Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1407 af 26/9 2020.

I medfør af § 65 d i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål og område

§ 1. Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø har til formål at sikre, at certificeringsorganer råder over de rette kompetencer til at auditere det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, herunder at auditorer har de nødvendige kompetencer til at afdække og foretage vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i deres audit.

§ 2. Formålet med denne bekendtgørelse er at beskrive, hvornår certificeringsorganers auditorer skal have gennemført en uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø.

Stk. 2. Formålet er endvidere at beskrive den viden og de færdigheder, certificeringsorganers auditorer skal være i besiddelse af, efter at have gennemført uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø.

Stk. 3. Videre er det formålet at beskrive, hvornår kravet om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø kan fraviges.

§ 3. Virksomheder med ansatte, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, og som ønsker at få certificeret sit arbejdsmiljøledelsessystem og få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, skal anvende et certificeringsorgan, der opfylder kravene i § 4.

Til toppen

Kapitel 2 – Krav om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø

§ 4. For at et certificeringsorgan kan udstede et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat til en virksomhed, skal certificeringsorganet sikre, at den eller de auditorer, der auditerer virksomhedens arbejdsmiljø-ledelsessystem, har gennemført uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø som beskrevet i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved auditorer forstås certificeringsorganets personale, som har til opgave at efterprøve, om virksomhederne lever op til de krav, der følger af regler og standarder.

§ 5. Uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø har fokus på de påvirkninger i det psysiske arbejdsmiljø, som fremgår af bilag 1.

§ 6. De kompetencer, som auditorerne skal være i besiddelse af efter at have gennemført uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø, fremgår af bilag 2.

Til toppen

Kapitel 3 – Uddannelsens opbygning

§ 7. Uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø er modulopbygget og har en varighed af i alt fire dage.

Stk. 2. Det første modul består af to sammenhængende undervisningsdage om viden og færdigheder i forhold til vurdering af psykisk arbejdsmiljø, jf. bilag 2.

Stk. 3. Det andet og tredje modul består af enkeltstående undervisningsdage om konkrete erfaringer.

Til toppen

Kapitel 4 – Dokumentation for gennemført uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

§ 8. Auditorer, der har gennemført uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø efter denne bekendtgørelse, får udstedt et bevis for gennemført uddannelse.

Stk. 2. Beviset kan udstedes i digital udgave.

Til toppen

Kapitel 5 – Fravigelse af kravet om uddannelse og procedure for vurdering af kompetencer

§ 9. Kravet i § 4, stk. 1, finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor

1) certificeringsorganet har og anvender en procedure til identifikation af auditorer, der ved anden uddannelse har tilegnet sig kompetencer til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, jf. bilag 2,

2) certificeringsorganet på baggrund af proceduren nævnt i nr. 1, i enkeltstående tilfælde konkret har identificeret en auditor, der har komptence til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, jf. bilag 2, og

3) proceduren nævnt i nr. 1, og identifikationen nævnt i nr. 2, opfylder betingelserne i henholdsvis § 10, stk. 1 og 2.

§ 10. Procedure til identifikation af auditorer, der ved anden uddannelse har tilegnet sig kompetencer til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, skal være godkendt af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, inden anvendelse.

Stk. 2. Ved konkret identifikation på baggrund af proceduren nævnt i stk. 1, skal grundlaget for, at en auditor ved anden uddannelse har tilegnet sig alle de kompetencer, som er beskrevet i bilag 2, efterfølgende dokumenteres overfor DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

Stk. 3. Ved et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan forstås et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1511 af 14. december 2018 om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anerkendte arbejdsmiljøcertifikater, der er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne certifikater finder de hidtil gældende regler anvendelse frem til førstkommende recertificering.

Til toppen

Bilag 1 – Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 5

a) Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.

b) Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

c) Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

d) Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

e) Arbejdsrelateret vold i arbejdet.

f) Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Til toppen

Bilag 2 – Kompetencer, som auditorerne skal være i besiddelse af efter at have gennemført uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø, jf. § 6

1. Uddannelsesmål

Den enkelte auditor kan afdække og foretage vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i sin auditering af arbejdsmiljøledelsessystemet.

Den enkelte auditor kan vurdere, om arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der er nævnt i bilag 1. Vurderingen foretages inden for lovgivningens rammer og gældende praksis.

Den enkelte auditor kan give afvigelser m.v., hvis arbejdet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der er nævnt i bilag 1.

2. Kompetencer

Viden om psykisk arbejdsmiljø

Den enkelte auditor har viden om psykisk arbejdsmiljø og lovgivningen på området, herunder hvilken rolle arbejdsgivere, arbejdsledere og ansatte har i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.

Den enkelte auditor har viden om Arbejdstilsynets konstaterings- og påbudspraksis inden for psykisk arbejdsmiljø, jf. bilag 1.

Den enkelte auditor har viden om, hvordan man holder sig opdateret om udviklingen i Arbejdstilsynets konstaterings- og påbudspraksis inden for psykisk arbejdsmiljø.

Færdigheder i forhold til psykisk arbejdsmiljø

Den enkelte auditor kan afdække påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, forebyggende foranstaltninger og arbejdsmæssige konsekvenser og på denne baggrund gennemføre en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø.

Den enkelte auditor kan anvende data, der er tilgængelig før audit, i forberedelse og gennemførelse af audit samt i en efterfølgende vurdering af det psykiske arbejdsmiljø, herunder data i form af arbejdspladsvurderinger, sygefraværsstatistikker, trivselsmålinger, arbejdsmiljøorganisationens referarter og planer m.v.

Den enkelte auditor kan under audit anvende de metoder til afdækning af det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet benytter, herunder gennemføre samtaler med arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationen samt anvende spørgeguides, tjeklister, observationer og vurderingsværktøjer.

Den enkelte auditor kan anvende resultaterne af de indsamlede data til at vurdere, om der er væsentlige påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, som Arbejdstilsynet ville give påbud om, og den enkelte auditor kan give afvigelser, observationer m.v. indenfor psykisk arbejdsmiljø.

Til toppen