Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 726 af 13/6 2023.

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022, som ændret ved § 1 i lov nr. 831 af 14. juni 2022 og § 1 i lov nr. 875 af 21. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 a, stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

2. I § 14 b, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

3. I § 14 e, stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

4. I § 15, stk. 1, udgår », dog bortset fra indtægt ved personligt arbejde, jf. § 27«.

5. § 27 ophæves.

6. I § 29, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 8-10« til: »nr. 8-12«.

7. § 29, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., og § 32 a, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., affattes således:

»De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt kan henføres til.«

8. I § 29, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., og § 32 a, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., indsættes efter »opgørelsesperioden ifølge«: »oplysninger fra«, og efter 2. pkt. indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, opgøres enten i indtægtsgruppen indtægt ved personligt arbejde eller i indtægtsgruppen øvrige indkomster. Overstiger indkomsten i den ene af de to indtægtsgrupper indkomsten ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren, anvendes oplysningerne fra indkomstregisteret alene, for så vidt angår denne indtægtsgruppe.«

9. I § 29, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., udgår »opgjort efter § 27, stk. 1-5«.

10. I § 29, stk. 1, nr. 7, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Fradraget kan dog ikke reduceres til et lavere beløb end et forholdsmæssigt fradrag opgjort på grundlag af opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget. Uudnyttet fradrag fra en forudgående opgørelsesperiode, hvor der er beregnet en personlig tillægsprocent inden for samme kalenderår, overføres til den efterfølgende opgørelsesperiode.«

11. I § 29, stk. 1, nr. 10, og § 32 a, stk. 1, nr. 6, udgår »positive«.

12. I § 29, stk. 1, indsættes som nr. 11 og 12:

»11) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde ved beregning af pensionstillægget.

12) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a, efter en periode med pensionsudbetaling.«

13. I § 29, stk. 4, ændres »foretages følgende fradrag« til: »bortses endvidere fra«.

14. I § 29, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., ændres »Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension« til: »Skattepligtig social pension og skattepligtig pension«, og to steder ændres »for pension udbetalt« til: »pension udbetalt«, og i 2. pkt. ændres »fradrag for« til: »der bortses fra«, og », skal fradrages« udgår.

15. I § 29, stk. 4, nr. 2, ændres »Fradrag for ophørsstøtte« til: »Ophørsstøtte«.

16. I § 29, stk. 4, nr. 3, ændres »Fradrag for hjælp« til: »Hjælp«.

17. I § 29, stk. 4, nr. 4, ændres »Fradrag for engangsbeløb« til: »Engangsbeløb«.

18. I § 29, stk. 4, nr. 5, ændres »Fradrag for indkomster« til: »Indkomster«.

19. I § 29, stk. 5, 1. pkt., ændres »nr. 5« til: »nr. 4«, i stk. 7 ændres »nr. 6« til: »nr. 5«, og i stk. 8 ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

20. I § 29, stk. 5, 2. pkt., udgår »midlertidig arbejdsmarkedsydelse,« og »integrationsydelse,«.

21. I § 29, stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt ved personligt arbejde, jf. stk. 1, nr. 10-12.«

22. I § 30, stk. 1, udgår »§ 27, stk. 1, og«.

23. § 31, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

24. I § 31, stk. 3, 3. pkt., som bliver § 31, stk. 2, 3. pkt., ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

25. I § 32 a, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 6-8« til: »nr. 6-10«.

26. I § 32 a, stk. 1, indsættes som nr. 9 og 10:

»9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode efter dennes overgang til folkepension, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a.

10) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor pensionen er gjort hvilende.«

27. I § 32 a, stk. 3, ændres »foretages følgende fradrag« til: »bortses endvidere fra«.

28. I § 32 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension« til: »Skattepligtig social pension og skattepligtig pension«, og to steder ændres »for pension udbetalt« til: »pension udbetalt«, og i 2. pkt. ændres »fradrag for« til: »der bortses fra«, og », skal fradrages« udgår.

29. I § 32 a, stk. 3, nr. 2, ændres »Fradrag for ophørsstøtte« til: »Ophørsstøtte«.

30. I § 32 a, stk. 3, nr. 3, ændres »Fradrag for hjælp« til: »Hjælp«.

31. I § 32 a, stk. 3, nr. 4, ændres »Fradrag for sygedagpenge« til: »Sygedagpenge«, og »midlertidig arbejdsmarkedsydelse,« og »integrationsydelse« udgår.

32. I § 32 a, stk. 3, nr. 5, ændres »Fradrag for engangsbeløb« til: »Engangsbeløb«.

33. I § 32 a, stk. 3, nr. 6, ændres »Fradrag for indkomster« til: »Indkomster«.

34. I § 32 a, stk. 4, ændres »nr. 10« til: »nr. 9«, i stk. 5 ændres »nr. 12« til: »nr. 11«, og i stk. 7 ændres »nr. 11« til: »nr. 10«.

35. I § 32 d, stk. 1, og § 48 b, stk. 1, udgår »integrationsydelse,«.

36. I § 32 l, stk. 1, udgår »§ 27, stk. 1, og«.

37. I § 33 b, stk. 1, ændres »nr. 13« til: »nr. 12«.

38. I § 39, stk. 1, udgår »27,«.

39. I § 39, stk. 2, nr. 2, ændres »pensionens størrelse« til: »beregningen af pensionen«.

40. I § 39, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »samlever dør«: »og dødsfaldet har betydning for beregningen af pensionen«.

41. I § 39 a, stk. 3, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

42. I § 39 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 7«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

43. I § 39 b indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Pensionen efterreguleres på grundlag af indtægten opgjort efter reglerne i §§ 29 og 32 a, jf. dog stk. 3. Ved efterregulering er opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionen er udbetalt på baggrund af.

Stk. 3. Efterregulering sker på grundlag af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret.

Stk. 4. Er pensionen omregnet i løbet af året, jf. § 39, stk. 2, nr. 2, skal der ved efterregulering af pensionen for perioden før omregning bortses fra en tidligere ægtefælles eller samlevers personlige indkomst, som fremgår af indkomstregisteret for perioden efter omregningen.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 5-9.

44. I § 39 b, stk. 3, der bliver stk. 6, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages.«

45. I § 39 b, stk. 3, der bliver stk. 6, indsættes i 1. pkt., der bliver 2. pkt., efter »efterregulering kan«: »dog«.

46. I § 39 b, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 9«, og i stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5« til: »stk. 8«.

47. I § 46 d, stk. 1, nr. 7, ændres »Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,«.

48. § 49, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-13 bliver herefter nr. 2-12.

49. I § 49, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 1-3 og 5-8« til: »nr. 1, 2 og 4-7«, i 2. pkt., ændres »nr. 9-12« til: »nr. 8-11«, og i 3. pkt. ændres »nr. 4 og 13« til: »nr. 3 og 12«.

50. I § 49, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 1, 3, 9, 10 og 13« til: »nr. 1, 2, 8, 9 og 12«, i 2. pkt. ændres »nr. 2, 5-8, 11 og 12« til: »nr. 4-7, 10 og 11«, og i 3. pkt. ændres »nr. 4« til: »nr. 3«.

51. I § 49, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 2«, »nr. 6« til: »nr. 5«, og »nr. 7« til: »nr. 6«.

52. I § 49 a, stk. 1, ændres »nr. 1, 3 og 9« til: »nr. 1, 2 og 8«.

53. I § 49 b, 1. pkt., ændres »nr. 3« til: »nr. 2«.

54. I § 49 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »nr. 6 og 7« til: »nr. 5 og 6«.

55. § 49 c, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene i stk. 1 efter § 49, stk. 3, 1. pkt. Herefter reguleres beløbene med en beregnet reguleringsfaktor til det pågældende finansårsniveau for hvert af årene 2021-2033. Reguleringsfaktoren beregnes på grundlag af den opgjorte regulering efter § 49, stk. 3, 1. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende finansår.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

56. § 69, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

57. I § 72 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

58. I § 72 d, stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. april 2022, som ændret ved § 2 i lov nr. 831 af 14. juni 2022 og § 2 i lov nr. 875 af 21. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Personlig indkomst«: », jf. dog nr. 7-10,«.

2. § 25, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., affattes således:

»De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt kan henføres til.«

3. I § 25, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., indsættes efter »opgørelsesperioden ifølge«: »oplysninger fra«, og som 3. og 4. pkt. indsættes:

»Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, opgøres enten i indtægtsgruppen indtægt ved personligt arbejde eller i indtægtsgruppen øvrige indkomster. Overstiger indkomsten i den ene af de to indtægtsgrupper indkomsten ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren, anvendes oplysningerne fra indkomstregisteret alene, for så vidt angår denne indtægtsgruppe.«

4. I § 25, stk. 1, indsættes som nr. 9 og 10:

»9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode efter dennes overgang til folkepension, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a i lov om social pension.

10) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor pensionen er gjort hvilende.«

5. I § 25, stk. 3, ændres »foretages følgende fradrag« til: »bortses endvidere fra«.

6. I § 25, stk. 3, nr. 1, ændres »Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension« til: »Skattepligtig social pension og skattepligtig pension«, og to steder ændres »for pension udbetalt« til: »pension udbetalt«.

7. I § 25, stk. 3, nr. 2, ændres »fradrag for« til: »der bortses fra«, og », skal fradrages« udgår.

8. I § 25, stk. 3, nr. 3, 4 og 6, udgår »fradrages«.

9. I § 25, stk. 3, nr. 5, udgår », fradrages«.

10. I § 25, stk. 3, nr. 7, ændres »Fradrag for indkomster« til: »Indkomster«.

11. I § 26, stk. 1, 3. pkt., udgår »positive«.

12. I § 26, stk. 3, 2. pkt., udgår »midlertidig arbejdsmarkedsydelse,« og »integrationsydelse,«.

13. § 29, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

14. I § 38, stk. 2, nr. 2, ændres »pensionens størrelse« til: »beregningen af pensionen«.

15. I § 38, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »samlever dør«: »og dødsfaldet har betydning for beregningen af pensionen«.

16. I § 38 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 7«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

17. I § 38 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Pensionen efterreguleres på grundlag af indtægten opgjort efter reglerne i §§ 25 og 26, jf. dog stk. 3. Ved efterregulering er opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionen er udbetalt på baggrund af.

Stk. 3. Efterregulering sker på grundlag af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret.

Stk. 4. Er pensionen omregnet i løbet af året, jf. § 38, stk. 2, nr. 2, skal der ved efterregulering af pensionen for perioden før omregning bortses fra en tidligere ægtefælles eller samlevers personlige indkomst, som fremgår af indkomstregisteret for perioden efter omregningen.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 5-9.

18. I § 38 a, stk. 3, der bliver stk. 6, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages.«

19. I § 38 a, stk. 3, der bliver stk. 6, indsættes i 1. pkt., der bliver 2. pkt., efter »efterregulering kan«: »dog«.

20. I § 38 a, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 9«, og i stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5« til: »stk. 8«.

21. I § 45 d, stk. 1, nr. 7, ændres »Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,«

22. § 48, stk. 1, nr. 16, ophæves.

23. § 48 b, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene i stk. 1 efter § 48, stk. 3, 2. pkt. Herefter reguleres beløbene med en beregnet reguleringsfaktor til det pågældende finansårsniveau for hvert af årene 2021-2033. Reguleringsfaktoren beregnes på grundlag af den opgjorte regulering efter § 48, stk. 3, 2. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende finansår.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 3

I lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1 og 2, ændres »og 14-20« til: », 16 og 18-20«.

§ 4

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 546 af 3. maj 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »tilbagebetalingskravet«: »ved efterreguleringen«.

2. I § 47, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »efterbetaling«: »ved efterreguleringen«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2. § 1, nr. 1-7, 9, 11, 12, 19, 21-26, 34, 36-38, 40-46 og 48-58, § 2, nr. 1, 2, 4, 11, 13, 15-20, 22 og 23, og § 3 har virkning fra den 1. januar 2024.

Stk. 3. § 1, nr. 1-6, 9, 19, 21-24, 34, 36-38, 41, 48-54, 57 og 58, finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. Ændringerne i § 29, stk. 1, nr. 11, og stk. 9, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12 og 21, finder endvidere anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023, dog således, at der ved regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023 alene bortses fra positiv indtægt ved personligt arbejde.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der for 2023 efter ansøgning kan ske beregning og efterbetaling af pensionstillægget m.v. til en efterlevende folkepensionist, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden i 2023, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b i lov om social pension, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal beregne pensionstillægget for 2023 fra pensionsudbetalingens start og frem til dødsfaldet eller udløbet af efterlevelsespension.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der for 2023 efter ansøgning kan ske efterbetaling af en afdød folkepensionists grundbeløb og pensionstillæg m.v. til dødsboet efter en afdød folkepensionist, hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b i lov om social pension, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal beregne grundbeløbet og pensionstillægget for 2023 fra pensionsudbetalingens start og frem til dødsfaldet.

Til toppen