Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Social-, Børne- og Integrationsministeriets lov nr. 1503 af 27/12 2009, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3/7 2013.

Formål m.v.

§ 1. Formålet med denne lov er at etablere en fælles tolkeløsning på tværs af sektorer for at give mennesker med hørehandicap en enkel og smidig adgang til tolkning.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på tolkning, der er reguleret af anden lovgivning.

§ 2. Hjælp efter denne lov kan ikke medtages til udlandet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 1.

Bekendtgørelser

Bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1630 af 16/12 2016).

Til toppen

Målgruppe

§ 3. Målgruppen for den fælles tolkeløsning er døve, døvblevne, døvblinde samt svært hørehæmmede, der har et hørehandicap i en grad, der medfører, at de har behov for en tolk for at kunne kommunikere med andre.

Til toppen

Definition

§ 4. Ved tolkning forstås i denne lov assistance fra en uddannet tolk til personer med hørehandicap, for at disse kan kommunikere med andre.

Til toppen

Omfattede aktiviteter

§ 5. Tolkning gives til aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet samt ved sociale aktiviteter.

Til toppen

Tolkeformer

§ 6. Social- og integrationsministeren fastsætter, hvilke former for tolkning der er omfattet af loven.

Bekendtgørelser

Tolkning til personer med hørehandicap (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 162 af 15/2 2010).

Til toppen

Statslig tolkemyndighed

§ 7. Der etableres en statslig tolkemyndighed under Social- og integrationsministeren. Tolkemyndigheden har ansvaret for tilrettelæggelse af tolkning efter denne lov.

Stk. 2. Tolkemyndigheden fører tilsyn med løsning af opgaver efter denne lov, jf. § 14.

Stk. 3. Tolkemyndigheden understøtter udvikling af tolkeområdet.

Stk. 4. Tolkemyndigheden etablerer og driver en internetbaseret løsning, hvor tolkebrugeren kan ansøge om tolkning og vælge mellem godkendte leverandører til den konkrete opgave.

Stk. 5. Tolkemyndigheden iværksætter forsøg med udvikling af tolkeområdet.

§ 8. Tolkemyndigheden sikrer, at de opgaver, der skal varetages af tolkemyndigheden og leverandører af tolkning, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om tolkemyndighedens tilrettelæggelse af opgaver m.v. efter stk. 1 og § 7.

Bekendtgørelser

Tolkning til personer med hørehandicap (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 162 af 15/2 2010).

Til toppen

Bruger af den fælles tolkeløsning

§ 9. Tolkemyndigheden tilbyder tolkning til borgere, der er omfattet af § 3.

Stk. 2. Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om at blive omfattet af den fælles tolkeløsning. Hvis tolkemyndigheden træffer afgørelse om, at en borger bliver omfattet af den fælles tolkeløsning, har vedkommende fremover mulighed for at gøre brug af den fælles tolkeløsning.

Til toppen

Tidsubegrænset tolkning

§ 10. Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere, jf. § 11. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der ydes tidsubegrænset tolkning til.

Bekendtgørelser

Aktiviteter med tisubegrænset tolkning til personer med hørehandicap (Socialmin. bek. nr. 945 af 27/7 2010).

Til toppen

Bevillingsbegrænset tolkning

§ 10 a. Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til andre aktiviteter end de i § 10 nævnte aktiviteter til personer, der er omfattet af tolkeløsningen, jf. § 9.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der kan ydes tolkning til efter stk. 1, og hvilke beløbsgrænser der er for det samlede forbrug af tolkebistand til disse aktiviteter.

Bekendtgørelser

Bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1630 af 16/12 2016).

Tolkemyndighedens afgørelse

§ 11. Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om tolkning til aktiviteter omfattet af §§ 10 og 10 a. Dette sker efter en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. I forbindelse med ansøgningen skal brugeren angive, hvilken leverandør der ønskes til den konkrete aktivitet.

Stk. 2. Tolkemyndigheden orienterer den valgte tolkeleverandør om den tildelte tolkning, jf. stk. 1 og § 14, stk. 5.

Stk. 3. Tolkebrugeren bestiller selv tolk på baggrund af afgørelsen efter stk. 1 og 2.

Timebank

§ 12. Brugeren, der efter § 9 er omfattet af den fælles tolkeløsning, tildeles årligt et antal timer til brug for tolkning, der ikke er omfattet af tidsubegrænset tolkning. Timerne placeres i en timebank.

Stk. 2. Brugeren disponerer selv over timebanken.

Stk. 3. Ved gruppetolkning fordeles tolketimerne forholdsmæssigt på deltagerne i gruppetolkningen, således at der ikke trækkes mere end den forholdsmæssige andel i den enkelte borgers timebank.

Stk.4. Timebanken følger kalenderåret. Der kan ikke overføres timer mellem kalenderår.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler for timebanken, herunder om antallet af timer, opgørelse af forbrugte timer og tolkemyndighedens administration af timebanken.

Bekendtgørelser

Størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 218 af 2/3 2012).

Tolkning til personer med hørehandicap (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 162 af 15/2 2010).

Til toppen

Opgørelse af det samlede forbrug af timer i den fælles tolkeløsning

§ 13. Tolkemyndigheden opgør det samlede antal brugte tolketimer i den fælles tolkeløsning. For aktiviteter, der dækkes uden tidsbegrænsning, opgøres antallet af brugte tolketimer fordelt på aktiviteter. For aktiviteter dækket af timebanken opgøres antal brugte tolketimer.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af tolketimer.

Bekendtgørelser

Tolkning til personer med hørehandicap (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 162 af 15/2 2010).

Til toppen

Leverandører af tolkning

§ 14. Tolkemyndigheden fastsætter og offentliggør de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af tolkning, herunder uddannelseskrav.

Stk. 2. Leverandører af tolkning udvælges via udbud. Tolkemyndigheden skal tilrettelægge udbuddet, så der skabes grundlag for, at borgerne kan vælge mellem forskellige leverandører.

Stk. 3. Leverandørerne kan benytte underleverandører, hvis disse lever op til kvalitetskravene i stk. 1.

Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om udbud, indgåelse af kontrakter, principper for takstfastsættelse, opgørelse af tolketimer, tolkeformer, tilsyn med leverandører m.v.

Stk. 5. En bruger af den fælles tolkeløsning kan via tolkemyndigheden vælge, hvilken af tolkeleverandørerne efter stk. 2 der skal udføre tolkningen.

Bekendtgørelser

Tolkning til personer med hørehandicap (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 162 af 15/2 2010).

Til toppen

Tolkerådet

§ 15. Tolkerådet bistår tolkemyndigheden i faglige spørgsmål, herunder særlig i forhold til udviklingen af tolkeområdet. Tolkemyndigheden er sekretariat for Tolkerådet.

Stk. 2. Tolkerådet består af 1 formand, 1 repræsentant fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet samt 3 repræsentanter for Danske Handicaporganisationer. Formanden og medlemmerne udnævnes af tolkemyndigheden for en periode på op til 4 år. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer. Formandsposten varetages af tolkemyndigheden.

Stk. 3. Tolkemyndigheden udnævner faste stedfortrædere for Tolkerådets medlemmer. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer.

Stk. 4. Tolkemyndigheden udarbejder en årlig beretning over tolkemyndighedens virksomhed, herunder anvendelse af den fælles tolkeløsning. Beretningen forelægges Tolkerådet og indenrigs- og socialministeren.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om indstilling og udnævnelse af Tolkerådets medlemmer og faste stedfortrædere for disse samt en forretningsorden.

Bekendtgørelser

Tolkning til personer med hørehandicap (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 162 af 15/2 2010).

Til toppen

Klageadgang

§ 16. Tolkemyndighedens afgørelser efter §§ 9 og 11 kan indbringes for Ankestyrelsen.

Stk. 2. Når Ankestyrelsen behandler klagen, finder kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.

Til toppen

Forsøgsordninger

§ 17. Social- og integrationsministeren kan for en forsøgsperiode oprette andre tilbud end dem, der er omfattet af denne lov, herunder efter indstilling fra tolkemyndigheden.

Bekendtgørelser

Størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 218 af 2/3 2012).

Til toppen

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 19. (Ophævet).

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen