Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 295 af 20/3 2023.

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, som ændret ved § 3 i lov nr. 875 af 21. juni 2022 og § 6 i lov nr. 879 af 21. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. § 31 a ophæves.

2. Før § 33 indsættes:

»Jobsamtalernes form«.

3. § 33, stk. 1, affattes således:

»Første jobsamtale holdes ved personligt fremmøde. Herefter vælger personen, om en jobsamtale skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde, jf. dog stk. 2.«

4. I § 33, stk. 2, 2. pkt., ændres », digitalt eller pr. brev« til: »eller ved personligt digitalt fremmøde«.

5. I § 33, stk. 4, ændres »i den fælles jobsamtale efter § 32, stk. 2,« til: »i de fælles jobsamtaler efter § 31, stk. 2, og § 32, stk. 2,«.

6. I § 39, nr. 1, ændres », 225-timersreglen og, hvis personen efterspørger det, 6 ugers jobrettet uddannelse« til: »og 225-timersreglen«.

7. § 41, stk. 2, nr. 7, ophæves.

8. I § 102, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 3 og 4« til: »jf. dog stk. 3, 4 og 6«.

9. I § 102 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Et tilbud efter § 91 om øvrig vejledning og opkvalificering kan ikke udgøre et ret og pligt-tilbud efter stk. 1.«

10. I § 167, stk. 2, indsættes efter »mentorstøtte«: »med samme formål som efter stk. 1«.

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1263 af 2. september 2022, som ændret ved § 2 i lov nr. 878 af 21. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 b, stk. 1, 6. pkt., ændres »Opfølgningen inden for de første 6 måneder« til: »Den første opfølgning«.

2. I § 13 b, stk. 1, 7. pkt., ændres »Efter de første 6 måneder« til: »Efter den første opfølgning«.

3. I § 13 b, stk. 4, ændres », digitalt eller skriftligt« til: »eller ved personligt digitalt fremmøde«, og før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»1) den sygemeldte er i et ansættelsesforhold,«.

Nr. 1-5 bliver herefter nr. 2-6.

4. I § 13 b, stk. 4, nr. 5, der bliver nr. 6, indsættes efter »samtale«: »med personligt fremmøde«.

5. Kapitel 8 a ophæves.

6. § 43 a ophæves.

7. § 53 b ophæves.

8. Kapitel 21 a ophæves.

9. § 70 ophæves.

10. I § 77, stk. 1, udgår »og kommunens henvisning til andre aktører efter § 19«.

11. § 77, stk. 4, ophæves.

§ 3

I lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1294 af 20. september 2022, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 4 og § 4 ophæves.

2. § 22 c, 2. og 3. pkt., ophæves.

3. I § 22 f, nr. 3, ændres »§§ 22 c og 22 e« til: »§ 22 e«.

§ 4

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 446 af 8. april 2022, som ændret ved § 9 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 2, ophæves.

§ 5

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 11. september 2022, som ændret ved § 1 i lov nr. 1190 af 8. juni 2021, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 a indsættes i kapitel 2:

»§ 6 b. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år senest den 31. december en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven for det kommende år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør beskrivelsen af repatrieringsindsatsen.«

§ 6

I lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 20. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »Udbetaling Danmark,« til: »Udbetaling Danmark og«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 3, ændres »sager og« til: »sager.«

3. § 1, stk. 2, nr. 4, ophæves.

4. I § 3, stk. 3, ændres »data,« til: »data og«, og »og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær samt til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne« udgår.

5. I § 3, stk. 4, ændres »data,« til: »data og«, og »og til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne« udgår.

§ 7

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022, som ændret ved § 2 i lov nr. 371 af 28. marts 2022, § 7 i lov nr. 452 af 20. april 2022, § 3 i lov nr. 831 af 14. juni 2022 og § 1 i lov nr. 878 af 21. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 55, stk. 5, ændres »Perioden på 3 år eller højst 1½ år efter henholdsvis stk. 1 og 2« til: »Perioderne på 3 år eller 2 år efter stk. 1, 1. og 2. pkt., og perioden på højst 1½ år efter stk. 2«.

2. § 74 j, stk. 4, 6. og 7. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Indberetning sker elektronisk til Skatteforvaltningen, som stiller oplysningerne til rådighed for arbejdsløshedskasserne vedrørende deres egne medlemmer.«

§ 8

I lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Indførelse af et beskæftigelsestillæg, nedsættelse af dagpengeperioden for dimittender, nedsættelse af dimittendsatsen for ikkeforsørgere, indførelse af et sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 9, ophæves.

§ 9

I lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 12. februar 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 47, stk. 4,« til: »§ 71, stk. 6,«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 47, stk. 4,« til: »§ 71, stk. 6,«.

3. I § 3, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 51, stk. 2, og §§ 52, 64, 64 a og 65« til: »§ 71, stk. 1-4, og §§ 73 h, 73 i og 73 j«.

4. I § 3, stk. 1, nr. 13, ændres »§ 2, nr. 6,« til: »§ 6, nr. 11,«.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 22. marts 2023, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 7, nr. 1, og § 8.

Stk. 3. § 7, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2023.

Til toppen