Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 478 af 10/5 2013 ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1129 af 26/8 2016,

bekendtgørelse nr. 993 af 28/6 2018,

bekendtgørelse nr. 218 af 27/2 2019.

I medfør af § 2, stk. 2, jf. § 3, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Personkreds

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter bandagister, ambulancebehandlere, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kiropraktorer, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, kontaktlinseoptikere, optikere, optometrister, osteopater, radiografer, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og tandplejere, der er

1) statsborgere i og uddannet som en af denne bestemmelse omfattet sundhedsperson i et land uden for EU/EØS,

2) statsborgere i et land uden for EU/EØS og uddannet som en af denne bestemmelse omfattet sundhedsperson i et andet EU/EØS land og

3) statsborgere i et EU/EØS land og uddannet som en af denne bestemmelse omfattet sundhedsperson i et land uden for EU/EØS, med mindre uddannelsesbeviset er anerkendt i et andet EU/EØS land, og sundhedspersonen kan dokumentere mindst 3 års erhvervserfaring i det pågældende land, jf. bekendtgørelse nr. 49 af 13. januar 2010 om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson.

Til toppen

Kapitel 2 – Autorisationsbetingelser

§ 2. Sundhedsstyrelsen meddeler efter ansøgning de af § 1 omfattede sundhedspersoner en dansk autorisation og for kiropraktorers vedkommende endvidere tilladelse til selvstændigt virke, når følgende betingelser er opfyldt i nævnte rækkefølge:

 

1) Sundhedsstyrelsen har vurderet sundhedspersonens grunduddannelse som egnet til afprøvning. En grunduddannelse, der er afsluttet mere end 6 år forud for ansøgningstidspunktet anses for forældet med mindre det dokumenteres, at sundhedspersonen har arbejdet inden for sit fag i mindst 12 måneder inden for de 6 år, der går forud for ansøgningstidspunktet.

 

2) Sundhedspersonen har bestået »Prøve i Dansk 3« med minimum karaktererne 10 i mundtlig kommunikation, 7 i læseforståelse og 7 i skriftlig fremstilling. Hvis de påkrævede karakterer er opnået i forskellige prøver, er det et krav, at prøverne har fundet sted inden for en periode på 12 måneder.

3) Jordemødre har bestået relevante prøver, som fastsættes af Sundhedsstyrelsen.

4) Sundhedspersonen har gennemført og fået godkendt en praktisk-klinisk evalueringsansættelse af 6 måneders varighed.

 

5) Kiropraktorer skal for at få tilladelse til selvstændigt virke gennemgå et turnusforløb af 12 måneders varighed, jf § 6. Dog kan Sundhedsstyrelsen i henhold til § 7 dispensere fra kravene til at få tilladelse til selvstændigt virke.

 

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan efter en konkret vurdering undtage jordemødre fra de i stk. 1, nr. 3, nævnte prøver.

 

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte sprogtest kan gennemføres forud for Sundhedsstyrelsens vurdering af Sundhedspersonens grunduddannelse. Sprogtesten skal dog være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, med mindre det dokumenteres, at sundhedspersonen ubrudt har opholdt sig i Danmark i perioden efter, at sprogtesten er bestået.

 

§ 2 a. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler efter ansøgning tilladelse til at betegne sig som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) efter betingelserne i stk. 2 eller 3.

 

Stk. 2. En ansøger, der samtidig med sin ansøgning om autorisation som ambulancebehandler ansøger om tilladelse til at betegne sig som ambulancebehandler med særlig kompetencer (paramediciner), skal gennemføre autorisationsprocessen, jf. § 2, med den i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte evalueringsansættelse som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

 

Stk. 3. En ansøger, der har opnået autorisation som ambulancebehandler og som efterfølgende ansøger om tilladelse til at betegne sig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) på baggrund af uddannelse i udlandet, skal opfylde følgende betingelser i nævnte rækkefølge:

 

1) Styrelsen for Patientsikkerhed skal vurdere ansøgers uddannelse til ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) som egnet til afprøvning. En uddannelse, der er afsluttet mere end 6 år forud for ansøgningstidspunktet, anses for forældet med mindre det dokumenteres, at ansøger har arbejdet inden for sit fag som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) i mindst 12 måneder inden for de 6 år, der går forud for ansøgningstidspunktet.

 

2) Ansøger skal gennemføre en evalueringsansættelse som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

 

§ 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter indhold og krav til de i § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte prøver. Indholdet og kravene offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen afholder udgifterne til den i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte prøve. Eventuelle udgifter til den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest) afholdes af ansøger selv.

 

 

Til toppen

Kapitel 3 – Evalueringsansættelse

§ 4. Den i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte praktisk-kliniske evalueringsansættelse har til formål at teste sundhedspersonens kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis. Sundhedspersonen skal selv skaffe sig en evalueringsansættelse.

Stk. 2. Til brug for evalueringsansættelsen udsteder Sundhedsstyrelsen efter ansøgning en autorisation (evalueringsautorisation), som er begrænset i tid og sted. Ansøgning herom kan indgives, når sundhedspersonen har søgt og modtaget tilbud om en evalueringsansættelse.

Stk. 3. Evalueringsansættelsen kan først påbegyndes, når betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1 - 3 er opfyldt.

Stk. 4. Prøver og evalueringsansættelsen skal være afsluttet med positivt resultat senest 3 år efter, at Sundhedsstyrelsen har godkendt grunduddannelsen som egnet til afprøvning.

Stk. 5. En evalueringsautorisation kan efter ansøgning i særlige tilfælde forlænges af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 6. En evalueringsautorisation kan tilbagekaldes af Sundhedsstyrelsen, hvis ansættelsen ophører, eller hvis styrelsen finder tilbagekaldelse nødvendig i tilfælde, hvor ansættelsesstedet har indberettet, at sundhedspersonens faglige, sproglige eller kommunikative kvalifikationer er mangelfulde.

§ 5. Under den i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte praktisk-kliniske evalueringsansættelse vurderes sundhedspersonens basale faglige kompetencer, herunder sproglige/kommunikative kvalifikationer. Ved afslutningen af ansættelsen indsender ansættelsesstedet afsluttende vurdering til Sundhedsstyrelsen på et af styrelsen særligt udarbejdet evalueringsskema.

Stk. 2. Vurderer ansættelsesstedet det samlede ansættelsesforløb positivt, meddeler Sundhedsstyrelsen sundhedspersonen varig dansk autorisation og for kiropraktorers vedkommende autorisation og efter ansøgning tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor, når betingelserne i henhold til § 6 er opfyldt.

Stk. 3. Vurderer ansættelsesstedet det samlede ansættelsesforløb negativt, d.v.s. , at sundhedspersonen i væsentligt omfang ikke lever op til det sproglige/kommunikative og faglige kompetenceniveau, som en tilsvarende dansk uddannet sundhedsperson forudsættes at have, vil Sundhedsstyrelsen på baggrund af evalueringen tage stilling til, om der er grundlag for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesperiode, eller om ansøger skal meddeles afslag på autorisation.

§ 6. For at kunne opnå selvstændigt virke som kiropraktor skal en af § 1 omfattet kiropraktor gennemgå turnustjeneste i overensstemmelse med §§ 3 - 4 og 6 - 7 i bekendtgørelse nr. 650 af 26. juni 2009 om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor. Evalueringsansættelsen kan indgå som en del af turnustjenesten, hvis den er gennemført hos en tutor.

Til toppen

Kapitel 4 – Dispensation

§ 7. Sundhedsstyrelsen kan under helt særlige omstændigheder dispensere fra en eller flere af de i § 2, stk. 1, nævnte betingelser for opnåelse af autorisation og for kiropraktorers vedkommende den i § 6 nævnte betingelse for at opnå tilladelse til selvstændigt virke.

Til toppen

Kapitel 5 – Klageadgang

§ 8. Sundhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse senest fire uger efter dato for afgørelsen.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) vejledning nr. 119 af 20. november 2002 om autorisation af ergoterapeuter og fysioterapeuter uddannet i udlandet,

2) vejledning nr. 120 af 20. november 2002 om prøveansættelser for udenlandske ergoterapeuter, der ikke er omfattet af EF’s generelle ordning eller den nordiske overenskomst,

3) vejledning nr. 121 af 20. november 2002 om prøveansættelser for udenlandske fysioterapeuter, der ikke er omfattet af EF’s generelle ordning eller den nordiske overenskomst

4) vejledning nr. 122 af 20. november 2002 om autorisation af jordemødre uddannet i udlandet,

5) vejledning nr. 123 af 20. november 2002 om prøveansættelser som centerjordemoder for udenlandske jordemødre, der ikke er omfattet af EF’s direktiver vedrørende jordemødre eller den nordiske overenskomst,

6) vejledning nr. 124 af 20. november 2002 om prøveansættelser for udenlandske sygeplejersker, der ikke er omfattet af EF’s direktiver vedrørende sygeplejersker eller den nordiske overenskomst,

7) vejledning nr. 125 af 20. november 2002 om autorisation af sygeplejersker uddannet i udlandet,

8) vejledning nr. 97 af 15. november 2005 om prøveansættelser for udenlandske bioanalytikere, der ikke er omfattet af EF’s direktiver vedrørende bioanalytikere eller den nordiske overenskomst og

9) vejledning nr. 98 af 15. november 2005 om autorisation af bioanalytikere uddannet i udlandet.

§ 10. En af § 1 omfattet sundhedsperson, der har opnået Sundhedsstyrelsens godkendelse til at kvalificere sig til varig autorisation, kan indtil 15. maj 2014 færdiggøre betingelserne for at opnå autorisation efter hidtil gældende regler.

Stk. 2. Efter udløb af den i stk. 1 nævnte frist kan de omfattede sundhedspersoner kun opnå varig autorisation ved at opfylde samtlige autorisationsbetingelser i denne bekendtgørelse, jf. § 2.

§ 11. Ansøgning om autorisation som optiker skal indgives til Sundhedsstyrelsen inden den 1. juli 2014.

Stk. 2. Ansøgning om autorisation som kontaktlinseoptiker skal indgives til Sundhedsstyrelsen inden den 1. januar 2016.

Til toppen

Noter

§ 1 ændret og § 2 a indsat 28/8 2019 ved bek. nr. 874 af 26/8 2019.

§ 2 ændret 1/4 2019 ved bek. nr. 218 af 27/2 2019.

§ 1 ændret 1/7 2018 ved bek. nr. 993 af 28/6 2018.

§ 2 ændret 31/8 2016 ved bek. nr. 1129 af 26/8 2016.

Til toppen