Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 902 af 6/6 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 506 af 23/3 2021.

I medfør af § 9, stk. 42, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 821 af 9. juni 2020, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner

§ 1. Betegnelsen A1-prøven anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for danskprøven på A1-niveau, som en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, på grundlag af ægteskab eller fast samlivsforhold skal bestå som betingelse for fortsat ophold og nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 34 og 36.

Stk. 2. Betegnelsen A2-prøven anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for danskprøven på A2-niveau, som en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, på grundlag af ægteskab eller fast samlivsforhold skal bestå som betingelse for fortsat ophold og nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse , jf. udlændingelovens § 9, stk. 35 og 37.

§ 2. Betegnelsen prøvedeltager anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en udlænding, der ønsker at aflægge eller har aflagt A1-prøven eller A2-prøven.

§ 3. Betegnelsen prøveafholder anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for den udbyder, som Udlændingestyrelsen har indgået aftale med om at afholde A1-prøven og A2-prøven.

Til toppen

Kapitel 2 – A1- og A2-prøvernes form

§ 4. A1- og A2-prøverne er mundtlige prøver, som aflægges individuelt uden hjælpemidler.

Stk. 2. A1- og A2-prøverne gennemføres ved hjælp af et computerbaseret prøvesystem, der afspiller prøvernes spørgsmål og optager prøvedeltagerens svar. Prøvedeltageren skal ikke betjene computeren, og aflæggelse af A1- og A2-prøverne forudsætter ikke it-mæssige kundskaber.

§ 5. Den samlede prøvetid for A1-prøven er ca. 20 minutter og for A2-prøven ca. 25 minutter afhængig af de enkelte spørgsmåls nøjagtige varighed. Alle prøvedeltagere tildeles samme svartid inden for den samlede prøvetid.

Til toppen

Kapitel 3 – A1- og A2-prøvernes indhold

§ 6. A1-prøven består af 30 spørgsmål fordelt på fire delprøver. I delprøve 1 skal prøvedeltageren svare på spørgsmål om sig selv. I delprøve 2 skal prøvedeltageren lytte til en række korte tekster og svare på spørgsmål om teksterne. I delprøve 3 skal prøvedeltageren lytte til en række tekster og skal svare på, om et givent billede passer til hver tekst. I delprøve 4 skal prøvedeltageren lytte til en række korte historier og svare på spørgsmål om hver historie.

§ 7. A2-prøven består af 30 spørgsmål fordelt på fire delprøver. I delprøve 1 skal prøvedeltageren svare på spørgsmål om sig selv. I delprøve 2 skal prøvedeltageren lytte til en række tekster og svare på spørgsmål om teksterne. I delprøve 3 skal prøvedeltageren lytte til en række dialoger og svare på spørgsmål om hver dialog. I delprøve 4 skal prøvedeltageren lytte til en fortælling og skal svare på spørgsmål om fortællingen.

Til toppen

Kapitel 4 – Gebyrbetaling

§ 8. Prøvedeltageren skal betale gebyr for hver aflagt prøve, jf. udlændingelovens § 9, stk. 40 og 42.

Stk. 2. Gebyret skal betales til prøveafholder ved tilmelding til A1-prøven og A2-prøven. Tilmelding til A1-prøven og A2-prøven bekræftes, når gebyret er betalt.

Stk. 3. Gebyr indbetalt for at aflægge A1-prøven eller A2-prøven refunderes, hvis gebyret er betalt ved en fejl. Det samme gælder, hvis prøvedeltageren får medhold i en klage over bedømmelsen af prøven, og prøvedeltageren under klagesagsbehandlingen har betalt gebyr for at aflægge prøven på ny.

Til toppen

Kapitel 5 – Frist for aflæggelse af A1- og A2-prøverne

§ 9. Udlændingestyrelsen fastsætter en frist på 6 måneder til at bestå A1-prøven. Fristen beregnes fra tidspunktet for prøvedeltagerens tilmelding til folkeregistret eller, hvis prøvedeltageren allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. Fristen meddeles prøvedeltageren skriftligt.

Stk. 2. Hvis prøvedeltageren har aflagt, men ikke har bestået A1-prøven inden fristen fastsat efter stk. 1, forlænges fristen med 3 måneder. Prøvedeltageren kan aflægge prøven flere gange, men prøven skal senest være bestået inden udløbet af 3-månedersperioden.

Stk. 3. Hvis prøvedeltageren ikke har bestået A1-prøven inden for fristerne nævnt i stk. 1 og 2, kan opholdstilladelsen inddrages, og den økonomiske sikkerhedsstillelse kan ikke nedsættes, jf. dog § 11.

Stk. 4. Hvis udlændingen har anden dokumentation for danskkundskaber på A1-niveau eller højere, påhviler det udlændingen at dokumentere dette inden for fristerne nævnt i stk. 1 og 2, jf. bilag 1.

§ 10. Udlændingestyrelsen fastsætter en frist på 9 måneder til at bestå A2-prøven. Fristen beregnes fra tidspunktet for prøvedeltagerens tilmelding til folkeregistret eller, hvis prøvedeltageren allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. Fristen meddeles prøvedeltageren skriftligt.

Stk. 2. Hvis prøvedeltageren har aflagt, men ikke har bestået A2-prøven inden fristen fastsat efter stk. 1, forlænges fristen med 3 måneder. Prøvedeltageren kan aflægge prøven flere gange, men prøven skal senest være bestået inden udløbet af 3-månedersperioden.

Stk. 3. Hvis prøvedeltageren ikke har bestået A2-prøven inden for fristerne nævnt i stk. 1 og 2, kan den økonomiske sikkerhedsstillelse ikke nedsættes, jf. dog § 11.

Stk. 4. Hvis udlændingen har anden dokumentation for danskkundskaber på A2-niveau eller højere, påhviler det udlændingen at dokumentere dette inden for fristerne nævnt i stk. 1 og 2, jf. bilag 2.

§ 11. Fristerne efter §§ 9 og 10 kan suspenderes, hvis prøvedeltageren har lovligt forfald.

Stk. 2. Lovligt forfald kan f.eks. foreligge ved dokumentation for

1) barsel,

2) prøvedeltagerens eller prøvedeltagerens mindreårige barns sygdom og

3) ekstraordinære uforudsete transportproblemer.

Stk. 3. Det påhviler prøvedeltageren at rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, hvis prøvedeltageren ønsker, at fristerne efter §§ 9 eller 10 suspenderes. Når årsagen til forfaldet ikke længere foreligger, træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, hvorvidt fristen kan suspenderes, og fastsætter eventuelt en ny frist til at bestå A1- eller A2-prøven. Prøvedeltageren skal aflægge og bestå prøven senest ved udløbet af den frist, som Udlændingestyrelsen måtte have fastsat efter 2. pkt.

Til toppen

Kapitel 6 – Deltagelse i A1- og A2-prøverne

§ 12. Deltagelse i A1- og A2-prøverne er betinget af, at prøvedeltageren forud for prøvetagning

1) har tilmeldt sig prøven hos prøveafholder,

2) har betalt prøvegebyret, jf. § 8, stk. 1 og 2,

3) foreviser dokumentation for at have opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, på grundlag af ægteskab eller fast samlivsforhold og

4) ved prøveafholdelse foreviser pas eller anden gyldig rejselegitimation med billede udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 2. Hvis en prøvedeltager ikke kan forevise legitimation med foto, jf. stk. 1, eller prøvedeltagers identitet betvivles, skal prøveafholder straks kontakte Udlændingestyrelsen.

§ 13. I forbindelse med beslutningen om, at A1-prøven skal bestås, vejleder Udlændingestyrelsen prøvedeltageren om reglerne for prøven, herunder følgerne af ikke at overholde reglerne, mulighed for at klage over prøveforløbet og bedømmelsen af prøven. Udlændingestyrelsen vejleder på tilsvarende vis en prøvedeltager, som ønsker at bestå A2-prøven.

§ 14. Prøvedeltageren har ansvaret for at tilmelde sig A1- og A2-prøverne hos prøveafholderen.

§ 15. Ved forstyrrende adfærd eller ved anvendelse af hjælpemidler kan prøveafholder bortvise prøvedeltageren fra deltagelse i prøven.

Til toppen

Kapitel 7 – A1- og A2-prøvernes afholdelse

§ 16. Prøveafholder skal sikre, at A1- og A2-prøverne gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne og øvrige lokaler, som anvendes i relation til prøveafholdelse, er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

Til toppen

Kapitel 8 – Bedømmelse af prøven

§ 17. Udlændingestyrelsen beskikker censorer. Som censorer beskikkes så vidt muligt lærere fra prøveafholdende udbydere af danskuddannelser efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udlændingestyrelsen kan beskikke andre som censorer.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen afbeskikker censorer. Afbeskikkelse kan ske efter Udlændingestyrelsens ønske eller efter anmodning fra den enkelte censor.

Stk. 3. Vederlag til censorer fastsættes og udbetales af Udlændingestyrelsen.

Stk. 4. Der tildeles to censorer pr. aflagt prøve.

§ 18. Prøvedeltageren har bestået A1-prøven, hvis minimum 21 af prøvens 30 spørgsmål er korrekt besvaret. Alle spørgsmål vægtes lige i bedømmelsen.

Stk. 2. Prøvedeltageren har bestået A2-prøven, hvis minimum 21 af prøvens 30 spørgsmål er korrekt besvaret. Alle spørgsmål vægtes lige i bedømmelsen.

§ 19. På baggrund af censorernes bedømmelse træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, hvorvidt A1- og A2-prøverne er beståede eller ikke beståede.

Til toppen

Kapitel 9 – Klager

§ 20. En klage over forhold under prøveaflæggelsen skal indgives til Udlændingestyrelsen senest 7 dage efter, at prøven har fundet sted. Klager, der indgives senere, afvises.

§ 21. Prøvedeltageren kan klage til Styrelsen for International Rekruttering og Integration over Udlændingestyrelsens afgørelse om, hvorvidt A1- eller A2-prøven er bestået eller ikke er bestået. Klagen skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest 7 dage efter, at afgørelsen er meddelt. Klager, der indgives senere, afvises.

Stk. 2. Indtil Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse efter stk. 1, kan Udlændingestyrelsen ikke træffe afgørelse om afslag på forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelsen under henvisning til, at prøvedeltageren ikke har bestået A1-prøven eller A2-prøven.

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. § 1, § 10 og § 21, stk. 2, finder alene anvendelse på udlændinge, som har ansøgt om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, fra og med den 1. juli 2018. I sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse inden den 1. juli 2018, finder § 1, § 10 og § 22, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 180 af 26. februar 2013 fortsat anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 180 af 26. februar 2013 om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge ophæves, jf. dog stk. 2.

Til toppen

Bilag 1 – Prøver m.v., der anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A1-niveau:

1. Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de tre discipliner.

2. Folkeskolens prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne, bortset fra orden.

3. Teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), almen studentereksamen (stx) samt erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux): Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

4. Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen (hf) med eller uden overbygning: Dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

5. Bevis for eux 1. del: Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

6. Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G-D, eller dansk niveau G-D med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller udstedt deltagerbevis. Bevis for almen forberedelseseksamen.

7. Forberedende voksenundervisning (FVU): Bestået FVU-læsning trin 1, trin 2, trin 3 eller trin 4.

8. Forberedende grunduddannelse (FGU): Kompetencebevis med prøvekarakter på mindst 02 eller med standpunktsbedømmelse på mindst 02 i dansk som andetsprog niveau G-D eller dansk niveau G-D.

9. Bevis for erhvervsuddannelse, herunder grundforløbsbevis eller en erklæring fra skolen med oplysning om delvis gennemført undervisning med standpunkts- eller prøvekarakteren på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.

10. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Aarhus Kommunes Sprogcenter.

11. Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Ældre, godkendte prøver

12. Sprogcentrenes Almenprøve 1 og Almenprøve 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

13. Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven).

14. Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 3,0 eller derover.

15. Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

16. Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

17. Bestået dansk som andetsprog trin 1, Dansk trin 1 eller Dansk trin 2 fra almen voksenuddannelse (avu).

18. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse (pgu), social- og sundhedsassistentuddannelsen med et gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakterer i dansk på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen).

19. Danskuddannelsernes Studieprøve bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.

Til toppen

Bilag 2 – Prøver m.v., der anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A2-niveau:

1. Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de tre discipliner.

2. Folkeskolens prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne, bortset fra orden.

3. Teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), almen studentereksamen (stx) samt erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux): Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

4. Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen (hf) med eller uden overbygning: Dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

5. Bevis for eux 1. del: Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

6. Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G-D, eller dansk niveau G-D, med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller udstedt deltagerbevis. Bevis for almen forberedelseseksamen.

7. Forberedende voksenundervisning (FVU): Bestået FVU-læsning trin 2, trin 3 eller trin 4.

8. Forberedende grunduddannelse (FGU): Kompetencebevis med prøvekarakter på mindst 02 eller med standpunktsbedømmelse på mindst 02 i dansk som andetsprog niveau G-D eller dansk niveau G-D.

9. Bevis for erhvervsuddannelse, herunder grundforløbsbevis eller en erklæring fra skolen med oplysning om delvis gennemført undervisning med standpunkts- eller prøvekarakteren på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.

10. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Aarhus Kommunes Sprogcenter.

11. Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Ældre, godkendte prøver

12. Sprogcentrenes Almenprøve 1 og Almenprøve 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

13. Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven).

14. Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 3,0 eller derover.

15. Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

16. Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

17. Bestået dansk som andetsprog trin 1, Dansk trin 1 eller Dansk trin 2 fra almen voksenuddannelse (avu).

18. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse (pgu), social- og sundhedsassistentuddannelsen med et gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakterer i dansk på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen).

19. Danskuddannelsernes Studieprøve bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.

Til toppen

Noter

§ 22 ændret 26/3 2021 ved bek. nr. 506 af 23/3 2021.

Bilag 1 og 2 ændret 1/7 2020 ved bek. nr. 956 af 23/6 2020.

Til toppen