk formgiver, Grafisk tilrettelægger, Mediegrafiker, Scannerfører, Typograf, Prepressarbejde og grafisk formfremstilling

 

 

 

866

 

 

 

732200

 

 

 

5

 

 

 

Trykkerarbejde

 

 

 

Litograf, Printtekniker, Serigraf, Serigrafist, Serigraftrykker, Silketrykker, Trykker, Trykkerarbejde

 

 

 

868

 

 

 

732300

 

 

 

5

 

 

 

Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter

 

 

 

Anilintrykker, Bogbinder, Bogbinderiassistent, Bogbindermedhjælper, Bogbindermester, Bogtrykker, Faktor, Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter

 

 

 

872

 

 

 

741100

 

 

 

5

 

 

 

Elektrikerarbejde

 

 

 

Belysningsmontør, Chefelektriker, Elektriker, Elektrikermester, Industrielektriker, Jernbanearbejder, Relætekniker, Serviceelektriker, Sikrikringsleder, Skibselektriker, Stærkstrømselektriker, Elektrikerarbejde

 

 

 

874

 

 

 

741200

 

 

 

5

 

 

 

Elektromekanikerarbejde

 

 

 

Autoelektriker, Autoelektromekaniker, Autoelektromester, Automatikmekaniker - elektronik, Elektromekaniker, Elmekaniker, Elmekanikermester, Signalmekaniker, Signalmontør, Sikringsmekaniker, Sikringsmester, Sikringsmontør, Støvsugerreparatør, Vægtmekaniker, Vægtmontør, Elektromekanikerarbejde

 

 

 

876

 

 

 

741300

 

 

 

5

 

 

 

Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed

 

 

 

Højspændingsmontør, Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed

 

 

 

879

 

 

 

742100

 

 

 

5

 

 

 

Elektronikmekanikerarbejde

 

 

 

Alarmmontør, Antennemekaniker, Antennemester, Antennemontør, Automatmekaniker, Automatmester, Automatmontør, EDB-montør, Elektronikreparatør, Radioreparatør, TV-reparatør, Videotekniker, Elektronikmekanikerarbejde

 

 

 

881

 

 

 

742200

 

 

 

5

 

 

 

Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi

 

 

 

Telefonmekaniker, Telefonmester, Telegrafmekaniker, Telegrafmester, Telemekaniker, Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi

 

 

 

900

 

 

 

752100

 

 

 

5

 

 

 

Håndværkspræget træimprægneringsarbejde

 

 

 

Afsyrer, Håndværkspræget træimprægneringsarbejde

 

 

 

902

 

 

 

752200

 

 

 

5

 

 

 

Møbelsnedkerarbejde

 

 

 

Antiksnedker, Dekoratørsnedker, Dekupør, Finermester, Industrisnedker, Modelbygger, Modelmager, Modelsnedker, Modelsnedkermester, Møbelpolerer, Møbelsnedker, Møbelsnedkermester, Stolemager, Møbelsnedkerarbejde

 

 

 

904

 

 

 

752300

 

 

 

5

 

 

 

Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner

 

 

 

Maskindrejer, Maskinsnedker, Maskinsnedkermester, Møbeldrejer, Trædrejer, Trædrejermester, Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner

 

 

 

907

 

 

 

753100

 

 

 

5

 

 

 

Skrædderarbejde og beslægtet arbejde

 

 

 

Buntmager, Buntmagermester, Buntmagersyerske, Dameskrædder, Hattemager, Hattemagermester, Herreskrædder, Kjoleskrædder, Kostumeassistent, Modist, Pelssyerske, Skrædder, Skræddermester, Teaterskrædder, Skrædderarbejde og beslægtet arbejde

 

 

 

909

 

 

 

753200

 

 

 

5

 

 

 

Tilskærerarbejde

 

 

 

Gardintilskærer, Handsketilskærer, Lædertilskærer, Modeltilskærer, Tilskærer, Tilskærerassistent, Tilskærermester, Tilskærerarbejde

 

 

 

911

 

 

 

753300

 

 

 

5

 

 

 

Syarbejde og beslægtet arbejde

 

 

 

Billedsyerske, Broderitegner, Broderitekniker, Gardinmester, Gardinsyerske, Handskemager, Hjemmesyerske, Håndsyerske, Kjolesyer, Korsettrice, Modelsyerske, Possementmager, Sejlmager, Sejlmagermester, Sypige, Syarbejde og beslægtet arbejde

 

 

 

913

 

 

 

753400

 

 

 

5

 

 

 

Møbelpolstrerarbejde

 

 

 

Autopolstrer, Autosadelmager, Møbelpolstermester, Møbelpolstrer, Møbeltapetserer, Møbeltilskærer, Polstrer, Polstrermester, Sadelmager, Sadelmagermester, Møbelpolstrerarbejde

 

 

 

915

 

 

 

753500

 

 

 

5

 

 

 

Forarbejdning af skind

 

 

 

Garver, Garveritekniker, Garvermester, Hudearbejder, Minksorterer, Pelsarbejder, Pelsbereder, Pelssorterer, Skindsorterer, Forarbejdning af skind

 

 

 

917

 

 

 

753600

 

 

 

5

 

 

 

Skomagerarbejde og beslægtet arbejde

 

 

 

Bæltemester, Etuimager, Håndskomager, Håndskomagermester, Læderhåndværker, Nådler, Ortopædisk håndskomager, Ortopædisk skomager, Skomager, Skomagermester, Skomodellør, Skoreparatør, Skotøjsmager, Taskemager, Træskomager, Træskomagermester, Tøffelmager, Skomagerarbejde og beslægtet arbejde

 

 

 

942

 

 

 

812100

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved forarbejdning af metal

 

 

 

Formbygger, Hærdemester, Hærder, Industritekniker, Jernstøber, Ovnbrænder, Ovnpasser, Ovnsætter, Ovnsættermester, Støberiarbejder, Stålarbejder, Stålvalser, Stålværksarbejder, Trykstøber, Valsemester, Valser, Valseværkarbejder, Operatørarbejde ved forarbejdning af metal

 

 

 

944

 

 

 

812200

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal

 

 

 

Forgylder, Forgyldermester, Forkromer, Fornikler, Forsølver, Galvanisør, Galvanotekniker, Lakarbejder, Ovnlakerer, Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal

 

 

 

947

 

 

 

813110

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri

 

 

 

Medicinalarbejder, Medicinalassistent, Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri

 

 

 

948

 

 

 

813120

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri

 

 

 

Ammunitionsarbejder, Elementstøber, Kalkbrænder, Kalkmester, Kemikaliearbejder, Knusemester, Krudtværksarbejder, Lakkoger, Limkoger, Lysestøber, Mørtelmester, Raffinaderiarbejder, Raffinør, Syrearbejder, Syremester, Vokskoger, Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri

 

 

 

950

 

 

 

813200

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter

 

 

 

Digitalprintmedarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter

 

 

 

953

 

 

 

814100

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter

 

 

 

Gummiarbejder, Vulkanisør, Vulkanisørmester, Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter

 

 

 

955

 

 

 

814210

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning

 

 

 

956

 

 

 

814220

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter

 

 

 

Bådestøber - plast, Plasticstøber, Plasticsvejser, Sprøjtestøber, Sprøjtetekniker, Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter

 

 

 

958

 

 

 

814300

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter

 

 

 

Emballagearbejder, Kartonnagearbejder, Kartonnageassistent, Konvolutarbejder, Papirindustriarbejder, Papirskærer, Papirvarearbejder, Æskearbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter

 

 

 

961

 

 

 

815100

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil

 

 

 

Garnbinder, Garnspinder, Kartemester, Karter, Karteriarbejder, Ringspinder, Spinder, Spinderiarbejder, Spinderileder, Spolemester, Spoleoperatør, Spoler, Spoleskifter, Uldspinder, Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil

 

 

 

963

 

 

 

815200

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved vævning og strikning

 

 

 

Knytter, Trikotagetekniker, Operatørarbejde ved vævning og strikning

 

 

 

965

 

 

 

815300

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde af symaskiner

 

 

 

Bandagesyer, Beklædningsarbejder, Broderiassistent, Broderimontør, Industrisyer, Konfektionsarbejder, Konfektionssyerske, Maskinsyerske, Skindsyerske, Sydame, Syer, Syerske, Syoperatør, Systueassistent, Systuemedhjælper, Trikotagesyer, Tæppesyerske, Operatørarbejde af symaskiner

 

 

 

967

 

 

 

815400

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler

 

 

 

Appreturarbejder, Appreturmester, Blegemester, Dekatør, Farvemester, Farver, Farveriarbejder, Farverimester, Farverioperatør, Tekstilfarver, Tekstiltrykker, Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler

 

 

 

969

 

 

 

815500

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder

 

 

 

Garveriarbejder, Læderarbejder, Skindarbejder, Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder

 

 

 

971

 

 

 

815600

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter

 

 

 

Læstearbejder, Maskinpinder, Pinder, Skotøjsarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter

 

 

 

973

 

 

 

815700

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde af vaskemaskiner

 

 

 

Operatørarbejde af vaskemaskiner

 

 

 

975

 

 

 

815900

 

 

 

5

 

 

 

Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter

 

 

 

Filtskærer, Læderstanser, Stofmaler, Tekstilmester, Tekstiloperatør, Tekstilsvejser, Tovværksarbejder, Vodbinder, Vodbindermester, Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter

 

 

 

984

 

 

 

817100

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter

 

 

 

Crepemester, Crepeoperatør, Papirtilskærer, Rulleskærer, Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter

 

 

 

986

 

 

 

817200

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved træforarbejdning

 

 

 

Savfører, Savværksmedhjælper, Træarbejder, Træindustriarbejder, Træværksarbejder, Operatørarbejde ved træforarbejdning

 

 

 

989

 

 

 

818100

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik

 

 

 

Brænder, Figurmager, Gipsbrænder, Gipsstøber, Glasarbejder, Glaserer, Glasmontør, Glasskærer, Glassmelter, Lervarearbejder, Porcelænsarbejder, Porcelænsbrænder, Porcelænsstøber, Teglbrænder, Teglmester, Teglværksarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik

 

 

 

991

 

 

 

818210

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri

 

 

 

Belysningsarbejder, Elarbejder, Elværksarbejder, Elværksassistent, Transformatorarbejder, Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri

 

 

 

992

 

 

 

818290

 

 

 

5

 

 

 

Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg

 

 

 

Fyrbøder, Kedelarbejder, Kedelformand, Kedelmester, Kedelpasser, Lokomotivfyrbøder, Skibsfyrbøder, Søfyrbøder, Varmemester, Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg

 

 

 

994

 

 

 

818300

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning

 

 

 

Banderolør, Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning

 

 

 

996

 

 

 

818910

 

 

 

5

 

 

 

Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg

 

 

 

Pumpemester, Pumpepasser, Turbinemester, Turbinepasser, Vandværksarbejder, Vandværksassistent, Vandværksleder, Vandværksmester, Vandværkspasser, Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg

 

 

 

997

 

 

 

818990

 

 

 

5

 

 

 

Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner

 

 

 

Stanser, Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner

 

 

 

1001

 

 

 

821100

 

 

 

5

 

 

 

Monteringsarbejde af mekaniske maskiner

 

 

 

Fotomontrice, Kameramontør, Monteringsarbejde af mekaniske maskiner

 

 

 

1003

 

 

 

821200

 

 

 

5

 

 

 

Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr

 

 

 

EL montrice, Elektronikarbejder, Elektrooperatør, Elektrovikler, Lampemontør, Målermontør, Måleropsætter, Svagstrømsassistent, Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr

 

 

 

1005

 

 

 

821900

 

 

 

5

 

 

 

Andet monteringsarbejde

 

 

 

Finersamler, Isværksarbejder, Klichemontør, Kontrolsorterer, Møbelmontør, Påfylder, Rammesamler, Andet monteringsarbejde

 

 


Til toppen

Bilag 11 – Branchekoder for detailområdet

 

 

 

107120 Fremstilling af friske bageriprodukter

 

 

451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.

 

 

453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

 

 

471110 Købmænd og døgnkiosker

 

 

471120 Supermarkeder

 

 

471130 Discountforretninger

 

 

471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger

 

 

472100 Frugt- og grøntforretninger

 

 

472200 Slagter- og viktualieforretninger

 

 

472300 Fiskeforretninger

 

 

472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer

 

 

472500 Detailhandel med drikkevarer

 

 

472600 Tobaksforretninger

 

 

472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger

 

 

473000 Servicestationer

 

 

474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software

 

 

474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr

 

 

474300 Radio- og tv-forretninger

 

 

475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.

 

 

475210 Farve- og tapetforretninger

 

 

475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner

 

 

475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning

 

 

475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater

 

 

475910 Møbelforretninger

 

 

475920 Boligtekstilforretninger

 

 

475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.

 

 

475940 Forhandlere af musikinstrumenter

 

 

475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.

 

 

476100 Detailhandel med bøger

 

 

476200 Detailhandel med aviser og papirvarer

 

 

476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser

 

 

476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr

 

 

476420 Cykel- og knallertforretninger

 

 

476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil

 

 

476500 Detailhandel med spil og legetøj

 

 

477110 Tøjforretninger

 

 

477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger

 

 

477210 Skotøjsforretninger

 

 

477220 Lædervareforretninger

 

 

477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

 

 

477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje

 

 

477610 Blomsterforretninger

 

 

477620 Planteforhandlere og havecentre

 

 

477630 Dyrehandel

 

 

477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

 

 

477810 Optikere

 

 

477820 Fotoforretninger

 

 

477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

 

 

477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed

 

 

477890 Detailhandel med andre varer i.a.n.

 

 

477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger

 

 

478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder

 

 

478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder

 

 

478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder

 

 

479110 Detailhandel fra postordreforretninger

 

 

479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter

 

 

479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

 

 

772200 Udlejning af videobånd og videodisks

 

 

952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer

 

 

 

 

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF-Tidende 1994, nr. L 216, side 12, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.

Til toppen