Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Samfund, sociallovgivning & socialpolitik

Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriets lov nr. 497 af 7/6 2006.

§ 1. De udgifter, kommuner og regioner har til betaling af afgift i henhold til merværdiafgiftsloven ved køb af varer og tjenesteydelser, refunderes efter denne lov.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at udgifter, der er omfattet af stk. 1, ikke indgår i refusionsordningen.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at kommuners og regioners indirekte udgifter til betaling af lønsumsafgift er omfattet af reglerne i denne lov.

Bekendtgørelser

Momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Indenrigs- og Boligmin. bek. nr. 946 af 21/6 2022).

§ 2. Gennem refusionsordningen modtager kommuner og regioner beløb, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter efter § 1.

Stk. 2. Når der er gået mere end 5 år efter udgangen af et regnskabsår, har en kommunalbestyrelse eller et regionsråd ikke længere krav på at modtage beløb svarende til udgifter, som er omfattet af § 1, og som er afholdt i regnskabsåret, jf. dog § 6, stk. 3 og 4.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i ganske særlige tilfælde lade udgifter efter § 1 refundere, uanset at de er afholdt i regnskabsår, der ligger forud for den i stk. 2 nævnte frist.

§ 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om opgørelsen af beløb efter § 2 og om refusionsordningens administrative tilrettelæggelse.

Bekendtgørelser

Momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Indenrigs- og Boligmin. bek. nr. 946 af 21/6 2022).

§ 4. Beløb til dækning af kommuners og regioners betaling af afgift i henhold til § 1 ved køb af varer og tjenesteydelser udbetales af staten.

§ 5. (Ophævet).

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Lov om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond ophæves, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002. Der skal dog efter lovens §§ 1, 2 og 5 ske udligning for beløb, som en myndighed, der aflægger regnskab for 2006 for en myndighed, der nedlægges den 1. januar 2007, bogfører i den regnskabsmæssige supplementsperiode for regnskabet for 2006 for den myndighed, der nedlægges.

Stk. 3. En kommune, der dannes den 1. januar 2007, har i op til 5 år efter udgangen af et regnskabsår ret til at modtage beløb svarende til udgifter omfattet af § 1, som er afholdt i regnskabsåret af de kommuner, der i deres helhed indgår i den pågældende nye kommune. En kommune, der dannes den 1. januar 2007, har endvidere i op til 5 år efter udgangen af et regnskabsår ret til at modtage beløb svarende til udgifter omfattet af § 1, som er afholdt i regnskabsåret af en kommune, der delvis indgår i den pågældende nye kommune, såfremt udgiften er knyttet til et aktiv, et passiv, en rettighed eller en forpligtelse, som den pågældende nye kommune i henhold til lov om revision af den kommunale inddeling og forskrifter fastsat i henhold hertil har modtaget.

Stk. 4. Kommuner og regioner har i op til 5 år efter udgangen af et regnskabsår ret til at modtage beløb svarende til udgifter omfattet af § 1, som er afholdt i regnskabsåret af en amtskommune, hvorfra den pågældende kommune eller region i henhold til reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen har modtaget et aktiv, et passiv, en rettighed eller en forpligtelse, som udgiften er knyttet til.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 3, 2. pkt., og stk. 4.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen